Tài liệu ĐE CUONG SU 8 HKI p

12 546 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 01:11

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI HỌC KỲ I MÔN LỊCH SỬ LỚP 8 Câu 1:Hãy lập bảng niên biểu các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỷ XVI –thế kỷ XIX ( thời gian , sự kiện ,hình thức, kế quả –ý nghĩa ). Thời gian Sự kiện Hình thức Kết quả –ý nghĩa 1566-1648- TKTK XVI Cách mạng Hà Lan Lật đổ chế độ phong kiến giải phóng dân tộc Lật đổ ách thống trị của tây ban Nha.Là cuộc cách mạng Tư sản đầu tiên trên thế giới. Mở đường cho CNTB phát triển. 1640-1688 Giữa TK XVII Cách mạng tư sản Anh Giai cấp tư sản và quý tộc mới lãnh đạo nhân dân tiến hành nội chiến cách mạng Thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, mở đường cho CNTB phát triển.Là cuộc cách mạng không triệt để. 1773-1783 Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ Giành độc lập của nhân dân thuộc địa Lật đổ ách thống trị của thực dân Anh giành độc lập ->Hợp chủng quốc Mỹ (USA) (nứơc Mỹ) ra đời. Mở đương cho kinh tế CNTB phát triển phát triển 1789-1794 Cách mạng tư sản Pháp Nội chiến và chống ngoại xâm Lật đổ chế độ PK,Thiết lập nền cộng hòa. mở đường cho CNTB phát triển. là cuộc CM triệt để nhất 1859-1870 Thống nhất - ITALIA Thống nhất từ dưới lên Thống nhất đất nước , mở đường cho CNTB phát triển 1864-1871 Thống nhất nước Đức Quý tộc lãnh đạo từ trên xuống thống nhất đất nước , mở đường cho CNTB phát triển 2-1861 Cải cách nông nô ở Nga Cải cách chế độ nông nô Mở đường cho CNTB phát triển ,nhưng còn hạn chế 1868 Duy Tân Minh Trị Cải cách : Chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, giáo dục Mở đường cho CNTB phát triển , thoát khỏi nguy cơ xâm lược Câu 2. Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào ? đã được những kết quả gì? Theo em, tính chất tiến bộ của “tuyên ngôn độc lập” của Mỹ thể hiện ở những điểm nào?Vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc cách mạng tư sản? * Cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ diễn ra như thế nào ? đã được những kết quả gì? 1 -Nguyên nhân của chiến tranh: 13 thuộc địa của Anh đã dần dần phát triển theo chủ nghĩa tư bản. Mâu thuẩn giữa thuộc địa và chính quốc nảy sinh. -Diễn biến cuộc chiến tranh: 12/1773 nhân dân đấu tranh để phản đối chế độ thuế. 4/1775 chiến tranh bùng nổ. 4/7/1776 Tuyên ngôn độc lập được công bố. 17/10/1777 nghĩa quân thắng lớn ở Xa-ra-tô-ga. - Kết quả và ý nghĩa: Một nước cộng hoà tư sản ra đời: Hợp chủng quốc Mĩ ( USA) 1787 hiến pháp được ban hành.Là cuộc chiến tranh giành độc lập, đồng thời là cuộc cách mạng tư sản, mở đường cho CNTB phát triển *Theo em, tính chất tiến bộ của “tuyên ngôn độc lập” của Mỹ thể hiện ở những điểm nào? - Ngày 4-7-1776 Tuyên ngôn độc lập được tuyên bố, tuyên ngôn đã xác định quyền của con người và quyền độc lập của các thuộc địa. Vì sao cuộc chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ là cuộc cách mạng tư sản? - Nhân dân ở Bắc Mĩ lật đổ chế độ thống trị của thực dân Anh. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Câu3. Trình bày và phân tích ý nghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối TKXVIII? -Lật đổ chế độ phong kiến đưa g/c TS lên nắm chinh quyền. -Quần chúng nhân dân là lực lượng chủ yếu đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao- chuyên chính dân chủ gia cô banh. - Xoá bỏ những trở ngại trên con đường phát triển chủ nghĩa tư bản. Hạn chế: Chưa đáp ứng đủ quyền lợi cơ bản của nhân dân: Không giải quyết triệt để vấn đề ruộng đất cho nông dân, không hoàn toàn xoá bỏ chế độ bóc lột phong kiến. Câu 4: Nêu ḥệ quả của cách mạng công nghịệp? -Về kinh tế:Làm thay đổi bộ mặt các nước tư bản: +Nhờ phát minh ra máy móc,năng suất lao đông được nâng cao,nhiều khu công nghiệp lớn, nhiều thành phố mọc lên, thu hút dòng người từ nông thôn tới tìm việc làm( lực lượng lao động tăng) -V̀ề xã hội : Hình thành hai giai cấp cơ bản + Tư sản và Mâu thuẫn nhau - > Đấu tranh giai cấp trong xã hội. + Vô sản Câu 5 : Những sự kiện nào cbứng tỏ đến giữa thế kỉ XIX, CNTB đã thắng lợi trên phạm vi toàn thế giới? Thế kỉ XIX do kinh tế CNTB phát triển mạnh, phong trào dân tộc dân chủ ở châu Âu và châu Mĩ dâng cao, tấn công mạnh mẽ vào chế độ PK: -7- 1830 -> 1848-1849 Ở châu Âu phong trào cách mạng tư sản lại nổ ra ở Pháp và lan nhanh sang cac nước: Bỉ, Đức, Italia, Balan, Hilap… làm rung chuyển chế độ PK mở đường cho kinh tế CNTB phát triển. - 1859-1870 Dưới sự lãnh đạo ccua3 quý tộc tư sản hoá Italia đã được thống nhất -> Mở đường cho kinh tế CNTB phát triển. - 1864- 1871 Dưới sự lãnh đạo của tư sản và quý tộc quân phiệt phổ - > Đức được thống nhất -> Mở đường cho kinh tế CNTB phát triển. - 1861 Với sắc lệnh giải phóng nông nô của Nga hoàng nước Nga đã sớm chuyển sang chủ nghĩa tư bản. 2 Câu 6. Vì sao các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa? Vì từ khi tiến hành cách mạng công nghiệp, kinh tế TBCN phát triển nhanh chóng, nhu cầu về nguyên liệu à thị trường trở nên cấp thiết nên các nước tư bản đẩy mạnh xâm lược đối với cac nước phương Đông-> Nữa sau TKXIX, hầu hết các nước châu Á, châu Phi lần lượt trở thành thuộc địa của thực dân phương tây. Câu 7: Hãy nêu những nét chính của phong trào công nhân nửa đầu thế kỷ XIX a.Phong trào công nhân nửa đầu thế kỷ XIX: -Phong trào đập phá máy móc và bãi công Do bị bóc lột nặng nề: :Ngày làm 14 – 16 giờ , tiền lương thấp ,điều kiện lao động , sinh hoạt thiếu thốn, phụ nữ, trẻ em cũng bị bóc lột… + Hình thức đấu tranh đầu tiên là : Đập phá máy móc , đốt công xưởng ở Anh, Pháp, Đức, Bỉ + Đầu TK XIX, hình thức đấu tranh là: Bãi công, d0oi2 tăng lương, giảm giờ làm -> Thành lập các công đoàn để bảo vệ mình. -Phong trào công nhân trong những năm 1830-1840: -1831 công nhân dệt Li- ông ( Pháp ) khởi nghĩa với khẩu hiệu:” Sông trong lao động, chết trong chiến đấu” -1844 công nhân vùng Sơlêdin Đức khởi nghĩa. -1836- 1847 “phong trào Hiến chương” ở Anh có quy mô, tổ chức, mang tính chính trị rõ rệt. => Tất cả các phong trào đều bị thất bại, nhưng đã đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế, tạo điều kiên cho sự ra đời của lí luận cách mạng sau này. b. Phong trào công nhân từ 1848 – 1870. Quốc tế thứ nhất *Phong trào công nhân 1848-1870: -Ở Pháp: Công nhân và nông dân dựng chiến luỹ chiến đấu anh dũng. - Ở Đức: Công nhân và thợ thủ công kết hợp nổi dậy.làm giới chủ khiếp sợ. =>Giai cấp công nhân đã trưởng thành trong đấu tranh, nhận thức rõ về vai trò của giai cấp và tinh thần đoàn kết quốc tế. *Quốc tế thứ nhất: - Sự thành lập:Ngày 28/09/1864 trong cuộc mit tinh lớn ở Luân Đôn có đại biểu công nhân nhiều nước tham gia ->Hội liên hiệp lao động quốc tế (Quốc tế thứ nhất) được thành lập do Mac đứng đầu - Vai trò: Truyền bá chủ nghĩa Mác và thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế. Câu 8:Vẽ sơ đồ bộ máy hội đồng công xã Pari.Chứng minh đây là nhà nước kiểu mới. - Tổ chức bộ máy: Cơ quan cao nhất là Hội đồng công xã + Ban bố lụât pháp + Ḷập ra ủy ban thi hành pháp luật UB đối ngoại UB tư pháp UB lương thực UB công tác xã hội UB giáo dục 3 UB tài chính - Chính sách của Công xã: + Ra sắc lệnh giải tán quân đôi và bộ máy cảnh sát của tư sản, thành lập lực lượng vũ trang nhân dân. + Ban các sắc lệnh mới: Tách nhà thờ ra khỏi hoạt động của nhà nước, quy định tiền lương tối thiểu, thực hiện giáo dục bắt buộc ( không đóng học phí ), quy định giá bánh mì … =>Những chính sách của Công xã đều phục vụ quyền lợi cho nhân dân lao động -> Công xã Pa-ri là nhà nước kiểu mới. Câu 9. Những chuyển biến lớn về kinh tế của cac nước Anh, Pháp, Đức, Mỹ cuối TK XIX- đầu TK XX -Anh: Trước 1870, đứng đầu thế giới về công nghiệp.Sau 1870 đứng hàng thứ ba thế giới sau Mĩ và Đức. -Pháp: Trước 1870, Công nghiệp đứng thứ hai thế giới.Sau 1870 đứng hàng thứ tư thế giới sau Mĩ, Đức và Anh. - Đức: Trước 1870, Trước 1870, Công nghiệp đứng thứ ba thế giới sau Anh, Pháp.Sau 1870 đứng hàng thứ hai thế giới sau Mĩ. - Mĩ: Trước 1870, Công nghiệp đứng thứ tư thế giới (sau Anh, Pháp, Đức).Sau 1870 đứng đầu thế giới.Sản phẩm công nghiệp luôn gấp đôi Anh và gấp ½ các nước Tây Âu gộp lại. Câu 10.Nguyên nhân dẫn đến kinh tế Anh , Pháp bị suy giảm. *Ở Anh:Do công nghiệp ở Anh phát triển sớm, hàng loạt máy móc, trang thiết bị dần dần trở nên lạc hậu. Giai cấp tư sản Anh lại chú trọng đầu tư vào các nước thuộc điạ hơn là đầu tư đổi mới và phát triển công nghiệp trong nước. *Ở Pháp: Do hậu quả của chiến tranh Pháp- Phổ 1870: Pháp thất bại, bồi thường cho Phổ, nhịp độ phát triển công nghiệp của Pháp chậm lại. Câu 11.Nguyên nhân dẫn đến kinh tế Đức, Mĩ phát triển nhanh chóng. *Ở Đức: Do giành được nhiều quyền lợi từ Pháp sau chiến tranh Pháp- Phổ và ứng dụng những thành tựu mới nhất của khoa học- kĩ thuật vào sản xuất, giàu than đá, thống nhất được thị trường dân tộc. *Ở Mĩ:- Tài nguyên thiên nhiên phong phú, thị trường trong nước không ngừng mở rộng, thu hút hàng triệu nhân lực nhập cư của thế giới(nhất l từ Châu Âu), ứng dụng khoa học- kĩ thuật và hợp lí hóa sản xuất, lợi dụng nguồn đầu tư của châu Âu và hoàn cảnh hòa bình lâu dài để phát triển kinh tế. Câu 12: Trình bày những chuyển biến quan trọng của các nước Đế quốc cuối TK XIX-đầu TK XX? - Sự hình thành các tổ chức độc quyền: Sản xuất công nghiệp phát triển - > các công ty độc quyền hình thnh, chi phối đời sống xã hội + Mĩ: Vua dầu mỏ, vua thép + Đức: Các công ty độc quyền về luyện kim, than đá… + Pháp: Các công ty độc quyền trong lĩnh vực ngân hàng… - Tăng cường xâm lược thuộc địa, chuẩn bị chiến tranh chia lại thế giới Câu 12: Đặc điểm của chủ nghĩa đế quốc: UB an ninh xã hội UB quân sự UB chấp hành UB công thương nghiệp Hội đồng công xã 4 - Chủ nghĩa đế quốc Anh: Chủ trương Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa, mở rộng sang Châu , Châu Phi- > Chủ nghĩa đế quốc thực dân. - Chủ nghĩa đế quốc Pháp: Xuất khẩu Tư Bản hơn các nước về tài chnh .- > Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi. - Chủ nghĩa đế quốc Đức: Chạy đua vũ trang xâm lược thuộc địa.- > Chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến. - Chủ nghĩa đế quốc Mĩ: + Tăng cường bành trướng xâm lược Châu Á – Thái Bình Dương. + Là xứ sở của “Các ông vua công nghiệp” Câu 13: Hãy nêu một số sự kiện chứng tỏ sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX - Ở Anh : Nhiều cuộc bãi công đã nổ ra . Công nhân khuôn vác Luân Đôn đòi tăng lương năm 1899. -Ở Pháp :Năm 1893 công nhân thắng lợi lớn trong bầu cử quốc hội - Ở Mỹ : Ngày 1/5/1866 hơn 350.000 công nhân đình công , đặc biệt là cuộc biểu tình của công nhân Si-ca-gô -> Từ 1889, ngày 1-5 trở thành ngày quốc tế lao động. Sự phát triển của phong trào công nhân và ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác nhiều tổ chức chính trị độc lập của g/c công nhân ra đời : + Năm 1875 : Đảng xã hội dân chủ Đức + Năm 1879 Đảng công nhân Pháp + Năm 1883 Nhóm công nhân giải phóng lao động Nga Câu 14: Quốc tế thứ hai(1889-1914) * Hoàn cảnh: Sự phát triển của phong trào công nhân cuối thế kỉ XIX-> Nhiều tổ chức chính trị của g/c công nhân ra đời-> Cần có một tổ chức quốc tế mới thay thế cho Quốc tế thứ nhất. * Sự ra đời: 14-7-1889 kỉ niệm 100 năm ngày nhân dân Pháp phá ngụcBa xti Quốc tế thứ hai thành lậpở Pari.Ănghen là linh hồn của Q.TếII.Quốc tế II đã có nhiều đóng góp cho phong trào công nhân quốc tế. * Sự tan rã:1914 chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ Quốc tế thứ hai bị phân hoá và tan rã trừ Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga vẫn hoạt động tích cực gắn liền với lãnh tụ Lê nin. Câu 15. Trình bày diễn biến, ý nghĩa lịch sử cách mạng Nga 1905- 1907. *Nguyên nhân: TKXX, Nước Nga khủng hoảng, đời sông nhân dân khổ cực,1905- 1907 Nga hoàng đẩy nhân dân vào cuộc chiến tranh với Nhật để tranh giành thuộc địa bị t.bại.` *Diễn biến - Ngày 9-1-1905, 14 vạn công nhân cùng với gia đình tay không vũ khí đến cung điện mùa đông đưa yêu sáchNhà vua cho quân đội nổ súng vào đoàn người làm1000 người chết, 2000 người bị thương, căm phẫn khắp nơi. Gọi là “ngày chủ nhật đẫm máu”. - Tháng 5-1905, nông dân nổi dậy đánh phá dinh cơ của chế độ phong kiến. - Tháng 6-1905, thủy thủ trên chiến hạm Pô-tem-kin khởi nghĩa. - Tháng 12-1905, khởi nghĩa vũ trang ở Mát-xcơ-va kéo dài 2 tuần lễ. . * Kết quả-Ý nghĩa:Tuy thất bại nhưng đã làm lung lay chế độ Nga hoàng và tư sản. Là bước chuẩn bị cho cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa sẽ diễn ra năm 1917. Cổ vũ mạnh mẽ phong trào gpdt ở các nước thuộc địa và phụ thuộc trên thế giới. Câu 15: Lập bảng thống kê các thành tựu chủ yếu của kỷ thuật , khoa học , nghệ thuật thế kỷ XVIII - thế kỷ XIX . Tác dụng của các thành tựu này đối với đời sống con người 5 * Về kỷ thuật - Thế kỷ XVIII nhân loại đã đạt đựơc nhữg thành tựu vượt bậc về kỷ thuật : +Kỷ thuật luyện kim , sản xuất gang , thép ,sắt… +Động cơ hơi nước được ứng dụng rộng rãi trong sản xuất,GTVT(tàu thuỷ Phơn tơn, xe lửa Xti-phen-xơn) nông nghiệp, quân sự -Thành tưụ đã góp phần làm chuyển biến sản xuất từ công trường thủ công sang cơ khí hóa. * Về khoa học tự nhiên : - Từ thế kỷ XVIII –XIX: KHTN đã đạt được những thành tựu vượt bậc + Toán học : Niu –Tơn, Láp –Ních , Lô –Ba – Sốp – Ki + Hóa học : Men –Đê – Lê –Ep + Vật lý : Lô –Mô- Nô –Sốp + Sinh vật : Đác –Uyn , Puốc –Kin –Giơ * Về khoa học xã hội : - Chủ nghĩa duy vật và phép biện chứng : Phoi –Ơ- Bách - Học thuyết chính trị kinh tế học của Ri- Các – Đô - Chủ nghĩa xã hội khoa học không tưởng của Xanh- Xi- Mông - Chủ nghĩa xã hội khoa học : Mác Và Ang –Ghen * Về văn học nghệ thuật :+ Văn học : có hai dòng văn học lãng mạn và hiện thực phê phán -> tố cáo tội ác xấu xa của chế độ phong kiến , giai cấp tư sản + Nghệ thuật :đặc biệt là hội họa và âm nhạc -> Ca ngợi tình cảm, đời sống , tình cảm con người -> Phê phán xã hội phong kiến và bọn tư sản Câu 16: Lập bảng niên biểu tóm tắt phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống đế quốc phong kiến từ năm 1840- 1911 + Phong trào Thái Bình Thiên Quốc ( 1851 -1864) - Nổ ra ở miền Nam Trung Quốc.Thành lập nhà nước, thi hành nhiều chính sách tiến bộ + Phong trào Duy Tân 1898 -Lãnh đạo :Khang Hữu Vy và Lương Khải Siêu -Mục đích : Cải cách chính trị , đổi mới canh tân -Kết quả: Phong trào thất bại -Nguyên nhân thất bại: Lực lượng phái Duy Tân quá yếu , Từ Hy Thái Hậu làm chính biến , ra lệnh trấn áp những người lãnh đạo phái Duy Tân + Phong trào Nghĩa Hòa Đoàn:Nêu cao khẩu hiệu chông đế quốc -Phong trào bị thất bại nhưng nó mang tính dân tộc -Nguyên nhân thất bại: Thiếu vũ khí và do sự cấu kết của triều đình Mãn Thanh với các nước đế quốc + Cách mạng Tân Hợi (1911): -8/ 1905 Tôn Trung Sơn sáng lập Trung Quốc đồng minh hội đề ra học thuyết Tam Dân (Dân tộc độc lập, dân quyền tự do, dân sinh hạnh phúc) nhằm” Đánh đổ Mãn Thanh, khôi phục Trung Hoa, thành lập Dân quốc” -Ngày 10/10/1911 Cách mạng bùng nổ và giành thắng lợi ở Vũ Xương -Ngày 29/12/1911 Chính phủ lâm thời tuyên bố thành lập Trung Hoa dân quốc. -Tháng 2/1912 Cách mạng chấm dứt - Ý nghĩai: Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản, lật đổ chế độ phong kiến tạo điều kiện cho kinh tế TBCN phát triển.Ảnh hưởng lớn đến p.trào gpdt châu Á. 6 - Hạn chế: Chưa nêu vấn đề đánh đuổi đế quốc, không tích cực chống phong kiến, chưa giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. Câu 17. Nguyên nhân nào dẫn đến các nước ở châu Á ( Trung Quốc, Ấn Độ, Đông Nam Á) bị các nước đế quốc xâm lược và xâu xé. - Vị trí chiến lược quan trọng. - Do dân số đông nên nguồn nhân công rẻ và thị trường tiêu thụ lớn. - Giàu tài nguyên thiên nhiên phong phú. - Chế độ phong kiến suy yếu. Câu 18: Nêu những nét lớn về phong trào giải phóng dân tộc ở các nứơc Đông Nam A cuối thế kỷ XIX –đầu thế kỷ XX. Vì sao các phong trào đều bị thất bại ? Phong trào đấu tranh chống thực dân đòi độc lập dân tộc diễn ra sôi nổi liên tục ở nhiều nước ĐNA . Nhiều Đảng Cộng Sản ra đời , song song còn có phong trào dân chủ tư sản - Ở Đông Dương : Cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp đựoc tiến hành dưới nhiều hình thức phong phú với sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân . - Tại khu vực Đông Nam A hải đảo :Cũng diễn ra nhiều phong trào yêu nước chống thực dân , lôi cuốn hàng triệu người tham gia : Xu- Ma -Tơ -Ra , Gia – Va ( Inđônêsia ) , Xô Viết Nghệ Tĩnh ( Việt Nam ) - Các phong trào dều bị thất bại ; chủ nghĩa thự dân thẳng tay đàn áp , các Đảng cộng sản còn non trẻ ,thời cơ cách mạng chưa chín muồi . Câu 19: Nội dung và kết quả cuộc duy tân Minh Trị: Nội dung: Đầu năm 1868, Thiên Hoàng Minh Trị tiến hành cải cách: - Chính trị: Xác ḷập quyền thống trị của tầng lớp quý tộc tư sản, ban hành híến pháp 1889, thíết ḷập chế độ quân chủ lập híến. - Kinh tế: Thống nhất thị trường, tièn ṭệ; phát triển kinh tế Tư bản Chủ Nghĩa ở nông thôn; xây dựng cơ sở hạ tầng, đường sá, cầu cống … - Quân sự: Tổ chức và huấn luỵện quân đội theo kiểu phương Tây. Thực hịện chế độ nghĩa vụ quân sự, phát triển kinh tế quốc phòng. - Giáo dục: Thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật, cử học sinh ưu tú du học phương Tây. Kết quả: - Nḥật Bản trở thành nước công nghịệp phát triển. - Giữ vững được độc lập, chủ quyền trước sự xâm lược của phương Tây. - Cuối TKXIX- đầu TK XX Nhật chuyển sang giai đoạn CNĐQ. Câu 20: Nguyên nhân, diễn biến, hậu quả cuôc chiến tranh thế giới thứ nhất( 1914 -1918) *Nguyên nhân: -Do sự phát triển không đều của CNTB cuối thế kỷ XIX –đầu thế kỷ XX -Do sự mâu thuẫn giữa các nứơc đế quốc về thuộc địa. -> Hình thành 2 khối thù địch : khối liên minh: Đức ,Ao ,Hung( 1882); khối hiệp ước : Anh , Pháp ,Nga (1907)-> hai khối này đẩy mạnh chạy đua vũ trang , phát động chiến tranh thế giới *Diễn biến : + Giai đoạn ( 1914 -1916) -Đức tấn công phía tây nhằm thôn tính nước Pháp -Nga tấn công Đức ở phía đông, cứu nguy cho nước Pháp -Năm 1916 hai bên chuyển sang thế cầm cự, ưu thế thuộc về phe liên minh 7 + Giai đoạn ( 1916 -1918 ) -Tháng 2 /1917 cách mạng diễn ra ở nước Nga, chính quyền Xô Viết rút khỏi chiến tranh-> 4-1917 Mĩ tham chiến đứng về phe Hiệp ước -Cuối 1917 phe Hiệp ước liên tiếp mở cuộc phản công quân phát xít lần lượt đầu hàng. - 11-11-1918, Đức đầu hàng đồng minh-> chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc . *Kết quả : 10 triệu người chết, hơn 20 triệu ngừơi bị thương, nhiều thành phố làng mạc, đường sá,cầu cống nhà máy bị tàn phá, chi phí khoảng 85 tỉ đô la. Bản đồ thế giới được chia lại: Đức mất hết tuộc địa, Anh, Pháp, Mĩ mở rộng thêm thuộc địa. Phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa phụ thộc tiếp tục phát triển. Câu 21.Trình bày diễn biến cách mạng tháng 2, tháng 10 Nga. Ý nghĩa cách mạng tháng 10 Nga. * Diễn biến cách mạng dân chủ tư sản tháng 2(1917): - Ngày 23-2(8-3), 9 vạn nữ công nhân ở Pê-tơ-rô-grat bãi công. - Ba ngày sau tổng bãi công bao trùm khắp thành phố biến thành khởi nghĩa vũ trang có binh lính hưởng ứng. -Khởi nghĩa thắng lợi chế độ Quân chủ chuyên chế bị lật đổ, nước Nga trở thành nước cộng hòa.Các Xô viết đại biểu của công nhân và binh lính được thành lập cùng lúc tư sản lập ra chính phủ lâm thời nhằm giành lại chính quyền từ tay các Xô viết ->Hai chính quyền song song tồn tại với hai đường lối chính trị khác nhau. * Diễn biến cách mạng tháng 10(1917): - Tháng 7-10(20-10), Lê-nin tiếp tục bí mật rời Phần Lan về Pê-tơ-rơ-grat, để chỉ đạo chuẩn bị cách mạng. - Đêm 24-10(6-11), Lê-nin đến điện Xmô-nưi. Trực tiếp chỉ huy khởi nghĩa Cách mạng bùng nổ. - Ngày 25-10(7-11), chiếm cung điện Mùa Đông. Chính phủ lâm thời tư sản sụp đổ hoàn toàn. * Ý nghĩa cách mạng tháng 10 Nga: - Đối với nước Nga: + Làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh nước Nga và số phận của hàng triệu con người ở Nga + Lần đầu tiên đưa nhân dân lao động lên nắm chính quyền. + Xây dựng chế độ xã hội mới- cche61 độ xã hội chủ nghĩa. - Đối với thế giới: + Dẫn đến những thay đổi lớn trên thế giới. + Cổ vũ mạnh mẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới. Câu 22.Những nét chính về việc xây dựng chính quyền Xô viết? -25-10 (7-11) Đại hội Xô viết toàn Nga lần thứ hai tuyên bố thành lập chính quyền Xô viết do Lênin đứng đầu: +Thông qua sắc lệnh về hoà bình và sắc lệnh về ruông đất mang lại quyền lợi cho nhân dân + Xoá bỏ các đẳng cấp của xã hội và những đặc quyền của giáo hội. + Thự hiện các quyền tự do dân chủ và quyền dân tộc tự quyết + Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt + Trao cho công nhân quyền kiểm soát sản xuất 8 Câu 23 :Nêu hoàn cảnh , nội dung , tác dụng của chính sách cộng sản thời chiến và chính sách kinh tế mới ở Liên Xô Chính sách cộng sản thời chiến Chính sách kinh tế mới Hoàn cảnh 1918-1920 : Tiến hành chiến tranh cách mạng , chống thù trong ,giặc ngoài 1921-1925 : Khó khăn khi bước vào thời kỳ hòa bình, xây dựng đất nước Nội dung - Trưng thu lương thực thừa - Quốc hữu hóa toàn bộ xí nghiệp - Nhà nước nắm độc quyền về quản lý , phân phối lương thực thực phẩm - Thi hành chế độ lao động bắt buộc -Bãi bỏ trưng thu lương thực thừa , thay bằng thuế lương thực -Tự do buôn bán mở lại chợ - Cho phép tư nhân mở các xí nghiệp nhỏ - Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Nga Tác dụng -Tập trung toàn bộ sức người , sức của để chống thù trong giặc ngoài - Bảo vệ thành quả cách mạng tháng 10 -Phục hồi và phát triển kinh tế , cải thiện đời sống nhân dân -Tạo cơ sở kinh tế ,chính trị cho Liên Xô bước vào công cuộc xây dựng CNXH Câu 24: Quốc tế cộng sản được thành lập trong hoàn cảnh nào ?Có những đóng góp gì cho phong trào cách mạng thế giới trong những năm( 1919- 1943) - Hoàn cảnh : Phong trào công nhân và cách mạng thế giới phát triển mạnh-> Nhiều đảng cộng sản được thành lập -> Đòi hỏi phải có một tổ chức quốc tế lãnh đạo -> Ngày 2 /3/1919 tại Matxcơva quốc tế cộng sản ra đời , người sáng lập là Lê- Nin -Hoạt động : qua 7 lần đại hội -Những đóng góp ; vạch ra đường lối sách lược , chiến lược cách mạng phù hợp vvới từng thời kỳ . Thực hiện các vấn đề dân tộc và thuộc địa do Lê Nin dự thảo , thống nhất và phát triển phong trào cách mạng thế giới . Câu 25.Nguyên nhân, biểu hiện, hậu quả cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933. * Nguyên nhân: - Sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận.  Cung vượt cầu.  Tháng 10- 1929 Khủng hoảng thừa bùng nổ trong thế giới tư bản. * Biểu hiện:Hàng hóa ế thừa. Mức sản xuất giảm 42%. * Hậu quả:Tàn phá nặng nề kinh tế các nước tư bản - Công nghiệp bị sa sút, mức sản xuất bị đẩy lùi hàng chục năm hàng chục triệu triệu người thất nghiệp,đói khổ. - Hai con đường thoát khỏi cuộc khủng hoảng: + Cải cách kinh tế- xã hội(Anh, Pháp). + Phát xít hóa chế độ thống trị và phát động chiến tranh chia lại thế giới(Đức,Ý,Nhật). Câu26.Nguyên nhân dẫn đến kinh tế Mĩ phát triển vượt trội. Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế nước Mĩ làm gì? Nội dung, tác dụng của chính sách đó. * Nguyên nhân kinh tế Mĩ phát triển vượt trội: - Cải tiến kĩ thuật.Thực hiện phương pháp sản xuất dây chuyền. Tăng cường độ lao động. Bóc lột công nhân. * Để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế tổng thống Mĩ Ph.Ru-dơ-ven đề ra chính sách mới: - Nội dung: 9 +Bao gồm các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của ngành kinh tế-tài chính. + Ban hành các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng với những quy định chặt chẽ, đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước. + Nhà nước tư sản đã tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội. - Tác dụng: Chính sách mới đã cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản Mĩ,giải quyết những khó khăn của người lao động trong thời điểm đó và góp phần làm cho nước Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư sản. Câu27.Nhật Bản làm gì để thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933. - Từ năm 1929-1933 , Nhật Bản lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế và đã giáng một đòn nặng nề vào nền kinh tế - Phát xít hóa chính quyền : + Đối nội : Tăng cường, đàn áp bóc lột nhân dân. + Đối ngoại : Mở rộng chiến tranh xâm lược Câu 28: Cuộc chiến tranh thế giới thứ hai ( 1939-1945) * Nguyên nhân:Mâu thuẫn giữa các nước tiếp tục nảy sinh sau chiến tranh thế giới thứ nhất(Thị trường, thuộc địa). Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933, chính sách thỏa hiệp của Anh, Pháp, Mĩ. * Diễn biến: - 1/9/1939 Đức đánh chiếm hầu hết Châu Au. - 22-6-1941 Đức tấn công vào lãnh thổ Liên Xô -7-12-1941 Nhật tấn công hạm đội Mỹ ở Trân Châu Cảng và đánh chiếm ĐNA và một số đảo ở Thái Bình Dương - Ở Bắc Phi: Italia tấn công Ai Cập. -1-1942 mặt trận đồng minh chống phát xít thành lập -2/2/1943 Chiến thắng Xtalingrát .Sau đó Hồng quân liên Xô và liên quân Mĩ- Anh liên tiếp mở cuộc tấn công khắp các mặt trận -Cuối 1944 Hồng quân liên Xô quét sạch quân Đức ra khỏi lãnh thổ à mở đợt tấn công Beclin-> 9 /5/1945 Phát xít Đức đầu hàng - Ngày 6 bà ngày 9-8-1945 Mĩ ném bom hai thành phố Hiro6sima và Nagasaki(Nhât Bản) ->15 /08/ 1945 Phát xít Nhật đầu hàng , chiến tranh kết thúc * Kết cục: - Chiến tranh kết thc với sự thất bại của khối pht xít, khối đồng minh chiến thắng. - L cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất v tn ph nặng nề nhất trong lịch sử lồi người: 60 triệu người chết, 90 triệu người bị tn tật, thiệt hại về vật chất gấp 10 lần so với chiến tranh trong 1000 năm trước đó cộng lại. - Chiến tranh kết thc dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới . Câu 29.Sự phát triển của khoa học -kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX: * Khoa học: + Vật lí:Thuyết nguyên tử hiện đại.Thuyết tương đối (Anbe Anhxtanh). + Hoá học, Sinh học, các khoa học về Trái Đất đạt nhiều thành tựu to lớn. * Kĩ thuật:Điện tín, điện thoại, rađa, hàng không, *Nền văn hoá Xô Viết hình thành và phát triển: - Cơ sở: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tinh hoa văn hoá nhân loại và các dân tộc Nga. 10 [...]... THỰC DÂN PH P Ph p chiếm bán đảo Sơn Trà (0,25đ) Ph p vào Gia Định (0,25đ) 11- 187 3 – 3- 187 4 (0,25đ) Ph p chiếm Gia Định,Định Tường, Biên Hòa, Vĩnh Long (0,25đ) Ph p chiếm các tỉnh miền tây: Vĩnh Long, Hà Tiên, An Giang (0,25đ) Ph p đánh thành Hà Nội (0,25đ) 8- 188 3 (0,25đ) Ph p đánh vào cửa Thuận An (0,25đ) 2- 186 1 -> 6- 186 2 (0,25đ) 6- 186 7 (0,25đ) CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN Triều đình phối h p với nhân... Gia Định năm 185 9: + 2/ 185 9 quân Ph p kéo vào Gia Định + 17/2/ 185 9 quân Ph p đánh chiếm thành Gia Định + 24/2/ 186 1 quân Ph p tấn công Đại đồn Chí Hoà=> chiếm Định Tường, Biên Hoà, Vĩnh Long + 5/6/ 186 2 nhà Nguyễn kí hi p ước Nhâm Tuất 1 Kháng chiến ở Đà Nẵng và ba tỉnh miền Đông Nam Kì: + Nhân dân Đà Nẵng phối h p với quân triều đình đánh Ph p + Nghĩa quân Nguyễn Trung Trực đốt cháy tàu Étpêrăng trên... nhân dân tự động đấu tranh (0,25đ) Triều đình kí hi p ước Nhâm Tuất( 186 2) Nhân dân độc l p kháng chiến (0,25đ) Triều đình bất lực Nhân dân 6 tỉnh Nam Kì quyết tâm chống giặc (0,25đ) Quân triều đình kí hi p ước Gi p Tuất ( 187 4) Nhân dân cả nước ti p tục kháng chiến (0,25đ) Triều đình đầu hàng, kí hi p ước Hác Măng( 188 3), Pa-tơ-nốt( 188 4) Nhân dân ti p tục kháng chiến (0,25đ) 11 12 ... dân tộc chưa có + Phát triển hệ thống giáo dục quốc dân + Trình độ dân trí không ngừng nâng cao, đội ngũ trí thức đông đảo + Có nhiều nhà văn, nhà nghệ thuật, nhà khoa học nổi tiếng thế giới THỰC DÂN PH P XÂM LƯỢC VIỆT NAM: * Nguyên nhân:Việt Nam giàu tài nguyên, dân số đông, chế độ phong kiến suy yếu, *Duyên cớ: Bảo vệ đạo Gia Tô 1 Chiến sự ở Đà Nẵng ( 185 8- 185 9): + 1/9/ 185 8 quân Ph p nổ súng vào Đà... Nhật Tảo (10/12/ 186 1) + Khởi nghĩa Trương Định ở Gò Công (Gia Định) 2 Kháng chiến lan rộng ba tỉnh miền Tây Nam Kì: + 20->24/6/ 186 7 quân Ph p đánh chiếm ba tỉnh miền Tây Nam Kì => Nhân dân Nam Kì nổi dậy chống Ph p ở Đồng Th p Mười, Tây Ninh, Bến Tre… với các lãnh tụ: Trương Quyền, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hữu Huân, => bị thực dân Ph p đàn p đẫm máu THỜI GIAN 1-9- 185 8 (0,25đ) 2- 185 9 (0,25đ) QUÁ TRÌNH . đổi mới và phát triển công nghi p trong nước. *Ở Ph p: Do hậu quả của chiến tranh Ph p- Phổ 187 0: Ph p thất bại, bồi thường cho Phổ, nh p độ phát triển. 11- 187 3 – 3- 187 4 (0,25đ) Ph p đánh thành Hà Nội. (0,25đ) Quân triều đình kí hi p ước Gi p Tuất ( 187 4) Nhân dân cả nước ti p tục kháng chiến. (0,25đ) 8- 188 3

Hình ảnh liên quan

Câu 1:Hãy lập bảng niên biểu các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỷ XVI –thế kỷ XIX ( thời gian , sự kiện ,hình thức, kế quả –ý nghĩa ). - Tài liệu ĐE CUONG SU 8 HKI p

u.

1:Hãy lập bảng niên biểu các cuộc cách mạng tư sản từ thế kỷ XVI –thế kỷ XIX ( thời gian , sự kiện ,hình thức, kế quả –ý nghĩa ) Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan