0

Bài soạn kt ds 7 tuan 12(cde-mt-da)

3 222 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 02:13

BẢNG CHỦ ĐỀ LOẠI ĐỀ: KIỂM TRA CHƯƠNG I - ĐẠI SỐ- TUẦN 12 – TIẾT 23 MƠN: Tốn - KHỐI : 7 MA TRẬN ĐỀ Chủ đề Nhận biết Thông Hiểu Vận dụng TS Câu 1. Các phép tính về số hữu tỉ. 2 2 4 2. Tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằng nhau. 2 2 3. Số vô tỉ. Số thực. Căn bậc hai. 1 1 ĐỀ BÀI Bài 1: (3đ)Thực hiện phép tính(bằng cách hợp lí nếu có thể): a/ (-39) 4 :13 4 b/ 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 2 3 4 15 16        − − − − −  ÷ ÷ ÷  ÷ ÷        TT Ch ủ đ ề u cầu kỹ năng Phân phối thời gian Hệ thống kiến thức Các dạng bài tập 1 Các phép tính về số hữu tỉ. Biết-hiểu vân dụng 25 phút -Tập các số hữu tỉ-và tập số thực R -Các phép tốn +, - , X, : các số hữu tỉ . -Vận dụng cơng thức về lũy thừa. 2 Tỉ lệ thức. Dãy tỉ số bằng nhau Biết-hiểu vân dụng 15phút -Tỉ lệ thức. -Tính chất dãy tỉ số bằng nhau . Vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau . 3 Số vô tỉ. Số thực. Căn bậc hai. Biết-hiểu vân dụng 5 phút - Làm tròn số. - Định nghĩa căn bậc hai. -Tính a đơn giản. - Làm tròn số. -Viết thành số hữu tỉ: c/ 25 36+ Bài 2: (3đ) a/ Viết thành số hữu tỉ: 0,25 và 0,(25) b/ Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất : 23,784 Bài 3: (3đ) Tìm a,b,c biết: 2 3 4 a b c = = và a- b + c=15 Bài 4: (1đ) Tìm n (n ∈ N) , biết ( ) ( ) 20 11 2010 1 n n − + = . ĐÁP ÁN ĐIỂM Bài 1 a/ (-39) 4 :13 4 =(-39:13) 4 =(-3) 4 =81 b/ 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 2 3 4 15 16        − − − − −  ÷ ÷ ÷  ÷ ÷        = 1 2 3 14 15 1 . . . . 2 3 4 15 16 16 = . c/ 25 36+ =5+6=11 1đ 1đ 1đ Bài 2: a/ Viết thành số hữu tỉ: 0,25 = 1 4 và 0,(25)= ( ) 1 25 25.0, 01 25. 99 99 = = b/ Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất : 23,784 ≈ 23,8 1đ 1đ 1đ Bài 3: 15 5 2 3 4 2 3 4 3 5 2.5 10 2 5 3.5 15 3 5 4.5 20 4 a b c a b c a a b b c c − + = = = = = − + => = => = = = => = = = => = = 1,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ Bài 4: Với n ∈ N , ( ) ( ) ( ) ( ) 20 11 2010 1 20 11 0 20 0 20 ( ) 11 0 11 ( ) n n n n n n nhan n n loai − + = => − + = − = =   => =>   + = = −   Vậy n=20 thỏa mãn đề bài. 1đ . thành số hữu tỉ: c/ 25 36+ Bài 2: (3đ) a/ Viết thành số hữu tỉ: 0,25 và 0,(25) b/ Làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất : 23 ,78 4 Bài 3: (3đ) Tìm a,b,c biết:. thức. Dãy tỉ số bằng nhau. 2 2 3. Số vô tỉ. Số thực. Căn bậc hai. 1 1 ĐỀ BÀI Bài 1: (3đ)Thực hiện phép tính(bằng cách hợp lí nếu có thể): a/ (-39) 4 :13
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn kt ds 7 tuan 12(cde-mt-da), Bài soạn kt ds 7 tuan 12(cde-mt-da),

Hình ảnh liên quan

BẢNG CHỦ ĐỀ - Bài soạn kt ds 7 tuan 12(cde-mt-da)
BẢNG CHỦ ĐỀ Xem tại trang 1 của tài liệu.