Bài soạn mau ke hoach day them

4 332 0
Bài soạn mau ke hoach day them

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Sở GD&ĐT Tuyên Quang Trờng THPT Xuân Huy Kế hoạch dạy ôn tập cho học sinh yếu kém Môn: .Hoá Học.năm học 2010-2011 1. Kế hoạch dạy ôn tập Stt Môn dạy thêm Số tiết dạy thêm Mục tiêu cần đạt Tên tài liệu dạy thêm 1 Hoá Học 36 - Ôn tập kiến thức cơ bản, củng cố và khắc sâu kiến thức trọng tâm về bộ môn hoá học trong chơng trình lớp 8,9. - Rèn luyện lại kỹ năng giải bài tập hoá học. - Ôn tập kiến thức về các hợp chất vô cơ, kim loại, phi kim, hiđrôcacbon, dẫn xuất hiđrôcacbon, polime, Sơ lợc về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học. - Ôn tập các dạng bài tập vô cơ và hữu cơ. - Làm các bài tập trắc nghiệm. - SGK Hoá học lớp 8,9. - SGK bài tập - Tài liệu tham khảo Hoá học. 2. Nội dung, chơng trình dạy ôn tập (lần lợt lập theo từng môn dạy theo mẫu sau) Môn dạy thêm Thứ tự buổi dạy Tiết Nội dung (đầu bài của mỗi buổi dạy) Hoá học 1 1 - Tính chất hoá học của ôxit. Khái quát về sự phân loại ôxit. 2 - Một số ôxit quan trọng. 3 - Tính chất hoá học của axit và một số axit quan trọng. 2 1 - Tính chất hoá học của Bazơ và một số Bazơ quan trọng. 2 - Tính chất hoá học của muối và một số muối quan trọng 3 - Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. 3 1 - Tính chất vật lí, hoá học của kim loại 2 - Dãy hoạt động hoá học của kim loại, ăn mòn kim loại. 3 - Nhôm, sắt và hợp kim 4 1 - Tính chất của phi kim: Clo, C, Ôxit cacbon 2 - Tính chất của phi kim: Clo, C, Ôxit cacbon 3 Axit cacbonic và muối cacbonat. Si và công nghiệp Silicat. 5 1 - Sơ lợc về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 2 - Sơ lợc về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 3 - Sơ lợc về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 6 1 - Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ. Cấu tạo phân tử chất hữu cơ 2 - Cấu tạo phân tử chất hữu cơ. Các chất: CH 4 , C 2 H 2 , C 2 H 4 , C 6 H 6 . 3 - Cấu tạo phân tử chất hữu cơ. Các chất: CH 4 , C 2 H 2 , C 2 H 4 , C 6 H 6 . 7 1 - Nhiên liệu. Dầu mỏ và khí thiên nhiên 2 - Nhiên liệu. Dầu mỏ và khí thiên nhiên 3 - Nhiên liệu. Dầu mỏ và khí thiên nhiên 8 1 - Dẫn xuất của hiđrocacbon. 2 - Hợp chất: C 2 H 5 OH, CH 3 COOH 3 - Mối liên hệ giữa etilen, rợu elylic và axit axetic. Chất béo. 9 1 - Polime, protein 2 - Glucozơ, Saccarozơ 3 - Tinh bột và xenlulozơ 10 1 - Ôn tập các dạng bài tập vô cơ 2 - Ôn tập các dạng bài tập vô cơ 3 - Ôn tập các dạng bài tập vô cơ 11 1 - Ôn tập các dạng bài tập hữu cơ 2 - Ôn tập các dạng bài tập hữu cơ 3 - Ôn tập các dạng bài tập hữu cơ 12 1 - Hớng dẫn làm bài tập dạng đề thi trắc nghiệm 2 - Hớng dẫn làm bài tập dạng đề thi trắc nghiệm 3 - Hớng dẫn làm bài tập dạng đề thi trắc nghiệm Ngời lập kế hoạch Tổ trởng chuyên môn Ban giám hiệu Đề cơng ôn tập kiến thức cơ bản cho học sinh yếu kém năm học 2010 - 2011 Đợt I (Từ tháng 9 năm 2010 đến hết tháng 12 năm 2010) Buổi 1- Tiết 1: Tính chất hoá học của ôxit. Khái quát về sự phân loại ôxit. Dựa vào tính chất hoá học của ôxit, ngời ta phân ôxit thành 4 loại: ôxit bazơ, ôxit axit, ôxit lỡng tính và ôxit trung tính. Ôxit bazơ tác dụng với nớc tạo thành dung dịch bazơ kiềm, tác dụng với axit tạo thành muối và nớc, tác dụng với ôxit axit tạo thành muối. Ôxit axit tác dụng với nớc tạo thành dung dịch axit, tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nớc, tác dụng với ôxit bazơ tạo thành muối. Tiết2: Một số ôxit quan trọng.CaO là ôxit bazơ: tác dụng với nớc tạo thành bazơ, tác dụng với axit tạo thành muối và nớc, tác dụng với ôxit axit tạo muối. Dùng trong công nghiệp luyện kim, công nghiệp hoá học, khử chua đất, sát trùng, diệt nấm, khử độc môi trờng. Sản xuất bằng phản ứng phân huỷ CaCO 3 ở nhiệt độ cao. SO 2 là ôxit axit: t/d với nớc, dd bazơ, ôxit bazơ. Dùng để sản xuất axit H 2 SO 4 . Điều chế đốt S trong không khí (CN) muối Sunfit t/d với axit HCl, H 2 SO 4 (PTN). Tiết 3: Tính chất hoá học của axit và một số axit quan trọng.Làm đổi màu quì tím thành đỏ, t/d với một số kim loại tạo muối và khí H 2 , t/d với bazơ tạo muối và nớc, t/d với ôxit bazơ tạo muối và nứơc.DD axit HCl, H 2 SO 4 loãng có đầy đủ những tính chất hoá học của axit. H 2 SO 4 đặc có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Sản xuất trong công nghiệp bằng pp tiếp xúc. Nhận biết axit H 2 SO 4 và dd muối sunfat bằng thuốc thử là dd muối Ba huặc Ba(OH) 2 . Buổi 2- Tiết 4,5,6: Tính chất hoá học của bazơ và một số bazơ quan trọng. Tính chất hoá học của muối và một số muối quan trọng. Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ. Các dd bazơ kiềm có tính chất: đổi màu quì tím thành xanh huặc dd phenolphtalein không màu thành đỏ, t/d với ôxit axit, axit tạo muối và nớc. Bazơ không tan bị nhiệt phân huỷ tạo ôxit và nớc. NaOH là một chất kiềm, Ca(OH) 2 là dd kiềm, pH của dd. Tính chất hoá học của muối: phản ứng thế với kim loại, p trao đổi với axit và muối, với bazơ và có thể bị phân ở nhiệt độ cao. Một số muối quan trọng NaCl, KNO 3 . Mối quan hệ về tính chất hoá học giữa các loại hợp chất vô cơ ( ôxit, axit, bazơ, muối) . Buổi 3- Tiết 7,8,9: Tính chất vật lí, hoá học của kim loại. Dãy hoạt động hoá học của kim loại, ăn mòn kim loại. Nhôm sắt và hợp kim. Kim loại có tính dẻo, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, có ánh kim. Kim loại t/d với nhiều phi kim tạo thành muối huặc ôxit. Một số kim loại t/d với dd axit (HCl, H 2 SO 4 loãng .) tạo thành muối và giải phóng H 2 . Kim loại hoạt động hoá học mạnh hơn ( trừ Na, Ca, K ) có thể đẩy kim loại hoạt động hoá học yếu hơn ra khỏi dd muối tạo thành kim loại mới và muối mới. Dãy hoạt động hoá học của kim loại: K,Na,Mg,Al,Zn,Fe,Pb,(H), Cu, Ag, Au. ý nghĩa của dãy hoạt động hoá học. Nhôm có tính chất hoá học của kim loại: t/d với phi kim, dd axit (trừ HNO 3 , H 2 SO 4 đ nguội), với dd muối của kim loại kém hoạt động hơn. Sắt có tính chất hoá học của kim loại (giống Al). Hợp kim sắt là gang và thép. Sự phá huỷ kim loại hặc hợp kim do t/d hoá học trong môi trờng là sự ăn mòn kim loại. Do t/d của nớc, ôxi và một số chất khác.Biện pháp ăn mòn: ngăn không cho kim loại tiếp xúc với môi trờng huặc chế tạo những hợp kim ít bị ăn mòn. Gang đợc luyện trong lò cao bằng cách dùng khí CO khử ôxit Fe. Thép luyện trong lò luyện thép bằng cách ôxi hoá một số nguyên tố có trong gang: C,Mn, Si, S, P . dạng bài tập vô cơ 2 - Ôn tập các dạng bài tập vô cơ 3 - Ôn tập các dạng bài tập vô cơ 11 1 - Ôn tập các dạng bài tập hữu cơ 2 - Ôn tập các dạng bài tập. các dạng bài tập hữu cơ 12 1 - Hớng dẫn làm bài tập dạng đề thi trắc nghiệm 2 - Hớng dẫn làm bài tập dạng đề thi trắc nghiệm 3 - Hớng dẫn làm bài tập dạng

Ngày đăng: 28/11/2013, 21:11

Hình ảnh liên quan

1- Sơ lợc về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 2- Sơ lợc về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 3- Sơ lợc về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học - Bài soạn mau ke hoach day them

1.

Sơ lợc về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 2- Sơ lợc về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học 3- Sơ lợc về bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học Xem tại trang 1 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan