Bài giảng KHBM 9

18 135 0
Bài giảng KHBM 9

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương Tuần 1 Tháng 8 Tiết 1-2 TỪ MÁY TÍNH ĐẾN MẠNG MÁY TÍNH - Biết được sự cần thiết phải kết nối các máy tính thành mạng để trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên máy tính. - Biết các thành phần cơ bản của mạng máy tính. - Có được một số hiểu biết ban đầu về một số loại mạng máy tính: mạng có dây, mạng không dây, LAN, WAN. - Biết vai trò khác nhau của máy chủ và máy trạm trong mạng máy tính theo mô hình khách - chủ. Diễn giảng Hình ảnh “Các kiểu kết nối mạng cơ bản”. Câu 7 SGK trang 10. * Chương 1. Mạng máy tính và Internet Kiến thức - Biết khái niệm về mạng máy tính, mạng thông tin toàn cầu Internet Tuần 2 Tháng 8 Tiết 3-4 MẠNG THÔNG TIN TOÀN CẦU INTERNET - Biết được khái niệm Internet là một mạng kết nối các mạng máy tính khác nhau trên thế giới. - Biết một số dòch vụ cơ bản của Internet và lợi ích của chúng. - Biết làm thế nào để một máy tính kết nối vào Internet. -Diễn giảng - Thảo luận nhóm. Máy chiếu. Câu 3, 4, 7 SGK trang 18. Trang 1 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương và lợi ích của chúng. - Biết một số loại mạng máy tính thường gặp trên thực tế. Phân biệt được mạng LAN, mạng WAN và mạng Internet. - Biết các khái niệm đòa chỉ Internet, đòa chỉ trang Web và Website. - Biết chức năng của trình duyệt Web. Tuần 3 Tháng 8 Tiết 5-6 TỔ CHỨC VÀ TRUY CẬP THÔNG TIN TRÊN INTERNET - Biết Internet là một kho dữ liệu khổng lồ từ hàng triệu máy chủ thông tin trên toàn thế giới. - Biết các khái niệm hệ thống WWW, trang Web và Website, đòa chỉ trang Web và đòa chỉ Website. - Biết trình duyệt là công cụ được sử Diễn giảng. Máy chiếu. Câu 5, 6 SGK trang 26. - Hiểu được ý nghóa của khái niệm thư điện tử. - Biết các dòch vụ: tìm kiếm thông tin, thư điện tử. Kỹ năng Trang 2 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương dụng để truy cập Web. - Biết có thể sử dụng máy tìm kiếm để tìm kiếm thông tin và hình ảnh trên Internet. - Sử dụng được trình duyệt Web. - Thực hiện được việc tìm kiếm thông tin trên Internet. - Thực hiện được việc tạo hộp thư, gửi và nhận thư điện tử trên mạng Internet. - Tạo được trang Web đơn giản. Tuần 4 Thán g 9 Tiết 7-8 BÀI TH 1. SỬ DỤNG TRÌNH DUYỆT ĐỂ TRUY CẬP WEB - Làm quen với một số chức năng của trình duyệt Firefox. - Truy cập được một số trang web bằng trình duyệt Firefox để đọc thông tin và duyệt các trang web thông qua các liên kết. - Diễn giảng. - Thực hành. Phòng máy cài sẵn phần mềm Firefox. Bài 1, 2, 3 SGK trang 29, 30. Trang 3 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương Tuần 5 Thán g 9 Tiết 9-10 BÀI TH2. TÌM KIẾM THÔNG TIN TRÊN INTERNET Tìm kiếm được thông tin trên Internet nhờ máy tìm kiếm thông tin bằng từ khóa. - Diễn giảng. - Thực hành. Phòng máy . Bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK trang 32, 33, 34, 35. Thái độ - Có thái độ nghiêm túc khi học và làm việc trên máy tính. - Có ý thức trong Tuần 6 Thán g 9 Tiết 11-12 TÌM HIỂU THƯ ĐIỆN TỬ - Biết khái niệm thư điện tử và quy trình hoạt động của hệ thống thư điện tử. - Biết các khả năng và các bước cần thực hiện để sử dụng thư điện tử. - Diễn giảng. - Thảo luận nhóm. Máy chiếu. Câu 3, 5, 7 SGK trang 40. Tuần 7 Thán g 9 Tiết 13-14 BÀI TH 3. SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ - Thực hiện được việc đăng kí hộp thư điện tử miễn phí. - Biết mở hộp thư điện tử đã đăng kí, đọc, soạn và gửi thư điện tử. - Diễn giảng. - Thực hành Phòng máy. Bài 1, 2, 3, 4 SGK trang 41, 42, 43, 44. Tuần 8 Thán g 10 Tiết 15-16 TẠO TRANG WEB BẰNG PHẦN MỀM KOMPOZER - Biết có thể sử dụng phần mềm Kompozer để tạo các trang web đơn giản. - Biết một số dạng thông tin có thể có trên trang web và khả năng tạo các dạng thông tin đó trên trang web của phần - Diễn giảng. - Thảo luận nhóm. Máy chiếu. Câu 6 SGK trang 52. Trang 4 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương mềm Kompozer. việc sử dụng thông tin trên Internet để ứng dụng trong việc học tập vui chơi giải trí hàng ngày. - Thông qua Internet học sinh hiểu biết thêm và có ý thức trong việc sử dụng máy tính đúng mục đích, biết tôn trọng sức lao động của người khác. Tuần 9 Thán g 10 Tiết 17-18 BÀI TH 4. TẠO TRANG WEB ĐƠN GIẢN - Làm quen với phần mềm Kompozer. - Biết tạo một vài trang web đơn giản, có liên kết bằng Kompozer. - Diễn giảng. - Thực hành. Phòng máy cài sẵn phần mềm Kompozer. Bài 1,2 SGK trang 54. * Chương 2. Một số vấn đề xã hội của tin học Kiến thức Trang 5 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương Tuần 10 Thán g 10 Tiết 19 BÀI TẬP VÀ ÔN TẬP (Lý thuyết) Hệ thống lại các kiến thức đã học như: Mạng máy tính, mạng Internet, tổ chức và truy cập thông tin trên Internet, thư điện tử, tạo trang web bằng phần mềm Kompozer. - Đàm thoại. - Vấn đáp. Bảng phụ. Giải đáp các câu hỏi và bài tập (nếu còn trong SGK). Tuần 10 Thán g 10 Tiết 20 KIỂM TRA 1 TIẾT (Lý thuyết) Đánh giá kiến thức của học sinh về: Mạng máy tính, mạng Internet, tổ chức và truy cập thông tin trên Internet, thư điện tử, tạo trang web bằng phần mềm Kompozer. Trắc nghiệm khách quan, tự luận. Đề kiểm tra. Tuần 11 Thán g 10 Tiết 21-22 BẢO VỆ THÔNG TIN MÁY TÍNH - Biết được sự cần thiết phải bảo vệ thông tin và các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến an toàn thông tin máy tính. - Biết khái niệm virus máy tính và tác hại của virus máy tính. - Biết các con đường lây lan của virus máy tính để có những biện pháp phòng ngừa. - Diễn giảng. - Thảo luận nhóm. Câu 1->3 SGK trang 64. Tuần 12 Thán Tiết 23-24 BÀI TH 5. SAO LƯU DỰ PHÒNG VÀ - Biết thực hiện thao tác sao lưu các tệp/thư mục bằng cách sao chép thông thường. - Diễn giảng. - Thực Phòng máy cài sẵn chương trình Bài 1, 2 SGK trang 65, 66. Kỹ năng - Thực hiện được sao lưu dữ liệu. Trang 6 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương g 10 QUÉT VIRUS - Thực hiện quét virus bằng phần mềm diệt virus. hành. diệt virus. - Thực hiện được một số biện pháp cơ bản để phòng tránh virus và quét virus trên máy tính. Thái độ Học sinh nhận thức được vai trò quan trọng của tin học, có ý thức bảo vệ thông tin máy tính của riêng mình cũng như kho tàng thông tin chung trên mạng máy tính và Internet. Tuần 13 Thán g 11 Tiết 25-26 TIN HỌC VÀ XÃ HỘI - Nhận thức được ngày nay tin học và máy tính là động lực cho sự phát triển xã hội. - Biết được xã hội tin học hóa là nền tảng cơ bản cho sự phát triển nền kinh tế tri thức. - Nhận thức được thông tin là tài sản chung của mọi người, của toàn xã hội và mỗi cá nhân trong xã hội tin học hóa cần có trách nhiệm đối với thông tin được đưa lên mạng và Internet. Diễn giảng. Câu 1->4 SGK trang 74. Tuần 14 Thán g 11 Tiết 27-28 PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU - Biết được mục đích sử dụng các công cụ hỗ trợ trình bày và phần mềm trình chiếu là công cụ hỗ trợ hiệu quả nhất. - Biết được một số chức năng chính của phần mềm trình chiếu nói chung. - Biết một số lónh vực có thể sử dụng - Diễn giảng. - Thảo luận nhóm. Máy chiếu. Câu 1-> 4 SGK trang 78. Chương 3. Phần mềm trình chiếu Kiến thức - Biết vai trò, các chức năng chung Trang 7 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương phần mềm trình chiếu một cách hiệu quả. Tuần 15 Thán g 11 Tiết 29-30 BÀI TRÌNH CHIẾU - Biết được bài trình chiếu gồm các trang chiếu và một số thành phần có thể có của một trang chiếu. - Biết được các mẫu nội dung trên trang chiếu và phân biệt được các mẫu, cũng như tác dụng của chúng. -Nhận biết được các thành phần trên giao diện của phần mềm trình chiếu PowerPoint. - Biết nhập văn bản vào các khung văn bản có sẵn trên trang chiếu. Diễn giảng. Máy chiếu. Câu 4, 5, 6 SGK trang 86. Tuần 16 Thán g 11 Tiết 31-32 BÀI TH 6. BÀI TRÌNH CHIẾU ĐẦU TIÊN CỦA EM - Khởi động và kết thúc PowerPoint, nhận biết màn hình làm việc của PowerPoint. - Tạo thêm được trang chiếu mới, nhập nội dung văn bản trên trang chiếu và - Diễn giảng. - Thực hành. Phòng máy. Bài 1, 2, 3 SGK trang 87, 88, 89. Kó năng - Mở một tệp trình bày có sẵn và trình chiếu, tạo một bài trình chiếu mới Trang 8 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương hiển thò bài trình chiếu trong các chế độ hiển thò khác nhau. - Tạo được bài trình chiếu gồm vài trang chiếu đơn giản. theo mẫu có sẵn. - Thay đổi được bố trí, đònh dạng nội dung trên các trang chiếu và thay đổi mẫu áp dụng cho bài trình chiếu. - Chèn được đối tượng hình ảnh vào trang chiếu. - Thực hiện được một số hiệu ứng động. Tuần 17 Thán g 12 Tiết 33 BÀI TẬP VÀ ÔN TẬP (Thực hành) - Giúp học sinh nhớ lại các kỹ năng về: Tạo trang web và bài trình chiếu đơn giản. Thực hành. Phòng máy Thực hiện các bài tập trên máy tính. Tuần 17 Thán g 12 Tiết 34 KIỂM TRA 1 TIẾT (Thực hành) Đánh giá kỹ năng của học sinh về: Tạo trang web và bài trình chiếu đơn giản. Thực hành Đề kiểm tra, phòng máy. Tuần 18 Tháng Tiết 35-36 ÔN TẬP (Lý thuyết) Ôn lại những kiến thức đã học như: Mạng máy tính và Internet, thư điện tử, bảo vệ thông tin máy tính, tin học và xã hội, phần mềm trình chiếu. -Đàm thoại. - Vấn đáp. Nội dung ôn tập. Giải đáp các câu hỏi và bài tập (nếu Thái độ - Nhận thức được vai trò của phần mềm trình chiếu Trang 9 Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương 12 còn trong SGK). như là một công cụ hiệu quả để hỗ trợ trình bày, thuyết trình. - Chủ động tìm tòi, nghiên cứu, tự khám phá, học hỏi. Tuần 19 Tháng 12 Tiết 37-38 KIỂM TRA HKI (Lý thuyết) Kiểm tra và đánh giá kết quả qua các kiến thức: Mạng máy tính và Internet, thư điện tử, bảo vệ thông tin máy tính, tin học và xã hội, phần mềm trình chiếu. Trắc nghiệm khách quan. Đề kiểm tra. Tuần 20 Tháng 01 Tiết 39-40 MÀU SẮC TRÊN TRANG CHIẾU - Biết vai trò của màu nền trang chiếu và cách tạo màu nền cho các trang chiếu. - Biết một số khả năng đònh dạng văn bản trên trang chiếu. - Biết tác dụng của mẫu bài trình chiếu và cách áp dụng. -Biết được các bước cơ bản để tạo nội dung cho bài trình chiếu. Diễn giảng Máy chiếu. Câu 1->6 SGK trang 95. Tuần 21 Tiết 41-42 BÀI TH 7. THÊM MÀU - Tạo được màu nền hoặc ảnh nền cho các trang chiếu. - Diễn giảng. Phòng máy. Bài 1, 2, 3 SGK trang Trang 10 [...]...Gv: Hồ Thò Thanh An Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy SẮC CHO BÀI TRÌNH CHIẾU Thán g 01 Tuần 22 Thán g 01 Tiết 43-44 Tuần Tiết Trọng tâm bài pháp Bài tập luyện đồ dùng - Thực hiện được các thao tác đònh dạng Thực văn bản trên trang chiếu hành -Áp dụng được các mẫu bài trình Trọng tâm rèn chương 96 , 97 , 98 chiếu có sẵn - Biết được vai trò của hình ảnh và các đối... 49 Tiết 50-51 Tên Bài Dạy Phương Trọng tâm bài pháp Chuẩn bò Bài tập dạy học luyện đồ dùng giảng Thực hành TRÌNH BÀY THÔNG TIN BẰNG HÌNH ẢNH TẠO CÁC HIỆU ỨNG ĐỘNG - Biết vai trò và tác dụng của các hiệu ứng động khi trình chiếu và phân biệt được hai dạng hiệu ứng động - Biết tạo các hiệu ứng động có sẵn cho bài trình chiếu và sử dụng khi trình chiếu - Biết sử dụng các hiệu ứng động một cách hợp lí BÀI... lại các kó năng về: Thực hành Thêm màu sắc cho bài trình chiếu, thêm hình ảnh vào trang chiếu, tạo các hiệu ứng động BÀI TH 9 HOÀN THIỆN Tạo được các hiệu ứng động cho các BÀI TRÌNH CHIẾU VỚI trang chiếu HIỆU ỨNG ĐỘNG Diễn giảng Thực hành Trang 12 rèn SGK trang 106, 107 Máy chiếu Câu 1->6 SGK trang 114 Phòng máy Thực hiện các bài tập trên máy tính Phòng máy Bài 1, 2 SGK trang 117, 118 Trọng tâm chương... hoạch bộ môn - Tin học 9 Tuần / Thán g Tuần 26, 27 Thán g 02, 03 Tuần 27, 28 Thán g 03 Tuần 28 Thán g 03 Tuần 29 Thán g 03 Tiết Tiết 52-53 Tiết 54-55 Tiết 56 Tiết 57 Tên Bài Dạy BÀI TH 10 THỰC HÀNH TỔNG HP BÀI TH 10 THỰC HÀNH TỔNG HP Chuẩn bò Bài tập dạy học luyện Thực hành Phòng máy Thực hiện các yêu cầu trong SGK Thực hành Phòng máy Thực hiện các yêu cầu trong SGK Phương Trọng tâm bài pháp -Ôn luyện... tạo các hiệu ứng động Trắc nghiệm khách quan Trang 13 Đề tra kiểm rèn Giải đáp các câu hỏi và bài tập (nếu còn trong SGK) Trọng tâm chương Gv: Hồ Thò Thanh An Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Tuần / Thán g Tuần 29, 30 Thán g 03 Tuần 30 Thán g 03 Tiết Tiết 58- 59 Tiết 60 Tên Bài Dạy Phương Trọng tâm bài pháp Chuẩn bò Bài tập dạy học luyện đồ dùng rèn Trọng tâm chương - Biết khái niệm đa phương tiện và ưu điểm... giảng cài sẵn phần Thực mềm hành Beneton Movie GIF Trang 15 Câu 1->7 SGK trang 144, 145 Bài 1, 2 SGK trang 146, 147 Bài 3 SGK Kó năng trang 148 - Tạo được các ảnh động đơn giản - Tạo được sản phẩm đa phương Gv: Hồ Thò Thanh An Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Phương Trọng tâm bài pháp Chuẩn bò Bài tập dạy học luyện đồ dùng rèn Trọng tâm chương tiện bằng phần mềm trình chiếu Thái... Tiết 68 Tuần Tiết BÀI TH 12 TẠO SẢN PHẨM ĐA PHƯƠNG TIỆN BÀI TH 12 TẠO SẢN PHẨM ĐA PHƯƠNG TIỆN Tạo được sản phẩm đa phương tiện đơn giản bằng phần mềm PowerPoint Diễn Phòng máy giảng Thực hành Thực hiện các yêu cầu 1, 2, 3, 4 SGK trang 1 49, 150 Tạo được sản phẩm đa phương tiện đơn giản bằng phần mềm PowerPoint Diễn Phòng máy giảng Thực hành Thực hiện các yêu cầu 5, 6, 7, 8 SGK trang 151 BÀI TẬP VÀ Giúp... Tin học 9 Tuần / Thán g 35 Tháng 04 Tuần 35 háng 04 Tuần 36 Thán g 05 Tuần 37 Tháng 05 Tiết 69 Tiết 70 Tiết 71,72 Tiết 73-74 Tên Bài Dạy ÔN TẬP (Thực hành) Phương Trọng tâm bài pháp Bài tập dạy học luyện đồ dùng Kiểm tra và đánh giá kết quả qua các kiến thức về: Màu sắc trên trang chiếu, thêm hình ảnh vào trang chiếu, các hiệu ứng động, thông tin đa phương tiện, phần mềm tạo ảnh động rèn các bài tập... SGK Phương Trọng tâm bài pháp -Ôn luyện những kiến thức và kó năng đã học trong các bài trước - Tạo được bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn - Tiếp tục ôn luyện những kiến thức và kó năng đã học trong các bài trước - Tạo được bài trình chiếu hoàn chỉnh dựa trên nội dung có sẵn đồ dùng Đàm Nội dung ôn BÀI TẬP VÀ Giúp học sinh nhớ lại các kiến thức thoại tập ÔN TẬP về: Màu sắc trên trang... của TRANG đối tượng CHIẾU - Biết làm việc với bài trình chiếu trong chế độ sắp xếp và thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển trang chiếu BÀI TH 8 Chuẩn bò dạy học Phương Chèn được hình ảnh vào trang chiếu Diễn Máy chiếu giảng - Thảo luận nhóm Câu 1->6 SGK trang 140, 105 - Bài Trang 11 Diễn Phòng máy 1, 2 Gv: Hồ Thò Thanh An Kế hoạch bộ môn - Tin học 9 Tuần / Thán g 23 Thán g 01 Tuần 24 Thán g 01 . Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương Tuần 5 Thán g 9 Tiết 9- 10 BÀI TH2. TÌM KIẾM. học 9 Gv: Hồ Thò Thanh An Tuần / Thán g Tiết Tên Bài Dạy Trọng tâm bài Phương pháp Chuẩn bò đồ dùng dạy học Bài tập rèn luyện Trọng tâm chương hiển thò bài

Ngày đăng: 28/11/2013, 22:11

Hình ảnh liên quan

Diễn giảng Hình ảnh “Các  kiểu kết nối mạng cơ bản”. - Bài giảng KHBM 9

i.

ễn giảng Hình ảnh “Các kiểu kết nối mạng cơ bản” Xem tại trang 1 của tài liệu.
Bảng phụ. Giải đáp các  câu hỏi và bài tập  (nếu còn  trong SGK). Tuần 10 Thán g 10Tiết 20 - Bài giảng KHBM 9

Bảng ph.

ụ. Giải đáp các câu hỏi và bài tập (nếu còn trong SGK). Tuần 10 Thán g 10Tiết 20 Xem tại trang 6 của tài liệu.
THÊM HÌNH ẢNH VÀO - Bài giảng KHBM 9
THÊM HÌNH ẢNH VÀO Xem tại trang 11 của tài liệu.
-Biết nguyên tắc tạo các hình ảnh động. - Biết khả năng tạo ảnh động của chương trình Beneton Movie GIF và các thao tác cần thực hiện để tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF. - Bài giảng KHBM 9

i.

ết nguyên tắc tạo các hình ảnh động. - Biết khả năng tạo ảnh động của chương trình Beneton Movie GIF và các thao tác cần thực hiện để tạo ảnh động bằng Beneton Movie GIF Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan