0

Giáo án Âm nhạc Lớp 3 - Tuần 27, Tiết 27: Học hát: Tiếng hát bạn bè mình - Năm học 2008-2009

2 20 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/03/2021, 19:38

- Điều khiển cho hs thực hiện hát kết hợp vỗ tay theo phách tiết tấu nhiều lần **Cuûng coá – Daën doø : - HS nhắc lại tên bài hát vừa học, tác giả; cả lớp hát đồng thanh bài Tiếng hát bạ[r] (1)Tuaàn 27 Tieát 27 Ngày soạn:24/03/08 Ngaøy daïy :25/03/08 Hoïc haùt : Baøi Tieáng haùt baïn beø mình Nhạc và lời : Lê Hoàng Minh I MUÏC TIEÂU - HS biết bài hát là sáng tác nhạc sĩ Lê hoàng Minh có tính chất vui tươi, sinh động, dùng để hát tập thể HS hát thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, tiết tấu - HS hát đồng đều, hòa giọng và chú ý để hát đúng chỗ nửa cung, đảo phách - Giáo dục HS biết yêu hòa bình và lòng yêu thương người II CHUAÅN BÒ * Giaùo vieân : - Máy nghe, đĩa nhạc, bảng phụ chép sẵn lời ca - Nhạc cụ quen dùng, nhạc cụ gõ đệm theo bài hát * Hoïc sinh : - Nhạc cụ gõ đệm - Vở ghi bài III.HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC Ổn định lớp – Nhắc HS tư ngồi học ngắn Kiểm tra bài cũ : HS nhắc tên bài hát, tác giả và hát ôn lại bài hát Chị ong nâu và em bé đồng theo hướng dẫn GV để kết hợp khởi động giọng đầu tiết học Bài : Hoạt động GV Hoạt động : Dạy bài hát : Tiếng hát bạn bè mình MT:HS hát đồng đều, hòa giọng và chú ý để hát đúng chỗ nửa cung, đảo phách.HS hát thuộc lời ca, hát đúng giai điệu, tiết tấu - GV giới thiệu bài hát, tác giả, nội dung bài hát:Bài Tiếng hát bạn bè mình tác giả Lê Hoàng Minh đã giải thưởng thi sáng tác bài hát thiếu nhi năm 1993 Với nét nhạc sinh động, sáng, tác giả bài hát đã thể niềm mong ước tuổi thơ sống giới hòa bình, tràn ngập tình thöông yeâu vaø tieáng haùt - Cho HS nghe baøi haùt maãu - Dạy hát : dạy câu và nối tiếp hết bài Chú ý chỗ nửa cung : Thân ái, mẹ ru con, chim tung cánh, đón mây trời hiền lành, tiếng hát bạn bè mình, và tiếng đảo phách : Giấc say, lá cành để hướng dẫn HS hát đúng yêu cầu - Tập xong, cho HS ôn hát lại nhiều lần để thuộc lời , đúng giai điệu , tiết tấu bài hát cho HS quá trình Lop3.net Hoạt động HS - HS ngoài ngaén, laéng nghe Nghe baøi haùt maãu - Tập hát câu theo hướng dẫn GV Chú ý để hát đúng tiếng có luyến bài mà GV đã lưu yù - -Luyện hát : Đồng thanh, dãy( tổ), caù nhaân, Haùt theå hieän tính chaát (2) ( sửa cho HS hát chưa đúng) - Nhaän xeùt Hoạt động : Hát kết hợp gõ đệm MT:Hs hát và gõ đệm theo phách , tiết tấu lời ca - Hướng dẫn HS hát và gõ đệm theo phách Trong khoâng gian bay bay, moät haønh tinh thaân aùi x x xx x x xx - sáng, phát âm rõ lời, gọn tiếng - Nghe và xem GV thực mẫu HS gõ đệm theo phách - Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca Hát và gõ đệm theo tiết tấu lời ca : Trong khoâng gian bay bay, moät haønh tinh thaân aùi x x x x x x x x x x - Lưu ý hướng dẫn HS hát nhấn vào các phách mạnh nhịp và gõ đệm đúng yêu cầu - Hướng dẫn HS đứng hát kết hợp nhún chân nhịp nhàng theo nhòp - Điều khiển cho hs thực hát kết hợp vỗ tay theo phách tiết tấu nhiều lần **Cuûng coá – Daën doø : - HS nhắc lại tên bài hát vừa học, tác giả; lớp hát đồng bài Tiếng hát bạn bè mình theo hướng dẫn GV - GV nhaän xeùt tieát hoïc - Daën HS veà hoïc thuoäc baøi haùt : Tieáng haùt baïn beø mình Lop3.net - Chú ý hát và gõ đệm đúng theo hướng dẫn GV Hát kết hợp vận động nhẹ nhàng theo nhòp - Hs thực - HS trả lời - HS nghe và ghi nhớ HS ghi baøi (3)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Âm nhạc Lớp 3 - Tuần 27, Tiết 27: Học hát: Tiếng hát bạn bè mình - Năm học 2008-2009,