0

Tài liệu ĐỀ THI Y HỌC CƠ SỞ THAM KHẢO

21 1,338 18

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:13

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT-KT BÌNH DƯƠNG -------o0o------- ĐỀ 1 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ: I Năm học: 2010 - 2011 Môn thi: THỰC HÀNH Y HỌC SỞ Lớp:……………………………… Câu 1: Chi tiết 1 là gì? 1 Câu 2: Xương gì? 2 Câu 3: Chi tiết 3 là gì? 3 4. Viết tên khoa học của Vi khuẩn sau; 5. Chu trình phát triển của loài nào? 6. Xương gì? 6 7. Cấu trúc nào ở tim? 7 8. Viết tên khoa học của vi khuẩn sau: 9. tim nhìn phia…………… 10. Chi tiết gi? 10 [...]... Học kỳ: I Năm học: 2010 - 2011 Môn thi: THỰC HÀNH Y HỌC SỞ Lớp:……………………………… Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT-KT BÌNH DƯƠNG -o0o - PHIỂU TRẢ LỜI Học kỳ: I Năm học: 2010 - 2011 Môn thi: THỰC HÀNH Y HỌC SỞ Họ và tên……………………………… Lớp:………….…MSSV……………… Giám thị 1 Giám khảo 1 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... biết gì? 12 13 cấu trúc gì? 13 14 Xem mô hình cho biết phổi bên nào? 15 xem mô hình cho biết nào? đùi nhì trước 15 16 xem mô hình cho biết gì? 16 17 đồ gì? 19 xem mô hình cho biết xương gì? 19 20 xem mô hình cho biết xương gì? 20 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT-KT BÌNH DƯƠNG -o0o ĐỀ 1 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tổng điểm ĐÁP ÁN Học kỳ: I Năm học: ... LỜI Học kỳ: I Năm học: 2010 - 2011 Môn thi: THỰC HÀNH Y HỌC SỞ Họ và tên……………………………… Lớp:………….…MSSV……………… Giám thị 1 Giám khảo 1 Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Giám thị 2 Giám khảo 2 Nội dung trả lời ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… ………………………………………… . TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT-KT BÌNH DƯƠNG -------o0o------- ĐỀ 1 ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN Học kỳ: I Năm học: 2010 - 2011 Môn thi: THỰC HÀNH Y HỌC CƠ SỞ Lớp:……………………………… . ĐẠI HỌC KT-KT BÌNH DƯƠNG -------o0o------- ĐỀ 1 ĐÁP ÁN Học kỳ: I Năm học: 2010 - 2011 Môn thi: THỰC HÀNH Y HỌC CƠ SỞ Lớp:……………………………… Câu Điểm 1 0,5 2 0,5
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ĐỀ THI Y HỌC CƠ SỞ THAM KHẢO, Tài liệu ĐỀ THI Y HỌC CƠ SỞ THAM KHẢO,

Hình ảnh liên quan

14. Xem mô hình cho biết phổi bên nào? - Tài liệu ĐỀ THI Y HỌC CƠ SỞ THAM KHẢO

14..

Xem mô hình cho biết phổi bên nào? Xem tại trang 14 của tài liệu.
15. xem mô hình cho biết cơ nào? - Tài liệu ĐỀ THI Y HỌC CƠ SỞ THAM KHẢO

15..

xem mô hình cho biết cơ nào? Xem tại trang 15 của tài liệu.
16. xem mô hình cho biết cơ gì? - Tài liệu ĐỀ THI Y HỌC CƠ SỞ THAM KHẢO

16..

xem mô hình cho biết cơ gì? Xem tại trang 16 của tài liệu.
19. xem mô hình cho biết xương gì? - Tài liệu ĐỀ THI Y HỌC CƠ SỞ THAM KHẢO

19..

xem mô hình cho biết xương gì? Xem tại trang 18 của tài liệu.
20. xem mô hình cho biết xương gì? - Tài liệu ĐỀ THI Y HỌC CƠ SỞ THAM KHẢO

20..

xem mô hình cho biết xương gì? Xem tại trang 19 của tài liệu.