0

Bài giảng TD9 T37-40

13 182 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

Ngày soạn: 02/01/2011 Ngày giảng: 03/01/2011 Tiết 37 : nhảy cao - cầu lông A. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu bớc quaĐá lăng tr- ớc- sau, đà một bớc giậm nhảy đá lăng, trò chơi: lò cò tiếp sức - Biết cách thực hiện các t thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ nhảy cao kiểu bớc qua;các t thế chuẩn bị, kỹ thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi một cách tơng đối. 3. Thái độ: Thái độ nghiêm túc, tích cực B. Địa điểm - phơng tiện. - Sân tập thể dục của trờng. - Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao. C. Tiến trình dạy học. Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bớc nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Chạy lăng mũi chân. II. Phần cơ bản. 8 - 10 2l x 8N 2l x 8N 2l x 30 2l x 30 2l x 30 2l x 30 28 - 30 Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp khởi động chuyên môn. 1. Nhảy cao: Luyện tập một số động tác bổ trợ nhảy cao: - Đứng lăng trớc - sau. - Đá lăng sang ngang. - Đứng lên ngồi xuống. - Bật thu gối. - Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà tiếp đệm bằng chân giậm. 2. Cầu lông. Luyện tập các kỹ thuật cơ bản cầu lông đã đợc học ở lớp 8 a) Các động tác khởi động với vợt: - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - xoay cổ tay bên trái. b) Cách cầm vợt, cầm cầu và các t thế chuẩn bị cơ bản. - Cách cầm vợt: - Cách cầm cầu: Có 2 cách cầm cầu. Cầm vào cánh cầu Cầm vào thân cầu - T thế chuẩn bị : TTCB 1 TTCB 2 c) Các kỹ thuật di chuyển. - Di chuyển đơn bớc tiến: Tiến phải Tiến trái - Di chuyển đơn bớc lùi. 2l x 10C 2l x 10C 2l x40 2l x 30C 3l 2l x 8N 2l x 8N 2l x 8N 2l x 8N Đội hình tập bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình tập di chuyển. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - GV sửa cho học sinh cách cầm vợt và các tự thế chuẩn bị. - Học sinh tập theo tiếng còi kỹ thuật di chuyển kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay, trái tay (không cầu). - Đội hình tập luyện đánh cầu qua lại. x x x x x x x 12 - 15m x x x x x x x x x x x x x x Lùi phải Lùi trái d) Kỹ thuật đánh cầu thấp tay. - Đánh cầu thấp thuận tay. - Đánh cầu thấp trái tay. III. Phần kết thúc. 1. Hồi tĩnh. - Thả lỏng các khớp. - Thực hiện động tác vơn thở. 2. Nhận xét giờ học. - u điểm. - Nhợc điểm. 3. Bài tập về nhà. - Tập đứng lên ngồi xuống, bật cóc, lò cò. 4 - 5 12 - 15m x x x x x x x - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS cách cầm vợt và các t thế di chuyển khi đánh cầu. Đội hình hồi tĩnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - TËp ®¸nh cÇu ph¶i thÊp tay, tr¸i thÊp tay. 4. Xuèng líp. - GV h«: “Líp gi¶i t¸n!” - HS h« : “KhoÎ!” §éi h×nh xuèng líp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx  Ngày soạn: 02/01/2011 Ngày giảng: 04/01/2011 Tiết 38 : nhảy cao - cầu lông - chạy bền A. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu bớc quaĐá lăng trớc- sau, đà một bớc giậm nhảy đá lăng, trò chơi: lò cò tiếp sức, chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua sà. - Biết cách thực hiện các t thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. 2. Kỹ năng: - Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ nhảy cao kiểu bớc qua;các t thế chuẩn bị, kỹ thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi. 3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, tích cực B. Địa điểm - phơng tiện. - Sân tập thể dục của trờng. - Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao. C. Tiến trình dạy học. Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bớc nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. 8 - 10 45 2l x 8N 2l x 8N 2l x 30 2l x 30 2l x 30 2l x 8N Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay. II. Phần cơ bản. 1. Nhảy cao: a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT nhảy cao - Đứng tại chỗ đá chân lăng trớc - sau và lăng ngang. - Đứng lên ngồi xuống. - Bật thu gối. - Bật cóc. b) Trò chơi: Chạy tiếp sức cõng bạn 2. Cầu lông: Luyện tập các kỹ thuật. Kỹ thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. 3. Chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Nam : 400m - Nữ : 200m III. Phần kết thúc. 1. Hồi tĩnh. - Thả lỏng các khớp. - Thực hiện động tác vơn thở. 2l x 8N 2l x 8N 28 - 30 2l x 10C 2l x40C 2l x 30C 2l x 25m. 4 - 5 Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x - GV nhận xét đánh giá, cho điểm Đội hình TL bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - HS tập theo tiếng còi. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m x x x x x x x x x x x x x x 12 - 15m x x x x x x x - GV chú ý quan sát sửa sai cho HS. x x x x x Đội hình hồi tĩnh. Cả lớp ngồi xuống Sân trờng 2. Nhận xét giờ học. - u điểm. - Nhợc điểm. 3. Bài tập về nhà. - Tập đứng lên ngồi xuống, bật cóc, lò cò. - Di chuyển đơn bớc kết hợp đánh cầu thấp trái tay và thuận tay. 4. Xuống lớp. - GV hô: Lớp giải tán! - HS hô : Khoẻ! x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ngày soạn: 08/01/2011 Ngày giảng: 12/01/2011 Tiết 39 : nhảy cao - cầu lông A. Mục tiêu. 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu bớc qua.Giai đoạn chạy đà của nhảy cao kiểu Bớc qua - Biết cách thực hiện kỹ thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi kết hợp với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ một cách tơng đối đợc. Biết cách đo đà và chạy đà một cách tơng đối. - Thực hiện cơ bản đúng các t thế chuẩn bị, kỹ thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi một cách t- ơng đối. 3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, tích cực B. Địa điểm - phơng tiện. - Sân tập thể dục của trờng. - Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao. C. Tiến trình dạy học. Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức I. Phần mở đầu. 1. Nhận lớp: - Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số. - GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. - Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh. 2. Khởi động. a) Khởi động chung. - Chạy tại chỗ. - Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối. - Căng ép: ép dọc, ép ngang. b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ: - Chạy bớc nhỏ. - Nâng cao đùi. - Chạy hất gót. 8 - 10 45 2l x 8N 2l x 8N 2l x 30 2l x 30 2l x 30 Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Đội hình khởi động. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Trực ban cho lớp khởi động chung. - GV cho lớp KĐCM. - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. 3. Kiểm tra bài cũ. - Kỹ thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay. II. Phần cơ bản. 1. Nhảy cao: a) Luyện tập một số BT bổ trợ KT nhảy cao - Đứng tại chỗ đá chân lăng trớc và lăng ngang. - Đứng lên ngồi xuống. - Bật thu gối. b) Học giai đoạn chạy đà. - Các bớc đà đợc chia làm 2 phần: Một số bớc đà đầu và ba bớc cuối. - Ba bớc đà cuối có độ dài khác nhau: Bớc thứ hai dài nhất và bớc thứ ba ngắn nhất trong ba bớc. 2. Cầu lông: Luyện tập các kỹ thuật. Kỹ thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi kết hợp với kỹ thuật đánh cầu thấp tay, trái tay. III. Phần kết thúc. 1. Hồi tĩnh. - Thả lỏng các khớp. - Thực hiện động tác vơn thở. 2. Nhận xét giờ học. 2l x 8N 2l x 8N 2l x 8N 28 - 30 2l x 10C 2l x40C 2l x 30C 4 - 5 Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x - GV nhận xét đánh giá, cho điểm - Chia lớp thành 2 nhóm TL + Nhóm 1: Học nhảy cao. + Nhóm 2 : Tập cầu lông. Đội hình TL bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình học chạy đà. - Chạy đà chính diện qua xà và tiếp đệm bằng chân giậm nhảy còn chân lăng co. - Chạy đà tự do xác định chân giậm nhảy và cách đo đà. Đội hình tập cầu lông x x x x x x x 12 - 15m x x x x x x x Sau 12 - 15 2 nhóm đổi vị trí TL Đội hình hồi tĩnh. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Cả lớp ngồi xuống - u điểm. - Nhợc điểm. 3. Bài tập về nhà. - Tập đứng lên ngồi xuống, bật cóc, lò cò. - Di chuyển đơn bớc kết hợp đánh cầu thấp trái tay và thuận tay. 4. Xuống lớp. - GV hô: Lớp giải tán! - HS hô : Khoẻ! Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx [...]... TL bài tập bổ trợ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Đội hình TL chạy đà - giậm nhảy 3 Chạy bền Trò chơi : Ngời thừa thứ ba III Phần kết thúc 1 Hồi tĩnh - Thả lỏng các khớp - Thực hiện động tác vơn thở 2 Nhận xét giờ học - u điểm - Nhợc điểm 3 Bài tập về nhà - Tập đứng lên ngồi xuống, bật cóc, lò cò - Di chuyển đơn bớc kết hợp đánh cầu thấp - GV cho lớp KĐCM Đội hình kiểm tra bài. .. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Trực ban cho lớp khởi động chung - Chạy hất gót - Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng - Xoay cổ tay bên phải - trái 3 Kiểm tra bài cũ - Kỹ thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi kết hợp đánh cầu thấp thuận tay và trái tay - Kỹ thuật chạy đà 2l x 30 2l x 8N 2l x 8N 2l x 8N II Phần cơ bản 28 - 30 1 Nhảy cao: a) Luyện tập một số BT bổ...Ngày soạn: 08/01/2011 Ngày giảng: 13/01/2011 Tiết 40 : nhảy cao - cầu lông - chạy bền A Mục tiêu 1 Kiến thức: - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu bớc qua và kỹ thuật chạy đà.Kỹ thuật giậm nhảy . 4 - 5 Đội hình kiểm tra bài cũ. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x - GV nhận xét đánh giá, cho điểm Đội hình TL bài tập bổ trợ. x x x x. 10C 2l x 10C 2l x40 2l x 30C 3l 2l x 8N 2l x 8N 2l x 8N 2l x 8N Đội hình tập bài tập bổ trợ. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng TD9 T37-40, Bài giảng TD9 T37-40,

Hình ảnh liên quan

Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - Bài giảng TD9 T37-40

i.

hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xem tại trang 1 của tài liệu.
- Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - Bài giảng TD9 T37-40

oay.

cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải Xem tại trang 2 của tài liệu.
Đội hình hồi tĩnh. x  x  x  x  x  x  x   x  x  x  x  x  x  x - Bài giảng TD9 T37-40

i.

hình hồi tĩnh. x x x x x x x x x x x x x x Xem tại trang 3 của tài liệu.
Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - Bài giảng TD9 T37-40

i.

hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xem tại trang 4 của tài liệu.
- Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Bài giảng TD9 T37-40

oay.

cổ tay hình số 8 nằm ngang Xem tại trang 5 của tài liệu.
Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - Bài giảng TD9 T37-40

i.

hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xem tại trang 7 của tài liệu.
Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - Bài giảng TD9 T37-40

i.

hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. - Bài giảng TD9 T37-40

oay.

cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái Xem tại trang 9 của tài liệu.
Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - Bài giảng TD9 T37-40

i.

hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xem tại trang 10 của tài liệu.
Đội hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - Bài giảng TD9 T37-40

i.

hình nhận lớp xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái. - Bài giảng TD9 T37-40

oay.

cổ tay hình số 8 nằm ngang. - Tay cầm vợt tạo thành hình sóng. - Xoay cổ tay bên phải - trái Xem tại trang 12 của tài liệu.
Đội hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - Bài giảng TD9 T37-40

i.

hình xuống lớp. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xem tại trang 13 của tài liệu.