0

Tài liệu HSG LÍ- HUYỆN NAM ĐÔNG 2008-2009

3 272 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 22:11

UBND HUYỆN NAM ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9, NĂM HỌC 2008-2009 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ Thời gian: 150 phút ( không kể thời gian giao đề) Đề chính thức ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Câu 1: ( 5 điểm) Cho đồ thị chuyển động của hai xe được mô tả trên hình vẽ. Câu 2: (4 điểm) Muốn có 50 lít nước ở nhiệt độ 35 0 C thì phải đổ bao nhiêu lít nước đang sôi vào bao nhiêu lít nước ở nhiệt độ 15 0 C? Lấy nhiệt dung riêng của nước là 4190J/KgK. Câu 3: (6 điểm) Câu 4: (5 điểm) Đặt vật AB vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 20cm. Nhìn qua thấu kính ta thấy ảnh A’B’ cao gấp 4 lần AB. a.Cho biết ảnh A’B’ là ảnh thật hay ảnh thật hay ảnh ảo? Tại sao? b. Xác định vị trí của vật và của ảnh? ---------------------------------------Hết ----------------------------------------- Ghi chú: Giám thị không giải thích gì thêm. 5 10 15 20 25 O 1/2 1 3/2 2 5/2 B D E A C a. Hãy nêu đặc điểm chuyển động của mỗi xe. b. Xe thứ hai chuyển động với vận tốc bao nhiêu thì có thể gặp xe thứ nhất 2 lần. Một đoạn mạch gồm 4 đoạn dây đồng chất nối tiếp nhau như hình vẽ. Các đoạn dây đồng có cùng chiều dài nhưng tiết diện lần lượt là 2mm 2 , 4mm 2 , 6mm 2 , 8mm 2 . Đặt hiệu điện thế 100V vào hai đầu đoạn mạch AB. Tính hiệu điện thế hai đầu mỗi đoạn dây. A B x(Km) t(h) (I) (II) 1 2 3 4 UBND HUYỆN NAM ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9, NĂM HỌC 2008-2009 HƯỚNG DẪN CHẤM VẬT LÍ Câu Nội dung - Yêu cầu Điểm 1(5đ) a. * Xe thứ nhất chuyển động gồm 2 giai đoạn; - Từ A đến B ( tưng ứng với đoạn AD) với vận tốc v 1 = 25 25 / 1 km h= - Từ B trở về A ( tưng ứng đoạn DE) với vận tốc: V 2 = 25 25 50 16,66 / 5 / 2 1 3 / 2 3 km h= = = - * Xe thứ hai chuyển động từ B về A ( tưng ứng đoạn BC) với vận tốc V 2 = 25 16,66 3 / 2 = km/h + Hai xe bắt đầu chuyển động cùng cùng lúc + Hai xe gặp nhau lúc: v 1 .t = 25 - v 2 .t => t = 25 25 25.3 0,6 36 25 50 / 3 125 1 2 h ph v v = = = = + + Nơi hai xe gặp nhau cách A: s 1 = v 1 .t = 25.0,6 = 15km. + Khi gặp nhau, xe thứ nhất đi được s 1 = 15km, xe thứ hai đi được s 2 = 10km. b. - Nếu xe thứ hai nằm yên thì hai xe gặp nhau một lần tại B - Nếu xe thứ hai chuyển động với vận tốc V 2 ’ = 25 10 / 5 / 2 km h= thì hai xe gặp nhau hai lần, trong đó có một lần hai xe cùng đến A một lúc. Như vậy để hai xe gặp nhau hai lần thì xe thứ hai phải chuyển động với vận tốc v 2 ≤ 10km/h 0,5 1 0,5 1 0,5 0,5 1 2 ( 4đ) Gọi x là khối lượng nước đang sôi (100 0 C) y là khối lượng nước 15 0 C nên ta có: x+y = 50 (kg) (1) Nhiệt lượng do xkg nước sôi tỏa ra: Q 1 = x.4190(100-35) Nhiệt lượng do yg nước 15 0 C thu vào: Q 2 = y.4190(35-15) Theo phương trình cân bằng nhiệt: x.4190(100-35) = y.4190(35-15) (2) Giải hệ phương trình (1) và (2) ta được x = 11,76kg ; y = 38,23kg Vậy phải đổ 11,76 lít nước đang sôi vào 38,23 lít nước ở 15 0 C. 1 0,5 0,5 1 1 3 (6đ) - Gọi điện trở các đoạn giây có tiết diện S 1 , S 2 , S 3 , S 4 tương ứng là: R 1 , R 2 , R 3 , R 4 . Ta có: R 1 = .8 4 4 4 4 4 2 1 R S R R S = = .8 4 4 4 2 2 4 4 2 R S R R R S = = = .8 4 4 4 4 3 4 6 3 3 R S R R R S = = = Điện trở của đoạn mạch AB là: R tđ = R 1 + R 2 + R 3 + R 4 = 4R 4 + 2R 4 + 4/3R 4 + R 4 R tđ = 25R 4 /3 Cường độ dòng điện qua mạch chính: 100.3 12 25. 4 4 U I R R R td = = = Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây thứ nhất: U 1 = I.R 1 = (12/R 4 ).4R 4 = 48V Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây thứ hai: U 2 = I.R 2 = (12/R 4 ).2R 4 = 24V Hiệu điện thế giữa hai đầu dây thứ ba: U 3 = I.R 3 = (12/R 4 ).(4R 4 /3 )= 16V Hiệu điện thế giữa hai đầu dây thứ tư: U 4 = I.R 4 = (12/R 4 ).R 4 = 12V 1 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 4(5đ) a. Ảnh A’B’ là ảnh ảo, vì ảnh này không thu được trên màn và chỉ nhìn thấy được qua thấu kính. b. Vẽ hình minh họa (Vận dụng kiên thức đã học viết được) - Vì A’B’ = 4AB nên ta có ' ' ' 4 ' 4 d A B d d AB d = = Þ = - Áp dụng công thức: 3 1 1 1 1 1 1 ' 4 4f d d f d d d = - Þ = - = - Vị trí của vật và ảnh: d = 3 3.20 15 4 4 f cm= = d’ = 4d = 60cm 1 1 1 1 0,5 0,5 ---------------------------hết--------------------------- . UBND HUYỆN NAM ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9, NĂM HỌC 2008-2009 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÍ Thời gian:. x(Km) t(h) (I) (II) 1 2 3 4 UBND HUYỆN NAM ĐÔNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9, NĂM HỌC 2008-2009 HƯỚNG DẪN CHẤM VẬT LÍ Câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu HSG LÍ- HUYỆN NAM ĐÔNG 2008-2009, Tài liệu HSG LÍ- HUYỆN NAM ĐÔNG 2008-2009,

Hình ảnh liên quan

Cho đồ thị chuyển động của hai xe được mô tả trên hình vẽ. - Tài liệu HSG LÍ- HUYỆN NAM ĐÔNG 2008-2009

ho.

đồ thị chuyển động của hai xe được mô tả trên hình vẽ Xem tại trang 1 của tài liệu.
Vẽ hình minh họa - Tài liệu HSG LÍ- HUYỆN NAM ĐÔNG 2008-2009

h.

ình minh họa Xem tại trang 3 của tài liệu.