0

THUYẾT TRÌNH: Hiện trạng sử dụng phân bón ở Đồng bằng sông Cửu Long và các vấn đề về môi trường của nó.

14 2,380 16
  • THUYẾT TRÌNH: Hiện trạng sử dụng phân bón ở Đồng bằng sông Cửu Long và các vấn đề về môi trường của nó.

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2013, 13:11

MÔN: CON NGƯỜI VÀ MÔI TRƯỜNG Nhóm 9: Hiện trạng sử dụng phân bón Đồng bằng sông Cửu Long các vấn đề về môi trường của nó. - Trong hoạt động sản xuất nông nghiệp phân bón là một trong những vật tư quan trọng được sử dụng với một lượng khá lớn hàng năm. - Tuy nhiên phân bón cũng chính là những loại hoá chất nếu được sử dụng đúng theo quy định sẽ phát huy được những ưu thế nhưng ngược lai chúng sẽ gây ô nhiễm môi trường. B. Các vấn đề về môi trường A. Hiện trạng sử dụng phân bón Đồng bằng sông Cửu Long C. Giải pháp A.giới thiêu sơ lược A.giới thiêu sơ lược Năm N P2O5 K2O NPK N+P2O5+ K2O 1985 342,3 91,0 35,9 54,8 469,2 1990 425,4 105,7 29,2 62,3 560,3 1995 831,7 322,0 88,0 116,6 1223,7 2000 1332,0 501,0 450,0 180,0 2283,0 2005 1155,1 554,1 354,4 115,9 2063,6 2007 1357,5 551,2 516,5 179,7 2425,2 Bảng 1.Lượng phân bón vô cơ sử dụng ĐBSCL qua các năm (Đơn vị tính: nghìn tấn N, P2O5, K2O) Khái niệm: ● Là bộ phận quan trọng của thị trườ ng vốn ● Huy động nguồ n vốn tiết kiệm nhỏ  lớn Khái niệm: ● Là bộ phận quan trọng của thị trườ ng vốn ● Huy động nguồ n vốn tiết kiệm nhỏ  lớn Đặc điểm: ● Tài chín h trực tiếp ● Gần với thị trườ ng cạnh tranh hoàn hảo ● Liên tục Đặc điểm: ● Tài chín h trực tiếp ● Gần với thị trườ ng cạnh tranh hoàn hảo ● Liên tục Chức năng: ● Huy động vốn ● Tạo môi trườ ng đầu tư ● Than h khoả n ● Đán h giá doan h nghi ệp Chức năng: ● Huy động vốn ● Tạo môi trườ ng đầu tư ● Than h khoả n ● Đán h giá doan h nghi ệp 2.Quá trình phát triển Bảng 2.Lượng phân bón hàng năm cây trồng chưa sử dụng được (Đơn vị tính: nghìn tấn N, P2O5, K2O) Năm N P2O5 K2O N+P2O5+K2 O 1985 205,4 54,6 21,5 281,5 1990 255,2 63,4 17,5 336,2 1995 499,0 193,2 52,8 734,2 2000 799,2 300,6 270,0 1369,8 2005 693,1 332,5 212,6 1238,2 2007 814,5 330,7 309,9 1455,1 Khi lượng phân bón dư thừa còn nhiều Khoảng 2/3 lượng phân bón hàng năm cây trồng chưa sử dụng. Lượng lớn phân bón bị rửa trôi hoặc bay hơi đã làm xấu đi môi trường sản xuất nông nghiệp môi trường sống. 4. Xử lý bao bì không đúng cách. 1. Bón dư thừa các yếu tố dinh dưỡng hoặc bón phân không đúng cách. 3. Phân bón có chứa một số chất độc hại. Ô nhiễm B.Tác động của phân bón tới ô nhiễm môi trường 2. Ô nhiễm do từ các nhà máy sản xuất phân bón. Đầu tư Lạm phát Tỷ suất lợi nhuận Bội chi ngân sách Tỷ giá hối đoái Hậu quả Vậy phải làm gì để khắc phục đây??? Giải pháp đây!!!!!!! [...]... lượng bón, tăng hiệu suất sử dụng phân bón Các quy định, chính sách Nghiên cứu, đào tạo, tập huấn, thông tin tuyên truyền K ẾT Lu ẬN Phân bón & môi trường -Nhu cầu xã hội ngày càng phát triển cao đòi hỏi con người ngày càng sử dụng nhiều biện pháp khác nhau để tăng năng suất sản lượng sản phẩm - Nhưng vì không xử dụng hợp đã gây những hậu quả nghiêm trọng -Vì thế hệ hôm nay mai sau, vì sức khỏe và. .. dụng hợp đã gây những hậu quả nghiêm trọng -Vì thế hệ hôm nay mai sau, vì sức khỏe phồn vinh của loài người Trong sản xuất chúng ta phải nâng cao tinh thần trách nhiệm của người sản xuất đối với người tiêu dùng Không nên vì lợi ích trước mắt mà làm cho thien nhiên nghèo đi, môi trường sống của cả cộng đồng bị ô nhiễm Tài liệu tham khảo http://www.dost-bentre.gov.vn/hoi-dap-khoa-hoc/2195-phanbon.ht... http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/45/45/99275/Nangcao-hie%CC%A3u-qua%CC%89-su%CC%89-du%CC%A3ng-phan-bo% C%81n.aspx http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_ id=28340697&cn_id=546891 http://www.cuctrongtrot.gov.vn/ctt/chuyentrang/default.aspx?type Cảm ơn cô các bạn đã theo dõi!
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT TRÌNH: Hiện trạng sử dụng phân bón ở Đồng bằng sông Cửu Long và các vấn đề về môi trường của nó., THUYẾT TRÌNH: Hiện trạng sử dụng phân bón ở Đồng bằng sông Cửu Long và các vấn đề về môi trường của nó., THUYẾT TRÌNH: Hiện trạng sử dụng phân bón ở Đồng bằng sông Cửu Long và các vấn đề về môi trường của nó.

Hình ảnh liên quan

Bảng 1.Lượng phân bón vô cơ sử dụng ở ĐBSCL qua các năm - THUYẾT TRÌNH: Hiện trạng sử dụng phân bón ở Đồng bằng sông Cửu Long và các vấn đề về môi trường của nó.

Bảng 1..

Lượng phân bón vô cơ sử dụng ở ĐBSCL qua các năm Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng 2.Lượng phân bón hàng năm cây trồng chưa sử dụng được - THUYẾT TRÌNH: Hiện trạng sử dụng phân bón ở Đồng bằng sông Cửu Long và các vấn đề về môi trường của nó.

Bảng 2..

Lượng phân bón hàng năm cây trồng chưa sử dụng được Xem tại trang 6 của tài liệu.

Từ khóa liên quan