0

Tài liệu Tiet 54 Ruou etylic

20 323 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 08:11

GV: TRẦN TRỌNG NAM Tiết 54: Tiết 54: RƯỢU ETYLIC RƯỢU ETYLIC CTPT: C CTPT: C 2 2 H H 6 6 O – PTK: 46 O – PTK: 46 I. Tính chất vật lý: • Quan sát ống nghiệm đựng rượu Quan sát ống nghiệm đựng rượu etylic,nghiên cứu thông tin SGK. Nêu etylic,nghiên cứu thông tin SGK. Nêu tính chất vật lý của rượu etylic? tính chất vật lý của rượu etylic? * Rượu etylic là chất lỏng, không màu, sôi ở 78,3 0 , nhẹ hơn nước, tan vô hạn trong nước, hòa tan được nhiều chất như iot, benzen . H 2 O C 2 H 5 OH 100ml 45ml Rượu 45 0 • Quan sát thí nghiệm và cho biết: * Thể tích rượu ban đầu? * Thể tích hỗn hợp rượu và nước? * Hỗn hợp trên là rượu 45 0 . Vậy thể nào là độ rượu?  Số ml rượu etylic có trong 100ml hỗn hợp rượu và nước gọi là độ rượu Độ rượu = V rượu V hỗn hợp x 100 45 ml 100ml Tiết 54: Tiết 54: RƯỢU ETYLIC RƯỢU ETYLIC CTPT: C CTPT: C 2 2 H H 6 6 O – PTK: 46 O – PTK: 46 I. Tính chất vật lý: II. Cấu tạo phân tử:  Quan sát mô hình cấu tạo rượu etylic và viết công thức cấu tạo của rượu etylic? H H H H H H C C O Hoặc CH 3 -CH 2 -OH * Cấu tạo phân tử rượu etylic có đặc điểm gì khác với các hidrocacbon? *Trong phân tử có 1 nguyên tử H liên kết với O tạo ra nhóm – OH. Tiết 54: Tiết 54: RƯỢU ETYLIC RƯỢU ETYLIC CTPT: C CTPT: C 2 2 H H 6 6 O – PTK: 46 O – PTK: 46 I. Tính chất vật lý: II. Cấu tạo phân tử: III. Tính chất hóa học: III. Tính chất hóa học: 1. Rượu etylic có cháy không? * Thí nghiệm: Nhỏ vài giọt rượu etylic vào chén sứ rồi đốt. Nêu hiện tượng xảy ra? * Hiện tượng: Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt. * Phương trình: 0 2 5 2 2 2 3 2 3 t C H OH O CO H O + → + 2. Rượu etylic có phản ứmg với natri không? * Thí nghiệm: Cho mẫu Na vào chén sứ đựng rượu etylic. Quan sát hiện tượng xảy ra? * Hiện tượng: Có bọt khí thoát ra, mẫu Na tan dần. * Phương trình: 2 5 2 5 2 2C H OH + 2Na 2C H ONa + H→ 3. Phản ứng với axit axetic: ( Học ở bài 45) Tiết 54: Tiết 54: RƯỢU ETYLIC RƯỢU ETYLIC CTPT: C CTPT: C 2 2 H H 6 6 O – PTK: 46 O – PTK: 46 I. Tính chất vật lý: II. Cấu tạo phân tử: III. Tính chất hóa học : IV. Ứng dụng: 1. Rượu etylic có cháy không? 2. Rượu etylic có phản ứng với natri không? 3. Phản ứng với axit axetic: [...]... đồ sau, hãy nêu ứng dụng của rượu etylic? Dược phẩm Rượu - Bia C2H5OH Cao su tổng hợp Nước hoa Giấm ăn- axit axetic Tiết 54: RƯỢU ETYLIC CTPT: C2H6O – PTK: 46 I Tính chất vật lý: II Cấu tạo phân tử: III Tính chất hóa học : IV Ứng dụng: V Điều chế: V Điều chế:  Rượu etylic được điều chế bằng hai cách sau: * Từ tinh bột hoặc đường: Tinh bột hoặc đường Men rượu Rượu etylic * Từ etylen: axit, t 0 C2 H... cách sau: * Từ tinh bột hoặc đường: Tinh bột hoặc đường Men rượu Rượu etylic * Từ etylen: axit, t 0 C2 H 4 + H 2O  C2 H 5OH →  Củng cố: 1.Trong các chất sau, chất tác dụng được với kali là: 2 Rượu etylic tác dụng được với Na vì: a/ CH4 b/ C2H4 a/ Phân tử có chứa nguyên tử H c/ C6H6 d/ C2H5OH b/ Phân tử có chứa nguyên tử O c/ Phân tử có chứa nhóm OH d/ Phân tử gồm 3 nguyên tố C,H, O 3 Hoàn thành . rượu etylic, nghiên cứu thông tin SGK. Nêu etylic, nghiên cứu thông tin SGK. Nêu tính chất vật lý của rượu etylic? tính chất vật lý của rượu etylic? * Rượu etylic. ml rượu etylic có trong 100ml hỗn hợp rượu và nước gọi là độ rượu Độ rượu = V rượu V hỗn hợp x 100 45 ml 100ml Tiết 54: Tiết 54: RƯỢU ETYLIC RƯỢU ETYLIC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Tiet 54 Ruou etylic, Tài liệu Tiet 54 Ruou etylic,

Hình ảnh liên quan

 Quan sát mô hình cấu tạo rượu etylic và viết công thức cấu tạo của rượu etylic? - Tài liệu Tiet 54 Ruou etylic

uan.

sát mô hình cấu tạo rượu etylic và viết công thức cấu tạo của rượu etylic? Xem tại trang 6 của tài liệu.