0

Bài soạn Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP

16 2,057 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 21:11

Bµi 33 :CÊu t¹o trong cña c¸ chÐp I- C¸c c¬ quan dinh d­ìng 1- Tiªu ho¸ 2- TuÇn hoµn h« hÊp 3- Bµi tiÕt II- ThÇn kinh vµ gi¸c quan Kí hiệu (?) ở đầu dòng là câu hỏi mà các em phải trả lời Kí hiệu () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở. Kí hiệu () là nội dung bắt buộc các em phải ghi vào vở. CÊu t¹o trong cña c¸ chÐp I/ C¸c c¬ quan dinh d­ìng: Quan s¸t h×nh vÏ sau, h·y chó thÝch vµo h×nh BàI 33: Cấu tạo trong của chép S I- Các cơ quan dinh dưỡng : 1-Hệ tiêu hoá: Quan sát hình 32.3 và đọc thông tin SGK điền vào bảng sau : stt Tên cơ quan chức năng 1 Hệ tiêu hoá 2 Bóng hơi 3 S I- Các cơ quan dinh dưỡng : 1-Hệ tiêu hoá: Đọc thông tin hệ bài tiết và điền tiếp vào bảng sau : s tt Tên cơ quan chức năng 1 Hệ tiêu hoá : thực quản, dạ dày , ruột , gan Tiêu hoá thức ăn 2 Bóng hơi Giúp chìm , nổi dễ dàng 3. Hệ bài tiết S s tt Tên cơ quan chức năng 1 Hệ tiêu hoá : thực quản, dạ dày , ruột , gan Tiêu hoá thức ăn 2 Bóng hơi Giúp chìm , nổi dễ dàng 3 hệ bài tiết :thận cấu tạo đơn giản Lọc bỏ chất thải ở máu I -các cơ quan dinh dưỡng : I. các cơ quan dinh dưỡng : 3-Hệ tuần hoàn : - quan sát sơ đồ hth & kết hợp thông tin sgk hãy vào chỗ chấm cho thích hợp . Quan sát hinh 33.1 ,thao luận nhóm hoàn chỉnh thông tin dưới đây : Hệ tuần hoàn gồm tim và các mạch .Tim có 2 ngan và Nối các mạch tạo thành một vòng . Khi tâm thất co tống máu vào từ đó chuyển qua ở đây xay ra sự trao đổi khí , máu trở thành đỏ tươi , giàu ô xi, theo đến .cung cấp ôxi và các chất dinh dư ỡng cho các cơ quan hoạt động. Máu từ các cơ quan theo trở về .Khi tâm thất co dồn máu sang tâm thất và cứ như vậy máu được vận chuyển trong một vòng kín . 2-Hê tuần hoàn và hô hấp: Hệ tuần hoàn gồm tim và các mạch .Tim có 2 ngan tâm thất .và tâmnhĩ. Nối các mạch tạo thành một vòng .tuần hoàn kín Khi tâm thất co tống máu vào động mạch chủ bụng . từ đó chuyển qua mao mạch mang. ở đây xay ra sự trao đổi khí , máu trở thành đỏ tư ơi ,giàu ô xi, theo.động mạch lưng đến. các mao mach ở cơ quan .cung cấp ôxi và các chất dinh dưỡng cho các cơ quan hoạt động. Máu từ các cơ quan theo tĩnh mạch bụng trở về tâm nhĩ. Khi tâm nhĩ co dồn máu sang tâm thất và cứ như vậy máu được vận chuyển trong một vòng kín . 2- Hệ tuần hoàn và hô hấp: Bµi 33:CÊu t¹o trong cña c¸ II- HÖ thÇn kinh vµ gi¸c quan [...]... 33.3 và đọc thông tin sgk nêu: cấu tạo & chức năng của hệ thần kinh ở - Hãychú thích hình bên Bộ não - Hệ thần kinh gồm: não , tuỷ sống và các giác quan điều khiển mọi hoạt động của - Bộ não có hành khứu giác ,thuỳ thị giác và tiểu não phát triển - Cơ quan đưòng bên giúp nhận biết đựơc những kích thích về tốc độ nước, áp lực & vật cản ? Cơ quan nào giúp thích nghi với đời sống ở nước... NTN đến đời sống của *Học sinh đọc ghi nhớ SGK nghiên cứu thí nghiệm sau : Lưu ý mực nước trong ống nhiều thì lư ợng không khí ít và ngược lại Học bài và đọc - Đọc mục em có biết SGK -Đọc trứơc bài 34 - Sưu tầm tranh ảnh , băng hình về các loài - Tìm hiểu nghề nuôi ở địa phương em - Không đổ rác và nứơc thải ra sông , ao ,hồ - Thả bèo và rau ngổ ở ao nuôi em biết gì về loài này? . dinh d­ìng: Quan s¸t h×nh vÏ sau, h·y chó thÝch vµo h×nh BàI 33: Cấu tạo trong của cá chép S I- Các cơ quan dinh dưỡng : 1-Hệ tiêu hoá: Quan sát hình 32.3. tin sgk nêu: cấu tạo & chức năng của hệ thần kinh ở cá - Hệ thần kinh gồm: não , tuỷ sống và các giác quan điều khiển mọi hoạt động của cá. - Bộ não
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài soạn Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP, Bài soạn Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP,

Hình ảnh liên quan

Quan sát hình vẽ sau, hãy chú thích vào hình - Bài soạn Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP

uan.

sát hình vẽ sau, hãy chú thích vào hình Xem tại trang 3 của tài liệu.
Quan sát hình 32.3 và đọc thông tin SGK điền vào bảng sa u: - Bài soạn Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP

uan.

sát hình 32.3 và đọc thông tin SGK điền vào bảng sa u: Xem tại trang 4 của tài liệu.
Đọc thông tin hệ bài tiết và điền tiếp vào bảng sa u: - Bài soạn Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP

c.

thông tin hệ bài tiết và điền tiếp vào bảng sa u: Xem tại trang 5 của tài liệu.
-H ychú thích hình bê nã - Bài soạn Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP

ych.

ú thích hình bê nã Xem tại trang 11 của tài liệu.
- Sưu tầm tranh ảnh , băng hình về các loài cá - Tìm hiểu nghề nuôi cá ở địa  phương em    - Không  đổ rác và nứơc thải ra sông , ao ,hồ  - Thả bèo và rau ngổ ở ao nuôi cá  - Bài soạn Bài 33: CẤU TẠO TRONG CỦA CÁ CHÉP

u.

tầm tranh ảnh , băng hình về các loài cá - Tìm hiểu nghề nuôi cá ở địa phương em - Không đổ rác và nứơc thải ra sông , ao ,hồ - Thả bèo và rau ngổ ở ao nuôi cá Xem tại trang 15 của tài liệu.

Từ khóa liên quan