0

Tài liệu BÀI TẬP HAY VỀ TỈ SỐ

1 550 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

Một bài toán hay! Cho hình chóp đều S.ABCD. Trên các cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm A’, B’, C’ sao cho SA SB SC SA SB SC ' 2 ' 1 ' 1 , , 3 2 3 = = = . Mặt phẳng (A’B’C’) cắt SD tại D’. Chứng minh rằng: SD SD ' 2 5 = 1) Lời giải của cô Hồng Vân (dùng tỉ số thể tích) • Đặt thể tích khối chóp đều đã cho là 1. • Gọi thể tích các khối chóp S.A’B’K , S.B’C’K, S.C’D’K lần lượt là V V V 1 2 3 , , và đặt các tỉ số SK SD t x SO SD ' ,= = • Có S AOB S BOC S COD S ABC S BCD V V V V V . . . . . 1 1 , 4 2 = = = = = • S AOB V SA SK SB t t t V V SA SO SB 1 1 . ' ' 1 . . . 3 4 3 12 = = ⇒ = = (1) S BOC V SK SC SB t t t V V SO SC SB 2 2 . ' ' 1 1 . . . . 3 2 6 24 = = = ⇒ = (2) Mặt khác ta có A B C S ABC S ABC V V V SA SB SC V V V V SA SB SC ' ' ' 1 2 1 2 . . ' ' ' 2 1 1 1 1 . . . . 3 2 3 9 18 + = = = = ⇒ + = (3) Từ (1), (2), (3) ta có t t t 1 4 12 24 18 9 + = ⇔ = ⇒ V V 1 2 1 1 , 27 54 = = • Gọi E là trung điểm của C’C, vì SC SC ' 1 3 = nên SC’ = C’E = EC, BE// B’C’ Lấy F trên đoạn OC sao cho CF EF CO SO 1 1 3 3 = ⇒ = SDBC E DBC S DBC E DBC S B C K V V V V V . . . . ' ' 1 2 1 1 3 6 2 3  =    ⇒ = ⇒ =    =   (chung đáy) . Một bài toán hay! Cho hình chóp đều S.ABCD. Trên các cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy các. D’. Chứng minh rằng: SD SD ' 2 5 = 1) Lời giải của cô Hồng Vân (dùng tỉ số thể tích) • Đặt thể tích khối chóp đều đã cho là 1. • Gọi thể tích các
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu BÀI TẬP HAY VỀ TỈ SỐ, Tài liệu BÀI TẬP HAY VỀ TỈ SỐ,

Hình ảnh liên quan

Cho hình chóp đều S.ABCD. Trên các cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm A’, B’, C’ sao cho SASBSC - Tài liệu BÀI TẬP HAY VỀ TỈ SỐ

ho.

hình chóp đều S.ABCD. Trên các cạnh SA, SB, SC lần lượt lấy các điểm A’, B’, C’ sao cho SASBSC Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan