0

Bài soạn giao an thi GVDG

29 348 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 09:12

KIỂM TRA BÀI CŨ Câu hỏi Đáp án Ưu thế lai là gì ? Tại sao ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở thế hệ F 1 , sau đó giảm dần qua các thế hệ ? Muốn duy trì ưu thế lai người ta dùng biện pháp nào ? - Ưu thế lai là hiện tượng cơ thể lai F 1 có sức sống cao hơn ,sinh trưởng nhanh hơn ,phát triển mạnh hơn, chống chịu tốt hơn,các tính trạng năng suất cao hơn trung bình giữa hai bố mẹ hoặc vượt trội cả hai bố mẹ . - Tại vì : ở F 1 tập trung các gen trội có lợi ở trạng thái dị hợp , sau đó tỉ lệ dị hợp giảm dần nên ưu thế lai giảm dần . - Muốn duy trì ưu thế lai người ta dùng biện pháp nhân giống vô tính ( giâm , chiết , ghép , vi nhân giống ) Tiết 39 -- Bài 36: Các phương pháp chọn lọc I-Vai trò của chọn lọc trong chọn giống: Nêu vai trò của chọn lọc trong chọn giống ? Quan sát hình 36.1 và thông tin SGK Thế nào là chọn lọc hàng loạt ? Quan sát hình 36.1 và thông tin SGK Chọn lọc hàng loạt được tiến hành như thế nào ? Quan sát hình 36.1 và thông tin SGK Hãy nêu ưu và nhược điểm của chọn lọc hàng loạt ? . ) Tiết 39 -- Bài 36: Các phương pháp chọn lọc I-Vai trò của chọn lọc trong chọn giống: Nêu vai trò của chọn lọc trong chọn giống ? Quan sát hình 36.1. nào là chọn lọc hàng loạt ? Quan sát hình 36.1 và thông tin SGK Chọn lọc hàng loạt được tiến hành như thế nào ? Quan sát hình 36.1 và thông tin SGK
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn giao an thi GVDG,

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình 36.1 và thông  tin SGK - Bài soạn giao an thi GVDG

uan.

sát hình 36.1 và thông tin SGK Xem tại trang 6 của tài liệu.
Quan sát hình 36.1 và thông  tin SGK - Bài soạn giao an thi GVDG

uan.

sát hình 36.1 và thông tin SGK Xem tại trang 8 của tài liệu.
Quan sát hình 36.1 và thông  tin SGK - Bài soạn giao an thi GVDG

uan.

sát hình 36.1 và thông tin SGK Xem tại trang 10 của tài liệu.
Quan sát hình 36.1 và thông  tin SGK - Bài soạn giao an thi GVDG

uan.

sát hình 36.1 và thông tin SGK Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Đều dưạ vào kiểu hình - Bài soạn giao an thi GVDG

u.

dưạ vào kiểu hình Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 36.2. Sơ đồ chọn lọc cá thể một lần - Bài soạn giao an thi GVDG

Hình 36.2..

Sơ đồ chọn lọc cá thể một lần Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 36.2. Sơ đồ chọn lọc cá thể một lần - Bài soạn giao an thi GVDG

Hình 36.2..

Sơ đồ chọn lọc cá thể một lần Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 36.2. Sơ đồ chọn lọc cá thể một lần - Bài soạn giao an thi GVDG

Hình 36.2..

Sơ đồ chọn lọc cá thể một lần Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 36.2. Sơ đồ chọn lọc cá thể một lần - Bài soạn giao an thi GVDG

Hình 36.2..

Sơ đồ chọn lọc cá thể một lần Xem tại trang 23 của tài liệu.
Hãy quan sát hình 36.2 và thông tin SGK - Bài soạn giao an thi GVDG

y.

quan sát hình 36.2 và thông tin SGK Xem tại trang 23 của tài liệu.