0

Gián án Cach soan GA dien tu

30 318 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 22:11

C¸ch 1: Vµo: Start\Programs\Microsoft Office\Microsoft PowerPoint2003 C¸ch 2: Nh¸y ®óp chuét vµo biÓu t­îng Microsoft PowerPoint2003 ë mµn h×nh nÒn → 1. Khëi ®éng PowerPoint2003 Thanh tiêu đề Thanh Menu Thanh công cụ Danh sách các Slides Màn hình soạn thảo Thanh công cụ vẽ Drawing Thanh trạng thái 2. Màn hình làm việc của PowerPoint Khi màn hình làm việc xuất hiện đã có một Slide được mở sẵn. Nếu muốn mở thêm Slide ta chỉ việc nhấn Enter Sau khi khởi động Microsoft PowerPoint một màn hình hiện ra: 3. Thay đổi nền của các slide Sau khi chọn Slide Layout ta thấy xuất hiện một bảng chọn Slide Layout nằm ở bên phải của màn hình soạn thảo ta chọn nút Blank + Chọn một Slide trống: Bấm chuột vào Format Slide Layout Blank 3. Thay đổi nền của các slide Sau khi chọn Slide Design ta thấy xuất hiện một bảng chọn Slide Design nằm ở bên phải của màn hình soạn thảo. Tuỳ vào bài soạn mà ta có thể chọn các mẫu Slide có sẵn. + Thay đổi kiểu của các Slide: Bấm chuột vào Format Slide Design Chọn các mẫu Slide có sẵn 3. Thay đổi nền của các slide Xuất hiện bảng chọn Background. Ta chọn các màu có sẵn cho Slide, nếu muốn chọn màu khác bấm chuột vào More Colors Bấm chuột vào Apply để thay đổi màu cho Slide đã chọn ban đầu. Nếu bấm chuột vào Alpply to All sẽ thay đổi màu nền cho tất cả các Slide có trong bài soạn. + Thay đổi màu nền của các Slide: - Chọn một Slide cần thay đổi màu nền. - Bấm chuột vào Format Background 4. Soạn thảo trong powerpoint - Để soạn thảo trong PowerPoint bấm chuột vào mục Text Box trên thanh công cụ vẽ Drawing sau đó vẽ một khung trong vùng của PowerPoint. - Từ đây ta có thể gõ nội dung của bài soạn trong khung của Text Box. - Để thay đổi Font chữ ta thay đổi tương tự như với Word: Ta bôi đen phần văn bản cần thay đổi Font chữ, bấm chuột vào Format Font. Thay đổi Font chữ Thay đổi kiểu chữ Thay đổi cỡ chữ Thay đổi màu chữ Tạo chỉ số trên Tạo chỉ số dưới Tạo chữ gạch chân 5. Chọn hiệu ứng cho bài soạn - Chọn các TextBox cần thay đổi hiệu ứng về chữ khi hiện trên màn hình. - Bấm chuột vào Slide Show Custom Animation Xuất hiện bảng chọn Custom Animation nằm ở phía bên phải của màn hình soạn thảo. Custom Animation 5. Chän hiÖu øng cho bµi so¹n §Ó chän c¸c hiÖu øng ta bÊm chuét vµo Add Effect §Ó chän c¸c hiÖu øng ch¹y ch÷ trªn mµn h×nh vµo Entrance 5. Chọn hiệu ứng cho bài soạn Ta có thể chọn các hiệu ứng có sẵn. Nếu muốn lựa chọn đầy đủ bấm chuột vào More Effects Khi lựa chọn một hiệu ứng nào đó thì phần văn bản được lựa chọn trên màn hình của PowerPoint sẽ thay đổi theo hiệu ứng đã lựa chọn. Sau khi lựa chọn xong bấm chuột vào OK. 5. Chọn hiệu ứng cho bài soạn Để chọn các hiệu ứng làm đổi màu chữ, cỡ chữ vào Emphasis Ta có thể chọn các hiệu ứng có sẵn. Nếu muốn lựa chọn đầy đủ bấm chuột vào More Effects Nếu ta lựa chọn một hiệu ứng nào đó thì phần văn bản được lựa chọn trên màn hình của PowerPoint sẽ thay đổi theo hiệu ứng đã lựa chọn. Sau khi lựa chọn xong bấm chuột vào OK. [...]... Chèn hình ảnh: + Bấm chuột vào Insert Picture - Nếu muốn chọn hình ảnh có sẵn trong Windows chọn Clip Art, sau đó bấm chuột chọn Organize clips Màn hình xuất hiện hộp thoại, ta lựa chọn hình ảnh có sẵn trong Office Collections 6 Chèn hình ảnh, âm thanh, video Chèn hình ảnh: - Nếu muốn chọn hình ảnh bất kỳ nào đó chọn From File Xuất hiện bảng chọn Insert Picture Ta lựa chọn đường dẫn đến thư mục chứa... ảnh và bấm chuột vào Insert ngay lập tức tệp ảnh đó sẽ được chèn vào trang văn bản 6 Chèn hình ảnh, âm thanh, video Chèn âm thanh: + Chèn âm thanh có sẵn ở trong PowerPoint: Trước hết ta phải chọn đối tượng sau đó nháy chuột phải vào vùng đã được đóng khung trong ô phía bên phải của mục Custum Animation, sẽ xuất hiện bảng chọn, ta chọn Effect Options Hoặc vào Transition Custum Animation Phía bên phải... định cho một đối tượng nào đó đã được đặt một hiệu ứng trước đó, trước hết ta phải chọn đối tượng muốn đặt hiệu ứng lặp sau đó nháy chuột phải vào vùng đã được đóng khung trong ô phía bên phải của mục Custum Animation, sẽ xuất hiện bảng chọn: Tiếp tục nháy chuột chọn Timing, màn hình lại xuất hiện bảng chọn: - Chọn kiểu bắt đầu do ta kích chuột hay xuất hiện cùng, xuất hiện sau khi kích chuột hay xuất... PowerPoint ta nhấn chuột trái vào File Exit 11 Cách lập dịa chỉ mail + Kích chuột trái vào biểu tượng intenet trên màn hình Nhp a ch : http://www.google.com.vn/ Kớch chut vo ch Gmail 11 Cách truy cập giáo án điện tử Kich chut vo ch Nhp a ch :DK thnh viờn http://giaoan.violet.vn . ¶nh: + BÊm chuét vµo Insert → Picture - NÕu muèn chän h×nh ¶nh cã s½n trong Windows chän Clip Art , sau ®ã bÊm chuét … chän Organize clips . Mµn h×nh xuÊt. hiện bảng chọn Insert Picture. Ta lựa chọn đường dẫn đến thư mục chứa tệp ảnh cần chèn, sau đó chọn ảnh và bấm chuột vào Insert ngay lập tức tệp ảnh đó sẽ
- Xem thêm -

Xem thêm: Gián án Cach soan GA dien tu, Gián án Cach soan GA dien tu,

Hình ảnh liên quan

Microsoft PowerPoint2003 ở màn hình nền → - Gián án Cach soan GA dien tu

icrosoft.

PowerPoint2003 ở màn hình nền → Xem tại trang 1 của tài liệu.
Màn hình soạn thảo - Gián án Cach soan GA dien tu

n.

hình soạn thảo Xem tại trang 2 của tài liệu.
5. Chọn hiệu ứng cho bài soạn - Gián án Cach soan GA dien tu

5..

Chọn hiệu ứng cho bài soạn Xem tại trang 7 của tài liệu.
Xuất hiện bảng chọn Custom Animation nằ mở phía bên phải của màn hình soạn thảo. - Gián án Cach soan GA dien tu

u.

ất hiện bảng chọn Custom Animation nằ mở phía bên phải của màn hình soạn thảo Xem tại trang 7 của tài liệu.
Để chọn các hiệu ứng chạy chữ trên màn hình vào Entrance - Gián án Cach soan GA dien tu

ch.

ọn các hiệu ứng chạy chữ trên màn hình vào Entrance Xem tại trang 8 của tài liệu.
6. Chèn hình ảnh, âm thanh, video..6. Chèn hình ảnh, âm thanh, video.. - Gián án Cach soan GA dien tu

6..

Chèn hình ảnh, âm thanh, video..6. Chèn hình ảnh, âm thanh, video Xem tại trang 14 của tài liệu.
6. Chèn hình ảnh, âm thanh, video.. - Gián án Cach soan GA dien tu

6..

Chèn hình ảnh, âm thanh, video Xem tại trang 15 của tài liệu.
6. Chèn hình ảnh, âm thanh, video.. - Gián án Cach soan GA dien tu

6..

Chèn hình ảnh, âm thanh, video Xem tại trang 16 của tài liệu.
6. Chèn hình ảnh, âm thanh, video.. - Gián án Cach soan GA dien tu

6..

Chèn hình ảnh, âm thanh, video Xem tại trang 18 của tài liệu.
6. Chèn hình ảnh, âm thanh, video.. - Gián án Cach soan GA dien tu

6..

Chèn hình ảnh, âm thanh, video Xem tại trang 19 của tài liệu.