0

Bài giảng ke hoach giang day ky II mon cong nghe

15 809 6

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 06:12

Phm Th Bớch Liờn Kế hoạch giảng dạy học kỳ II Năm học 2010-2011 Môn học: Công nghệ. A. các chuẩn môn học. Chủ đề Kiến thức Kỹ năng Thái độ I. Chăn nuôi, thuỷ sản. 1. Giống vật nuôi. T1. Hiểu đợc nội dung chủ yếu và ý nghĩa thực tiễn của quy luật sinh tr- ởng, páht dục ử vật nuôI và thuỷ sản. - Biết đợc các chỉ tiêu cơ bản và ph- ơng pháp đánh giá chọn lọc vật nuôi. - hiểu đợc mục đích ,phơng pháp, quy trình nhân giống vật nuôI thuỷ sản. - biết đợc cơ sở khoa học và quy trình cấy truyền phôi. T2. Hiểu đợc tiêu chuẩn, khẩu phần ăn và nhu cầu dinh dỡng của vật nuôi. - Hiểu đợc đặc điểm và quy trình sản N1. Nhận dạng đ- ợc một số giống vật nuôiphổ biến trong nớc và hớng sản xuất của chúng. D1. Quan tâm tới công tác giống vật nuôi, thuỷ sản. Trng THPT Lng Sn Phm Th Bớch Liờn 2. sử dụng và sản xuất thức ăn chăn nuôi. 3. Môi trờng sống của vật nuôi và thuỷ sản. II. Bảo quản, Chế biến sản phẩm nông, lâm, ng nghiệp. 1. các yếu tố ảnh h- ởng đến chất lợng nông sản. xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôI và thuỷ sản. - hiểu đợc cơ sở khoa học , nguyên lý và quy trình sản xuất thức ăn chăn nuôi bằng công nghệ vi sinh. T3. Hiểu đợc yêu cầu kỹ thuạt về môi trờng sống của vật nuôi và phơng pháp xứ lý chất thải trong chăn nuôi. T4. hiểu đơc mục đích ý nghĩa của công việc bảo quản, chế biến sản phẩm nông, lâm, ng nghiệp. - Biết sự ảnh hởng của yếu tố môi tr- ờng đối với chất lợng sản phẩm nông, lâm, ng nghiệp. T5. Biết đợc phơng pháp, quy trình bảo quản hạt, củ làm giốngvà sản phẩm nông, lâm, ng nghiệp. N2. Phối trộn đợc thức ăn hỗn hợp cho chăn nuôi. - Xác đinh, phối hợp tiêu chuẩn, khẩu phần ăn cho vật nuôi. N3. Xử lý đợc chất thải chăn nuôi bằng phơng pháp đơn giản. N4. Biết chăm sóc vật nuôi tránh ảnh hỡngấu của môi trờng. D2. Có ý thức tìm hiêủ các biện pháp sản xuất thức ăn chăn nuôi theo công nghệ tiên tiến và cổ truyền. D3. Có ý thức bảo vệ môi trờng khi tổ chức chăn nuôi và nuôi thuỷ sản. D4. Hứng thú tìmhiểu công nghệ bảo quản, chế biến sản phẩm nông, lâm, ng nghiệp. Trng THPT Lng Sn Phm Th Bớch Liờn 2. Bảo quản một số sản phẩm nông, lâm, ng nghiệp. 3. Chế biến một số sản phẩm nông, lâm, ng nghiệp. III. Tạo lập doang nghiệp. 1. Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Lựa chon lhx vực kinh doanh. IV. Tổ chức và quản lí doanh nghiệp. 1. Xác định kế T6. Biết đợc phơng pháp, quy trình chế biến một số sản phẩm nông, lâm, ng nghiệp. T7. Biết đợc doanh nghiệp, doanh nghiệp nhỏ, kinh doanh hộ gia đình. - biết đợc các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. T8. biết đợc các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất và dịch vụ. T9. Xác định đợc kế hoạch kinh doanh giả định. N5. Biết cách bảo quản củ hạt làm giống bằng phơng pháp đơn giản. N6. Chế biến đợc rau, quả bằng một số phơng pháp đơn giản N8. hình thành đ- ợc ý tởng kinh doanh. - xác định đợc sản phẩm kinh doanh. N9. Xác định đợc D5. Có ý thức bảo quản sản phẩm nông, lâm, ng nghiệp. D6. Tích cực vận dụng kiến thức kỹ năng đã họcvào thực tiễn. D7. hứnh thú tìm hiểu hoạt động kinh doanh và quản trị kinh doanh. Trng THPT Lng Sn Phm Th Bớch Liờn hoach kinh doanh. 2. tổ chức và quản lý doanh nghiệp - biết kháI niệm và thành và chi phí kinh doanh. - Biết cách lập kế hoạch kinh doanh. - biết cách xác định quy mô và các điều kiện kinh doanh. T10. Biết đợc mô hình tổ chức kinh doanh. - biết đợc các tiêu chí và cách đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. - Biết cách lập kế hoạch quản lý một doanh nghiệp. kế hoạch kinh doanh giả định N10. Xác lập đợc mô hình tổ chức kinh doanh. D9. có ý thức vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn. D10. . có ý thức vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học vào thực tiễn. B. Mục tiêu chi tiết. Mục tiêu Chi tiết Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Trng THPT Lng Sn Phm Th Bớch Liờn I. Chăn nuôi thuỷ sản. 1. Quy luật sinh trởng, phát dục của vật nuôi. 2. Chọn lọc giống vật nuôi. 3. Các phơng pháp nhân giống vật nuôi. 4. Sản xuất giống trong chăn nuôI và thuỷ sản. A1. Nêu đợc khái niệm về sự sinh trởng và phát dục. - Biết đợc nội dung của các quy luật sinh trởng, phát dục của vật nuôi. A2. Nêu đợc các chỉ tiêu cơ bản để chọn lọc , đánh giá vật nuôi. - Nêu đợc một số phơng pháp chon lọc vật nuôi. A3. Nêu đợc kháI niêm về giống thuần chủng, mục đích của nhân giốnh thuần chủng. - nêu đợc khái niệm về lai giống và kể tên đợc các phơng pháp lai giống. A4. Nêu đợc kháI niệm về đàn hạt nhân, đàn thơng phẩm, đàn nhân giống. - Nêu đợc các bớc của quy trình nhân giống vật nuôi. B1. Biết đợc ứng dụng của các quy luật sinh tr- ởng, phát dục của vật nuôi. B2. Hiểu từng bớc của môI phơng pháp chon lọc. B3. Lờy đợc ví dụ về các phơng pháp lai giồng. - áp dụng đợc kiến thức đã học vào thực tiễn sản xuất ử gia đình. B4. Hiểu đợc đặc điểm của hệ thống nhân giống vật nuôi. - Lấy đợc ví dụ về sản xuất giống vật nuôI đơn giản. C1. lấy đợc ví dụ về các quy luật sinh trởng, phát dục C2. đánh giá đợc khả năng sản xuất của vật nuôi thông qua chon lọc. C3. So sónh đợc nhân giống thuần chủng và lai giống có gì khác nhau. - đa ra đợc u nhợc điểm của các biện pháp. C4. Phân tính và đánh giá đợc mỗi phơng pháp có thuân lợi và khó khăn gì. Trng THPT Lng Sn Phm Th Bớch Liờn 5. ứng dụng công nghệ tế bào trong công tác giống. 6. Nhu cầu dinh dỡng của vật nuôi. 7. Sản xuất thức ăn cho vật nuôi. 8. sản xuất thức ăn nuôI thuỷ sản. A5. Nêu đợc kháI niệm, cơ sở khoa học vàcác bớc cơ bản trong công nghệ cáy truyền phôI bò. A6. Nêu đợc khái niệm về nhu cầu dinh dỡng của vật nuôi, khẩu phần ăn của vật nuôI và tiêu chuẩn ăn. A7. Nêu đợc đặc điểm một số loại thức ăn thờng dùng trong chăn nuôi. - Nêu đợc quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp cho vật nuôi. A8. Nêu đực các loại thức ăn tự nhiên và nhân tạo của cá. - nêu đợc cơ sở khoa học của việc sản xuất thức ăn nhân tạo cho cá. B5. hiểu đợc từng bớc của quy trinh cấy truyền phôi. B6. Hiểu đợc nguyên tắc phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôI, tính toán đ- ợc các thành phần phối trộn trong khẩu phần ăn. B7. Hiểu đợc vai trò của thức ăn hỗn hợp trong phát triển chăn nuôi. B8. Hiểu đợc tại sao phải phát triển và bảo vệ nguồn thức ăn tự nhiên của ca. - biết vai trò của thức ăn nhân tạo trong chăn nuôi cá. B9. hiểu đợc lợi ích và C5. đa ra đợc các thuận lợi và khó khăn của quy trình cấy truyền phôi bò. C6. áp dụng để phối hợp đợc khẩu phàn ăn, đánh giá đợc chất lợng thức ăn. C7. áp dụng đợc kiế thức đã học vào thực tiễn. C8. Biết cách bảo vệ và phát triển nguồn thức ăn tự nhiên của ca. - biết cách sản xuất thức ăn nhân tạo cho cá. Trng THPT Lng Sn Phm Th Bớch Liờn 9. ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi. 10. Tạo môi tr- ờng sống cho vật nuôi và thuỷ sản. 11. Điều kiện phát sinh phát triển bệnh ở vật nuôi. 12. Một số loại vac xin và thuốc thờng A9. Nêu đợc cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi. - Nêu đợc nguyên lý của việc chế biến thức ăn băng công nghệ vi sinh. A10. Nêu đợc các yêu cầu của chuồng trại chăn nuôi. - nêu đợc các tiêu chuẩn của ao nuôi cá. A11. Nêu đợc các điều kiện phát sinh phát triển bệnh ở vật nuôi. A12. Nêu đợc đặc điểm quan trọng của vac xin và thuốc kháng sinh. - Nêu đợc vai trò của vac xin và thuốc kháng sinh. mục đích của việc ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. B10. Hiểu đợc tầm quan trọng của việc xây dựng chuồng trại hợp lý và vệ sinh trong chăn nuôi - biết đợc các bớc chuẩn bị ao nuôi cá. B11. Hiểu đợc sự ảnh h- ởng của mỗi điều kiện. B12. phân tích đợc vai trò của vac xin và thuốc kháng sinh. - biết các bảo quản thuốc. B13. hiểu thế nào là vac C9. Lấy đợc các ví dụ minh hoạ về thức ăn đợc sản xuất bằng công nghệ vi sinh. C10. Biết cách vệ sinh tạo môI trờng sống cho vật nuôi. C11. đa ra đợc các biện pháp hạn chế ảnh hởng xấu của các điều kiện ngoại cảnh. C12. Biết một số loai thuốc thông thờng để vận dụng vào thực tế. Trng THPT Lng Sn Phm Th Bớch Liờn dùng đểphòng và chữa bệnh cho vật nuôi. 13. ứng dụng công nghệ vi sinh trong sản xuất vac xin và thuốc kháng sinh. 14. Mục đích, ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông lâm thuỷ sản. 15. Bảo quản củ, hat làm giống 16. Bảo quản và chế biến l- ơng thực, thực A13. Nêu đợc cơ sở khoa học và ứng dụng của công nghệ gen trong sản xuất thuốc kháng sinh. A14. Nêu đợc mục đích ý nghĩa của công tác bảo quản, chế biến nông, lâm, thuỷ sản. - nêu đợc đặc điểm cơ bản và sự ảnh hởng của điều kiên môi tr- ờng đến chất lợng nông, lâm, thuỷ sản. A15. Nêu đơc mục đích và ph- ơng phơng pháp bảo quản củ, hạt làm giống. A16. Nêu đợc quy trình bảo quản - Nêu đợc quy trình chế biến gạo từ thóc. - nêu đợc quy trình chế biến tinh bột sắn và cong nghệ chế biến rau quả. xin an toàn, vac xin nhợc độc. B14. hiểu đợc mỗi yếu tố có ảnh hởng thế nào đến chất lợng nông sản. B15. Làm đợc các thao tác đơn giản để bảo quản củ, hạt làm giống. B16. Làm đợc từng bớc bảo quản theo đúng quy trình. B17. Làm đợc từnh bớc C13. láy đợc ví dụ minh hoạ cho bài đã học trong thực tế. C14. Rút ra đợc u, nhợc điểm của từng cong tác bảo quả và chế biến nông, lâm, thuỷ sản. C15. Đành giá đợc chất lợng củ, hạt giống. C16. Biết tầm quan trọng của từng bớc trong quy trình bảo quản. Trng THPT Lng Sn Phm Th Bớch Liờn phẩm. 17. Bảo quản và chế biến sản phẩm chăn nuôi thuỷ sản. 18. Chế biến sản phẩm cây công nghiệp. III. Tạo lập doanh nghiệp. 1. Doanh nghiệp và hoạt A17. nêu đơc một số phơng pháp chế biến thịt hộp. - Nêu đợc một số phơng pháp bảo quản và chế biến cá, cách làm ruốc cá. - Nêu đợc cách chế biến sữa và quy trình chế biến sữa. A18. nêu đơc một số phơng pháp bảo quản và chế biến chè , cà phê. - Nêu đợc một số sản phẩm chế biến từ lâm sản. A19. Nêu đợc các khái niệm liên quan đến kinh doanh và doanh nghiệp. A20. nêu đợc kháI niêm kinh doanh hộ gia đình, doanh nghiệp nhỏ. - Nêu đợc những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ. của quy trình làm ruốc cá. - Hiểu đợc tầm quan trọng của mỗ bớc trong quy trình. B18.Thực hiện đúng quy trình chế biến và bảo quản sản phẩm cây công nghiệp. B19. Lấy đợc ví dụ minh hoạ về các dạng công ty. - hiểu thế nào là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn. B20. Hiểu đợc các lĩnh vực kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp nhỏ. B21. hiểu dợc các bớc để lựa chọn lĩnh vực kinh C17. đánh giá đợc chất l- ợng sản phẩm đã bảo quản và chế biến. . C18. đánh giá đợc chất l- ợng sản phẩm đã bảo quản và chế biến. C19. So sánh đợc sự giống và khác nhau của các công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn. C20. Hứng thú tìm hiểu hoạt động kinh doanh và quản trị kinh doanh. Trng THPT Lng Sn Phm Th Bớch Liờn động kinh doanh của doanh nghiệp. 2. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh. 3. lựa chon cơ hội kinh doanh. 4.Thành lập doanh nghiệp. 5. Quản lý doanh nghiệp. 6. Xây dựng kế hoạch kinh doanh. A21. Nêu đợc các lĩnh vực kinh doanh, sản xuất và dịch vụ. A22. Nêu đợc các bớc để lựa chon lĩnh vực kinh doanh. A23. Nêu đợc các bớc triển khai thành lập doanh nghiệp. A24. nêu đợc nội dung và phơng pháp đánh giá hiệu quả kinh doanh cuả doanh nghiệp. A25. Nêu đợc kế hoạch kinh doanh cho hộ gia đình và doanh nghiệp. doanh. B22. Thực hiện đúng quy trình đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi tr- ờng. B23. Thực hiện đúng quy trình. B24. tính toán đợc hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. B25. hoạch toán đợc chi phí và thu nhập cho 1 doanh nghiệp C21. Hình thành đợc các ý tởng kinh doanh. C22. Hình thành câu hỏi và trả lời đợc các câu hỏi khi lựa chon cơ hội kinh doanh. C23. Hình thành đợc ý t- ởng thành lập doanh nghiệp. C24. Biết một số biện pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. C25. Xây dựng đợc kế hoạch kinh doanh cho t- ơng lai. Trng THPT Lng Sn [...]... vấn Phát vấn Phm Th Bớch Liờn 45 46 lâm sản Bài mở đầu Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh Lựa chon cơ hội kinh doanh 47 48 49 50 Xác định kế hoạch kinh doanh Thành lập doanh nghiệp Quản lý doang nghiệp Xây dựng kế hoạch kinh doanh Lý thuyết Lý thuyết Lý thuyết Thực hành 51 52 Ôn tập cuối năm Kiểm tr học kỳ II Lý thuyết Trắc nghiệm + tự luận 43 44 Lý thuyết...Phm Th Bớch Liờn Trng THPT Lng Sn Phm Th Bớch Liờn C Khung phân phối chơng trình Học kỳ II: 18 tuần, 34 tiết Nội Lý thuyết 24 dung bắt Thực hành 6 buộc Ôn tập 2 2 tiết/tuần ND Kiểm tra Tự chọn 2 0 Tổng số Tiết 34 Ghi chú Khung phân phối Tiết 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Tên tiết học Quy luật... bệnh cho vật nuôi - MôI trờng sống cho vật nuôi - Trị bệnh cho vật nuôi - chế biến nông lam thuỷ sản - Xây dựng kế hoạch kinh doanh Duyệt của BGH HPCM Nguyễn Địch Long Trng THPT Lng Sn Kiểm tra học kỳ II 45 phút Lơng sơn, ngày 14 tháng 1 năm 2011 Ngời làm kế hoạch Phạm Thị Bích Liên . Phm Th Bớch Liờn Kế hoạch giảng dạy học kỳ II Năm học 2010-2011 Môn học: Công nghệ. A. các chuẩn môn học. Chủ. phẩm nông, lâm, ng nghiệp. 3. Chế biến một số sản phẩm nông, lâm, ng nghiệp. III. Tạo lập doang nghiệp. 1. Doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh của doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng ke hoach giang day ky II mon cong nghe, Bài giảng ke hoach giang day ky II mon cong nghe,

Hình ảnh liên quan

Tiết Tên tiết học HDDH/Hình thc DH PP/PTDH Kiểm tra đánh giá  19Quy luật sinh trởng, pháp dục của vật  - Bài giảng ke hoach giang day ky II mon cong nghe

i.

ết Tên tiết học HDDH/Hình thc DH PP/PTDH Kiểm tra đánh giá 19Quy luật sinh trởng, pháp dục của vật Xem tại trang 12 của tài liệu.
Tiết Nội dung kiểm tra Hình thức kiểm tra Thời gian kiểm tra    34ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất  - Bài giảng ke hoach giang day ky II mon cong nghe

i.

ết Nội dung kiểm tra Hình thức kiểm tra Thời gian kiểm tra 34ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất Xem tại trang 14 của tài liệu.

Từ khóa liên quan