0

Bài soạn bài 19:VT: Vẽ tranh đề tài Sân trường trong giờ ra chơi

14 3,666 4

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 06:12

 Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật: Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật: Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 201 Mỹ thuật: Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật: Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi   !"#$  %&  '()  *+),-).+/0, ) 12$& Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật: Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài - 3)3".12$/0/4 & 567& 5"#8& 59):1:#;& 567<& 5=>& 5?1,& 5'@<ABC/4C&&&&&& 3#!DE$ & 3)3"F*+,)12$;) & Hoạt động 2: Cách vẽ tranh GH- I J K  L J M  NH- I J K  L F O PH- I ) K  9,/0)!" [...]... thuật: Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi Hoạt động 3: Thực hành Em hãy vẽ một bức tranh với đề tài sân trường trong giờ ra chơi Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá - Hình ảnh - Cách sắp xếp - Màu sắc Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi. .. động 4: Nhận xét đánh giá - Hình ảnh - Cách sắp xếp - Màu sắc Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Hoạt động 2: Cách vẽ tranh Hoạt động 3: Thực hành Hoạt động 4: Nhận xét đánh giá Kính chúc các thầy giáo, cô giáo mạnh khỏe ! M HỌC SINH CHĂM NGOAN - HỌC GIỎI . hãy vẽ một bức tranh với đề tài sân trường trong giờ ra chơi Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật: Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi. Bài 19: Vẽ tranh Đề tài: Sân trường trong giờ ra chơi Hoạt động 1: Tìm, chọn nội dung đề tài Thứ tư ngày 12 tháng 01 năm 2011 Mỹ thuật: Bài 19: Vẽ tranh
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn bài 19:VT: Vẽ tranh đề tài Sân trường trong giờ ra chơi, Bài soạn bài 19:VT: Vẽ tranh đề tài Sân trường trong giờ ra chơi,

Hình ảnh liên quan

- Tìm hình ảnh chính cho bức tranh vẽ về các hoạt động. - Bài soạn bài 19:VT: Vẽ tranh đề tài Sân trường trong giờ ra chơi

m.

hình ảnh chính cho bức tranh vẽ về các hoạt động Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Hình ảnh - Bài soạn bài 19:VT: Vẽ tranh đề tài Sân trường trong giờ ra chơi

nh.

ảnh Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan