0

Bài soạn BÀI 5 TIN HỌC LỚP 12

19 1,567 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

C©u 1: Thay ®æi cÊu tróc b¶ng lµ: C©u 1: Thay ®æi cÊu tróc b¶ng lµ: b. Thay ®æi tr­êng (tªn, kiÓu d÷ liÖu, tÝnh chÊt). b. Thay ®æi tr­êng (tªn, kiÓu d÷ liÖu, tÝnh chÊt). d. TÊt c¶ c¸c thao t¸c trªn. d. TÊt c¶ c¸c thao t¸c trªn. c. Xãa tr­êng; c. Xãa tr­êng; a.Thªm tr­êng míi; a.Thªm tr­êng míi; Câu 2:Sau khi thiết kế xong bảng, nếu ta không chỉ định khóa chính thì : b.Access không cho phép nhập dữ liệu; b.Access không cho phép nhập dữ liệu; c. Dữ liệu của bảng có thể có hai hàng giống hệt nhau; c. Dữ liệu của bảng có thể có hai hàng giống hệt nhau; d. Access không cho phép thay đổi dữ liệu. d. Access không cho phép thay đổi dữ liệu. a.Access không cho phép lưu bảng; a.Access không cho phép lưu bảng; Câu 3: Để chỉ định một trường là khóa chính, ta chọn trường đó rồi nháy nút : b.Single Key; b.Single Key; d. Primary Key. d. Primary Key. c. Unique Key; c. Unique Key; a.First Key ; a.First Key ; Bµi 5 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11 Cập nhật dữ liệu: Sắp xếp và lọc: Tìm kiếm đơn giản: In dữ liệu 1. Cập nhật dữ liệu Cập nhật dữ liệu là thay đổi dữ liệu trong các bảng gồm : thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa các bản ghi . Thêm bản ghi mới Chỉnh sửa Xóa bản ghi Em hãy cho biết cập nhật dữ liệu bao gồm những gì ? Thêm bản ghi mới a Cách thực hiện Chọn Insert New Record hoặc nháy vào biểu tượng trên thanh công cụ rồi gõ dữ liệu tương ứng vào mỗi trường Cũng có thể nháy chuột trực tiếp vào bản ghi trống ở cuối bảng rồi gõ dữ liệu tương ứng Thanh công cụ trang dữ liệu bảng (Table Datasheet) Để chỉnh sửa giá trị một trường của một bản ghi chỉ cần nháy chuột vào ô chứa dữ liệu tương ứng và thực hiện các thay đổi cần thiết. Để chỉnh sửa giá trị một trường của một bản ghi thì thực hiện như thế nào? b Chỉnh sửa Cách thực hiện B1: Chọn bản ghi cần xóa B2: Nhấn phím Delete hoặc nháy vào nút . B3: Trong hộp thoại khẳng định xóa, chọn Yes Khi nhập sai muốn xóa bản ghi thì phải làm sao đây? c Xóa bản ghi Lưu ý: Khi đã bị xóa thì bản ghi không thể khôi phục lại được 2. S¾p xÕp vµ läc [...]... tìm kiếm một từ hoặc một cụm từ thì ta phải làm sao? Có 3 cách thực hiện: C1: Chn EditFind C2: Nháy nút C3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl + F Khi đó hộp thoại Find and Replace mở ra, ta sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho việc tìm kiếm Trong ụ Find What gừ cm t cn tỡm Trong ụ Look In: Chn tờn bng (nu mun tỡm cm t ú tt c cỏc trng); Yờu cu tỡm trong trng hin ti cha con tr (ngm nh) Trong ụ Match, chn . Key. c. Unique Key; c. Unique Key; a.First Key ; a.First Key ; Bµi 5 Gi¸o ¸n ®iÖn tö tin häc líp 11 Cập nhật dữ liệu: Sắp xếp và lọc: Tìm kiếm đơn giản:. Replace With Khi ®ã hép tho¹i Find and Replace më ra, ta sÏ cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc t×m kiÕm 4. In dữ liệu Có thể in dữ liệu từ bảng Khi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn BÀI 5 TIN HỌC LỚP 12, Bài soạn BÀI 5 TIN HỌC LỚP 12,

Hình ảnh liên quan

Câu 1: Thayđổi cấu trúc bảng là: Câu 1: Thayđổi cấu trúc bảng là: - Bài soạn BÀI 5 TIN HỌC LỚP 12

u.

1: Thayđổi cấu trúc bảng là: Câu 1: Thayđổi cấu trúc bảng là: Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 2:Sau khi thiết kế xong bảng, nếu ta không chỉ định khóa chính thì : - Bài soạn BÀI 5 TIN HỌC LỚP 12

u.

2:Sau khi thiết kế xong bảng, nếu ta không chỉ định khóa chính thì : Xem tại trang 2 của tài liệu.
Cập nhật dữ liệu là thayđổi dữ liệu trong các bảng gồ m: thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa các bản ghi . - Bài soạn BÀI 5 TIN HỌC LỚP 12

p.

nhật dữ liệu là thayđổi dữ liệu trong các bảng gồ m: thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa các bản ghi Xem tại trang 6 của tài liệu.
 Để chỉnh sửa giá trị một trường của một bảnghi chỉ cần nháy chuột vào ô chứa dữ liệu tương ứng và thực hiện các thay đổi cần thiết. - Bài soạn BÀI 5 TIN HỌC LỚP 12

ch.

ỉnh sửa giá trị một trường của một bảnghi chỉ cần nháy chuột vào ô chứa dữ liệu tương ứng và thực hiện các thay đổi cần thiết Xem tại trang 8 của tài liệu.
 B1: Chọn bảnghi cần xóa - Bài soạn BÀI 5 TIN HỌC LỚP 12

1.

Chọn bảnghi cần xóa Xem tại trang 9 của tài liệu.
Để lọc ra các bảnghi thõa mãn điều kiện nào đó ta sẽ lọc bằng các nút lệnh sau - Bài soạn BÀI 5 TIN HỌC LỚP 12

l.

ọc ra các bảnghi thõa mãn điều kiện nào đó ta sẽ lọc bằng các nút lệnh sau Xem tại trang 12 của tài liệu.
Chọn tờn bảng (nếu muốn tỡm cụm từ đú ở tất cả cỏc trường); Yờu cầu tỡm trong trường hiện tại chứa con trỏ (ngầm định)  Trong ụ Match, chọn cỏch thức tỡm kiếm: - Bài soạn BÀI 5 TIN HỌC LỚP 12

h.

ọn tờn bảng (nếu muốn tỡm cụm từ đú ở tất cả cỏc trường); Yờu cầu tỡm trong trường hiện tại chứa con trỏ (ngầm định)  Trong ụ Match, chọn cỏch thức tỡm kiếm: Xem tại trang 14 của tài liệu.
- Cách thêm bảnghi mới - Bài soạn BÀI 5 TIN HỌC LỚP 12

ch.

thêm bảnghi mới Xem tại trang 16 của tài liệu.
Câu 1:Để thêm bảnghi mới, ta nháy nút nào trong các nút sau: - Bài soạn BÀI 5 TIN HỌC LỚP 12

u.

1:Để thêm bảnghi mới, ta nháy nút nào trong các nút sau: Xem tại trang 17 của tài liệu.
Câu 2: Để xóa một bảnghi trong bảng cần thực hiện: mở bảng, chọn bản ghi và : - Bài soạn BÀI 5 TIN HỌC LỚP 12

u.

2: Để xóa một bảnghi trong bảng cần thực hiện: mở bảng, chọn bản ghi và : Xem tại trang 18 của tài liệu.
a. Sử dụng lọc theo lựa chọn để tìm nhanh các bảnghi có dữ liệu trùng với ô đang chọn; - Bài soạn BÀI 5 TIN HỌC LỚP 12

a..

Sử dụng lọc theo lựa chọn để tìm nhanh các bảnghi có dữ liệu trùng với ô đang chọn; Xem tại trang 19 của tài liệu.