0

Gián án GIÁO ÁN ÔN TẬP THI + DỀ THI TUYỆT HAY

10 453 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 04:12

Grade 12 Date: Classes: Giáo án ơn tập học kỳ I Period: - Tenses - Conditional sentences - Passive voice - Wish clauses I .MỤC TIÊU: sau khi học xong tiết học , học sinh làm được bài tập về Tenses, Conditional sentences, Passive voice, Wish clauses II. Techniques : Hoạt động trong phương pháp là học nhóm ,cặp , cá nhân học sinh III Teaching aids: bảng phụ của học sinh, phấn , sách đề cương, handouts, …. IV. Procedures : Hoạt động của thầy và trò Nội dung bài dạy Hoạt động 1: Giáo viên u cấu học sinh nhắc lại các điểm ngữ pháp đã học. Hoạt động 2: Giáo viên cho bài tập cũng cố cho hoạt động 1 Học sinh làm bài tập trên bảng phụ theo cá nhân. GV: đi kiểm tra và giúp đỡ học sinh. Hoạt động 3 Giáo viên giới thiệu câu ví dụ : u cầu học sinh nhận xét ví dụ và đưa ra cơng thức về thì hiện tại đơn Học sinh : thực hiện theo cặp, GV: nhận xét- giải thích về sữ dụng động từ ở ngơi thứ 3 số ít HS : làm bài tập = bảng phụ , theo nhóm Giáo viên : nhận xét- quan sát Hoạt động 4 Gv: giới thiệu về các cơng thức của thì hiện tại đơn qua ví dụ . Hs : thực hiện. GV: u cầu học sinh học dễ nhớ nhất đó là : A. FORM OF TENSES IN ACTIVE AND PASSIVE I/ Qui tắc: 1. Xác định: S V O 2.Đổi theo cơng thức: Active: S V O Passive S(o) be+Ved/3…………… by O(s) B. IF CLAUSES: I. Dạng phổ biến: Type (loại) If clause Main clause Possible future S + V 1 (s/es) S + will + V 0 Untrue present S + V 2 / were S + would + V 0 Untrue past S + had + V 3 S + would have + V 3 Ex: If she takes a taxi, she will come on time. If I were you, I would tell her the truth. If he helped us, we would finish it on time. If I had studied hard, I would have passed the exam. II. Dạng đảo ngữ: Type (loại) If clause Main clause Possible future Should + S + V 0 … S + will + V 0 Untrue present Were + S + adj/ NP …. Were + S + to V 0 … S + would + V 0 Untrue past Had + S + V 3 … S + would have + V 3 Ex: Should she take a taxi, she will come on time. Were I you, I would tell her the truth. Were he to help us, we would finish it on time. Had I studied hard, I would have passed the exam. III. Dạng rút gọn: Type (loại) If clause Main clause Untrue present But for + NP Without + NP S + would + V 0 Untrue past S + would have + V 3 Ex: If it hadn’t been for his help, we wouldn’t have succeeded. → But for his help, we wouldn’t have succeeded. C. WISH CLAUSES Type (loại) Main clause Wish clause Possible future S + wish(ed) S + would / could + V 0 Untrue present S + V 2 / were S + were + Ving Untrue past S + had + V 3 Ex: She wishes she could visit London. I wish I were a president. They wish they hadn’t stayed up late yesterday. Bài tập bổ trợ, cũng cố 1. I _____________this film twice. A. see B. saw C. will see D. have seen 2. Peter, please help me do the washing up. – Sorry, Mum. I __ TV. 1 Grade 12 Date: Classes: động từ dùng sau He,She,it(tr) phải thêm s/es. Động từ các ngôi còn lại thì chỉ việc giữ nguyên GV : cho ví dụ cụ thể học sinh quan sát. GV : đưa ra bài tập cho học sinh về các cách chia động từ ở thì hiện tại đơn= tự luận ( Đây là tiết ôn nên có thể thêm 1 số thì khác nữa) GV: hướng đẫn kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm cho học sinh Chú ý : ( đối tựơng học sinh DT, yếu, kém đó là nhìn vào trước và sau khoảng trống .và các dấu hiệu về thì mà động từ cần phải chia Gv: yêu cầu học sinh làm bài tập với hình thức trắc nghiệm. Hs: làm bài tập theo nhóm bằng bảng phụ GV: nhận xét và xem xét học sinh làm theo đối tượng = học sinh khá kèm học sinh yếu, kém Hoạt động 4 GV: giải thích lại cho học sinh về cách chia động từ trong ngoặc theo hình thức A. watch B. am watching C. had watched D. watched 3. The war _______ out three years ago. A. broke B. had broken C. has broken D. was breaking 4. He ________ a cup of coffee every morning. A. drinks B. drank C. is drinking D. has drunk 5. Up to the present, Nam_________ good work in his class. A. does B. has done C. had done D. did 6. By next month, I _________ my first novel. A. will finish B. am going to finish C. finish D. will have finished 7. How long ______ able to drive? – since 1990. A. could you B. have you been C. were you D. are you 8. My brother _____ in the army from 1990 to 1995. A. served B. has served C. had served D. is serving 9. This is the most interesting book ______ . A. I’ve read B. I had read C. I’ve ever read D. I had ever read 10. It _______ a long time since I last saw him. A. is B. was C. will be D. has been 11: If gravity, the pull of the earth, is zero, everything __. A. would float B. floated C. would be floating D. will float 12: If I had time, I _ to the beach with you this weekend. A. will have gone B. would go C. would have gone D. will go 13: ____ I were you, I would take a taxi to the airport. A. If B. Unless C. Because D. When 14.I didn’t know you were in hospital. If I had known, I __ to visit you. A/ would have goneB/ would go C/ will go D/ went 15: If I ___ ten years younger, I would do yoga everyday. A. are B. am C. have been D. were 16. I didn’t have an umbrella with me, so I got wet. A. If I had had an umbrella, I wouldn’t get wet. B. If I had had an umbrella, I would get wet. C. If had had an umbrella, I wouldn’t have got wet. D. If I had had an umbrella, I would have got wet. 17: If you _____ John, tell him I'll phone him later. A. see B. has seen C. saw D. were seeing 18.If you inherited a million pounds, what______________ with the money? A. do you do B. will you do C. would you do D. are you going to do 19: If energy ___ unlimited, many things in the world would be different. A. is B. will be C. were D. would be 20: If we had asked her, ________________________. A. she would have a song to us then B. she will have sung a song to us C. she would have sung a song to us D. she would sing a song to us then 21. Our classroom doesn’t have any windows. I wish our classroom …… windows. A. have B. would have C. had had D. had 22. The sun isn’t shining. I wish the sun …… right now. A. shined B. would shine C. had shined D. shine 23. I don’t know how to dance. I wish I …… how to dance. A. will know B. would know C. knew D. had known 24. You didn’t tell them about it. I wish you …… them about it. A. told B. had told C. would told D. tell 25. Mary is afraid she won’t be able to attend your wedding next week. A. Mary wishes she will be able to attend your wedding next week. B. Mary wishes she can be able to attend your wedding next week. C. Mary wishes she is able to attend your wedding next week. D. Mary wishes she would be able to attend your wedding next week. 26. You drive too fast. I’d like you to drive more slowly. A. I wish you drove more quickly. B. I wish you drove more slowly. C. I wish you would drive more slowly. D. I wish you had driven more slowly. 2 Grade 12 Date: Classes: tự luận. Học sinh : nghe và ghi chép làm thử Hoạt động 5 GV: cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm. Hoạt động 6 GV : cho bài tập về nhà ở sách đề cương ôn tập . Gv: hướng đẫn lại cách làm bài tập trắc nghiệm có 04 phương án lựa chọn HS: nhắc lại tiết học hôm nay êm học được gì cách sữ dụng nó như thế nào ? Gv: yêu cầu – học sinh khá yêu cầu – học sinh yếu nhất nhắc lại lần 2 sách đề cương ôn tập = bài tập về nhà. 27. You are too lazy. The teacher wants you to be more studious. A. The teacher wishes you weren’t more studious B. The teacher wishes you had been more studious. C. The teacher wishes you will be more studious. D. The teacher wishes you were more studious. 28. I haven’t had enough money to buy this book. A. I wish I had enough money to buy this book . B. I wish I had had enough money to buy this book. C. I wish I would have enough money to buy this book . D. I wish I didn’t have enough money to buy this book. 29. I live in a big city, but I don’t like it. A. I wish I would live in a big city. B. I wish I live in a big city. C. I wish I didn’t live in a big city. D. I wish I wouldn’t live in a big city. 30. Nam is sorry now that he didn’t accept the job. A. Nam wishes he accepted the job. B. Nam wishes he had accepted the job. C. Nam wishes he have accepted the job.D. Nam wishes he hadn’t accepted the job. 31. Tomorrow is a workday. A. I wish tomorrow weren’t a workday. B. I wish tomorrow were a workday. C. I wish tomorrow would be a workday.D. I wish tomorrow will be a workday. 32. I feel sick because I ate too much ice- cream. A. I wish I had eaten too much ice- cream. B. I wish I hadn’t eaten too much ice- cream. C. I wish I ate too much ice- cream. D. I wish I didn’t eat too much ice- cream. 33 .Banana leaves should ___ to wrap things instead of plastic bags. A/have used B/be used C/use D/be using 34. Wait a minute!The table _______________. A/is laid B/laid C/has been laid D/is being laid 35 It ______________ that learning a foreign language ___________ a lot of time. A/says/ is taken B/was said/ was taken C/is saying/ has been takenD/ is said/ takes 36. People say he won a lot of money on the lottery. A/He was said to win a lot of money on the lottery. B/ He was said that he won a lot of money on the lottery. C/ He won a lot of money on the lottery, it is said. D/ He is said to have won a lot of money on the lottery. 37. No one has used the scuba diving equipment this month. A/ The scuba diving equipment has not been used this month. B/ The scuba diving equipment have been used this month. C/ The scuba diving equipment has used this month. D/ The scuba diving equipment has been used this month. 38.Harvard University,which _ in 1636, is one of the oldest universities in the States. A/found B/was founded C/was found D/founded 39. Endangered species __ by the World Wildlife Fund. A/be protected B/are protected C/would protect D/will protect 40. Unless we can find new sources of energy, our life will certainly ____. A/affect B/be affected C/affected D/be affecting 41. The World Health Organization _____ in 1948 in order to carry out medical research and improve international health care. A/had been established B/ established C/had established D/was established 42. They are pulling down the old theater. The old theater ___________ A/is pulled down B/is pulling down C/is being pulled down D/is been pulled down 43. They are living in a house __________________. A/that built in 1930 B/that was built in 1930 C/in 1930 that was built D/that was building in 1930 3 Grade 12 Date: Classes: Rút kinh nghiệm : ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Giáo án ơn tập học kỳ I Period: - Reported Speech - Gerund & infinitive - Word forms I .MỤC TIÊU: sau khi học xong tiết học , học sinh làm được bài tập về Reported Speech, Gerund & infinitive, Word forms II. Techniques : Hoạt động trong phương pháp là học nhóm ,cặp , cá nhân học sinh III Teaching aids: bảng phụ của học sinh, phấn , sách đề cương, handouts, …. IV. Procedures : Hoạt động của thầy và trò Nội dung bài dạy Hoạt động 1: Giáo viên u cấu học sinh nhắc lại các điểm ngữ pháp đã học. Hoạt động 2: Giáo viên cho bài tập cũng cố cho hoạt động 1 Học sinh làm bài tập trên bảng phụ theo cá nhân. GV: đi kiểm tra và giúp đỡ học sinh. Hoạt động 3 Giáo viên giới thiệu câu ví dụ : u cầu học sinh nhận xét ví dụ và đưa ra cơng thức về thì hiện tại đơn Học sinh : thực hiện theo cặp, GV: nhận xét- giải thích về sữ dụng động từ ở ngơi thứ 3 số ít HS : làm bài tập = bảng phụ , theo nhóm Giáo viên : nhận xét- quan sát Hoạt động 4 Gv: giới thiệu về các cơng thức của thì hiện tại đơn qua ví dụ . Hs : thực hiện. Reported Speech I. STATEMENT: Câu phát biểu (thuộc dạng câu khẳng đònh và phủ đònh) SAID TOLD + O (THAT) + V (đổi thì) Ex: - He said, “I like football.” → He said that he liked to play football. “Tom will fly to Paris next week,” said Miss Hoa. → Miss Hoa said that Tom would fly to Paris the following week. II. COMMANDS & REQUESTS: Câu yêu cầu (thuộc dạng mệnh lệnh hoặc yêu cầu) Imperative form: V 0 + ……. Request: Would you like ………… ? (mệnh lệnh) Don’t + V 0 …… (yêu cầu) Could / Can you + V 0 ……… ? Why don’t you + V 0 ……………? S TOLD ASKED BEGGED ORDERED URGED ADVISED O to + V 0 not + to + V 0 Ex: She said to him, “Come in, please” → She told him to come in. “Don’t make noise, Tom” said the mother. → The mother asked Tom not to make noise. III. QUESTIONS: (Dạng câu hỏi) S + ASKED + O WONDERED WANTED TO KNOW if / whether (yes/ no question) S + V (đổi thì) “Wh” / how (wh-question) Ex: She said to me, “Will she come?” → She asked me if she came. “Where do you live?” asked the foreigner. → The foreigner asked me where I lived. IV. Các dạng khác: 1. Let’s + V 0 …. // Why don’t we + V 1 … // What about + Ving ….→ S + suggested + Ving …… Ex: He said, “Let’s have a drink.” → He suggested having a drink. Timmy said, “ Why don’t we go on a picnic” → Timmy suggested going on a picnic. 2. Why don’t you + V 1 ………. ? // S + should + V 0 ………… → S + advised + O + to + V 0 Ex: She said to him, “ Why don’t you go to the doctor?” 4 Grade 12 Date: Classes: GV: u cầu học sinh học dễ nhớ nhất đó là : động từ dùng sau He,She,it(tr) phải thêm s/es. Động từ các ngơi còn lại thì chỉ việc giữ ngun GV : cho ví dụ cụ thể học sinh quan sát. GV : đưa ra bài tập cho học sinh về các cách chia động từ ở thì hiện tại đơn= tự luận ( Đây là tiết ơn nên có thể thêm 1 số thì khác nữa) GV: hướng đẫn kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm cho học sinh Chú ý : ( đối tựơng học sinh DT, yếu, kém đó là nhìn vào trước và sau khoảng trống .và các dấu hiệu về thì mà động từ cần phải chia Gv: u cầu học sinh làm bài tập với hình thức trắc nghiệm. Hs: làm bài tập theo nhóm bằng bảng phụ GV: nhận xét và xem xét học sinh làm theo đối tượng = học sinh khá kèm học sinh yếu, kém Hoạt động 4 → She advised him to go to the doctor. 3. Cấu trúc liên quan đến tường thuật: - remind sb to do sth : nhắc nhở ai làm gì - threaten to do sth: đe dọa - scold sb for (doing) sth : la rầy, trách mắng (nhất là đối vói trẻ em) - reproach sb for (doing) sth: khiển trách - warn sb of/about sth : thông báo, cảnh báo - accuse sb of (doing) sth Notes: 1. Converting tenses and adverbs of time, place: DIRECT INDIRECT DIRECT INDIRECT - V 1 (s/es) → V 2 /ed - V 2 → had + V 3 - has/ have + V 3 → had + V 3 - am/ is/ are + Ving → was / were + Ving - can → could + V 0 - will → would + V 0 - may → might + V 0 - must → (must) / have to - have to → had to - had + V 3 → had + V 3 - yesterday → the previous day the day before - last night → the previous night the night before - two years ago → two years before - today → that day - tonight → that night - tomorrow → the following day the day after the next day - next year → the following year - this → the year after - these → those - here → there - now → then 2. Các trường hợp không đổi thì: a) Khi động từ tường thuật ở hiện tại hoặc tương: Ex: My mother says to me, “you are my little pet.” → My mother tells me that I am her little pet. b) Câu trưc tiếp diễn đạt một chân lý hoặc sự thật hiển nhiên: Ex: Galileo said, “ The earth goes around the sun.” → Galileo said (that) the earth goes around the sun. c) Thì quá khứ đơn đã rõ thời gian: Ex: Tom said to me, “ My grandfather died in 1990.” → Tom told me that his grandfather died in 1990. d) Câu điều kiện loại 2, 3 và cấu trúc “used to”: Ex: “ If I had much money, I would have travel around the world.” Said the boy. → The boy said if he had much money he would travel around the world. Bài tập bổ trợ, cũng cố 1. I asked him… . but he said nothing a. what the matter was b. what was the matter c. the matter was what d. what’s the matter was 2. James……… him up when the bus reached the square a. told me wake b. asked me to wake c. said me to wake d. requested me waking 3. Marigold wondered…… Kevin and Ruth would be at the party a. that b. whether c. if d. b& c 4. Jeff wanted to know…… a. that why were his friends laughing b. why were his friends laughing c. why his friends were laughing d. the reason why his friends laughing 5. Mr. Hawk told me that he would give me his answer the…… day a. previousb. following c. before d. last 6. She………him whether he liked the steak she cooked a. asks b. wondered c. wanted to know d. asked 7. He asked me……………. a. How long you have studied English b. How long had you studied English 5 Grade 12 Date: Classes: GV: giải thích lại cho học sinh về cách chia động từ trong ngoặc theo hình thức tự luận. Học sinh : nghe và ghi chép làm thử Hoạt động 5 GV: cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm. Hoạt động 6 GV : cho bài tập về nhà ở sách đề cương ôn tập . Gv: hướng đẫn lại cách làm bài tập trắc nghiệm có 04 phương án lựa chọn HS: nhắc lại tiết học hôm nay êm học được gì cách sữ dụng nó như thế nào ? Gv: yêu cầu – học sinh khá yêu cầu – học sinh yếu nhất nhắc lại lần 2 sách đề cương ôn tập = bài tập về nhà. c. How long you had study English d. How long you had studied English 8. “I’ll tell you about this tomorrow, Mary.” said Tom. a. Tom said to Mary that he will tell her about that the next day. b. Tom told Mary that I would tell you about that the next day. c. Tom told Mary that he would tell her about that the next day. d. Tom told Mary that she would tell him about that the next day. 9. “I have something to tell you” Kerry said to Cheryl. a. Kerry told Cheryl I had something to tell her. b. Kerry told Cheryl he had something to tell her. c. Kerry told Cheryl she had had something to tell him. d. Kerry told Cheryl he had had something to tell her. 10. He said, “My wife has just bought a diamond ring.” a. He said that his wife had just bought a diamond ring. b. He said that my wife had just bought a diamond ring. c. He said that his wife has just bought a diamond ring. d. he said that his wife just bought a diamond ring. 11. They agree _______ him some money to buy a new bike. A. lending B. lend C. lent D. to lend 12. I hope she doesn’t keep us ________. A. wait B. waiting C. to wait D. waited 13. I am going to have my car _______ tomorrow. A. to repair B. repair C. repairing D. repaired 14. I find the time of English meals very strange – I’m not used ____ dinner at 6 p.m. A. to having B. to have C. having D. have 15. I wish I had enough money _________ a computer. A. buying B. to buy C. to buying D. for buying 16. He telephoned me _________ me to his birthday party. A. invite B. to invite C. inviting D. for inviting 17. “The Spy Returns” is a very ______ film about a wealthy man who visits Italy. A. exciting B. excited C. excitement D. excite 18 He’ll try __________ the same mistake again. A. not make B. not to make C. to not make D. not making 19Would you like __________ a dance with me? A. have B. having C. to have D. has 20Are his ideas worth __________ to? A. listen B. listening C. to listen D. to listening 21. Three films are in _______ for the same contract. A. compete B. competitive C. competition D. competitor 22. Your money will be refunded if the goods are not to your ______. A. satisfy B. satisfactory C. satisfaction D. satisfactorily 23. The food in this restaurant was rather ______. A. disappoint B. disappointing C. disappointed D. disappointment 24. The Earth ______ 360 degrees every 24 hours. A. rotated B. rotate C. is rotating D. rotates 25. The ______ of crops on the same land can prevent soil erosion. A. rotate B. rotating C. rotation D. rotated 26. Some large cities have had measures to minimize air ______. A. pollution B. pollute C. polluted D. polluting 27. When wastes are poured into the atmosphere, the air becomes contaminated and ______ to breathe. A. unpleased B. unpleasing C. pleasant D. unpleasant 28. I sometimes do not feel ______ when I am at a party. A. comfort B. comfortable C. comfortably D. comforter 29.Laser treatment does well when the cell can be _______ attacked. A. direct B. directly C. directionally D. indirect 30. It was a matter of_______ when people travelled on the left in ancient England. A. convenient B. inconvenience C. convenience D. conveniences 6 Grade 12 Date: Classes: Rút kinh nghiệm : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… Giáo án ơn tập học kỳ I Period: - Relative clauses - Conjunctions: Because / Because of; Although / Inspite of, Despite - Articles and prepositions I .MỤC TIÊU: sau khi học xong tiết học , học sinh làm được bài tập về Relative clauses, Conjunctions: Because / Because of; Although, though, Even though / Inspite of, Despite, Articles and prepositions II. Techniques : Hoạt động trong phương pháp là học nhóm ,cặp , cá nhân học sinh III Teaching aids: bảng phụ của học sinh, phấn , sách đề cương, handouts, …. IV. Procedures : Hoạt động của thầy và trò Nội dung bài dạy Hoạt động 1: Giáo viên u cấu học sinh nhắc lại các điểm ngữ pháp đã học. Hoạt động 2: Giáo viên cho bài tập cũng cố cho hoạt động 1 Học sinh làm bài tập trên bảng phụ theo cá nhân. GV: đi kiểm tra và giúp đỡ học sinh. Hoạt động 3 Giáo viên giới thiệu câu ví dụ : u cầu học sinh nhận xét ví dụ và đưa ra cơng thức về thì hiện tại đơn Học sinh : thực hiện theo cặp, GV: nhận xét- giải thích về sữ dụng động từ ở ngơi thứ 3 số ít HS : làm bài tập = bảng phụ , theo nhóm Giáo viên : nhận xét- quan sát Hoạt động 4 Gv: giới thiệu về các cơng thức của thì hiện tại đơn I. EMPHATIC FORM (hình thức nhấn mạnh) It’s that : chính (mà).Ex: It was he that killed the lion It is the book that helps me a lot. II. So/ such …. that: quá đến nỗi a. Công thức: S + V so adj / adv that S+ V such (a / an) + adj + N so many so few (adj) + N số nhiều so much so little (adj) + N số ít Ex: The weather was so cold that we couldn’t go out. It was such cold weather that we couldn’t go out. There are so many people that we can’t find Tom. He ate so much meat that he got fat. There is so little water that people couldn’t leave here. b. Đảo trang: S + V + so adj + a/ an + N that S+ V So + adj + be + S that S + V 3. S + V(khẳng đònh) + too + adj / adv + (for O) + to – V1 (quá …… nên không thể .) 4. S + V + adj / adv + enough + (for O ) + to – V1 Ex3 : The box is so heavy that she can’t carry it. The box is too …………………………………… Ex4 : This shirt is too expensive for me to buy. This shirt isn’t ……………………………………… III. Mệnh đề, cụm từ chỉ lý do (vì, bởi vì, do) Because + S + V and because of ( vì, bời vì ) + Ving / Noun Note: Due to được dùng như because of 7 Chức năng Mệnh đề quan hệ giới hạn Mệnh đề quan hệ không giới hạn Chủ ngữ Người WHO/THAT WHO Vật WHICH/THAT WHICH Tân ngữ Người WHOM/THAT/ WHOM Vật WHICH/THAT/ WHICH Sở hữu Người WHOSE WHOSE Vật WHOSE/ OF WHICH WHOSE/ OF WHICH Grade 12 Date: Classes: qua ví dụ . Hs : thực hiện. GV: u cầu học sinh học dễ nhớ nhất đó là : động từ dùng sau He,She,it(tr) phải thêm s/es. Động từ các ngơi còn lại thì chỉ việc giữ ngun GV : cho ví dụ cụ thể học sinh quan sát. GV : đưa ra bài tập cho học sinh về các cách chia động từ ở thì hiện tại đơn= tự luận ( Đây là tiết ơn nên có thể thêm 1 số thì khác nữa) GV: hướng đẫn kỹ năng làm bài tập trắc nghiệm cho học sinh Chú ý : ( đối tựơng học sinh DT, yếu, kém đó là nhìn vào trước và sau khoảng trống .và các dấu hiệu về thì mà động từ cần phải chia Gv: u cầu học sinh làm bài tập với hình thức trắc nghiệm. Hs: làm bài tập theo nhóm bằng bảng phụ GV: nhận xét và xem xét học sinh làm theo đối tượng = học sinh khá kèm học sinh yếu, kém IV. Mệnh đề, cụm từ chỉ sự tương phản (dù, mặc dù) Although / even though / even if + S +V and in spite of / despite + Ving / Noun Ex : Although he didn’t study, he succeeded. (có although thì không có but ) He didn’t study, but / yet he succeeded. He didn’t study.However / nevertheless / on the other hand, he succeeded. V. Mệnh đề, cụm từ chỉ kết quả (vì thế, cho nên, kết quả là) : so, therefore, consequently, as a result. Ex : He felt hungry, so / consequently he ate two cakes. He felt hungry.Therefore / As a result, he ate two cakes. VI. Mệnh đề chỉ mục đích (để, để mà) Câu đã cho có từ want, need, intend S + V + in order (not) to S + V + so that + S + can / will (not) + V1 (hiện tại) so as (not) to + V1 and S + V + so that + S + could / would (not) + V1 ( quá khứ) Bài tập bổ trợ, cũng cố 1: Dien Bien Phu is the place ___ our army won a resounding victory in 1954. A. that B. which C. what D. where 2. This is the girl ______ father owns the biggest shop in the area. A. who B. which C. her D. whose 3. This house, ____ he bought in 1990, is being repaired at the moment. A. that B. which C. who D. what 4 It was men ___ controlled most positions of employment and power in society. A. whom B. which C. whose D. that 5 The man ___we met yesterday was the manager of a bicycle factory. A. when B. whose C. who D. which 6.What’s the name of the man__________________________? A. you borrowed his car B. which car you borrowed C. whose car you borrowed D. his car you borrowed 7.Colin told me about his job,____________________ very much. A. that he’s enjoying B. which he’s enjoying C. he’s enjoying D. he’s enjoying it 8.A pensioner is someone ____ no longer works and gets money from the state. A. whom B. whose C. which D. that 9.The week _____ Mike went to camping was the wettest of the year. A. which B. when C. how D. who 10.Melanie was looking after a dog ___ leg had been broken in an accident. A. who B. whose C. that D. what 11. _____ the whole, I enjoy the movie. A. On B. In C. At D. Up 12. English is spoken in many countries all _____ the world. A. in B. over C. at D. from 13. When we arrived _______ the station, the last train had just gone. A. in B. at C. for D. from 14. His computer is not capable _____ running this software. A. to B.on C. of D. about 15. The property was divided equally _____ his son and daughter. A. from B. between C. in D. over 16. You are old enough to live _____ yourself, you should not depend _______ parents so much. A. in/ in B. on / on C. by / with D. of/ to 17. I will be responsible ____ what I do. A. with B. for C. from D. on 18. Farmers get rid __ weeds by spraying. A. off B. of C. out D. away 19. The woman was pale and weak because ____ the lack ____ fresh air. A. for / on B. on / for C. of / of D. of / for 8 Grade 12 Date: Classes: Hoạt động 4 GV: giải thích lại cho học sinh về cách chia động từ trong ngoặc theo hình thức tự luận. Học sinh : nghe và ghi chép làm thử Hoạt động 5 GV: cho học sinh làm bài tập trắc nghiệm. Hoạt động 6 GV : cho bài tập về nhà ở sách đề cương ôn tập . Gv: hướng đẫn lại cách làm bài tập trắc nghiệm có 04 phương án lựa chọn HS: nhắc lại tiết học hôm nay êm học được gì cách sữ dụng nó như thế nào ? Gv: yêu cầu – học sinh khá yêu cầu – học sinh yếu nhất nhắc lại lần 2 sách đề cương ôn tập = bài tập về nhà. 20. A man and a woman were standing outside my house. ______ looked English but I think _____ woman was foreign. A. the / a B. a / the C. a/ a D. the / the 21. John sat on _____ chair nearest the door. A. the / a B. a / the C. a /a D. the / the 22. For breakfast I had _____ sandwich and _____ apple. The sandwich wasn’t very nice. A. the / an B. a / the C. a / an D. the / the 23. What is ______ longest river in ______ world? A. the/ a B. a / the C. a / a D. the / the 24. This morning I bought a newspaper and a magazine. ____ newspaper is in my bag but I don’t know where ___ magazine is. A. a /a B. a / the C. the / the D. the / a 25. We live in ___ big house in ___ middle of the village. A. a / a B. a / the C. the / the D. the / a 26. Did ___ police find ___ person who stole your bicycle? A. a /a B. the / the C. a / the D. the / a 27. As I was walking along the street, I saw__$10 note on__pavement. A. a/ a B. the / the C. a / the D. the / a 28. The Soviet Uinon was ___ first country to send a man into ___ space. A. the /the B. x / x C. x /the D. the / x 29. I never listen to _____ radio. In fact I haven’t got ______ radio. A. a /a B. a / the C. the / the D. the / a 30. We keep our bread in the bridge ____ it doesn’t go bad. A. since B. so that C. although D. after 31. ____ these cars are cheap, they last a long time. A. Because B. In order that C. Although D. After 32. You should give the iron time to heat up ____ you iron your clothes. A. because B. so that C. even though D. before 33. You need good shoes to go hiking in the mountains __ the ground is rough and hard. A. because B. so that C. before D. even though 34. Hockey players wear lots of protective clothing ____ they don’t get hurt. A. because of B. after C. in order that D. though 35. You will have to pay higher insurance _ you buy a sports car. A. if B. althoughC. so that D. before 36. You shouldn’t drive ____ drinking alcohol. A. if B. after C. even though D. in order that 37. __ the dolphin lives in the sea, it is not a fish – it’s a mammal. A. Whether B. So that C. Although D. After 38. You may get malaria ____ you are bitten by a mosquito. A. if B. so that C. though D. before 40) I haven’t been climbing ____ I broke my leg last summer. A. although B. since C. so that D. before 41) He jogs ____ there is very little traffic A. however B. so that C. as if D. where 42) He went to bed ____ he was sleepy. A. because B. so that C. because of D. although 43) I will not lend you a little money __ you promise to pay me back next week. A. as if B. unless C. if D. where 44) She took a computer course ____ she could get a better job. A. so that B. as if C. if D. though 45) He ran ____ fast ____ I couldn’t catch him. A. such/that B. very/that C. too/to D. so/that 9 Grade 12 Date: Classes: Rút kinh nghiệm : ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… 10 . trang: S + V + so adj + a/ an + N that S+ V So + adj + be + S that S + V 3. S + V(khẳng đònh) + too + adj / adv + (for O) + to – V1 (quá …… nên không thể. Should + S + V 0 … S + will + V 0 Untrue present Were + S + adj/ NP …. Were + S + to V 0 … S + would + V 0 Untrue past Had + S + V 3 … S + would have +
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án GIÁO ÁN ÔN TẬP THI + DỀ THI TUYỆT HAY, Gián án GIÁO ÁN ÔN TẬP THI + DỀ THI TUYỆT HAY,

Hình ảnh liên quan

III Teaching aids: bảng phụ của học sinh, phấ n, sách đề cương, handouts, …. - Gián án GIÁO ÁN ÔN TẬP THI + DỀ THI TUYỆT HAY

eaching.

aids: bảng phụ của học sinh, phấ n, sách đề cương, handouts, … Xem tại trang 1 của tài liệu.
III Teaching aids: bảng phụ của học sinh, phấ n, sách đề cương, handouts, …. - Gián án GIÁO ÁN ÔN TẬP THI + DỀ THI TUYỆT HAY

eaching.

aids: bảng phụ của học sinh, phấ n, sách đề cương, handouts, … Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan