0

Bài soạn TIẾT KIỆM NƯỚC

11 588 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 23:11

PHÒNG GIÁO DỤC QUẬN TÂN BÌNH MOÂN KHOA HOÏC Thứ , ngày tháng năm 2008 Thứ , ngày tháng năm 2008 BÀI CŨ Trao đổi chất ở động vật Câu hỏi : Thế nào là “ Qúa trình trao đổi chất ở động vật” “ Qúa trình trao đổi chất ở động vật” Động vật Hấp thụ Khí ôxy Các chất hữu cơ trong thức ăn lấy từ thực vật hoặc động vật khác Nước Thải ra Khí cac bon níc Nước tiểu Các chất khác Thứ , ngày tháng năm 2008 Thứ , ngày tháng năm 2008 BÀI MỚI Quan hệ thức ăn trong tự nhiên ? ? ? ? ? ? Hoạt động 1 : Trình bày mối quan hệ của thực vật đối với các yếu tố vô sinh trong tự nhiên . Quan sát hình trả lời câu hỏi thực hiện nhóm đôi . Câu a : Kể tên những gì được vẽ trong hình ? + Mặt trời. + Cây bắp (ngô ) : hoa, lá, trái, rễ cây và các mũi tên ( có ghi chú) Câu b : Nêu ý nghóa của chiều các mũi tên có trong hình.  Mũi tên xuất phát từ khí các-bo-níc và chỉ vào lá của cây ngô cho biết khí các-bo-níc được cây ngô hấp thụ qua lá.  Mũi tên xuất phát từ nước các chất khoáng và chỉ vào rễ của cây ngô cho biết các chất khoáng được cây ngô hấp thụ qua rễ . ù Câu c : “ Thức ăn” của cây ngô là gì ?. - Khí các –bo-níc - Nước, các chất khoáng. Cây ngô đã dùng nước, các chất khoáng, khí các-bo-nic, ánh sáng để tạo thành các chất dinh dưỡng như chất bột đường, chất đạm để nuôi cây. Kết luận : Chỉ có thực vật mới trực tiếp hấp thụ ánh sáng mặt trời và lấy các chất vô sinh như nước, khí các-bo-níc để tạo thành chất dinh dưỡng nuôi chính thực vật và sinh vật khác. Hoạt động 2 : Thực hành vẽ sơ đồ mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật Bước 1 : Quan sát hình trả lời câu hỏi thực hiện cả lớp.  Thức ăn của châu chấu là gì ? + Lá ngô  Giữa cây ngô và châu chấu có quan hệ gì ? + Cây ngô là thức ăn của châu chấu  Thức ăn của ếch là gì ? + Châu chấu  Giữa châu chấu và ếch có quan hệ gì ? + Châu chấu là thức ăn của ếch Bước 2 : Vẽ sơ đồ sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia bằng chữ Thực hiện nhóm 4 Cây ngô Châu chấu Ếch thức ăn của thức ăn của Kết luận : + Sinh vật này là thức ăn của sinh vật khác. + Cây ngô, châu chấu, ếch đều là các sinh vật. C NG CỦ Ố Vẽ hoặc viết một sơ đồ thể hiện sinh vật này là thức ăn của sinh vật kia THI ĐUA THEO NHÓM [...]...DẶN DÒ Chuẩn bài : Chuỗi thức ăn trong tự nhiên . vật hoặc động vật khác Nước Thải ra Khí cac bon níc Nước tiểu Các chất khác Thứ , ngày tháng năm 2008 Thứ , ngày tháng năm 2008 BÀI MỚI Quan hệ thức ăn. c : “ Thức ăn” của cây ngô là gì ?. - Khí các –bo-níc - Nước, các chất khoáng. Cây ngô đã dùng nước, các chất khoáng, khí các-bo-nic, ánh sáng để tạo thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn TIẾT KIỆM NƯỚC, Bài soạn TIẾT KIỆM NƯỚC,

Hình ảnh liên quan

Câu b: Nêu ý nghĩa của chiều các mũi tên có trong hình. - Bài soạn TIẾT KIỆM NƯỚC

u.

b: Nêu ý nghĩa của chiều các mũi tên có trong hình Xem tại trang 6 của tài liệu.
Bước 1: Quan sát hình trả lời câu hỏi thực hiện cả lớp. - Bài soạn TIẾT KIỆM NƯỚC

c.

1: Quan sát hình trả lời câu hỏi thực hiện cả lớp Xem tại trang 8 của tài liệu.