0

Một số hoạt động khi ở trường

12 427 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 15:11

KiÓm tra bµi cò: - Nªu c¸ch phßng ch¸y khi ®un nÊu ë nhµ? Mét sè ho¹t ®éng ë tr­êng H·y nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh trong tõng h×nh d­íi ®©y: S/46 H·y nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh trong tõng h×nh d­íi ®©y: Mét sè ho¹t ®éng ë tr­êng H·y nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh trong tõng h×nh d­íi ®©y: S/46 1 Mét sè ho¹t ®éng ë tr­êng H·y nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh trong tõng h×nh d­íi ®©y: S/46 2 Mét sè ho¹t ®éng ë tr­êng H·y nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh trong tõng h×nh d­íi ®©y: S/46 3 Mét sè ho¹t ®éng ë tr­êng H·y nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh trong tõng h×nh d­íi ®©y: S/46 4 Mét sè ho¹t ®éng ë tr­êng H·y nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh trong tõng h×nh d­íi ®©y: S/46 5 Mét sè ho¹t ®éng ë tr­êng H·y nãi vÒ c¸c ho¹t ®éng cña häc sinh trong tõng h×nh d­íi ®©y: S/46 6 Một số hoạt động trường S/47 Hãy liên hệ thực tế và trả lời: -Kể tên các môn học bạn được học trường. -Bạn thích nhất môn học nào? Tại sao? -Hoạt động chủ yếu của học sinh trường là gì? [...].. .Một số hoạt động trường Hãy nói về các hoạt động của học sinh trong từng hình dưới đây: -Kể tên các môn học bạn được học trường -Bạn thích nhất môn học nào? Tại sao? -Hoạt động chủ yếu của học sinh trường là gì? Xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo và các em học sinh . sinh ở trường là gì? Một số hoạt động ở trường Hãy nói về các hoạt động của học sinh trong từng hình dưới đây: -Kể tên các môn học bạn được học ở trường. . Một số hoạt động ở trường S/47 Hãy liên hệ thực tế và trả lời: -Kể tên các môn học bạn được học ở trường. -Bạn thích nhất môn học nào? Tại sao? -Hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số hoạt động khi ở trường, Một số hoạt động khi ở trường,

Hình ảnh liên quan

Hãy nói về các hoạt động của học sinh trong từng hình dưới đây: - Một số hoạt động khi ở trường

y.

nói về các hoạt động của học sinh trong từng hình dưới đây: Xem tại trang 11 của tài liệu.

Từ khóa liên quan