0

Bài giảng Kthk I-lớp 8

2 372 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 03:11

Trường THCS Bản Phố Họ và tên: ……………………… Lớp: 8A ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I MÔN : TOÁN - KHỐI 8 THỜI GIAN : 90 PHÚT ( Không kể thời gian giao đề ) I. Trắc nghiệm ( 3 điểm): Học sinh làm bài bằng cách khoanh tròn vào con chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất trong 4 câu trả lời được cho dưới mỗi câu dẫn . Câu 1 : Biểu thức nào sau đây là các phân thức đại số ? a. 0 b. 1 1 + − x x c. 1 d. Cả a,b,c đều đúng Câu 2 : Giá trị của (-x 2 y 3 ) : (-3xy 2 ) tại x = -2 ; y = -3 là : a. 2 b. -2 c. 6 d. -6 Câu 3 : Phân thức đối của phân thức x − 5 4 là : a. 5 4 − − x b. x − − − 5 4 c. 4 5 x − d. 5 4 − x Câu 4 : Các hình nhận giao điểm của 2 đường chéo làm tâm đối xứng của nó là : a. Hình thang cân và hình chữ nhật b. Hình bình hành và hình thoi c. Hình chữ nhật và hình vuông d. Cả b và c đều đúng Câu 5 : Một hình thoi có cạnh dài 20cm và một đuờng chéo dài 24cm . Độ dài đường chéo kia của hình thoi là : a. 32 cm b. 34 cm c. 30 cm d. 16cm Câu 6 : Số trục đối xứng của hình vuông là : a. 1 b. 2 c. 3 d.4 II. Tự luận : ( 7 điểm) Bài 1 : ( 2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : a. x 3 – x b. 3x 3 + 12x 2 + 12x Bài 2 : ( 2 điểm ) Thực hiện các phép tính sau: a. 2 1 1 4 22 3 2 + ⋅ − − − + x x x x b. (x 2 – 4)       − − + + 1 2 1 2 1 xx Bài 3:(3 điểm)Cho hình bình hành ABCD có AD = 2AB; ∧ A = 60 0 . Gọi E,F là trung điểm của BC và AD . a. Chứng minh rằng tứ giác ABEF là hình thoi. b. Chứng minh rằng tứ giác BFDC là hình thang cân. HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TOÁN – KHỐI 8 I. Trắc nghiệm (3 điểm) , mỗi câu đúng cho 0,5 điểm 1 2 3 4 5 6 d a d d a d II. Tự luận : ( 7 điểm) Bài 1 :( 2 điểm) a. x 3 – x = x(x 2 – 1) 0,5 điểm = x(x + 1)(x – 1) 0,5 điểm b. 3x 3 + 12x 2 + 12x = 3x (x 2 + 4x + 4) 0,5 điểm = 3x (x + 2) 2 0,5 điểm Bài 2 : (2 điểm) a. = 2 1 )1)(1( 4 22 3 + ⋅ +− − − + x xxx x = )1(2 4 )1(2 3 − − − + xx x 0,5 điểm = 2 1 )1(2 1 )1(2 43 = − − = − −+ x x x x 0,5 điểm b. = (x – 2)(x+2)       − − − + + 1 2 1 2 1 xx 0,5 điểm = x – 2 – (x + 2) – (x 2 – 4) 0,5 điểm = x – 2 – x – 2 – x 2 + 4 = - x 2 Bài 3 : (3 điểm) Vẽ hình, ghi GT,KL đúng 0,5 điểm a. Chứng minh được ABEF là hình bình hành 0,5 điểm - Chứng minh : AB = BE 0,5 điểm - ABEF là hình thoi 0,5 điểm b. Chứng minh được DCBCBF ˆ ˆ = 0,5 điểm Chứng minh BCDF là hình thang cân 0,5 điểm (Học sinh làm cách khác mà đúng vẫn tính điểm tối đa ) . Lớp: 8A ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I MÔN : TOÁN - KHỐI 8 THỜI GIAN : 90 PHÚT ( Không kể thời gian giao đề ) I. Trắc nghiệm ( 3 điểm): Học sinh làm bài. c. 3 d.4 II. Tự luận : ( 7 điểm) Bài 1 : ( 2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử : a. x 3 – x b. 3x 3 + 12x 2 + 12x Bài 2 : ( 2 điểm ) Thực hiện các
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Kthk I-lớp 8, Bài giảng Kthk I-lớp 8,

Hình ảnh liên quan

Câu 4: Các hình nhận giao điểm của 2 đường chéo làm tâm đối xứng của nó là :      a - Bài giảng Kthk I-lớp 8

u.

4: Các hình nhận giao điểm của 2 đường chéo làm tâm đối xứng của nó là : a Xem tại trang 1 của tài liệu.
Vẽ hình, ghi GT,KL đúng 0,5 điểm   a. Chứng minh được ABEF là hình bình hành               0,5 điểm       - Chứng minh : AB = BE                            0,5 điểm       - ABEF là hình thoi   - Bài giảng Kthk I-lớp 8

h.

ình, ghi GT,KL đúng 0,5 điểm a. Chứng minh được ABEF là hình bình hành 0,5 điểm - Chứng minh : AB = BE 0,5 điểm - ABEF là hình thoi Xem tại trang 2 của tài liệu.