0

Gián án HSGLỊCH SỬ- HUYỆN HƯƠNG TRÀ 2008-2009

6 247 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 22:11

PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT HƯƠNG TRÀ    LỊCH SỬ 9 (Phần trắc nghiệm gồm có 2 phần với thời gian làm bài là 30 phút)   !"########################################################################## $!"%&'(###################################################################### Đề số 1 Số báo danh )*$+, ("-./0 )*$+, ("-./0 12-$  3"4. "5.,560 "-.,56 Đề số 1 12-$ 7(!8 7($+ Bài làm phần II9.:"$;<=->?<@)*6A&B(C()D"2&B(-EFG$# 0  H I J K L   0 00 0 M   N A. Phần I: Câu 1:1O,P8"$-$A("Q$-$$RM)*%6(S5!G<*T.$TE"U<G =PG< G#;)V #F,"W #3/G>G N#XPU<5,P8" 0#YG3ZY[( G#XQ"(\GG3Z ]#&( 0^#######^######## #3"A(%-( S#XQ"(\G&B(X _#`$"G( ^#######^######## H#(<Oa"W<V $#Xb"(\G1"VO (#*\ H^#######^######## I#6*(6G-. >#XQ"(\GP #GTG I^#######^######## Câu 2:1O6*?S5("S"4<!G<=;O)c6d=R($eG(<Oaf"g<8$hi.000 =Pi.0J# '"("G 6d=R("<S"4< 6d=R(%6(R"+((&'"j"WG.O<&D$QY-2 K00 G.>F3d"R"$eG35(k1R"Y-2U<OP=/("GV2g<8$PSG)* G.("G!-(EV235(R(!5Y-2 G.("G!-(EV2R"E""W2<R$=/G j"P-6(&'"$[(,l)"P5-$P=RF$>;Y-2### K0H NF3d"R"EmCjg<8$P$R(!5)*2-S"4<G.E<V 0J B. Phần II: %6($-$$;<n"!G<1O$2&B(-%5E'"=o($ k-$?)*%Z S*O)*6'("?OS*"E*.# I.- Lịch sử Việt Nam: Câu 1:p$"<$ =4i.0J2]$e$"P%6(%"c<=Z<P.Q$<R$?$A()*6 EF$E&q(U<;Y-2=T(%6(*E* A. r6d"%h2]=m<*( B. 3&G*.("E(A" C. 8(Ed"!F6s2("*Ed"$eU<OchGOY-2 D. V2%<(U<OcEF$)*6GO(<Oaji&'()*A?<OP Câu 2:rt&'(X"Wk;O>F(2u(<OP$8(U<;8(vP,w@xd" A. N$!A(*ry B. zG!A(d$37( C. {""ri( D. N$!A(m< Câu 3:;<T"“Nếu bệ hạ muốn hàng giặc thì trước hãy chém đầu thần rồi hãy hàng”E*$eG A. %mg<8$65 B. %me3R C. %m(<O1 D. %mg<8$<? Câu 4:%V=-U<OP=/`(Eq"6*6*$eG$<R$,Q"(\GrG.BE* A. %V"ri(@&B("G( B. %V83R(o$3R( C. %V;Z<VTG D. %Vm%d.Y8- Câu 5:j"WG.$ C$("GV2l$C$M|M)*6'"("G*6} A. -(L0 B. -(L0J C. -(0I D. -(0L Câu 6:]6"W2&D$"-2<?v0J~H~0LIx%"c<=Z<P=1 A. hGVcS56R$eGY-2=8")D"`$XZ B. hGVcS56R$eGY-2%6*SRE1lj"WG. C.  C$hGV$6Y-2$"P.=T(KwG.XZ D.  C$hGV$6Y-2$"P.=T(Hw."c3A(G.XZ Câu 7:"G"$?2$A(;j"WG.%G='"h'"("G*6} A. %6($<R$,G"-$EmC?$eGF$>;Y-2 B. %&D$$<R$,G"-$EmC?$eGF$>;Y-2 C. %6($<R$,G"-$EmCG"$eGF$>;Y-2 D. h,"35(R(!5j"WG.%G='" II. Lịch sử thế giới: Câu 8:<O(A;U<Oc)*N;U<Ocv0Lx)*"P2-20L0QY-2$eOP< 2p$)p$6U<OcEq"$eG("G"$?2m(ED2*6} A. &!5 B. "4<&!5 C. jA!5 D. A(>; Câu 9:<R$$-$.d($A(("W2>"a%G=m<"Q A. \ B. 3C$ C. Y-2 D. M Câu 10:&D$=m<"2T(*$A()W";d6E)•%pE* A. M B. \ C. r"@A D. V Câu 11:@1R"26(,"PY-2%&D$$-$.d($TSG6"<=€($?2 A. XA($T=€($?2B. H=€($?2 C. I=€($?2 D. =€($?2 Câu 12:<R$$-$.d(&!5=m<"%P("D"E* A. *rG B. M C. Y-2 D. \ • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ  3‚rƒY  LỊCH SỬ (PHẦN TỰ LUẬN). Thời gian làm bài: 90 phút  I.- Lịch sử Việt Nam: Câu 1: G#<R$,Q"(\G"<S"4<="4Z?%6(26(%*6m)&B(E*$<R$,Q" (\G*6}1O%ZS*O6*$5>"aS"P)*t(\G$eG$<R$,Q"(\G=T# S#jZ!G6$<R$,Q"(\G%=&q$$6"E*$<R$,Q"(\G"<S"4<="4Z? %6(26(%*6m)&B(} Câu 2:1O%ZS*O+("4<S"P$eGS5;)c26(%*6$-$.d(j"WG.("G" =6d000JS7($-$6*?S5(8(,!G< Y6(%*6 &!5>;R$ "4<&!5 A(; p$"<  $? Vks II.- Lịch sử thế giới: Câu 3:"W.)p.*$-$$<R$$-$.d(&!525"("5"U<OPE*(Z}jZ!G6$-$"W.)p .*$-$.d(&!525"("5"U<OPQ$-$&D$,-$G<Ed",-$G<} Câu 4: P*6E*„$"P%GEd…}+(S"4<"W)*V<U<5$eGT} @<P$<($eGP("D"h!G<„$"P%GEd…}T2p<R$)*6+(; 8*6} "W.)p6ED?$eG;>;G"WGOE*(Z} • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ  †ƒN‡ˆ 3‚  LỊCH SỬ 9.  I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 ĐIỂM) :"2&B(-%5E'"=o($?.J="4.# * Phần 1: ^;<00="4.‰,P8"=o(A("Q.:">u($?.J="4.# ^;<="4.‰="c$ k-$.RA("QS5($?.J="4.$ k-$%)Š$?. ="4.# * Phần 2:h$;<0=P$;<0.:"=-2-=o($?.J="4.# Y‹Œ{r•ŽŒ•3‚0 0  H I J K L   0 00 0 ;<0Ym0 M X X X X 0^S^(  X X ^G^  X X X H^$^] N X X X I^>^_ Y‹Œ{r•ŽŒ•3‚ 0  H I J K L   0 00 0 ;<0Ym0 M X X 0^S^(  X X X ^G^  X X X X H^$^] N X X X I^>^_ Y‹Œ{r•ŽŒ•3‚H 0  H I J K L   0 00 0 ;<0Ym0 M X X 0^S^(  X X X X ^G^  X X X H^$^] N X X X I^>^_ Y‹Œ{r•ŽŒ•3‚I 0  H I J K L   0 00 0 ;<0Ym0 M X X X X 0^S^(  X X X ^G^  X X H^$^] N X X X I^>^_ * Đáp án câu 2, phần 1: '"("G 6d=R("<S"4< 00L 6d=R(%6(R"+((&'"j"WG.O<&D$QY-2 K00 z"D"R"(/js$kG"Bản yêu sách của nhân dân An Nam=u"U<OcEq"$6;>; j"WG.# 00 G.>F3d"R"$eG35(k1R"Y-2U<OP=/("GV2g<8$PSG)*G.("G!-( EV235(R(!5Y-2 00 =P-( J~0H G.("G!-(EV2R"E""W2<R$=/G j"P-6(&'"$[(,l)"P5-$P=RF$>;Y-2### K0H Œ'"Y-2!G(r"@A>FR"(/g<8$PA(>;)*=&q$Sm<)*6G?2* 0I NF3d"R"EmCjg<8$P$R(!5)*2-S"4<G.E<V 0J *EV2R"j"WG.$-$.d(G"Qg<5(;<v%<(g<8$x II. PHẦN TỰ LUẬN (14 ĐIỂM) I.- Lịch sử Việt Nam (8 điểm): Câu 1:(IJ="4.x G# <R$,Q"(\G"<S"4<="4Z?%6(26(%*6m)&B(E*$<R$,Q"(\G&B(X# J 6*$5 ^hi.0H=Pi.0J2-"$e$"P%6(%"c<=Z<P>6A?<OP =C(=m< $$F$$<•S/EF$E&q(,-($"P$8(Y-2# ^-(L~0J,"$<R$25$A($eG25"$e$"PQ,"*<P?Sd")<G *.(")*A?<OP%G„"P<m)&B(…,<(")i;)*;>;=C(E("o2 )<G$C<&D$h=T.R26(%*6O<&D$$8(k;.E&q$=1>;(E!A"l"# 0 N"aS"P# r1p$G6?E*YG3‘ ’ Y< ’ (# ^"G"=6d0v0J0xE*'",Z$<•S/k;O>F(EF$E&q(YG=ZY[(E" ,PEF$E&q($[("c<&D(E\*"SG.*"<S"4<E*G6`(E6l$C$<?E<OWk;O >F($A(!F$PG6!o(### ^"G"=6dv00JxE*'",Z$"P=?<U<OPE"W)D"=/GS*6d=R(2;S8Q $-$wGTG(WM*\g<5(Z#NFG)*6=/GP%h(o""4.%Q$T!F$w <O####(\GU<;`("c<%V# -(0~0J!G<,"$e&D(YG3ZY[("!"$<R$,Q"(\G=&q$><O%Z ..R'"("G%y"G%1# 0J “(\G<R$,Q"(\G&B(XE*=w$G6?$eG26(%*6m)&B(=1<O=R( =&q$!Fe(R$eG;>;‰$T)/% %?6ED%6(!F("W2("5"2T(>;R$#<R$,Q" (\G=1=4Ed""c<?.(&B()*S*"$,"("W.U<tS-<# J b.- <R$,Q"(\G&B(XE*$<R$,Q"(\G"<S"4<="4Z?%6(26(%*6 m)&B()Z ^'"("Gyd">*"0i.# ^g<O.A=/GS*6d=R(%R(?Iw# ^ $?-$E"W$8(Y-2)*%"c<=Z26(,"PS[Z# ^r1=d6,Q"(‘ ” G2mEDE*)i;$-$wG(W\)*=&q$=A(=56 ;>;G.("Ge(Rv(&'"X">;R$"4<!8(&'"r*6xS&D$=m<=1$T!FE"Ed$)D" $-$$<R$,Q"(\G,-$# ^l$C$$•$–E8"=-E"6dv###xFd6=&q$)•, # 0J Câu 2:vHJ="4.x Y6(%*6 &!5>;R$ "4<&!5 A(; p$"< v0="4.x 3u".R!8U<OcEq")c," Pv$?&(R"TG###x‰ =u"$-$U<OcF>6>;$e  $C()D"Eq" $)*=/G )/$eG.Z# 8($&'(U<Oc-2SC$‰ =u"$-$U<OcF>6>;$e 3R$  EV2  >;  R$  =].  Ed" U<Oc F>6 >;$e SZ =€($6."(&'"###  $? v0="4.x G( $?$5"E&B( G(     $?  O<  &D$ >;$e%—s 3?<%G$Tl$C$)*$T .p$= $$ %/%—%*( Vks v0J="4.x • $$F$T$8(`( %6( )"W$ =?< %G  $8( !F$d%G$˜s2$eG& S5&D$(6*"# d$P6d=R(.G(  $?$5"E&B(("D"d %6(,<A,l$eG$P=R F$>;2p$)pU<OcEq" $eGm(ED2%# • $$F$T-$>p( C$     Eu(  O<  &D$‰ %<OcS-&&Q(F>6>; $e %6(  ; >;  %<Oc S-  +(  &  &Q(  $-$ .d(.D"#   d  $P  &G  l  $C$ =&q$ *  $ =5( =?<%G.G( $?k8$ l"•<%\# • $$F$&D$=m<=" )*6  =?<  %G  F  ("-$‰  =?< %G,A($w)ZU<OcEq" $eG  .Z  .*  $u  4  "W Z =6*,P )D";>; EG6  =R(  %6(  )*  (6*" &D$###   d  $P  -$  $<R$  =?< %G$uE™™)*F2-# II.- Lịch sử thế giới (6 điểm): Câu 3:v="4.x# "W.)p.*$-$$<R$$-$.d(&!525"("5"U<OPE*rV=l.6 š "%B › (G š "%$6=&B ’ ( 2G œ %" › $< › G("G"$; œ 2&!G › ‰E; š =A › kTGSn=•$U<Oc26(,"P"PEV2$P=R&S5=-=<l"F$ >;k;.E&q$8(?U<8$("GkG œ $E; š 2)G ’ .B › =&B ’ ($62G œ %" › #v0="4.x "W.)p$eG$-$$<R$$-$.d(&!5$p4$T"c<&(?$5$-$$<R$$-$.d(&!5 $T$<(G""W.)p$BS5E*>;R$)*>;$e#jZ"c<(<O;,-$G<&($eOP<E*>6 6*$5E/$!z,"Pk1R"$eG$-$&D$,-$G<&D$*O$6"%("W.)p*O&D$,"GEd" ?.d"W.)p,"G>6=T$-$"W.)p.*$-$.d(&!525"("5"U<OPQ$-$&D$,-$G<$T ,-$G<#v0="4.x Câu 4:vI="4.x P*6E*„$"P%GEd…}+(S"4<"W)*V<U<5$eGT}v0J="4.x ^„"P%GEd…E*$ !-$[=/$)c.".•$eG\)*$-$&D$=PU<8$%6(U<GW )D"r"@Av%&D$=;Ox)*$-$&D$@# ^"4<"Wi((;!G œ $U<A œ $26 ’ ($dO=<G)•%G(*EV2$-$E"."U<;!F)*$i $CU<;!F"P*$-$$<R$$"P%Gk;.E&q$$8(Ed"26(%*6("5"2T(>;R$# ^V<U<5„"P%GEd…=1.G(Ed"+(V<U<5P!C$•(c=TE*E*.$6P("D" E<AQ%6(Z%d($i(€(#### @<P$<($eGP("D"h!G<„$"P%GEd…}T2p<R$)*6+(; 8*6}v0J="4.x ^X4h,"„$"P%GEd…$?.>Cv0~0xk<P$<($eGP("D"E*uGSZl=/)* q2-$2-%"4,"P# ^@<P=T2p<R$)*6$-$;8!G<FF)&BE$eG$-$U<8$("G‰!F-$=R(.d.– $eG$<R$$-$.d(,6G$,\<V‰$-$C$("5"U<OP+(.;<<•)c>;R$)cA("-6)*%G $?2E1l# "W.)p6ED?$eG;>;G"WGOE*"P2p$2-<O%<Oc8()™)G( $eG35($eG>;R$<$G6"mO<&D$t$ F$&'(%G!C$"=<GF$"W*$A(!F ("W2=l".D"=?&D$!D.=&G&D$G%G,n"Z%d(,s.2-%"4)*"P.d%$6=&'( $A(("W2TG"W=d"TG)Z>;("*<&D$.dk1R"$A(S7(>;$e)i."#v0="4.x# * Chú ý: + Điểm tối đa ở mỗi phần chỉ chấm với những bài làm có chữ viết rõ ràng, trình bày sạch, đẹp. Điểm tổng cộng của toàn bài không làm tròn. +Biểu điểm chi tiết cho từng câu, từng phần tổ chấm thảo luận để thống nhất. –––––––––––– . PHÒNG GIÁO DỤC-ĐT HƯƠNG TRÀ   . M C. Y-2 D.  • PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HƯƠNG TRÀ  3‚rƒY 
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án HSGLỊCH SỬ- HUYỆN HƯƠNG TRÀ 2008-2009, Gián án HSGLỊCH SỬ- HUYỆN HƯƠNG TRÀ 2008-2009,

Hình ảnh liên quan

+ Câu 2: 2 điểm; điền chính xác một thông tin ở bảng, chấm 0,25 điểm, chính xác trọn vẹn, chấm 2 điểm. - Gián án HSGLỊCH SỬ-  HUYỆN HƯƠNG TRÀ 2008-2009

u.

2: 2 điểm; điền chính xác một thông tin ở bảng, chấm 0,25 điểm, chính xác trọn vẹn, chấm 2 điểm Xem tại trang 4 của tài liệu.
– Cuộc khởi nghĩa tiêu biểu, điển hình nhất trong phong trào Cần vương là cuộc khởi nghĩa Hương Khê - Gián án HSGLỊCH SỬ-  HUYỆN HƯƠNG TRÀ 2008-2009

u.

ộc khởi nghĩa tiêu biểu, điển hình nhất trong phong trào Cần vương là cuộc khởi nghĩa Hương Khê Xem tại trang 5 của tài liệu.
Cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu, điển hình nhất trong phong trào Cần vương vì: - Gián án HSGLỊCH SỬ-  HUYỆN HƯƠNG TRÀ 2008-2009

u.

ộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu, điển hình nhất trong phong trào Cần vương vì: Xem tại trang 5 của tài liệu.