0

Bài giảng Giới thiệu cuộc thi toán GauXơ của CaNaĐa

2 351 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 07:11

Giới thiệu cuộc thi toán GauXơ của CaNaĐa Tiếp theo kì trước Kì trước chúng tôi đã giới thiệu 4 trong 25 câu hỏi dành cho lớp 7 của năm 2002. Sau đây là 5 câu hỏi, lần lượt từ câu 21 đến câu 25 dành cho lớp 8, cũng của năm này. Bài 1 (câu 21) : Các đường thẳng PS, QT và RU đồng quy tại O như hình vẽ. Nối PQ, RS, TU tạo thành các tam giác. Khi đó, giá trị của tổng các góc P, Q, R, S, T, U là bao nhiêu ? (A) 450 o (B) 270 o (C) 360 o (D) 540 o (E) 720 o Bài 2 (câu 22) : Người ta xếp 64 hình lập phương đơn vị (1 x 1 x 1), tạo thành một hình lập phương lớn (4 x 4 x 4) rồi sơn màu đỏ cho các mặt của hình lập phương lớn. Mỗi hình lập phương đơn vị được tính điểm theo bảng như sau : Vậy tổng số điểm của 64 hình lập phương đơn vị là bao nhiêu ? (A) 40 (B) 41 (C) 42 (D) 43 (E) 44 Bài 3 (câu 23) : Viết các số nguyên 2, 2, 5, 5, 8, 9 lên 6 tấm bìa. Từ 6 tấm bìa này, ta chọn một số tùy ý các tấm bìa rồi tính tổng các số ghi trên các tấm bìa được chọn. Trong các tổng đã tính như thế, hỏi rằng từ 1 đến 31 có bao nhiêu số không thể xuất hiện ? (A) 4 (B) 22 (C) 8 (D) 10 (E) 6 Bài 4 (câu 24) : Ron có 8 chiếc que, độ dài mỗi que là một số tự nhiên (khác 0). Ron nhận thấy rằng cậu ta không thể dùng bất cứ 3 que nào trong 8 que ấy để tạo thành một hình tam giác. Như thế, que dài nhất mà Ron đang có sẽ có độ dài bé nhất bằng bao nhiêu ? (A) 20 (B) 21 (C) 22 (D) 23 (E) 24 Bài 5 (câu 25) : Tony và Maria đang tập luyện để dự một cuộc thi chạy. Họ cùng chạy lên và xuống một ngọn đồi (quãng đường từ chân đồi đến đỉnh đồi dài 700m). Tốc độ chạy lên dốc của cả hai người luôn không đổi và khác nhau. Khi chạy xuống dốc, mỗi người chạy với tốc độ gấp đôi tốc độ của họ đã chạy khi lên dốc. Maria là người lên đến đỉnh đồi trước, cô quay xuống ngay và gặp Tony lúc anh chỉ còn cách đỉnh đồi 70m. Khi Maria xuống đến chân đồi, cô còn cách Tony bao xa ? (A) 140m (B) 250m (C) 280m (D) 300m (E) 320m . Giới thi u cuộc thi toán GauXơ của CaNaĐa Tiếp theo kì trước Kì trước chúng tôi đã giới thi u 4 trong 25 câu hỏi dành cho lớp 7 của năm 2002 cũng của năm này. Bài 1 (câu 21) : Các đường thẳng PS, QT và RU đồng quy tại O như hình vẽ. Nối PQ, RS, TU tạo thành các tam giác. Khi đó, giá trị của tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Giới thiệu cuộc thi toán GauXơ của CaNaĐa, Bài giảng Giới thiệu cuộc thi toán GauXơ của CaNaĐa,

Hình ảnh liên quan

Bài 1 (câu 21) : Các đường thẳng PS, QT và RU đồng quy tại O như hình vẽ. Nối PQ, RS, TU tạo thành các tam giác - Bài giảng Giới thiệu cuộc thi toán GauXơ của CaNaĐa

i.

1 (câu 21) : Các đường thẳng PS, QT và RU đồng quy tại O như hình vẽ. Nối PQ, RS, TU tạo thành các tam giác Xem tại trang 1 của tài liệu.