0

Tài liệu Bài:Đường thẳng song song mặt phẳng

11 345 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 08:11

GV THỰC HIỆN :PH M TH H Ạ Ị À BÀI TẬP ĐƯỜNG THẲNG MẶT PHẲNG SONG SONG KiÓm tra bµi cò [1]. Để chứng minh đường thẳng a song song với mp (P) ta phải chứng minh như thế nào ? ( ) ( ) ( ) [1]. // // a mp P a b a mp P b mp P ⊄  ⇒   ⊂  (P) b a ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) // [2]. ? a P a Q Q P M Q P   ⊂ ⇒ ∩ =   ∈ ∩  ĐÁP ÁN ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) // [2]. , //   ⊂ ⇒ ∩ =   ∈ ∩  a P a Q Q P Mx Mx a M Q P M N O O' F E A D B C G Bài tập 1 (trang 63) Bài tập 1SGK –Trang 63 Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt phẳng .a)Gọi O và O’ lần lượt là tâm của các hình bình hành ABCD và ABEF .CMR ' ( ),OO' (BCE)OO ADFP P b)Gọ M và N lần lượt là trọng tâm của hai tam giác ABD và ABE .CMR ( ).MN CEFP Bài giải a) Ta có ' OO' (ADF) ( ) OO DF DF ADF  ⇒  ⊂  P P ' OO' (BCE) ( ) OO CE CE BCE  ⇒  ⊂  P P b)Tứ giác EFDC là hình bình hành ,suy ra Gọi G là trung điểm của AB ta có ( EF)ED C ⊂ ( ) ( ) 1 3 à ED CEF EF GM GN MN ED GD GE M MN C = = ⇒ ⊂ ⇒ P P G O O ' A D B C E F N M Bài tập 2 :Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành .M là một điểm di động trên đoạn AB .Một mặt phẳng (P) đi qua M và song song SA và BC;(P ) cắt SB ,SC và CD lần lượt tại N,P,Q. a)Tứ giác MNPQ là hình gì ? b) Gọi I là giao điểm MN và PQ.Tìm quỹ tích điểm I khi M di động trên đoạn AB. Bài giải ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) (1),(2) M SAB ì // ên , // ( ) SBC ì // ên , // (1) ( ) ( ) ( ) ( )//BC à ên ( ) , // (2) BC (ABCD) à hình thang V SA n SAB MN MN SA SA SAB N V BC n SBC NP NP BC BC SBC PQ SCD Q CD Q ABCD v n ABCD QM QM BC MNPQ l α α α α α α α  ∈  ∩ =   ⊂   ∈  ∩ =   ⊂  = ∩ ∈ ⇒ ∈  ∩ =  ⊂  → N P Q C A D B S M b) Ta có ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) S (SAB) SCD AB SAB ,CD SCD SAB SCD Sx và Sx//AB//CD AB// CD I MN MN PQ=I I PQ MN (SAB),PQ (SCD) I SAB SCD I Sx Mà SAB và SCD cô dinh Sx cô dinh  ∈  ⊂ ⊂ ⇒ =    ∈  ⇒  ∈  ⊂ ⊂ ⇒ ∈ ⇒ ∈ ⇒ I I I I Vậy quỹ tích I là tia Sx x I Q P N C A D B S M N I Q P C A D B S M Câu 1:Cho tứ diện ABCD .Gọi I,J và K lần lượt là trung điểm của AC ,BC và BD (hình vẽ ).Giao tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (IJK) là A. KD K J A C B D I C. Đường thẳng qua K và song song với AB B. KI D. Không có Câu 2: Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau .Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với b? A.Vô số D.Không có mặt phẳng nào B.2 C.1 Câu 3:Cho tứ diện ABCD có M,N lần lượt là trung điểm AC,BC .Khẳng định nào sau đây là đúng ? A. MN // (ABD) B. MN // (ABC) C. MN // (BCD) D. MN // (ACD) N B A D C M BÀI TẬP VỀ NHÀ Bài 1:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm AB, CD và SA. Xét vị trí tương đối của PN và (SBC); của SC và mp (MNP). Bài 2:Cho hình chóp SABCD với đáy ABCD là hình thang có đáy lớn là AD. Gọi M là điểm bất kì trên cạnh AB. Xét mp(α) qua M và song song AD và SD. Mp (α) cắt SABCD theo thiết diện là hình gì ? [...]...Bài tập 2 Cho hình chóp SABCD với đáy ABCD là hình thang có đáy lớn là AD Gọi M là điểm bất kì trên cạnh AB Xét mp(α) qua M và song song AD và SD Mp (α) cắt SABCD theo thiết diện là hình gì ? S Q P A D N M B C . HIỆN :PH M TH H Ạ Ị À BÀI TẬP ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG KiÓm tra bµi cò [1]. Để chứng minh đường thẳng a song song với mp (P) ta phải chứng minh. tuyến của hai mặt phẳng (ABD) và (IJK) là A. KD K J A C B D I C. Đường thẳng qua K và song song với AB B. KI D. Không có Câu 2: Cho hai đường thẳng a và
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Bài:Đường thẳng song song mặt phẳng, Tài liệu Bài:Đường thẳng song song mặt phẳng,

Hình ảnh liên quan

Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt - Tài liệu Bài:Đường thẳng song song mặt phẳng

ho.

hai hình bình hành ABCD và ABEF không cùng nằm trong một mặt Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bài tập 2:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành .M là một điểm di động trên đoạn AB .Một mặt phẳng (P)  đi qua M và song song SA và  BC;(P ) cắt SB ,SC và CD lần lượt tại N,P,Q. - Tài liệu Bài:Đường thẳng song song mặt phẳng

i.

tập 2:Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành .M là một điểm di động trên đoạn AB .Một mặt phẳng (P) đi qua M và song song SA và BC;(P ) cắt SB ,SC và CD lần lượt tại N,P,Q Xem tại trang 5 của tài liệu.
Cho hình chóp SABCD với đáy ABCD là hình thang có đáy lớn là AD. Gọi M là điểm bất kì trên cạnh AB - Tài liệu Bài:Đường thẳng song song mặt phẳng

ho.

hình chóp SABCD với đáy ABCD là hình thang có đáy lớn là AD. Gọi M là điểm bất kì trên cạnh AB Xem tại trang 11 của tài liệu.