0

Tài liệu Cấu tạo trong của trái đất

38 626 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/11/2013, 22:11

CHÀO MỪNG QUÍ THẦY,CÔ GIÁO VỀ DỰ GIỜ! CHÚC CÁC EM HỌC SINH CÓ MỘT GIỜ HỌC TỐT Sự chuyển động của Trái Đất quanh trục Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời Hệ quả: - Ngày và đêm - Sự lệch hướng Hệ quả: - Các mùa - Ngày và đêm dài ngắn khác nhau Câu hỏi: Trái Đất có mấy chuyển động chính ? Đó là những chuyển động nào ? Các chuyển động đó sinh ra các hệ quả gì ? TiÕt 12 TiÕt 12 B i 10:à B i 10:à C U T O BªN TRONG Ấ Ạ C U T O BªN TRONG Ấ Ạ C A TR I TỦ Á ĐẤ C A TR I TỦ Á ĐẤ 1. CÊu t¹o bªn trong cña tr¸I ®Êt 6378,3km 15 km 1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT 1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT Quan sát hình vẽ sau và cho biết: CÊu t¹o bªn trong cña Tr¸i §Êt mÊy líp? Tên gọi của các lớp? Bµi 10: cÊu t¹o bªn trong cña tr¸I ®Êt Bµi 10: cÊu t¹o bªn trong cña tr¸I ®Êt 1. CÊu t¹o bªn trong cña tr¸I ®Êt - CÊu t¹o bªn trong cña Tr¸i §Êt gåm 3 líp: + Líp vá + Líp trung gian ( Líp manti ) + Líp lâi ( nh©n ) Líp trung gian Lâi Tr¸i §Êt L¸t c¾t cÊu t¹o bªn trong cña Tr¸i §Êt Bài 10: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT Bài 10: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT 1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT 1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT Lớp Lớp Độ dày Độ dày Trạng Thái Trạng Thái Nhiệt độ Nhiệt độ Vỏ Trái Vỏ Trái Đất Đất Lớp Lớp Trung Trung gian gian Lõi Lõi 5 – 70km 5 – 70km Rắn chắc Rắn chắc Càng xuống sâu nhiệt độ Càng xuống sâu nhiệt độ càng cao, nhưng tối đa càng cao, nhưng tối đa chỉ 1000 chỉ 1000 0 0 C C Gần Gần 3.000km 3.000km Từ quánh dẻo Từ quánh dẻo đến lỏng đến lỏng Khoảng 1.500 đến Khoảng 1.500 đến 4.700 4.700 0 0 C. C. Tr Tr ê ê n n 3.000km 3.000km Lỏng ở ngoài rắn Lỏng ở ngoài rắn ở trongtrong Khoảng 5.000 Khoảng 5.000 0 0 C. C. Em có nhận xét gì về trạng thái và nhiệt độ của 3 lớp đó? 1. CÊu t¹o bªn trong cña tr¸I ®Êt - CÊu t¹o bªn trong cña Tr¸i §Êt gåm 3 líp: + Líp vá + Líp trung gian ( Líp manti ) + Líp lâi ( nh©n ) - §Æc ®iÓm: SGK trang 32– Bµi 10: cÊu t¹o bªn trong cña tr¸I ®Êt 2. CU TO CA LP V TRI T 2. CU TO CA LP V TRI T Quan sát lát cắt cấu tạo trong của Trái Đất và nghiên cứu thông tin SGK: Xác định vị trí và nêu đặc điểm cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất( độ dày, trạng thái )? [...]...Bài 10: cấu tạo bên trong của tráI đất 1 Cấu tạo bên trong của tráI đất - Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp: + Lớp vỏ + Lớp trung gian ( Lớp manti ) + Lớp lõi ( nhân ) - Đặc điểm: SGK trang 32 2 cấu tạo của lớp vỏ tráI đất -Vị trí: Là lớp nằm ngoài cùng của Trái Đất -Đặc điểm: + Được cấu tạo bởi lớp đá rắn chắc + Lớp này rất mỏng, chỉ chiếm 1% thể tích và 0,5% khối lượng Bi 10: CU TO BấN TRONG. .. u v kt qu ca s chuyn dch: Himalaya núc nh th gii Bài 10: cấu tạo bên trong của tráI đất 1 Cấu tạo bên trong của tráI đất - Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp: Lớp vỏ, Lớp trung gian ( Lớp manti ), Lớp lõi ( nhân ) - Đặc điểm: SGK trang 32 2 cấu tạo của lớp vỏ tráI đất -Vị trí: Là lớp nằm ngoài cùng của Trái Đất -Đặc điểm: Được cấu tạo bởi lớp đá rắn chắc, lớp này rất mỏng, chỉ chiếm 1% thể... Đất là nơi Lớp vỏ Trái ảnh sau, cho biết: lớp vỏ Trái Đất sinh sống, hoạt động của có vai trò gìngười con xã hội loài đối với người ? Bi 10: CU TO BấN TRONG CA TRI T 2 CU TO CA LP V TRI T Quan sát các hình ảnh trên, cho biết: Lớp nơiTráitại các thành phần tựvới Là vỏ tồn Đất có vai trò gì đối tự nhiênkhông khí, nước, sinh vật nhiên: ? Bài 10: cấu tạo bên trong của tráI đất 1 Cấu tạo bên trong của tráI. .. Cấu tạo bên trong của tráI đất - Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm 3 lớp: Lớp vỏ, Lớp trung gian ( Lớp manti ), Lớp lõi ( nhân ) - Đặc điểm: SGK trang 32 2 cấu tạo của lớp vỏ tráI đất -Vị trí: Là lớp nằm ngoài cùng của Trái Đất -Đặc điểm: + Được cấu tạo bởi lớp đá rắn chắc + Lớp này rất mỏng, chỉ chiếm 1% thể tích và 0,5% khối lượng - Vai trò: + Là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người + Là... lượng - Vai trò: Là nơi sinh sống, hoạt động của xã hội loài người, là nơi tồn tại các thành phần tự nhiên: Không khí, nước, sinh vật -Cấu tạo: Vỏ Trái Đất được cấu tạo do một số địa mảng nằm kề nhau + Các địa mảng di chuyển rất chậm + Có 2 cách di chuyển giữa các địa mảng: Xô vào nhau hay tách xa nhau -> Hình thành các dạng địa hình khác nhau trên bề mặt Trái Đất Hai mảng tách xa nhau õy l kt qu ca cỏch... hình khác nhau trên bề mặt Trái Đất Hai mảng tách xa nhau õy l kt qu ca cỏch tip xỳc no gia 2 a mng ? A B Kiểm tra - đánh giá Cho biết cấu tạo trong của Trái Đất bao gồm mấy lớp ? Đó là những lớp nào ? Kiểm tra - đánh giá hỡnh v sau õy ? Xỏc nh v trớ 3 lp ca Trỏi t trong Lp v Trỏi t 1 ru n pt 2 n L 3 g ia Lp lừi g run gg i an pt L 2 Ti sao núi: lp v Trỏi t cú vai trũ rt quan trng? ... con ngi phi thy c trỏch nhim ca mỡnh, gi gỡn v bo v mụi trng Trỏi t mói p v giu sc sng Bi 10: CU TO BấN TRONG CA TRI T 2 CU TO CA LP V TRI T QS Trái Đấtvà nghiên cứu do một số địa mảngTrỏi t nhau mt Vỏ hỡnh v được cấu tạo SGK, cho bit: V nằm kề cú phi khi liờn tc khụng ? Tại sao ? Bi 10: CU TO BấN TRONG CA TRI T 2 CU TO CA LP V TRI T Cú my cỏch chuyển: bit mng cú th xụ gmnhaunhng xa 2 sỏt di di chuyển... thành phần tự nhiên: Không khí, nước, sinh vật Bi 10: CU TO BấN TRONG CA TRI T 2 CU TO CA LP V TRI T t b xúi mũn t rng lm nng ry Bi 10: CU TO BấN TRONG CA TRI T 2 CU TO CA LP V TRI T Bi 10: CU TO BấN TRONG CA TRI T 2 CU TO CA LP V TRI T Bng tan khớ hu núng lờn ti lc a ny l mt tỡnh trng khn cp v chỳng ta cn phi hnh ng khn cp Bi 10: CU TO BấN TRONG CA TRI T 2 CU TO CA LP V TRI T Con ngi l ch nhõn ca hnh... Hai lpcỏc Trỏi mng ? ú l vàa nhau chớnh cỏch no ? ? Nờu tờn cỏc a mng ú ? mng Nghiên cứu thông tin SGK mục 2 trang 33, cho biết: ? Các địa mảng di chuyển như thế nào ? Các địa mảng di chuyển rất chậm S TRONG CA TRI T Bi 10: CU TO BấN dch chuyn ca mng n v phớa lc a u v kt qu ca s chuyn dch: Himalaya núc nh th gii Quan sỏt s sau v kt hp ni dung SGK, cho bit nu 2 mng tỏch xa nhau s hỡnh thnh dng a . 10: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT 2. CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT 2. CẤU TẠO CỦA LỚP VỎ TRÁI ĐẤT Bài 10: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT Bài 10: CẤU TẠO. bªn trong cña Tr¸i §Êt Bài 10: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT Bài 10: CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT 1. CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT 1. CẤU TẠO BÊN TRONG
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Cấu tạo trong của trái đất, Tài liệu Cấu tạo trong của trái đất,

Hình ảnh liên quan

Quan sát các hình ảnh trên, cho biết: Lớp vỏ Trái Đất có vai trò gì đối với  tự nhiên ? - Tài liệu Cấu tạo trong của trái đất

uan.

sát các hình ảnh trên, cho biết: Lớp vỏ Trái Đất có vai trò gì đối với tự nhiên ? Xem tại trang 13 của tài liệu.