0

Tài liệu ba cong hien vi dai cua Mac

22 451 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 04:11

Ba cèng hiÕn vÜ ®¹i cña C¸c M¸c ¡ng-ghen N­íc §øc Karl marx-Friedrich engels I. Tiểu dẫn Friedrich Engels (1820-1895) Nhà triết học, nhà lí luận và hoạt động cách mạng, lãnh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới. Quê: ở Bác-men, miền Rê-na-ni (Đức). Ông quen biết Mác năm 1844 ở Pa-ri. Ăng-ghen có nhiều đóng góp to lớn để xây dựng lí luận của chủ nghĩa Mác. Tuyên ngôn Đảng cộng sản (1848), là công trình ông viết chung với Mác thời gian ở Bỉ Ch©n dung Engels Mét sè h×nh ¶nh t­ liÖu vÒ Engels Mét sè h×nh ¶nh t­ liÖu Engels thêi trÎ Engels lon don house (1870-1894) 122. Regents park road’ T×nh b¹n vÜ ®¹i vµ c¶m ®éng cña Karl Marx vµ Friedrich engels Lon don thêi Mars vµ engels Marx vµ Engels 1867-in london Karl marx (1818-1833) Nhà triết học, nhà lí luận và hoạt động cách mạng, lãnh tụ của giai cấp vô sản toàn thế giới. Ông sinh trưởng tại vùng Tơ-ri-e miền Rê-na-ni (Đức) Công trình nổi tiếng nhất của Marx là bộTư bản (1864-1876) Ông mất ngày 14/3/1833, an táng tại nghĩa trang Hai-ghết (Luân Đôn-Anh). Karl Marxs tomb at highgate cemetery-London [...]...Một số Hình ảnh tư liệu về Karl Marx Marx as a teenagar Old Max in The younger Karl Marx1882 The Karl Marx - House Museum 2.Hoàn cảnh ra đời -Bài phát biểu được vi t sau thời điểm Các Mác qua đời và được đọc trước mộ của Mác (Tên bài do người biên soạn đặt) Tình cảm thái độ của một nhân... đại của Các Mác Thứ nhất: tìm ra quy luật phát triển của lịch sử loài ngư ời (Bản chất của quy luật này: cơ sở hạ tầng quyết định thượng tầng kiến trúc) Thứ hai: tìm ra quy luật giá trị thặng dư Thứ ba: cống hiến quan trọng hơn cả: sự kết hợp giữa lí luận và thực tiễn, biến lí thuyết cách mạng khoa học thành hành động cách mạng 3 Tình cảm xót thương của Ăng-ghen với các Mác Bài điếu văn đọc trước... nhân loại thể Ông có thể có nhiều kẻ đối địch nhưng chưa chắc đã có một kẻ thù riêng nào cả -lời khẳng định như một lời cầu nguyện của Ăng ghen trước mộ Các Mác III Luyện tập : Câu 1: Bài điếu văn Ba cống hiến đại của Các Mác" thể hiện nội dung gì? A Bày tỏ tình cảm tiếc thương vô hạn của những người cộng sản trước sự ra đi của Các mác B Ca ngợi công lao to lớn của Mác đối với toàn nhân loại . III. Luyện tập : III. Luyện tập : Câu 1: Bài điếu văn Ba cống hiến vĩ đại của Câu 1: Bài điếu văn Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác" thể hiện nội dung. luận của chủ nghĩa Mác. Tuyên ngôn Đảng cộng sản (1848), là công trình ông vi t chung với Mác thời gian ở Bỉ Ch©n dung Engels Mét sè h×nh ¶nh t­ liÖu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ba cong hien vi dai cua Mac, Tài liệu ba cong hien vi dai cua Mac,

Hình ảnh liên quan

Một số hình ảnh tư liệu về Engels - Tài liệu ba cong hien vi dai cua Mac

t.

số hình ảnh tư liệu về Engels Xem tại trang 6 của tài liệu.
Một số hình ảnh tư liệu - Tài liệu ba cong hien vi dai cua Mac

t.

số hình ảnh tư liệu Xem tại trang 7 của tài liệu.
Một số Hình ảnh tư liệu về Karl Marx - Tài liệu ba cong hien vi dai cua Mac

t.

số Hình ảnh tư liệu về Karl Marx Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan