0

Tài liệu hoc van lop 1 tap 2 iêp ươp

13 609 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 08:11

Giáo viên: Thái Thò Ngọc Điệp PHÒNG GD – ĐT CHÂU ĐỨC Trường TH Trần Quốc Tuấn Môn Học Vần Lớp 1/1 IÊPƯƠP Môn Học Vần Lớp 1/1 IÊPƯƠP Chào Mừng Quý Thầy Cô về dự giờ thăm lớp PHÒNG GD – ĐT CHÂU ĐỨC Trường TH Trần Quốc Tuấn Giáo viên: Thái Thò Ngọc Điệp Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Học vần Kiểm tra bài cũ ip – up Chủ Đề: HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH Viết bảng con nhân dòp chụp đèn Tiếng dừa làm dòu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhòp bay vào bay ra búp sen đuổi kòp Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Học vần iêp Chủ Đề: HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH iêp l tấm liếp ươp ươp m giàn mướp Chủ Đề: HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Học vần Chủ Đề: HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Học vần iêp ươp liếp mướp tấm liếp giàn mướp rau diếp ướp cá tiếp nối nườm nượp rau dieáp tieáp noái öôùp caù nöôøm nöôïp Chủ Đề: HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2011 Học vần iêp ươp liếp mướp tấm liếp giàn mướp rau diếp ướp cá tiếp nối nườm nượp [...]...Chủ Đề: HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2 011 Học vần Tìm tiếng có vần iêp - ươp bức thiếp mời iê chơi cướp cờ ươp mẹ ướpươp iê tấm liếp bằng tre Chủ Đề: HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2 011 Học vần iêp ươp liếp mướp tấm liếp giàn mướp rau diếp tiếp nối ướp cá nườm nượp PHÒNG GD – ĐT CHÂU ĐỨC Trường TH Trần . ngày 13 tháng 1 năm 2 011 Học vần iêp Chủ Đề: HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH iêp l tấm liếp ươp ươp m giàn mướp Chủ Đề: HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm. HÀNH Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2 011 Học vần Chủ Đề: HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH Thứ năm ngày 13 tháng 1 năm 2 011 Học vần iêp ươp liếp mướp tấm liếp giàn mướp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu hoc van lop 1 tap 2 iêp ươp, Tài liệu hoc van lop 1 tap 2 iêp ươp,

Hình ảnh liên quan

Viết bảng con - Tài liệu hoc van lop 1 tap 2 iêp ươp

i.

ết bảng con Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan