0

On tap HKI tiet 36,37)

6 338 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 11:11

Ngày dạy: . Tiết 36,37: Ôn tập học kỳ I I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Ôn tập các phép tính về số hữu tỷ , số thực. - Ôn tập về đại lợng tỉ lệ thuận, đại lợng tỉ lệ nghịch. - Ôn tập về đồ thị hàm số y = ax (a 0) 2. Kĩ năng: - Tiếp tục rèn kỹ năng thực hiện các phép tính về số hữu tỷ số thực để tính giá trị biểu thức . Vận dụng các tính chất của đẳng thức , tính chất của tỷ lệ thức , tính chất của dãy tỷ số bằng nhau để tìm số cha biết. - Rèn kỹ năng giải toán về đại lợng tỉ lệ thuận, đại lợng tỉ lệ nghịch. - Rèn kỹ năng vẽ đò thị hàm số y = ax (a 0), Xét điểm thuộc, không thuộc đồ thị hàm số 3. Thái độ: - Giáo dục tính hệ thống , khoa học , tính chính xác cho HS. II. Chuẩn bị: GV: Bảng phụ III. Ph ơng pháp dạy học: Vấn đáp; Luyện tập và thực hành; Phát hiện và giải quyết vấn đề; IV. Tổ chức các hoạt động dạy học: 1. ổn định tổ chức 2. Tổ chức ôn tập A. Lý thuyết Bài 1 .Số hữu tỷ là gì? .Trong các số sau số nào là số hữu tỷ : 9 2 ; 7,2 3 ; 5 2,1 ; 3 1 . Số hữu tỷcó biểu diễn thập phân ntn? + Số vô tỷ có biểu diễn thập phân ntn? + Số thực là gì ? + Trong tập hợp số thực em đã biết những phép tính nào ? Bài 2 Tỉ lệ thức là gì? Nêu các tính chất? Viết dạng tổng quát của tính chất dãy tỉ số bằng nhau Nêu cách tìm ngoại tỉ Lập tỉ lệ thức từ 7x=3y Tìm x, y Nêu cách so sánh a,b,c Bài3 : Biết x : y = 7 : 6 và 2x y = 120.Giá trị của x và y bằng: A.x = 105; y = 90 B.x = 103; y = 86 C.x = 110; y = 100 D.x = 98; y = 84 Bài 4 .Khi nào 2 đại lợng y và x đại lợng tỉ lệ thuận với nhau? Cho VD? Nêu t/c của hai đại lợng tỷ lệ thuận? .Trong các khẳng định khẳng định nào sai: a)Quãng đờng 1 ô tô đi đợc tỷ lệ thuận với vận tốc của xe đó b)Lơng tháng của 1 công nhân tỷ lệ thuận với số ngày làm việc của công nhân đó c) Số tiền tiết kiệm hàng tháng tỷ lệ thuận với số tiền đã chi tiêu trong tháng đó d) Hai khẳng định a và b là đúng Bài 5: . Khi nào 2 đại lợng y và x tỉ lệ nghịch với nhau? Cho VD? Nêu t/c của hai đại lợng tỷ lệ nghịch? . Hai đại lợng nào dới đây có mối liên hệ tỷ lệ nghịch : a)Giá tiền C(đ) 1 tồ báo và số lợng mua N tờ báo b)Vận tốc V(km/h) và thời gian t(h)cần phải có để 1 đoàn tàu đi từ A đến B c)Trị giá tiền lãi tiết kiệm R(đ)theo thời gian t (tuần lễ) Bài 6 Đồ thị hàm số y = a.x ( a khác không) là gì? ,Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = - 3x? A.M(0,3; - 0,9) B.N(2; - 6) C.P(- 3; - 9) D. Q( 4; 12) Bài 7:Điểm M(a; 5,4) thuộc đồ thị hàm số y = 4,5x .Số a là: A.1,25 B.1,2 C.1,15 D.1,3 Hoạt động 1: Dạng bài tính giá trị biểu thức H : Xác định các phép tính có mặt trong biểu thức Mỗi Hs lên trình bày 1 phần II)Bài tập : 1) Thực hiện các phép tính sau : 2 1 7 2 15 1. 6 25 . 5 12 . 4 3 )1( 6 1 4. 1 12 .75,0) 2 == = a 44)100.( 25 11 )2,758,24.( 25 11 2,75. 25 11 )8,24( 25 11 ) === b 0 3 2 :0 3 2 : 7 5 4 1 7 2 4 3 3 2 :) 7 5 4 1 ( 3 2 : 7 2 4 3 ) == + ++ = ++ + c d) 12. 6 5 6 4 2 =12. 6 1 2 =12. 36 1 = 3 1 e) (-2) 2 + 36 - 9 + 25 =4+6-3+5 = 12 g) + 16 9 1: 34 7 2.4,32,5: 4 3 9 6 25 16 . 8 75 . 25 16 . 8 60 8 15 16 25 : 2 15 26 5 . 4 39 36 25 : 34 75 . 5 17 5 26 : 4 39 = = += += += Hoạt động 2: Ôn tập tỉ lệ thức - dãy tỉ số bằng nhau H : Xác định rõ thành phần của x và tìm giá trị của x + 5 Hs làm 5 phần Cả lớp làm vào vở GV : Hớng dẫn Hs phơng pháp tìm GTLN, GTNN của bt 1)Tìm x : a/ x : 8,5 = 0,69 : (-1,15) b/ 0,25x : 3 = 5/6 : 0,125 2)Tìm 2 số x và y biết 7x = 3y và x - y = 16 7x = 3y 4 4 16 7373 = = == yxyx x = -4.3 = -12 ; y = 7.(-4) = -28 3)So sánh các số a, b, c biết cba cba cba a c c b b a === ++ ++ === 1 4)Tìm các số a, b, c biết 432 cba == và a+2b-3c = -20 5 4 20 1262 32 12 3 6 2 2 432 = = ++ ++ === == cbacba cba a=2.5=10 b=3.5=15 c=4.5=20 5)Tìm x biết 64)5)( 5315|31| 38|31| 3|31|8) 4112) 5 2 )10(:3 3 2 ) 5 3 : 3 1 3 2 ) 3 =+ == = = =+ = =+ xe xx x xd xc x b xa 6)Tìm GTLN(GTNN) của bt a)A = 0,5 - |x-4| Ta có |x-4| 0 x-|x-4| 0x 5 - |x-4| 5 A 5 max A = 5 x = 4 Hoạt động 3: các bài toán tỉ lẹ thuận, tỉ lệ nghịch +HS 1 giải phần a +HS 2 giải phần b GVđa bảng phụ có bài tập : cứ 100 kg thóc thì cho 60 kg gạo. Hỏi 20 bao thóc mỗi bao nặng 60 kg cho bao nhiêu kg gạo. H: Đọc và tóm tắt đề bài +Tóm tắt đề bài : Sốthóc(kg) Số gạo(kg) 100 60 20bao=120 +Xđ các đại lợng +tóm tắt GV đa bảng phụ có bài tập H: số ngời và thời gian làm là 2 đại lợng ntn? GV: treo bảng phụ có BT: Só HS 4 khối 6,7,8,9 tỷ lệ với các số 9,8,7,6 . Biết rằng số HS khối 9 ít hơn số HS khối 7 là 70 . Tính số HS mỗi khối Bài1: Chia số 310 thành 3 phần : a, Tỉ lệ thuận với 2, 3, 5 b, Tỉ lệ nghịch với 2, 3, 5 Giải : Gọi 3 số cần tìm lần lợt là a,b,c Theo đề bài ta có : 532 cba == và a+b+c = 310 31 10 310 532532 == ++ ++ === cbacba a=2.31 = 62; a= 3.31 = 63; c= 5.31= 155 Bài2:20 bao thóc nặng : 60 x 20 = 1200 kg Gọi số gạo có trong 20 bao thóc là x kg vì số thóc và gạo là 2 đại lợng tỉ lệ thuận nên : )(72 100 60.120060 1200 100 kgx x ===>= Bài 3: 30 ngời làm hết 8 giờ 40 ngời làm hết x giờ Gọi thời gian cần tìm là x giờ vì số ngời và thời gian làm việc là 2 đại l- ợng tỉ lệ nghịch nên : 40x = 30.8 => )(6 40 8.30 giờ == x Vậy thời gian làm việc giảm đợc 8- 6 = 2(giờ) Bài 4: Gọi số HS của mỗi khối 6,7,8,9 lần l- ợt là x,y,z,t(với x,y,z,t N*) Theo bài ra ta có : 6789 tz y x === và y- t = 70 áp dụng t/c của dãy tỷ số bằng nhau ta có : 35 2 70 6868 == == ty t y Từ (1) và (2) , ta có : 2106.3535 6 2457.3535 7 2808.3535 8 3159.3535 9 35 6789 ===>= ===>= ===>= ===>= ==== t t z z y y x x tz y x Vậy số HS 4 khối 6,7,8,9,lần lợt là 315,280,245,210 em Hoạt động 4: hàm số và đồ thị hàm số y = ax H: Đồ thị hàm số y=ax(a0) có dạng nh thế nào? H: Nêu cách vẽ đồ thị hàm số y= ax GV treo bảng phụ: cho hàm số y= -2x: a, Biết điểm A(3;y 0 ) thuộc đồ thị HS y= -2x. Tính y 0 b, Điểm B(1,5;3) có thuộc đồ thị của HS y= -2x hay không? c, Vẽ đồ thị HS y= -2x GV: Treo bảng phụ có BT : a) đồ thị hàm số y=ax đi qua điểm A(4;2) a) Xác định hệ số a và vẽ đồ thị của hàm số đó b)Cho B(-2;-1);(5;3) không cần biểu diễn B và C trên mp toạ độ , hãy cho biết 3 điểm A,B,C có thẳng hàng không? Bài1 a, A(3;y 0 ) => x A =3; y A = y 0 Thay x A = 3; y A = y 0 vào hàm số y= -2x ta có y 0 = -2.3= 6 b, Xét B(1,5;3) => x B =1,5; y B = 3 Thay x= 1,5 vào công thức y= -2x đợc y= -2.1,5= -3 3 Vậy B(1,5;3) không phụ thuộc đồ thị hàm số y= -2x c, Vẽ đồ thị hàm số y= -2x đồ thị hàm số y= -2x là đờng thẳng đi qua gốc toạ độ và M(1;-2) Bài2 a)Đồ thị hàm số y=ax đi qua A(4;2) nên ta có 2= a.4 =>a= 1/2 Vậy hàm số đã cho là y= 1/2x b) B(-2;-1) => x=-2 ;y=-1 Thay x=-2 vào công thức của hàm số y=1/2x đợc y=1/2 (-2)=-1= y B Vậy điểm B(-2, -1) đồ thị hàm số y = 1/2.x Y X M 1 -2 0 GV : Treo bảng phụ có bài tập : Giả sử A, B là hai điểm thuộc đồ thị hàm số y=3x+1. a/ Tung độ của điẻm A là bao nhiêu nếu hoành độ của nó bằng 2/3 b/ Hoành độ của điểm B là bao nhiêu nếu tung độ của nó bằng -8 GV : Vậy 1 điểm thuộc đồ thị hàm số y = f(x) khi nào ? c) Điểm C (5, 3) x C =5; y C = 3 Thay x C = 5 vào hàm số y = 1/2.x đợc : y = 1/2.5 = 5/23 yy C Vậy điểm C không thuộc đồ thị hàm số Do đó A, B, C không thẳng hàng Bài 3 a)Thay x = 2/3 vào công thức y=3x +1. Từ đó tính đợc y = 3.2/3 + 1 = 3 Vậy tung độ của điểm A là 3 b)Thay y = -8 vào công thức đợc - 8 = 3x +1 x = -3 Vậy hoành độ của điểm B là -3 3 .H ớng dẫn học và làm bài ở nhà ( 3 / ) 1. Ôn tập theo các câu hỏi ôn tập chơng I và chơng II SGK 2. Xem lại các dạng bài tập ( chú ý phơng pháp ) 3. Chuẩn bị kiểm tra học kỳ cùng môn hình học Chuẩn bị thớc kẻ, ê ke, com pa, máy tính 4. Tập vẽ đồ thị hàm số Ngày dạy: Tiết40: Trả bài kiểm tra học kỳ I I. Mục tiêu: . HS thấy đợc các u khuyết điểm trong bài kiểm tra . HS thấy đợc cách làm bài kiểm tra ,thấy đợc các kiến thức cơ bản dùng trong bài. .Rút kinh nghiệm cho bản thân về những sai sót mắc phải. II . Chuẩn bị : . . Đáp án , bài đã chấm của HS III.Tiến trình dạy học Hoạt động của GV và HS Hoạt động của HS Ghi bảng-Trình chiếu Hoạt động 1: Nhận xét chung GV: Nêu nhận xét chung về bài làm của HS( các u , khuyết điểm , các điểm tốt ,khá ) Hoạt động 2:chữa bài kiểm tra -GV chữa bài theo đáp án Hoạt động 3 : những lỗi th ờng mắc phải 1. Kĩ năng thực hiện các phép tính về các số còn nhầm lẫn 2. Một vài HS còn cha biết vẽ đồ thị hàm số. . HS thấy đợc các u khuyết điểm trong bài kiểm tra . HS thấy đợc cách làm bài kiểm tra ,thấy đợc các kiến thức cơ bản dùng trong bài. .Rút kinh nghiệm cho. thập phân ntn? + Số vô tỷ có biểu diễn thập phân ntn? + Số thực là gì ? + Trong tập hợp số thực em đã biết những phép tính nào ? Bài 2 Tỉ lệ thức là gì?
- Xem thêm -

Xem thêm: On tap HKI tiet 36,37), On tap HKI tiet 36,37),

Hình ảnh liên quan

GVđa bảng phụ có bài tập : cứ 100 kg thóc thì cho 60 kg gạo. Hỏi 20 bao thóc mỗi bao nặng 60 kg cho bao nhiêu kg gạo. - On tap HKI tiet 36,37)

a.

bảng phụ có bài tập : cứ 100 kg thóc thì cho 60 kg gạo. Hỏi 20 bao thóc mỗi bao nặng 60 kg cho bao nhiêu kg gạo Xem tại trang 4 của tài liệu.
GV: Treo bảng phụ có BT: - On tap HKI tiet 36,37)

reo.

bảng phụ có BT: Xem tại trang 5 của tài liệu.