0

Dịch truyền tĩnh mạch – Sẽ đi đâu sau truyền 1h - Professor Brendan Smith

55 6 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/04/2021, 02:40

Nếu bệnh nhân không đáp ứng sau 1 lần truyền dịch thì có thể đã truyền không đủ.. Vì vậy làm thế nào để biết bệnh nhân đáp ứng với truyền dịch?..[r] (1)Dch truyn tĩnh mch S đi đâu sau truyn 1h? Professor Brendan Smith School of Biomedical Science, Charles Sturt University, Medical School, University of Notre Dame, Australia, (2)Chọn số 36. Nhớ số bạn… (3)(4)(5)(6)Nhưng có bắt buộc phải truyền tĩnh mạch không ? (7)Dr Thomas Latta – Scotland – 1832 (Dịch tả) 1 ounce = 30ml (8)Dr Thomas Latta – Scotland – 1832 (Dịch tả) 1 ounce = 30ml Six pints = 3.4 litres (9)(10)Chúng ta có được thể tích dịch từ nhỏ đến 8, 10, 15+ litres như nào? Thể tích máu trung bình người lớn = litres Thể tích plasma trung bình = Litres Thậm chí có lúc khơng plasma, tại sao truyền hơn (11)“Mặc dù có nhiều liệu chứng tỏ ảnh hưởng có hại truyền nhiều dịch tinh thể chiến lược hồi sức dịch, hồi sức dịch thể tích lớn chăm sóc chuẩn” (12)“Nếu truyền 1 hoặc 2 (hoặc 3 hoặc 4) lit dịch muối tinh thể không tang được HA cung cấp O2, sao truyền 5 hoặc 6 lit lại cho kết quả khác?” (13)Đồ thị “đáp ứng với truyền dịch” (14)Đồ thị “đáp ứng với truyền dịch” (15)Insert Vietnamese translation here (16)Insert Vietnamese translation here (17)Insert Vienamese translation here Hơn triệu lượt tìm kiếm đáp ứng với truyền dịch!!! (18)Đồ thị “đáp ứng với truyền dịch” (19)Đồ thị “đáp ứng với truyền dịch” Bạn truyền (20)(21)Những dấu hiệu lâm sàng là chỉ điểm tin cậy đáp ứng với truyền dịch? Nó phụ thuộc vào độ nhạy cảm với thay đổi, sai số phương pháp … Nếu sai số phương pháp lớn, VD 30% Thì sự thay đổi phải là 30% (22)Bạn đo xác sợi tóc bằng thước? (23)Nhạy cảm với thay đổi (24)Nhạy cảm với thay đổi sau truyền dịch HA Áp lực mạch (BPsystolic – BPdiastolic) Tần số tim Còn cung lượng tim (CO) thể tích tống máu (SV)? Sai số phương pháp: Swan-Ganz 20 - 30% PiCCO 20 - 40% NiCOM (Cheetah) 25 - 45% ICG 30 - 70% 15% tối thiểu tin tưởng Giá trị Trong lâm (25)Nhạy cảm với thay đổi sau truyền dịch Siêu âm tim / Doppler Sai số = 3 – 10% (26)Chúng ta truyền cho bệnh nhân 10ml/kg dịch, bệnh nhân có đáp ứng. (27)Đồ thị Starling truyền dịch Stroke Volume LVEDV Healthy Mild Heart Failure 20% 8% 5% 2% (28)Nếu bệnh nhân đáp ứng sau truyền dịch 1s thì nó sẽ tải dịch! Nếu bệnh nhân không đáp ứng sau lần truyền dịch truyền khơng đủ! (29)Có lẽ nên sử dung thay đổi thể tích nhỏ hơn… (30)Starling Curves and Fluid Loading Stroke Volume LVEDV Healthy Heart Failure 8% ~3% (31)Nếu thay đổi thấy nhỏ hơn 15% Đối với HA / Áp lực mạch /Tần số tim Có thể khơng có đáp ứng chí bệnh nhân khoẻ mạnh và… (32)“Nếu bệnh nhân đáp ứng với truyền dịch sau truyền dịch …” Nhưng sao? Đáp ứng (33)Tất phòng sẽ đáp ứng truyền lượng dịch … Nhưng người cần? Không ai cả! Mặc dù số tốt… (34)(35)Lý truyền dịch… Để tăng thể tích tống máu Điều dẫn đến tăng cung lượng tim Điều cải thiện tưới máu Làm tăng cung cấp oxy (DO2)! Nhưng có phải khơng? (36)Chúng ta có thể xác định cần cách dễ dàng: Nó cần để tăng Tưới máu mơ và trong Oxy hố mô (được đánh giá tăng áp lực riêng phần oxy mô – PtO2) Bất đo PtO2? Nhưng trong bao lâu 30 mins? 1 hour? (37)DO2 = 1.34 x [Hb] x SaO2 x CO 100 Nếu truyền dịch làm tăng CO tốt … Truyền dịch làm giảm nồng độ haemoglobin Từ giảm DO2 1L dịch làm giảm [Hb] ~ 20% Nhưng tăng CO lên bao nhiêu? Nếu ↑CO <20% thì làm, (38)Mức độ tang trung bình CO Khi đáp ứng với truyền 1lit dịch – 11% Trong phần lớn trường hợp (39)Bao nhiêu bệnh nhân đáp ứng truyền dịch? 171nghiên cứu có 50% bệnh nhân có huyết động khơng ổn định đáp ứng truyền dịch! Vì 50% bệnh nhân truyền dịch có giảm DO2, Có nghĩa họ bị tổn thương trực tiếp Những bệnh nhân đáp ứng với dịch50% tăng CO =>20% (40)(41)80% dịch tinh thể mạch sau 60p Và đó ngày đẹp trời! CHEST 2015; 48 ( ): 919- 926 (FACTT) (42)569 lần truyền dịch 127 bệnh nhân (do HA thấp, lượng nước tiểu thấp 2) Chỉ 23% bệnh nhân có tăng CO =>15% Mức độ tang trung bình MAP 1h = 2mmHg Không thay đổi lượng nước tiểu 94%giảm oxy hố mơ sau 1h (43)(44)“Những kết tăng thể tích truyền dịch tinh thể bệnh nhân sốc tuần hồn Có thành cơng cịn giới hạn chí bệnh nhân đáp ứng với truyền dịch ” MAP tăng 2.9mmHg (3.9%) [Hb] giảm từ 95.9 g/L 91.1g/L (5%) (45)Cardiac Index (L/min/m2) over 45 mins “Đáp ứng” - 2.9 L/min, 3.55 L/min, 3.1 L/min, 3.0 L/min Không đáp ứng - 3.4 L/min, 3.6 L/min, 3.3 L/min, 3.2 L/min 0 15 30 45 mins (46)26 bệnh nhân sau phẫu thuật 250ml truyền nhanh dịch tinh thể 50% bệnh nhân đáp ứng CO lớn 1.2p sau nghiệm pháp CO quay trở lại mức ban đầu sau 10p (47)(48)Những bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn KHÔNG mất thể tích tuần hồn (thường) (49)7 câu hỏi cần trả lời Trước khi truyền dịch tĩnh mạch: 1 Có bằng chứng rõ ràng tưới máu mơ khơng thích hợp? 2 Có bằng chứng rõ ràng của tiền gánh khơng thích hợp? 3 Biết rõ tại tiền gánh khơng thích hợp? 4 Có bằng chứng suy chức năng tim? 5 Đáp ứng với nghiệm pháp nâng chân thụ động? 6 Đáp ứng với truyền dịch trước đó? (50)(51)Kết luận: Tổng hợp tất nghiên cứu, số bệnh nhân có huyết động khơng ổn định điều trị truyền dịch nhanh số bệnh nhân tăng DO2 oxy hố mơ sau 1h là… 2.7% Hoặc số từ 1 - 36! (52)(53)Và bệnh nhân may mắn ngày hôm là… # 17 (54)Nhưng muốn biết nhiều về đáp ứng truyền dịch gặp tơi sau chúng (55)
- Xem thêm -

Xem thêm: Dịch truyền tĩnh mạch – Sẽ đi đâu sau truyền 1h - Professor Brendan Smith,

Từ khóa liên quan