0

bài: Bảng cộng trừ trong phạm vi 10

14 7,718 29

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 15:11

         GV: NguyÔn ThÞ HiÒn Thứ ba ,ngày 7 tháng 12 năm 2010. Toán 1 + 9 = 10 10 - 1 = 9 2+ 8 = 10 10 - 2 = 8 10 - 3 = 7 4 + 6 = 10 10 - 4 = 6 3 +7 = 10 Bảng cộngbảng trừ trong phạm vi 10 Bảng cộng bảng trừ trong phạm vi 10 5 + 5 = 10 10 - 5 = 5 6 + 4 = 10 9 + 1 = 10 10 – 6 = 4 8 + 2 = 10 7 + 3 =10 10 – 9 = 1 10 – 8 = 2 10 – 7 = 3 Bảng cộngbảng trừ trong phạm vi 10 Bảng cộngbảng trừ trong phạm vi 10 1 + 9 = 10 10 – 1 = 9 1 + 9 = 10 10 – 1 = 9 2 + 8 = 10 10 – 2 = 8 2 + 8 = 10 10 – 2 = 8 3 + 7 = 10 10 – 3 = 7 3 + 7 = 10 10 – 3 = 7 4 + 6 = 10 10 – 4 = 6 4 + 6 = 10 10 – 4 = 6 5 + 5 = 10 10 – 5 = 5 5 + 5 = 10 10 – 5 = 5 6 + 4 = 10 10 – 6 = 4 6 + 4 = 10 10 – 6 = 4 7 + 3 = 10 10 – 7 = 3 7 + 3 = 10 10 – 7 = 3 8 + 2 = 10 10 – 8 = 2 8 + 2 = 10 10 – 8 = 2 9 + 1 = 10 10 – 9 = 1 9 + 1 = 10 10 – 9 = 1 Bảng cộngbảng trừ trong phạm vi 10 Bảng cộngbảng trừ trong phạm vi 10 1 + 9 = 10 10 – 1 = 9 1 + 9 = 10 10 – 1 = 9 2 + 8 = 10 10 – 2 = 8 2 + 8 = 10 10 – 2 = 8 3 + 7 = 10 10 – 3 = 7 3 + 7 = 10 10 – 3 = 7 4 + 6 = 10 10 – 4 = 6 4 + 6 = 10 10 – 4 = 6 5 + 5 = 10 10 – 5 = 5 5 + 5 = 10 10 – 5 = 5 6 + 4 = 10 10 – 6 = 4 6 + 4 = 10 10 – 6 = 4 7 + 3 = 10 10 – 7 = 3 7 + 3 = 10 10 – 7 = 3 8 + 2 = 10 10 – 8 = 2 8 + 2 = 10 10 – 8 = 2 9 + 1 = 10 10 – 9 = 1 9 + 1 = 10 10 – 9 = 1 1. Tính: 3 + 5 = 9 – 2 = 7 + 2 = 9 - 1 = 8 + 1 = 9 - 1 = 5 + 5 = 6 + 4 = a. 10 10 8 7 8 9 8 9 10 – 4 = 6 + 4 = 6 10 4 8 5 10 4 + - + - + 4 3 3 9 2 1 8 5 8 b. 6 3 9 8 2 5 6 6 7 3 3 7 5 2. 1 2 7 4 5 10 6 3 2 2 1 5 4 8 6 2 4 7 8 9 Số ? Số ? 4 5 1 4 3 4 5 6 2 3 1 3 4 5 1 2 [...]...3 Vieát pheùp tính thích a hôïp: 4 3 + + 3 4 = 7 = 7 b 10 -Có : = 7 3 10 quả bóng Cho : 3 quả bóng Còn : … quả bóng ? 10 - 3 = 7 10 - 3 10 - 4 4+6 6 7 10 ®óng råi 8-2 9+1 9-2 . 2 010. Toán 1 + 9 = 10 10 - 1 = 9 2+ 8 = 10 10 - 2 = 8 10 - 3 = 7 4 + 6 = 10 10 - 4 = 6 3 +7 = 10 Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 Bảng cộng và bảng. Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 1 + 9 = 10 10 – 1 = 9 1 + 9 = 10 10 – 1 = 9 2 + 8 = 10 10 – 2 = 8 2 + 8 = 10
- Xem thêm -

Xem thêm: bài: Bảng cộng trừ trong phạm vi 10, bài: Bảng cộng trừ trong phạm vi 10,

Hình ảnh liên quan

Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 - bài: Bảng cộng trừ trong phạm vi 10

Bảng c.

ộng và bảng trừ trong phạm vi 10 Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 - bài: Bảng cộng trừ trong phạm vi 10

Bảng c.

ộng và bảng trừ trong phạm vi 10 Bảng cộng và bảng trừ trong phạm vi 10 Xem tại trang 5 của tài liệu.