0

Đề kiểm tra 45 lớp 11

2 473 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 14:11

Phần I. trắc nghiệm (7.5 điểm) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Câu 1: Để khai báo tên chương trình ta dung cú pháp như thế nào? A. Uses <tên chương trình>; B. Const <tên chương trình>; C. Var <tên chương trình>; D. Program <tên chương trình>; Câu 2: Bảng chữ cái trong Pascal bao gồm bao nhiêu kí tự? A. 61 B. 60 C. 87 D. 86 Câu 3: Để có thể dùng câu lệnh xóa màn hình CLRSCR ta phải sử dụng câu lệnh nào ở phần khai báo? A. Program CRT; B. Uses CRT; C. Const CRT; D. Var CRT; Câu 4: Trong các kiểu dữ liệu sau, kiểu dữ liệu nào có miền giá trị 0 255? A. Byte B. Integer C. Word D. Real Câu 5: Trong các kiểu dữ liệu sau, kiểu nào biểu diễn số thực? A. Integer B. Char C. Real D. Boolean Câu 6: Biến A=’K’ vậy biến A thuộc kiểu dữ liệu nào? A. Byte B. Real C. Char D. Boolean Câu 7: Tên trong Pascal có thể chứa? A. Chữ cái B. Chữ số C. Kí tự “_” D. A,B,C Câu 8: Để khai báo hằng ta sử dụng cú pháp nào ? A. Var <tên hằng> = <giá trị hằng>; B. Const <tên hằng> = <giá trị hằng>; C. Uses <tên hằng> = <giá trị hằng>; D. Program <tên hằng> = <giá trị hằng>; Câu 9: Tên trong Turbo Pascal có thể bao gồm tối đa bao nhiêu kí tự? A. 126 B. 127 C. 256 D. 255 Câu 10: Khi diễn giải cú pháp của ngôn ngữ lập trình ta sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, các diễn giải bằng ngôn ngữ tự nhiên được đặt trong cặp ngoặc nào? A. () B. <> C. [] D. {} Câu 11: Kết quả của biểu thức 18 div 2+18 mod 4 là ? A. 14 B. 11 C. 12 D. 13 Câu 12: Biến là gì? A. Đại lượng được đặt tên ( theo qui tắc đăt tên của ngôn ngữ lập trình) B. Các biến dùng trong trương trình đều phải được khai báo C. Dung để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình D. Đại lượng được đặt tên ( theo qui tắc đăt tên của ngôn ngữ lập trình),dùng để lưu trữ giá trị và giá trị có thể được thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình Câu 13: Phần khai báo của một chương trình trong Pascal có thể bao gồm? A. Khai báo thư viện B. Khai báo hằng C. Khai báo tên chương trình D. Khai báo biến E. Cả A,B,C,D Câu 14: Bảng chữ cái trong Pascal bao gồm? A. Chữ cái thường và chữ cái hoa trong bảng chữ cái tiếng Anh B. 10 chữ số thập phân Ả rập C. 25kí tự đặc biệt Trang 1/2 - Mã đề thi 136 TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN Họ và tên:………………………… Lớp: 11B…. ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN : TIN HỌC Thời gian làm bài: 45 phút; Mã đề thi 136 Điểm D. Cả A,B,C Câu 15: Biến A lưu trữ giá trị là kết quả của một biểu thức quan hệ. Vậy phải khai báo biến A thuộc kiểu dữ liệu gì? A. Real B. Boolean C. Char D. Byte Câu 16: Chương trình dịch có khả năng phát hiện lỗi? A. Lỗi ngữ nghĩa B. Lỗi thuật toán C. Lỗi cú pháp D. Cả A,B,C Câu 17: Trong Pascal người ta dung kí tự nào để ngăn cách giữa các câu lệnh? A. Kí tự “:” B. Kí tự “;” C. Kí tự “.” D. Kí tự “ “ Câu 18: Cấu trúc của một chương trình trong Pascal bao gồm mấy phần? A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 Câu 19: Hãy chọn khai báo hằng đúng? A. Const pi =3.14; B. Program pi=3.14; C. Const pi := 3.14; D. Program pi:=3.14; Câu 20: Mỗi ngôn ngữ lập trình bao gồm các thành phần cơ bản? A. Cú pháp B. Ngữ nghĩa C. Bảng chữ cái D. Cả A,B,C Câu 21: Mỗi ngôn ngữ lập trình có mấy thành phần cơ bản? A. 1 B. 4 C. 2 D. 3 Câu 22: Biến A có giá trị trong khoảng từ 10 đến 22345, vậy A có thể khai báo thuộc kiểu dữ liệu nào trong các kiểu sau? A. Byte B. Integer C. Char D. Boolean Câu 23: Trong các phép toán sau phép tóan nào không phải là phép toán số học với số thực A. Cộng B. Trừ C. Nhân D. Chia nguyên (div) Câu 24: Hãy chọn những biểu diễn hằng đúng A. BEGIN B. VAR C. 1024. D. ‘END` Câu 25: Khi diễn giải cú pháp của ngôn ngữ lập trình ta sử dụng ngôn ngữ tự nhiên, các thành phần của chương trình có thể có được đặt trong cặp ngoặc nào? A. {} B. <> C. [] D. () Câu 26: Câu lệnh gán S:= ‘tin 11’ ; chỉ đúng khi biến S thuộc kiểu dữ liệu? A. Kiểu logic B. Kiểu thực C. Kiểu kí tự D. Kiểu nguyên Câu 27: Kết quả của biểu thức Sqr(x)+sqrt(x)+3 thuộc kiểu dữ liệu nào trong các kiểu dữ liệu sau? A. Kiểu thực B. Kiểu nguyên C. Kiểu kí tự D. Kiểu logic Câu 28: Trong các từ dưới đây, từ nào không phải là từ khóa của Pascal? A. Begin B. Var C. Const D. Readln Câu 29: Kết quả của biểu thức 18 div 2+18 mod 4 thuộc kiểu dữ liệu nào? A. Kiểu thực B. Kiểu nguyên C. Kiểu logic D. Kiểu kí tự Câu 30: Một chương trình trong Pascal tối thiểu phải có phần nào? A. Phần thân B. Cả phần khai báo và phần thân C. Phần khai báo Phần II. Tự luận (2.5 điểm) Câu 1. Nhập vào từ bàn phím 2 số nguyên a và b rồi đưa ra màn hình kết quả của phép toán: a div b,a mod b.Yêu cầu chương trình có sử dụng câu lệnh xóa màn hình. ----------------------------------------------- Trang 2/2 - Mã đề thi 136 . biệt Trang 1/2 - Mã đề thi 136 TRƯỜNG THPT CỘNG HIỀN Họ và tên:………………………… Lớp: 11B…. ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN : TIN HỌC Thời gian làm bài: 45 phút; Mã đề thi. cặp ngoặc nào? A. () B. <> C. [] D. {} Câu 11: Kết quả của biểu thức 18 div 2+18 mod 4 là ? A. 14 B. 11 C. 12 D. 13 Câu 12: Biến là gì? A. Đại lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 45 lớp 11, Đề kiểm tra 45 lớp 11,

Hình ảnh liên quan

Câu 3: Để có thể dùng câu lệnh xóa màn hình CLRSCR ta phải sử dụng câu lệnh nào ở phần khai báo? A - Đề kiểm tra 45 lớp 11

u.

3: Để có thể dùng câu lệnh xóa màn hình CLRSCR ta phải sử dụng câu lệnh nào ở phần khai báo? A Xem tại trang 1 của tài liệu.