0

Gián án GÁ 1 Tuan 21

17 336 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2013, 00:11

Tuần 21: (Tửứ ngy 17/1 - 21/1/2011) Thứ Môn Tên bài dạy Hai CC Hc vn 2 Đạo đức Chào cờ Bi 86: ụp - p Em v cỏc bn ( tit 1) Ba Th dc Toán Hc vn 2 T nhiờn v Xó hi Bi 21 Phộp tr dng 17 - 7 Bi 87: ep - ờp ễn tp: Xó hi T m nhc Toỏn Hc vn 2 GVC Luyn tp Bi 88: ip - up Năm Toán Hc vn 2 M thut Th cụng Luyn tp chung Bi 89: iờp - p V mu vo hỡnh v n gin ễn tp chng 2 (k thut gp hỡnh) Sáu SHTT Toỏn Hc vn 2 Sinh hot lp Bi toỏn cú li vn T19: bp bờnh, lp nh , . T20: Sỏch giỏo khoa, hớ hoỏy, . Thứ hai ngày 17 thỏng 1 nm 2011 Bài 86 : ôp - ơp Mục tiêu: c c : ụp , p ,hp sa ,lp hc ; t v on th ng dng . Vit c: ụp ,p , hp sa , lp hc . Luyn núi t 2 - 4 cõu theo ch : Cỏc bn lp em . II. Thiết bị dạy học: 1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ƯD phần luyện nói . 2. HS : SGK vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Thầy Trò 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Giảng bài mới : * Tiết 1 : a. GT bài : b. Dạy vần * ôp + GV giới thiệu vần mới ôp và viết lên bảng vần : ôp - Viết bảng : hộp - Cho HS xem : hộp sữa - Viết bảng : hộp sữa *ơp - Giới thiệu vần mới và viết lên bảng : ơp - Nhận xét - Cho HS so sánh vần ôp với ơp - Nêu yêu cầu - Viết bảng : lớp - HS hát 1 bài -1em đọc vần và câu ƯD bài: 85 - Nhận xét . - Đánh vần , đọc trơn , phân tích vần có : ôp âm ô đứng trớc , âm p đứng sau - Viết vào bảng con: ôp - Viết thêm chữ h vào trớc vần ôp và dấu nặng để tạo thành tiếng mới : hộp - Đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng : hộp - Quan sát hộp sữa - Đọc trơn : ôp , hộp , hộp sữa . * Đánh vần cá nhân , nhóm , lớp : ơp vần ( có âm ơ đứng trớc âm p đứng sau ) - Viết vào bảng con :ơp - So sánh ôp với ơp * giống nhau : kết thúc bằng p * khác nhau : ôp bắt đầu = ô còn ơp bắt đầu = ơ - Viết thêm l vào vần ơp và dấu sắc để đợc tiếng mới : lớp - Đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng :lớp . Hc vn SGK: 46, SGV: 87 - Cho HS quan s¸t tranh vµ hái tranh vÏ g× ? - ViÕt b¶ng : líp häc - D¹y tõ vµ c©u øng dơng - ViÕt 4 tõ míi lªn b¶ng * tèp ca , hỵp t¸c * b¸nh xèp lỵp nhµ. * TiÕt 2 a. Lun ®äc SGK - Cho HS quan s¸t vµ nhËn xÐt c¸c bøc tranh sè 1 , 2, 3, vÏ g× ? b. HD viÕt : «p , ¬p - ViÕt mÉu trªn b¶ng líp ( lu ý nÐt nèi tõ « , ¬ sang p ) - HD viÕt tõ :hỵp s÷a , líp häc . c. Lun nãi theo chđ ®Ị : C¸c b¹n líp em * Tranh vÏ g× ? - H·y kĨ vỊ c¸c b¹n trong líp em ? - Tªn cđa b¹n lµ g× ? - NhËn xÐt d. HD lµm vë BTTV ( nÕu cã ) - Quan s¸t tranh - vÏ líp häc - §äc tr¬n :¬p , líp , líp häc - §äc thÇm vµ ph¸t hiƯn råi g¹ch ch©n c¸c tiÕng cã vÇn míi trªn b¶ng . - §äc tr¬n tiÕng , tr¬n tõ . - Nªu - nhËn xÐt - T×m tiÕng míi : tèp ,xèp , hỵp , lỵp. - §äc tr¬n c©u th¬ ¦D - §äc toµn bµi trong SGK - ViÕt b¶ng con - sưa lçi - ViÕt vµo vë tËp viÕt - KĨ tríc líp vỊ c¸c b¹n cđa em . - HS thùc hiƯn ( nÕu cã ) 4. Cđng cè , dỈn dß : a. Thi viÕt tiÕng cã vÇn : «p , ¬p b. GV nhËn xÐt giê häc . c. DỈn dß : vỊ nhµ «n l¹i bµi ………………………………………………………. EM VÀ CÁC BẠN (tiết 1 ) I. MỤC TIÊU: - Trẻ em cần được học tập, có quyền được vui chơi, có quyền được kết giao với bạn bè - Cần phải đoàn kết, thân ái với bạn khi cùng học, cùng chơi - Vì sao cần phải cư xử tốt với bạn khi học, khi chơi - Đoàn kết, thân ái với bạn bè xung quanh. II. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Đạo đức SGK: 46, SGV: 87 Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh *Hoạt động 1: Cách chơi: Mỗi học sinh chọn 3 bạn trong lớp mà mình thích được cùng học, cùng chơi nhất và viết tên bạn lên bông hoa bằng giấy màu để tặng cho bạn. Giáo viên chọn ra 3 HS được tặng hoa nhiều nhất, khen và tặng quà cho các em (cần chú ý là có nhiều cách chọn khác nhau). * Hoạt động 2: Đàm thoại Em có muốn được các bạn được tặng nhiều hoa như bạn A, bạn B, bạn C không? Chúng ta hãy tìm hiểu xem vì sao bạn A, bạn B, bạn C lại được tặng nhiều hoa nhé. Những ai đã tặng hoa cho bạn A? bạn B? bạn C? HS giơ tay, GV hỏi những HS giơ tay: Vì sao em lại tặng hoa cho bạn A? Cho bạn B? Cho bạn C? GV kết luận: Ba bạn được tặng hoa nhiều vì đã biết cư xử đúng với các bạn khi học, khi chơi. * Hoạt động 3: +Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì? +Chơi, học một mình vui hơn hay khi có bạn cùng chơi, cùng học vui hơn? +Muốn có bạn cùng học, cùng chơi, em cần phải đối xử với bạn thế nào khi học, khi chơi? GV kết luận: +Trẻ em có quyền được học tập, được vui chơi, được tự do kết bạn. +Có bạn cùng học, cùng chơi sẽ vui hơn khi chỉ có một mình. +Muốn có nhiều bạn cùng học, cùng chơi phải biết cư xử tốt với bạn khi học, khi chơi. * Hoạt động 4: GV chia nhóm và giao nhiệm vụ thảo luận cho các nhóm. GV kết luận: Tranh 1, 3, 5, 6 là những hành vi nên làm khi cùng học, cùng chơi với bạn HS chơi trò chơi “ tặng hoa” Học sinh là người bỏ hoa vào lẵng Vì ba bạn đã biết cư xử đúng với các bạn khi học, khi chơi. HS quan sát tranh của bài tập 2 và đàm thoại. +Cùng nhau đi học, chơi kéo co, cùng học, chơi nhảy dây. +Có bạn cùng học cùng chơi vui hơn. +Phải biết cư xử tốt với bạn khi học, khi chơi. Học sinh thảo luận nhóm bài tập 3. Các nhóm HS thảo luận làm bài tập 3. Đại diện từng nhóm trình bày Cả lớp nhận xét, bổ sung Tranh 2, 4 là những hành vi không nên làm khi cùng học, cùng chơi với bạn. *Nhận xét- dặn dò: Nhận xét tiết học Dặn dò: Chuẩn bò tiết 2 bài 10 “ Em và các bạn” Thø ba ngày 18 tháng 1 năm 2011 PhÐp trõ d¹ng 17 - 7 I Mơc tiªu : Biết làm các phép trừ , biết trừ nhẩm dạng 17 - 7 ; viết được phép tính thích hợp với hình vẽ . II. §å dïng d¹y häc : 1.GV : C¸c bã chơc que tÝnh vµ c¸c que tÝnh rêi 2.HS : C¸c bã chơc que tÝnh vµ c¸c que tÝnh rêi III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ u : Ho¹t ®éng cđa thÇy Ho¹t ®éng cđa trß 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc : 2.Ktra bµi cò: 3. Bµi míi * GT c¸c lµm tÝnh trõ d¹ng 17 - 7 a. Cho HS lÊy 17 que tÝnh ( gåm 1 bã chơc vµ 7 que tÝnh rêi ) råi t¸ch thµnh 2 phÇn : phÇn bªn tr¸i cã 1 bã chơc vµ phÇn bªn ph¶i cã 7 que tÝnh rêi . Tõ 7 que tÝnh rêi ta cÊt 7 que tÝnh ®i .Cßn l¹i 1 bã chơc que tÝnh lµ 10 que tÝnh . Cßn l¹i bao nhiªu que tÝnh ? b. Híng dÉn c¸ch ®Ỉt tÝnh ( tõ trªn xng díi ) - ViÕt 17 råi viÕt 7 sao cho 7 th¼ng cét víi 7( ë cét ®¬n vÞ ) - ViÕt dÊu - ( dÊu trõ ) - KỴ v¹ch ngang díi hai sè ®ã . - TÝnh tõ ph¶i sang tr¸i . 17 7 trõ 7 b»ng 0 viÕt 0 - 7 H¹ 1 viÕt 1. 17 trõ 7 b»ng 10 ( 17 - 7 = 10) * Thùc hµnh . - Bµi 1(cột 1 ,3 , 4 ) : HD thùc hµnh lµm - HS h¸t 1 bµi - Më sù chn bÞ cđa m×nh - nhËn xÐt - HS lÊy 1 bã chơc vµ 7 que tÝnh rêi . - CÊt 7 que tÝnh rêi - Cßn 1 bã chơc ( cßn 10 que tÝnh ) - NhiỊu em nªu ý kiÕn - nhËn xÐt ( sè que tÝnh cßn l¹i : 10 que tÝnh ) - Quan s¸t c« thao t¸c trªn b¶ng . - Thùc hiƯn vµo b¶ng con 17 - 7 - Thùc hiƯn phÐp tÝnh theo cét däc vµo b¶ng con - Lµm vµo SGK - nªu kÕt qu¶ Tốn SGK: 46, SGV: 87 tính trừ theo cột dọc . * Cho HS nêu yêu cầu * Cho HS đổi SGK chữa bài . - Bài 2 :(ct 1 ,3 ) HS tính nhẩm * Cho 1 số em nêu miệng - nhận xét - Bài 3 : Thực hiện tính từ : 15 - 5 = - Tính nhẩm - Nêu kết quả * 15 - 5 = 10 4. Hoạt động nối tiếp : a. GV nhận xét giờ. b. Tuyên dơng 1 số em có ý thức học tập b. Dặn dò : về nhà ôn lại bài . Bài 87: ep - êp I.Mục tiêu: c c : ep , ờp , cỏ chộp , ốn xp, t v on th ng dng . Vit c : ep , ờp , cỏ chộp , ốn xp . Luyn núi t 2-4 cõu theo ch : Xp hng vo lp . II. Thiết bị dạy học: 1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ƯD phần luyện nói . 2. HS : SGK vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Thầy Trò 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Giảng bài mới : * Tiết 1 : a. GT bài : b. Dạy vần * ep + GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng vần : ep - Viết bảng : chép - Cho HS xem : con cá chép - Viết bảng : cá chép - Giới thiệu vần mới và viết lên bảng - HS hát 1 bài -1em đọc vần và câu ƯD bài:86 - Nhận xét . - Đánh vần , đọc trơn , phân tích vần ep có : âm e đứng trớc , âm p đứng sau - Viết vào bảng con: ep - Viết thêm chữ ch vào trớc vần ep và dấu sắc để tạo thành tiếng mới : chép - Đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng : chép - Quan sát con cá chép . - Đọc trơn : ep , chép , cá chép . Hc vn SGK: 46, SGV: 87 - Nhận xét - Cho HS so sánh vần ep với êp - Nêu yêu cầu - Viết bảng : xếp - Cho HS quan sát tranh và hỏi tranh vẽ gì ? - Viết bảng : đèn xếp - Dạy từ và câu ứng dụng - Viết 4 từ mới lên bảng * lễ phép gạo nếp * xinh đẹp bếp lửa. * Tiết 2 : Luyện tập . a . Luyện đọc SGK - Cho HS quan sát và nhận xét các bức tranh số 1 , 2, 3, vẽ gì ? b. HD viết : - Viết mẫu trên bảng lớp ( lu ý nét nối từ sang sang ) - HD viết từ : cá chép , đèn xếp . c . Luyện nói theo chủ đề : xếp hàng ra vào lớp . * Tranh 1 , 2 , 3 vẽ gì ? - Nhận xét d. HD làm vở BTTV ( nếu có ) * Đánh vần cá nhân , nhóm , lớp : vần êp ( có âm ê đứng trớc âm p đứng sau ) - Viết vào bảng con :êp - So sánh ep với êp * giống nhau : kết thúc bằng p * khác nhau : ep bắt đầu = e còn êp bắt đầu = ê - Viết thêm x vào vần êp và dấu sắc để đợc tiếng mới : xếp - Đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng : xếp . - Quan sát tranh đèn xếp - Đọc trơn : êp , xếp , đèn xếp - Đọc thầm và phát hiện rồi gạch chân các tiếng có vần mới trên bảng . - Đọc trơn tiếng , trơn từ . - Nêu - nhận xét - Tìm tiếng mới : phép , đẹp , nếp , bếp - Đọc trơn câu thơ ƯD - Đọc toàn bài trong SGK - Viết bảng con - sửa lỗi - Viết vào vở tập viết - Kể trớc lớp về việc xếp hàng ra vào lớp . - HS thực hiện ( nếu có ) 4. Củng cố , dặn dò : a. Thi viết tiếng có vần : ep , êp b. GV nhận xét giờ học . c. Dặn dò : về nhà ôn lại bài . Ôn tập xã hội I. Mục tiêu : K c v gia ỡnh , lp hc , cuc sng ni cỏc em sinh sng . II. Đồ dùng dạy học : TN-XH SGK: 46, SGV: 87 1.Giáo viên : su tầm tranh ảnh về chủ đề XH , phiếu ghi 1 số câu hỏi 2.Học sinh : Sách TN - XH III. các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra : Khi đi bộ trên đờng đi học không có vỉa hè em đi nh thế nào ? - Nhận xét . 3. Bài mới :giới thiệu * Hoạt động 1: Cho học sinh chơi trò chơi hái hoa dân chủ - Cho học sinh kể tên các thành viên trong gia đình . - Cho HS nói về những ngời bạn yêu quý của mình . - Kể về ngôi nhà của em . - Cho học sinh kể về những việc em đã làm giúp mẹ . - Cho HS thi kể về một ngời bạn tốt - Kể tên 1 nơi công cộng và các hoạt động của nó . 4. Hoạt động nối tiếp : - GV nhận xét giờ . - Dặn dò : Tiếp tục su tầm tranh ảnh nói về xã hội - HS hát 1 bài - Nêu : em đi sát vào bên lề đờng phía bên phải . - Tham gia hái hoa dân chủ . - Thi kể tên các thành viên trong gia đình . - Nhiều em kể về ngôi nhà của mình . - Nêu tên ngời bạn mình định kể . - Kể cho cả lớp cùng nghe . - Thi kể về công viên hoặc một vờn hoa .và các hoạt động ở nơi đó . Th t ngy 19 thỏng 1 nm 2011 Luyện tập I Mục tiêu : Thc hin phộp tr ( khụng nh ) trong phm vi 20 , tr nhm trong phm vi 20 ; vit c phộp tớnh thớch hp vi hỡnh v . II. Đồ dùng dạy học : 1.GV : Các bó chục que tính và các que tính rời 2.HS : Các bó chục que tính và các que tính rời , SGK III. Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Toỏn SGK: 46, SGV: 87 1. ổn định tổ chức : 2.Ktra bài cũ: 3. Bài mới - Bài 1( ct 1 , 3 , 4 ) HD HS đặt tính theo cột dọc rồi tính từ phải sang trái làm vào bảng con ) 13 - 3 * 13 trừ 3 bằng 10 ( 13 - 3 = 10 ) * Cho HS đổi SGK chữa bài . - Bài 2 : ( ct 1 , 2 , 4 ) HS tính nhẩm theo cách tiện nhất * Cho 1 số em nêu miệng - nhận xét - Bài 3 : ( ct 1 ,2 ) HD thực hiện kết quả từ trái sang phải ( hoặc nhẩm rồi nêu kết quả cuối cùng ) * Bài 4 : Hớng dẫn học sinh tìm kết quả rồi điền dấu so sánh vào ô trống . Bi 5 : HS c nờu yờu cu bi tp - HS thc hin vo v - HS hát 1 bài - Học sinh đọc các số từ 1 đến 20 và ngợc lại - Nhận xét - Đặt tính vào bảng con 13 - 3 10 - Tơng tự các phần còn lại - HS làm SGK - đổi vở chữa bài . - Nêu yêu cầu . - Luyện làm nhẩm : 11 + 3 - 4 = ( nhẩm : 11 + 3 = 14 , 14 - 4 = 10 Ghi kết quả : 11 + 3 - 4 = 10) - Nêu cách trừ nhẩm : 16 - 6 = 10 , lấy 10 so với 12 , 10 bé hơn 12 ta điền dấu <. - Thực hiện vào v nêu kết quả - nhận xét 4. Hoạt động nối tiếp : a. GV nhận xét giờ b. Dặn dò : về nhà ôn lại bài . Bài 88: ip - up Mục tiêu: c c : ip , up , bt nhp , bỳp sen ; t v on th ng dng . Vit c : ip , up , bt nhp , bỳp sen . Luyn núi t 2 -4 cõu theo ch : Giỳp cha m . II. Thiết bị dạy học: 1. GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ƯD phần luyện nói . 2. HS : SGK - vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt III. Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Thầy Trò Hc vn SGK: 46, SGV: 87 1. ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Giảng bài mới : * Tiết 1 : a. GT bài : b. Dạy vần * ip + GV giới thiệu vần mới và viết lên bảng vần : ip - Viết bảng : nhịp - Cho HS QS động tác bắt nhịp. - Viết bảng : bắt nhịp * up - Giới thiệu vần mới và viết lên bảng : up - Nhận xét - Cho HS so sánh vần ip với up - Nêu yêu cầu - Viết bảng : mập - Cho HS quan sát tranh và hỏi tranh vẽ gì ? - Viết bảng : búp sen - Dạy từ và câu ứng dụng - Viết 4 từ mới lên bảng * nhân dịp chụp đèn . * đuổi kịp giúp đỡ * Tiết 2 : a . Luyện đọc SGK - Cho HS quan sát và nhận xét các bức tranh số 1 , 2, 3, vẽ gì ? b. HD viết : ip , up - HS hát 1 bài -1em đọc vần và câu ƯD bài: 87 - Nhận xét . - Đánh vần , đọc trơn , phân tích vần ip có : âm i đứng trớc , âm p đứng sau - Viết vào bảng con: ip - Viết thêm chữ nh vào trớc vần ip và dấu nặng để tạo thành tiếng mới : nhịp - Đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng : nhịp - Quan sát - Đọc trơn : ip , nhịp , bắt nhịp * Đánh vần cá nhân , nhóm , lớp : vần up ( có âm u đứng trớc âm p đứng sau ) - Viết vào bảng con :up - So sánh ip với up * giống nhau : kết thúc bằng p * khác nhau : ip bắt đầu = i còn up bắt đầu = u - Viết thêm b vào vần up để đợc tiếng mới : búp - Đánh vần , đọc trơn và phân tích tiếng : búp , - Quan sát tranh - Đọc trơn : up , bup , búp sen - Đọc thầm và phát hiện rồi gạch chân các tiếng có vần mới trên bảng : dịp , kịp , chụp , giúp . - Đọc trơn tiếng , trơn từ . - Nêu - nhận xét - Đọc thầm 2 câu ƯD. Tìm tiếng mới : nhịp - Đọc trơn câu thơ ƯD - Đọc toàn bài trong SGK [...]... hiện vào bảng con 13 2 1 = - Làm bảng con : 13 2 1 = 10 - GV nhận xét - Nhận xét 3 Bài mới : a Giới thiệu bài toán có lời văn : Bài 1 : - Nêu yêu cầu HS tự nêu nhiệm vụ cần thực hiện ( viết số thích hợp vào chỗ chấm ) - HD quan sát tranh vẽ - Lập đề toán - Bài toán cho biết gì ? - Bài toán hỏi gì ? - Tự nêu yêu cầu - Quan sát tranh vẽ - Lập đề toán - Bài toán cho biết : Có 1 bạn , thêm 3 bạn... đậm, nhạt Th sỏu ngy 21 thỏng 1 nm 2 011 Toỏn Bài toán có lời văn SGK: I.46, tiêu : Mục SGV: 87 Bc u nhn bit bi toỏn cú li vn gm cỏc s ( iu ó bit ) v cõu hi ( iu cn tỡm ) in ỳng s , ỳng cõu hi ca bi toỏn theo hỡnh v II Đồ dùng dạy học : 1 GV : tranh vẽ SGK 2 HS : SGK , Vở BT toán 1 III Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 ổn định tổ chức : - Hát 1 bài 2 Kiểm tra :... Đặt tính theo cột dọc rồi thực hiện Bài 4 : ( ct 1 , 3 ) Hớng dẫn học sinh đặt tính rồi tính - Thực hiện từ trái sang phải Bài 5 : ( ct 1 , 3 ) HD HS đặt tính từ 11 + 2 + 3 = trái sang phải nhẩm : 11 cộng 2 bằng 13 , lấy 13 cộng 3 bằng 16 Ghi : 11 + 2 + 3 = 16 - Tơng tự các phần còn lại 4 Hoạt động nối tiếp : a GV nhận xét giờ b Dặn dò : về nhà ôn lại bài Hc vn Bài 89: iêp , ơp SGK: 46,... học : 1. GV : Các bó chục que tính và các que tính rời 2.HS : Các bó chục que tính và các que tính rời , SGK III Các hoạt động dạy học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 ổn định tổ chức : - HS hát 1 bài 2.Ktra bài cũ: - Học sinh đọc các số từ 1 đến 20 và 3 Bài mới ngợc lại - Nhận xét - Bài 1 : HD HS điền mỗi số thích hợp - Nêu yêu cầu vào một vạch của tia số - Điền số từ 1 đến 10 vào... bạn đang đi tới - Bài toán hỏi : có tất cả bao nhiêu bạn ? - Tìm xem có tất cả có bao nhiêu bạn ? - Câu hỏi này ta phải làm gì ? Bài 2( thực hiện tơng tự bài 1 ) Bài 3 : Nêu yêu cầu cho HS tự nêu - Nêu yêu cầu nhiệm vụ - Cho HS quan sát tranh rồi đọc bài toán - Quan sát tranh lập đề toán - Bài toán còn thiếu gì ? - Câu hỏi - Cho HS nêu toàn bộ bài toán - Nêu toàn bộ bài toán * Lu ý : Trong các... nghip ca cha m II Thiết bị dạy học: 1 GV: tranh minh hoạ từ khoá, câu ƯD phần luyện nói 2 HS : SGK - vở tập viết, Bộ đồ dùng Tiếng Việt III Các hoạt động dạy và học chủ yếu: Thầy Trò 1 ổn định tổ chức - HS hát 1 bài 2 Kiểm tra bài cũ -1em đọc vần và câu ƯD bài: 88 3 Giảng bài mới : - Nhận xét * Tiết 1 : a GT bài : b Dạy vần * iêp + GV giới thiệu vần mới và viết lên - Đánh vần , đọc trơn , phân tích vần... bài toán tơng tự nh các bài 1 Thêm : 2 cái thuyền , 2, 3,4 Có tất cả : cái thuyền 4 Hoạt động nối tiếp : a GV nhận xét giờ b Dặn dò : về nhà ôn lại bài Tập viết(2 tit) Bập bênh , lợp nhà , sách giáo khoa I Mục tiêu : Vit ỳng cỏc ch : bp bờnh , lp nh , xinh p , kiu ch vit thng , c va theo v Tp vit 1 , tp hai Vit ỳng cỏc ch ó hc t tun 1 n tun 19 kiu ch vit thng , c va II Thiết bị dạy học : 1 GV... nào đó cộng 1 thì tia số đợc số liền sau số đó - Đổi vở chữa bài cho nhau - nhận xét - HD làm vào SGK - Cho HS đổi vở chữa bài cho nhau - Nêu : lấy 1 số nào đó trừ đi 1 thì đợc số trớc sau đó - Bài 2 : HD HS dùng tia số để minh họa - Thực hiện vào SGK - nêu kết quả Cho 1 số em nêu miệng - nhận xét nhận xét Bài 3 : HD thực hiện nh bài 2 - Đặt tính theo cột dọc rồi thực hiện Bài 4 : ( ct 1 , 3 ) Hớng... nhận xét - Trong câu hỏi của bài toán này nên có từ (tất cả ) - Viết dấu chấm hỏi ở cuối câu Bài 4 : Cho HS tự điền số thích hợp , - Điền số thích hợp vào ô trống viết tiếp câu hỏi vào chỗ chấm tơng tự nh bài 1 và bài 3 ( GV lu ý cho HS : Bài toán thờng có các số liệu và có câu hỏi ) - Nhìn vào mô hình , tranh ảnh SGK , b Trò chơi : Lập bài toán nêu bài toán - Cho HS dựa vào mô hình , tranh ảnh... Kỹ thuật gấp hình Cng c c kin thc , k nng gp giy Gp c ớt nht mt hỡnh gp n gin Cỏc np gp tng i thng , phng II -Thiết bị dạy học : 1. GV :các mẫu gấp bài 13 , 14 , 15 , để xem lại 2 HS : giấy màu III - Các hoạt động dạy - học chủ yếu : Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 1 ổn định tổ chức - Hát 2 Kiểm tra : Sự chuẩn bị của học sinh - HS mở sự chuẩn bị của mình 3.Bài mới : Thực hành gấp mũ ca lô - GV . nhẩm : 11 + 3 - 4 = ( nhẩm : 11 + 3 = 14 , 14 - 4 = 10 Ghi kết quả : 11 + 3 - 4 = 10 ) - Nêu cách trừ nhẩm : 16 - 6 = 10 , lấy 10 so với 12 , 10 bé hơn 12 ta. Tuần 21: (Tửứ ngy 17 /1 - 21/ 1/2 011 ) Thứ Môn Tên bài dạy Hai CC Hc vn 2 Đạo đức Chào cờ Bi 86: ụp - p Em v cỏc bn ( tit 1) Ba Th dc Toán Hc vn 2 T
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án GÁ 1 Tuan 21, Gián án GÁ 1 Tuan 21,

Hình ảnh liên quan

- Viết bảng : hộp - Gián án GÁ 1 Tuan 21

i.

ết bảng : hộp Xem tại trang 2 của tài liệu.
- Viết bảng :lớp học - Dạy từ và câu ứng dụng - Viết 4 từ mới lên bảng - Gián án GÁ 1 Tuan 21

i.

ết bảng :lớp học - Dạy từ và câu ứng dụng - Viết 4 từ mới lên bảng Xem tại trang 3 của tài liệu.
- Thực hiện vào bảng con        17 - Gián án GÁ 1 Tuan 21

h.

ực hiện vào bảng con 17 Xem tại trang 5 của tài liệu.
- Viết bảng : chép - Gián án GÁ 1 Tuan 21

i.

ết bảng : chép Xem tại trang 6 của tài liệu.
- Viết bảng : xếp - Gián án GÁ 1 Tuan 21

i.

ết bảng : xếp Xem tại trang 7 của tài liệu.
- Viết bảng : nhịp - Gián án GÁ 1 Tuan 21

i.

ết bảng : nhịp Xem tại trang 10 của tài liệu.
- Viết bảng : liếp - Cho HS xem tranh - Viết bảng : tấm liếp - Gián án GÁ 1 Tuan 21

i.

ết bảng : liếp - Cho HS xem tranh - Viết bảng : tấm liếp Xem tại trang 12 của tài liệu.
- Viết bảng : mập - Gián án GÁ 1 Tuan 21

i.

ết bảng : mập Xem tại trang 13 của tài liệu.
về gấp giấy và gấp hình - Nhắc lại quy ớc về gấp giấy và gấp hìn h. - Cho HS thực hành lại các thao tác đó - Gián án GÁ 1 Tuan 21

v.

ề gấp giấy và gấp hình - Nhắc lại quy ớc về gấp giấy và gấp hìn h. - Cho HS thực hành lại các thao tác đó Xem tại trang 14 của tài liệu.
thu ĩ ật Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh - Gián án GÁ 1 Tuan 21

thu.

ĩ ật Vẽ màu vào hình vẽ phong cảnh Xem tại trang 14 của tài liệu.
1.G V: Chữ viết mẫu vào bảng phụ: bập bên h, lợp nhà, SGK 2. HS : Vở tập viết , bảng con . - Gián án GÁ 1 Tuan 21

1..

G V: Chữ viết mẫu vào bảng phụ: bập bên h, lợp nhà, SGK 2. HS : Vở tập viết , bảng con Xem tại trang 17 của tài liệu.