0

Bài soạn Tiết 20 lí 8

17 322 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:11

I. CAẽC CHT COẽ ặĩC CU TAO Tặè CAẽC HAT RING BIT KHNG ? Bi 19: CAẽC CHT ặĩC CU TAO NHặ TH NAèO ? - Ngaỡy xổ a con ngổ ồỡi õaợ quan nióỷm vóử cỏỳu taỷo cuớa caùc chỏỳt nhổ thóỳ naỡo ? Caùc chỏỳt õổ ồỹc cỏỳu taỷo tổ ỡ caùc haỷt rióng bióỷt rỏỳt nhoớ, mừt ngổ ồỡi khọng thóứ nhỗn thỏỳy õổ ồỹc Quan niệm của người xưa Mô hình cấu tạo một số các chất của ngày nay - Qua caùc thọng tin õoù em haợy cho bióỳt caùc chỏỳt õổ ồỹc cỏỳu taỷo nhổ thóỳ naỡo ? Caùc chỏỳt õổ ồỹc cỏỳu taỷo tổ ỡ caùc haỷt rióng bióỷt goỹi laỡ nguyón tổ ớ, phỏn tổ ớ. II. GIặẻA CAẽC PHN Tặ COẽ KHOANG CAẽCH HAY KHNG ? 1. Thờ nghióỷm mọ hỗnh L dựng mt thớ nghim tng t m quan sỏt c thay th cho hin tng khụng quan sỏt c Hổ ồùng dỏựn thờ nghióỷm. - Ta xem chỏỳt nổ ồùc coù cỏỳu taỷo bồới nhổ ợng phỏn tổ ớ nổ ồùc giọỳng nhổ nhổ ợng haỷt ngọ naỡy. Chỏỳt rổ ồỹu coù cỏỳu taỷo bồới nhổ ợng phỏn tổ ớ rổ ồỹu giọỳng nhổ nhổ ợng haỷt caùt naỡy. ọứ rổ ồỹu vaỡo nổ ồùc giọỳng nhổ õọứ caùt vaỡo ngọ ( laỡ thờ nghióỷm mọ hỗnh). Nhỏỷn xeùt vóử thóứ tờch cuớa caùt vaỡ ngọ s au khi trọỹn vaỡo nhau ? Tng th tớch b gim. Giaới thờch vỗ s ao coù s ổ ỷ huỷt thóứ tờch naỡy ? Do cỏc ht cỏt ó xen vo khong cỏch gia cỏc ht ngụ v ngc li. Qua thờ nghióỷm mọ hỗnh nhoùm naỡo, hoỹc s inh naỡo coù thóứ giaới thờch s ổ ỷ huỷt thóứ tờch trong thờ nghióỷm trọỹn rổ ồỹu vaỡo nổ ồùc nhổ trỗnh baỡy ồớ õỏửu baỡi. Do rổ ồỹu vaỡ nổ ồùc õổ ồỹc cỏỳu taỷo tổ ỡ nhổ ợng phỏn tổ ớ rióng bióỷt, giổ ợa caùc phỏn tổ ớ coù khoaớng caùch, nón khi trọỹn caùc phỏn tổ ớ rổ ồỹu xen vaỡo khoaớng caùch giổ ợa phỏn tổ ớ nổ ồùc vaỡ ngổ ồỹc laỷi. Nón thóứ tờch cuớa họứn họỹp rổ ồỹu nổ ồùc bở giaớm. [...]... ồùc Vỡ trong nc cú khụng khớ Khi 50 ml ru vo 50ml nc, ta thu c mt hn hp ru - nc cú th tớch: A- Bng 100ml B - Ln hn 100ml C - Nh hn 100ml Phng ỏn ỳng D Cú th bng hoc nh hn 100ml Bi tp 19.4 (Sỏch BT VL 8) Ti sao cỏc cht trong u cú v nh u lin mt khi mc dự chỳng u c cu to t cỏc ht riờng bit? Vỡ cỏc ht vt cht rt nh, nờn mt thng khụng th nhỡn thy c khong cỏch gia chỳng Thaớ õổ ồỡng trong nổ ồùc noùng thỗ . thể bằng hoặc nhỏ hơn 100ml C - Nhỏ hơn 100ml. Phương án đúng Bài tập 19.4 (Sách BT VL 8) Tại sao các chất trong đều có vẽ như đều liền một khối mặc dù
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Tiết 20 lí 8, Bài soạn Tiết 20 lí 8,

Hình ảnh liên quan

Mô hình cấu tạo một số câc chất của ngăy nay - Bài soạn Tiết 20 lí 8

h.

ình cấu tạo một số câc chất của ngăy nay Xem tại trang 4 của tài liệu.
Qua thí nghiệm mô hình nhóm nào , ho üc  s inh nào co ï thể  giải thí c h s ư û  hụt thể  tíc h tro ng  thí  ng hiệm trộn  rư ợu vào  nư ớc như  trì nh bày ở  - Bài soạn Tiết 20 lí 8

ua.

thí nghiệm mô hình nhóm nào , ho üc s inh nào co ï thể giải thí c h s ư û hụt thể tíc h tro ng thí ng hiệm trộn rư ợu vào nư ớc như trì nh bày ở Xem tại trang 10 của tài liệu.