0

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HKI TOÁN 12(CÓ ĐÁP ÁN)

5 12,144 460

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/11/2013, 10:11

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I TOÁN 12 BAN CƠ BẢN Câu 1. Phương trình 2log 3 = x có nghiệm x bằng: A. 1 B. 9 C. 2 D. 3 Câu 2. Một hình trụ có đường cao bằng bán kính đáy và bằng 5 dm. Mặt phẳng (P) song song với trục của hình trụ, và cắt hình trụ theo một thiết diện là hình vuông. Khoảng cách từ trục của hình trụ đến mặt phẳng (P) tính theo dm là: A. 3 B. 2 33 C. 2 35 D. 3 Câu 3. Phương trình 1255 72 = + x có nghiệm x bằng: A. 2 B. -2 C. 5 D. -5 Câu 4. Cho mặt phẳng ( ) α cắt mặt cầu );( ROS theo đường tròn có đường kính bằng 6 (cm), biết khoảng cách từ O đến ( ) α bằng 8 (cm). Bán kính R bằng: A. 28 (cm) B. 73 (cm) C. 55 (cm) D. 10 (cm) Câu 5. Lũy thừa của 2 với số mũ 4log 2 bằng: A. 8 B. 2 C. 16 D. 4 Câu 6. Tổng số cạnh, số đỉnh và số mặt của một hình lập phương bằng: A. 26 B. 24 C. 28 D. 30 Câu 7. Phương trình 0224 =−+ xx có nghiệm x bằng: A. 1 B. 1 và -2 C. -2 D. 0 Câu 8. Cho ( ) ∆ là tiếp tuyến của đồ thị hàm số 2 1 − + = x x y tại điểm ( ) 2;1 − . Hệ số góc của ( ) ∆ bằng: A. -3 B. -1 C. 1 D. 3 Câu 9. Lôgarit cơ số 9 1 của 3 bằng: A. 4 1 − B. -1 C. 4 1 D. 2 1 Câu 10. Số điểm cực trị của hàm số 13 3 ++= xxy là: A. 1 B. 0 C. 2 D. 3 Câu 11. Hàm số 1 12 + +− = x x y nghịch biến trên: A. }1{\ − R B. );1( +∞ C. R D. )1;( −−∞ Câu 12. Hàm số 23 23 −+−= xxy đồng biến trên khoảng: A. ( ) +∞ ;2 B. ( ) 2;0 C. ( ) +∞− ;2 D. ( ) 0; ∞− Câu 13. Cho 8,76,5 4 3 4 3       −       = p và 8 7 6 5 3 4 3 4       −       = q . Khi đó: A. 0 < p và 0 < q B. 0 < p và 0 > q C. 0 > p và 0 < q D. 0 < p và 0 > q Câu 14. Số điểm cực trị của hàm số 13 3 +−= xxy là: A. 2 B. 0 C. 1 D. 3 Câu 15. Cho hàm số 542 3 +−= xxy có đồ thị là (F), hàm số 552 3 +−= xxy có đồ thị là (G). Số giao điểm (F) và (G) là: A. 0 B. 2 C. 1 D. 3 Câu 16. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số 1 12 − + = x x y là: A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 Câu 17. Cho khối trụ tròn xoay có bán kính mặt đáy bằng 2 (cm), chiều cao bằng 3 (cm). Thể tích của khối trụ tròn xoay này bằng: A. π 4 (cm 3 ) B. π 12 (cm 3 ) C. π 48 (cm 3 ) D. π 24 (cm 3 ) Câu 18. Cho hình lập phương có cạnh bằng 1cm. Thể tích của khối lập phương tính theo cm 3 là: A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 Câu 19. Cho hình hộp MNPQ.M'N'P'Q' có thể tích bằng V; biết O, O' lần lượt là tâm của các hình bình hành MNPQ, M'N'P'Q'. Khối lăng trụ OMN.O'M'N' có thể tích bằng: A. 6 V B. 4 V C. 8 V D. 12 V Câu 20. Giá trị 5 4 44 viết dưới dạng lũy thừa là: A. 4 1 4 B. 3 1 4 C. 3 4 4 D. 4 3 4 Câu 21. Hàm số x x y − + = 1 2 đồng biến trên: A. );1( +∞− B. }1{\R C. R D. )1;( −∞ Câu 22. Hàm số 3 sin)( xxf = có đạo hàm là: A. 3 2 sin3 cos )(' x x xf − = B. 3 2 sin cos )(' x x xf − = C. 3 2 sin3 cos )(' x x xf = D. 3 2 sin cos )(' x x xf = Câu 23. Cho hình chóp tam giác đều có các cạnh đều bằng 3cm . Thể tích của khối chóp tính theo cm 3 là: A. 3 B. 4 29 C. 4 215 D. 4 227 Câu 24. Cho hình hộp chữ nhật có ba kích thước là 3cm, 4cm, 5cm. Thể tích của khối hộp chữ nhật tính theo cm 3 là: A. 20 B. 12 C. 15 D. 60 Câu 25. Cho hàm số 333 23 −++= xxxy . Khi đó: A. Rxy ∈∀> ,0' B. Rxy ∈∀< ,0' C. Rxy ∈∀≤ ,0' D. Rxy ∈∀≥ ,0' Câu 26. Lôgarit cơ số 4 của 16 1 bằng: A. 2 1 B. - 2 1 C. -2 D. 2 Câu 27. Lôgarit cơ số 4 − a của 8 a ( 10 ≠< a ) bằng: A. - 2 1 B. 2 1 C. 2 D. -2 Câu 28. Giá trị lớn nhất của hàm số 23 32 xxy += trên đoạn [ ] 1;0 bằng: A. 0 B. 1 C. 5 D. 6 Câu 29. Tập xác định của hàm số )42(log 2 += xy là: A. );0( +∞ B. );2( +∞ C. R D. );2( +∞− Câu 30. Tứ diện SABC có đáy là tam giác ABC vuông tại A, có SA ⊥ (ABC) và SA=a, AB=b, AC=c. Mặt cầu đi qua các đỉnh A, B, C, S có bán kính bằng: A. Một kết quả khác B. 222 2 1 cba ++ C. 3 )(2 cba ++ D. 222 2 cba ++ Câu 31. Hàm số x exg sin )( = có đạo hàm là: A. xexg x cos.)(' sin = B. 1sin )(' − = x exg C. xexg x cos.)(' sin −= D. xexg x sin)(' 1sin − = Câu 32. Lôgarit thập phân của 0,001 bằng: A. 2 B. -2 C. 3 D. -3 Câu 33. Lôgarit cơ số 5 của 625 bằng: A. -5 B. 5 C. 4 D. -4 Câu 34. Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là: A. 3 B. 1 C. 2 D. Vô số Câu 35. Hàm số 31232 23 +−−= xxxy đạt cực đại tại điểm: A. 2 = x B. 1−=x C. 1=x D. 2 −= x Câu 36. Lũy thừa của 3 với số mũ 5log 3 bằng: A. 5 B. 1 C. 3 D. -5 Câu 37. Gọi I là tâm đối xứng của đồ thị hàm số xxxy 96 23 ++= . Điểm I có tọa độ là: A. ( ) 2;2 −− B. ( ) 50;2 C. ( ) 2;2 D. ( ) 0;2 − Câu 38. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 3 . Thể tích khối đa diện AB'CB tính theo cm 3 là: A. 60 B. 4,5 C. 15 D. 20 Câu 39. Giá trị của biểu thức ( ) 3log2log1log 2742 ++ bằng: A. 6 5 B. 6 11 C. 6 5 − D. 5 Câu 40. Lôgarit tự nhiên của 4 2 e bằng: A. 2 B. 2 1 C. - 2 1 D. -2 Câu 41. Lũy thừa của a ( 10 ≠< a ) với số mũ 3log8 4 a bằng: A. 9 B. 3 C. 2 1 D. 4 Câu 42. Tìm mệnh đề đúng? A. Hàm số 2 xy = luôn nghịch biến. B. Hàm số x y       = 2 1 luôn đồng biến. C. Hàm số 3 1 − = xy luôn nghịch biến. D. Hàm số x y 2 = luôn nghịch biến. Câu 43. Phương trình 128 1 2 = x có nghiệm x bằng: A. -7 B. -5 C. -6 D. -8 Câu 44. Hàm số )ln(cos)( xxh = có đạo hàm tại điểm 4 π = x là: A. 2) 4 (' = π h B. 1) 4 (' = π h C. 2) 4 (' −= π h D. 1) 4 (' −= π h Câu 45. Phương trình )12(log)2(log 2,02,0 −=+ xx có nghiệm x bằng: A. 3 B. 2 C. -1 D. 4 Câu 46. Tìm mệnh đề sai? A. Hàm số xy 3 4 log = luôn đồng biến. B. Lôgarit cơ số 0,2 của 3 luôn có giá trị âm. C. Lôgarit cơ số 2 của 3 luôn có giá trị dương. D. Hàm số xy 2 log = luôn nghịch biến. Câu 47. Phương trình 01lg10lg 32 =+− xx có nghiệm x bằng: A. 10 và 10 9 1 B. -10 và 10 9 C. 1 và 9 1 D. 100 Câu 48. Số điểm cực đại của hàm số 2009 4 += xy là: A. 1 B. 0 C. 2 D. 3 Câu 49. Cho hình chóp tam giác đều S.EFG có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng a. Thể tích của khối chóp S.EFG bằng: A. 12 3 3 a B. 6 3 a C. 6 3 3 a D. 12 3 a Câu 50. Phương trình 12log = x có nghiệm x bằng: A. 1 B. 10 1 C. 5 D. 10 Câu 51. Tập xác định của hàm số 3 4 xy = là: A. );0( +∞ B. }0{\R C. );0[ +∞ D. R Câu 52. Cho hàm số 24 42 xxy −= . Hãy chọn mệnh đề sai trong bốn phát biểu sau: A. Trên các khoảng ( ) 1; −∞− và ( ) 1;0 , 0' < y nên hàm số nghịch biến B. Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ( ) 1; −∞− và ( ) 1;0 C. Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( ) 1; −∞− và ( ) +∞ ;1 D. Trên các khoảng ( ) 0;1 − và ( ) +∞ ;1 , 0' > y nên hàm số đồng biến Câu 53. Phương trình đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số 2 1 + − = x x y là: A. 2 −= x B. 2 −= y C. 1 = y D. 2 = x Câu 54. Cho hàm số 2 1 2 1 24 ++−= xxy . Khi đó: A. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm 0 = x , giá trị cực tiểu của hàm số là 0)0( = y B. Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm 1 ±= x , giá trị cực tiểu của hàm số là 1)1( =± y C. Hàm số đạt cực đại tại các điểm 1 ±= x , giá trị cực đại của hàm số là 1)1( =± y D. Hàm số đạt cực đại tại điểm 0 = x , giá trị cực đại của hàm số là 2 1 )0( = y ÁP ÁNĐ 1. D 2. C 3. B 4. D 5. C 6. A 7. D 8. A 9. A 10. B 11. D 12. B 13. C 14. A 15. C 16. B 17. B 18. D 19. B 20. A 21. D 22. C 23. B 24. D 25. D 26. C 27. D 28. C 29. D 30. B 31. A 32. D 33. C 34. D 35. B 36. A 37. D 38. B 39. A 40. B 41. B 42. C 43. A 44. D 45. A 46. D 47. A 48. B 49. A 50. C 51. A 52. C 53. A 54. C . BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HỌC KÌ I TOÁN 12 BAN CƠ BẢN Câu 1. Phương trình 2log 3 = x có nghiệm x bằng: A. 1 B. 9 C. 2 D. 3. 6 3 3 a D. 12 3 a Câu 50. Phương trình 12log = x có nghiệm x bằng: A. 1 B. 10 1 C. 5 D. 10 Câu 51. Tập xác định của hàm số 3 4 xy = là: A. );0( +∞ B. }0{R
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HKI TOÁN 12(CÓ ĐÁP ÁN), BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HKI TOÁN 12(CÓ ĐÁP ÁN),

Hình ảnh liên quan

Câu 2. Một hình trụ có đường cao bằng bán kính đáy và bằng 5 dm. Mặt phẳng (P) song song với trục của hình trụ, và cắt hình trụ theo một thiết diện là hình vuông - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HKI TOÁN 12(CÓ ĐÁP ÁN)

u.

2. Một hình trụ có đường cao bằng bán kính đáy và bằng 5 dm. Mặt phẳng (P) song song với trục của hình trụ, và cắt hình trụ theo một thiết diện là hình vuông Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 18. Cho hình lập phương có cạnh bằng 1cm. Thể tích của khối lập phương tính theo cm 3 là: - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HKI TOÁN 12(CÓ ĐÁP ÁN)

u.

18. Cho hình lập phương có cạnh bằng 1cm. Thể tích của khối lập phương tính theo cm 3 là: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 38. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 3. Thể tích khối đa diện AB'CB tính theo cm3 là:  - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HKI TOÁN 12(CÓ ĐÁP ÁN)

u.

38. Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' có cạnh bằng 3. Thể tích khối đa diện AB'CB tính theo cm3 là: Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 49. Cho hình chóp tam giác đều S.EFG có cạnh đáy bằn ga và chiều cao bằng a. Thể tích của khối chóp S.EFG bằng: - BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM HKI TOÁN 12(CÓ ĐÁP ÁN)

u.

49. Cho hình chóp tam giác đều S.EFG có cạnh đáy bằn ga và chiều cao bằng a. Thể tích của khối chóp S.EFG bằng: Xem tại trang 4 của tài liệu.