0

Bài soạn bài 19:VT: Vẽ tranh đề tài Sân trường trong giờ ra chơi

14 3,699 4
  • Bài soạn bài 19:VT: Vẽ tranh đề tài Sân trường trong giờ ra chơi

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 06:12

 Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật: Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật: Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 201 Mỹ thuật: Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật: Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi   !"#$  %&  '()  *+),-).+/0, ) 12$& Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật: Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài - 3)3".12$/0/4 & 567& 5"#8& 59):1:#;& 567<& 5=>& 5?1,& 5'@<ABC/4C&&&&&& 3#!DE$ & 3)3"F*+,)12$;) & Hoạt động 2: Cách vẽ tranh GH- I J K  L J M  NH- I J K  L F O PH- I ) K  9,/0)!" [...]... thuật: Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi Hoạt động 3: Thực hành Em hãy vẽ một bức tranh với đề tài sân trường trong giờ ra chơi Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá - Hình ảnh - Cách sắp xếp - Màu sắc Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi. .. động 4: Nhận xét đánh giá - Hình ảnh - Cách sắp xếp - Màu sắc Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Hoạt động 2: Cách vẽ tranh Hoạt động 3: Thực hành Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá Kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe ! M HỌC SINH CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI . hãy vẽ một bức tranh với đề tài sân trường trong giờ ra chơi Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật: Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi. Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật: Bài 19: Vẽ tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn bài 19:VT: Vẽ tranh đề tài Sân trường trong giờ ra chơi, Bài soạn bài 19:VT: Vẽ tranh đề tài Sân trường trong giờ ra chơi,

Hình ảnh liên quan

- Tìm hình ảnh chính cho bức tranh vẽ về các hoạt động. - Bài soạn bài 19:VT: Vẽ tranh đề tài Sân trường trong giờ ra chơi

m.

hình ảnh chính cho bức tranh vẽ về các hoạt động Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Hình ảnh - Bài soạn bài 19:VT: Vẽ tranh đề tài Sân trường trong giờ ra chơi

nh.

ảnh Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan