0

dethi thuan lop 4

14 391 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 10:11

Thứ ngày tháng năm 2010 Phòng GD-ĐT Thanh Bình Đề Kiểm tra Chất lượng HK1 Trường Tiểu Học Tân Bình 1 Năm Học: 2010- 2011 Lớp: 4 Môn: Toán Họ và tên: Thời gian : 40 phút A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (6đ) Hãy khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng nhất. 1. Số năm mươi hai nghìn tám trăm linh bảy được viết là: A . 52708 B. 52807 C. 52087 D. 52078 2. Số 702894 đọc là: A. Bảy trăm hai mươi ba nghìn tám trăm chín mươi bốn. B. Tám trăm linh hai nghìn tám trăm chín mươi bốn C Bảy trăm linh hai nghìn tám trăm chín mươi bốn. D. Bảy trăm linh hai nghìn chín trăm tám mươi bốn. 3. Số bé nhất trong các số: 796312, 786312, 796423, 762543 là: A. 796312 B. 786312 C. 796423 D. 762543 4. Năm 1284 thuộc thế kỷ thứ mấy ? A. XIII B. XI C. XII D. X 5. Dãy số nào sau đây là dãy số tự nhiên ? A. 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5. B. 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; … C. 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; … D. 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8 ;… 6. 5 tạ 70 kg = ? kg A. 570 kg B. 5070 kg C. 750 kg D. 5007 kg 7 . 48 : ( 2 x 4) = ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 8. 1 giờ 25 phút = ? ? A. 125 phút B. 75 phút C. 85phút D. 95phút 9. 1 tấn200kg = ? A. 10200kg B. 12000kg C. 120kg D. 1200kg 10.5m2dm = ? A. 520cm B. 502cm C. 5200cm D. 5002cm 11. 1230000 : 1000 = ? A. 123000 B. 12300 C. 1230 D. 123 12. Hình chữ nhật có chiều dài 12m , chiều rộng 8m .Chu vi hình chữ nhật đólà? A.20m B. 10m C. 96m D.40m B. PHẦN TỰ LUẬN ( 4đ) 1. Tìm X, biết: ( 1đ) a. x + 38726 = 79680 b. x : 24 = 2507 X =…………… … X=……………………… X= ……… X= ……………. 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất: ( 1đ) 208 x 97 + 208 x 3 =………………………… =………………………… =………………………… 3. Một hình chữ nhật có nửa chu vi 64 m, chiều dài hơn chiều rộng 16m. Tính diện tích hình chữ nhật đó. P N MễN: TON-LễP 4 KIEM TRA ẹềNH Kè CUOI HOẽC Kè I - NAấM HOẽC 2010-2011 A.PHN TRC NGHIM: (6) khoanh vo ch cỏi trc kt qu ỳng mi cõu (0,5 ). 1. B 2.C 3.D 4.A 5.C 6.A 7.D 8.C 9. A 10.B 11.C 12.D B. PHN T LUN ( 4) Bi 1:Tớnh ỳng kt qu mi bi ( 0,5 ) a. X + 38726 = 79680 b. X : 24 = 2507 X = 79680 38726 X= 2507 x 24 X= 40954 X= 60168 Bi 2. Tớnh bng cỏch thun tin nht: (1 ) 208 x 97 + 208 x 3 = 208 x (97 + 3 ) = 208 x 100 =20800 Bi 3: ( 2 ) Bi gii: Chiu di hỡnh ch nht l: (64 + 16) : 2 = 40 (m ) (0,5 ) Chiu rng hỡnh ch nht l: (64 - 16) : 2 = 24 (m ) (0,5 ) Din tớch hỡnh ch nht l: 40 x 24 = 960 (m2) (0,5 ) ỏp s: 960 m2 (0,5 ) Thứ ngày tháng năm 2010 Phòng GD-ĐT Thanh Bình Đề Kiểm tra Chất lượng HK1 Trường Tiểu Học Tân Bình 1 Năm Học: 2010- 2011 Lớp: 4 Môn: Tiếng việt Họ và tên: Thời gian : 80 phút A. KIỂM TRA ĐỌC: (10đ) I. Đọc thành tiếng (5đ) Cho HS bốc thăm và đọc thành tiếng một đoạn văn khoảng 110 chữ thuộc chủ đề đã học ở HKI ( GV chọn các đoạn trong SGK Tiếng Việt 5, tập một; ghi tên bài, số trang trong SGK vào phiếu cho từng HS bốc thăm và đọc thành tiếng đoạn văn do GV đã đánh dấu). -Trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu. II. §äc hiÓu. ( 5 điểm ) Đọc thầm bài : KÉO CO Kéo co là một trò chơi thể hiện tinh thần thượng võ của dân tộc ta. Tục kéo co mỗi vùng một khác, nhưng bao giờ cũng là cuộc đấu tài, đấu sức giữa hai bên. Kéo co phải đủ ba keo. Bên nào kéo được đối phương ngã về phía mình nhiều keo hơn là bên ấy thắng. Hội làng Hữu Trấp thuộc huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh thường tổ chức thi kéo co giữa nam và nữ. Có năm bên nam thắng, có năm bên nữ thắng. Nhưng dù bên nào thắng thì cuộc thi cũng rất là vui. Vui ở sự ganh đua, vui ở những tiếng hò reo khuyến khích của người xem hội. Làng Tích Sơn thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc lại có tục thi kéo co giữa trai tráng hai giáp trong làng. Số người của mỗi bên không hạn chế. Nhiều khi, có giáp thua keo đầu tới keo thứ hai, đàn ông trong giáp kéo đến đông hơn, thế là chuyển bại thành thắng. Sau cuộc thi, dân làng nổi trống mừng bên thắng. các cô gái trong làng cũng không ngớt lời khen ngợi những chàng trai thắng cuộc. Theo Toan Ánh Dựa vào nội dung bài tập đọc khoanh trước ý trả lời đúng nhất: 1/ Trò chơi kéo co thể hiện điều gì? a. Trò chơi kéo co thể hiện tinh thần dũng cảm của dân ta. b. Trò chơi kéo co thể hiện tinh thần cần cù của dân ta. c. Trò chơi kéo co thể hiện tinh thần thượng võ của đân ta. 2/ Cách chơi kéo co ở làng Hữu Trấp có gì đặc biệt? a. Kéo co giữa nam và nũ. b. Kéo co giữa nam và nam. c. Kéo co giữa nữ và nữ 3/ Cách chơi kéo co như thế nào ? a. Kéo co phải đủ hai keo. Bên nào kéo được đối phương ngã về phía mình nhiều keo hơn là bên ấy thắng. b. Kéo co phải đủ ba keo. Bên nào kéo được đối phương ngã về phía mình nhiều keo hơn là bên ấy thắng. c. Kéo co phải đủ bốn keo. Bên nào kéo được đối phương ngã về phía mình nhiều keo hơn là bên ấy thắng. 4/ Trò chơi kéo co là trò chơi: a. Rèn luyện sức mạnh. b. Rèn luyện sự khéo léo c. Rèn luyện trí tuệ 5/ Câu nào là câu kể Ai làm gì? a. Tục kéo co mỗi vùng một khác. b. Dân làng nổi trống mừng chiến thắng c. Kéo co phải đủ ba keo. 6/ Trò chơi cờ tướng là trò chơi: a. Rèn luyện sức mạnh b. rèn luyện sự khéo léo. c. Rèn luyện trí tuệ 7/ Thành ngữ chơi với lửa có nghĩa là: a. Mất trắng tay b. Làm một việc nguy hiểm c. Phải biết chọn bạn 8/ Đặt câu hỏi cho cụm từ " các cô gái trong làng", trong câu " Các cô gái trong làng cũng không ngớt lời khen ngợi những chàng trai thắng cuộc." a .Cái gì? b. Con gì? c. Ai ? B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 1/ Chính tả (5 đ) Giáo viên đọc cho HS viết bài : “ Cánh diều tuổi thơ” ( Đoạn từ đầu đến những vì sao sớm ) SGK/ 146. . . . . . . . . . . 2/ TLV ( 5đ) §Ò bµi: Em h·y t¶ mét c¸i cÆp s¸ch cña em (hoÆc cña b¹n em) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 4 A. KIỂM TRA ĐỌC : ( 10 điểm ) I. Đọc thành tiếng : ( 5 điểm ) - GV đánh giá, cho điểm dựa vào các yêu cầu sau : + Đọc đúng tiếng, đúng từ : 1đ ( Đọc sai 2-4 từ : trừ 0,5đ, đọc sai 5 tiếng trở lên :0đ) + Ngắt nghỉ hơi đúng ở các câu, các cụm từ rõ nghĩa : 1đ ( Đọc ngắt nghỉ hơi không đúng từ 2-3 chổ : 0,5đ. Từ 4 chổ trở lên : 0đ ) + Giọng đọc bước đầu có biểu cảm : 1đ ( Giọng đọc chưa thể hiện rõ tính biểu cảm : 0,5đ. Không thể hiện tính biểu cảm :0đ ) + Tốc độ đúng yêu cầu ( không quá 1 phút ) 1đ ( Đọc từ 1-2 phút : 0,5đ. Quá 1 phút : 0đ ) + Trả lời đúng các ý câu hỏi : 1đ ( trả lời chưa đủ ý hoặc diễn đạt chưa rõ ràng : 0,5đ. Trả lời sai : 0đ) II. ĐỌC HIỂU ( 5 điểm) ĐÁP ÁN Khoanh đúng từ câu 1 đến 6 mỗi câu (0,5 đ) Khoanh đúng câu 7- 8 mỗi câu (1đ) Câu 1: c Câu 2: a Câu 3: b Câu 4: a Câu 5: b Câu 6: c Câu 7: b Câu 8: c III. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm) 1/Chính tả : ( 5 điểm ) Bài viết được điểm tối đa khi không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đẹp, đúng cỡ. Mỗi lỗi trong bài viết ( sai – phụ âm đầu, vần, thanh, viết hoa không đúng quy định ) trừ 0,5 đ Nếu chữ viết không rõ ràng, sai độ cao, khoản cách, kiểu chữ, trình bày không đẹp trừ 1 điểm toàn bài . 2/ Tập làm văn : ( 5 điểm) - Nội dung, cấu trúc có đủ 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài, trình tự miêu tả hợp lý ( 3đ) - Hình thức diễn đạt : Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ chính xác, không sai chính tả, diễn đạt trôi chảy, tự nhiên, chân thật ( 2đ) Tuỳ theo mức độ mà GV chấm theo : 5 ; 4,5 ; 4 ; 3,5; 3 ; 2,5 ……1điểm Thứ ngày tháng năm 2010 Phòng GD-ĐT Thanh Bình Đề Kiểm tra Chất lượng HK1 Trường Tiểu Học Tân Bình 1 Năm Học: 2010- 2011 Lớp: 4 Mơn: Lịch sử +Địa lí Họ và tên: Thời gian : 40 A.Lịch sử: ( 5đ) Phần I:Trắc nghiệm (3 đ) Em hãy đánh dấu X vào ô  trước ý đúng nhất trong các câu hỏi sau: Câu 1: Đinh Bộ Lónh thống nhất giang sơn, lên ngôi Hoàng đế đặt tên nước là: (1 điểm)  a. Việt Nam  b. Đại Việt  c. Đại Cồ Việt Câu 2: Nhà Trần được thành lập là do: (1 điểm)  a. Lý Huệ Tông không có con trai, truyền ngôi cho Trần Cảnh.  b. Lý Chiêu Hoàng lấy Trần Cảnh và nhường ngôi cho chồng.  c. Trần Thủ Độ lật đổ họ Lý, chiếm ngôi vua. Câu 3: Nguyên nhân Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghóa là: (1 điểm)  a. Hai Bà Trưng nổi dậy khởi nghóa để đền nợ nước, trả thù nhà.  b. Thi Sách bò Tô Đònh bắt và giết hại.  c. Hai Bà Trưng căm thù quân xâm lược, muốn giải phóng đất nước. Phần II: Tự luận ( 3đ) Vì sao Lý Thái Tổ chọn vùng đất Đại La làm kinh đô?. (3 điểm) B.Địa Lí : (5đ) Phần I Trắc nghiệm: (3đ) Em hãy đánh dấu X vào ô  trước ý đúng nhất trong các câu hỏi sau: Câu 1: Dãy núi có đỉnh Phan- xi- păng cao nhất nước ta là: (1 điểm)  a Dãy Hoàng Liên Sơn  b. Dãy Đông Triều.  c Dãy Ngân Sơn Câu 2: Thành phố Đà Lạt thuộc tỉnh nào sau đây: (1 điểm)  a. Đồng Nai  b. Đắk lắk  c. Lâm Đồng Câu 3: Dãy Hoàng Liên Sơn nằm giữa sông: (1 điểm)  a. Sông Đà và sông Thái Bình.  b. Sông Hồng và sông Đà.  c. Sông Hồng và sông Thái Bình. Phần II:T ự luận ( 2 đ ) Khí hậu ở Tây Nguyên có mấy mùa? Nêu đặc điểm của từng mùa. (2điểm) [...]... I.Trắc nghiệm: Khoanh đúng từ câu 1- 4 Mỗi câu (1 đ) 1–B 2–D 3–A 4 B Câu 5 Nối ơ chữ ở cột A với ơ chữ ở cột B sao cho phù hợp.(2đ) A Nước sơng, hồ, ao B có nhiều phù sa Nước song thường bị vẩn đục vì lẫn nhiều đất, cát Nước mưa giữa trời, nước giếng, nước máy thường có màu xanh Nước hồ, ao có nhiều tảo sinh sống thường trong vì khơng bị lẫn nhiều đất, cát II.Tự luận: ( 4 ) 1.Trình bày vòng tuần hồn của... luận: ( 4 ) 1.Em hãy trình bày vòng tuần hồn của nước trong tự nhiên? 2 Nêu cách phòng tránh một số bệnh lây qua đường tiêu hóa? ĐÁP ÁN KHOA 4 –... điểm) - Vào mùa khô … đất khô vụn bở (0,5 điểm).(SGK/ 83) Thứ ngày tháng năm 2010 Phòng GD-ĐT Thanh Bình Đề Kiểm tra Chất lượng HK1 Trường Tiểu Học Tân Bình 1 Năm Học: 2010- 2011 Lớp: 4 Mơn: Khoa học Họ và tên: Thời gian : 40 phút Phần I Trắc nghiệm: (6đ) Khoanh vào ý trả lời đúng: Câu 1 Khơng khí và nước có những tính chất gì giống nhau A Có hình dạng xác định B Khơng màu khơng mùi khơng vị C Khơng thể...HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN LỊCH SỬ +ĐỊA LÍ -LỚP 4 KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2010-2011 A.Lịch Sử: PHẦN I: (3 điểm) Học sinh khoanh vào ý đúng nhất : đúng mỗi câu được 1 điểm Câu 1: ý c Câu 2: ý b Câu 3: ý a PHẦN II: (2 điểm) - Vì: Vua... ăn có bổ sung i-ốt Câu 3 Các bệnh liên quan đến nước là: A Tả, lị, thương hàn, tiêu chảy, bại liệt, viêm gan, mắt hột,… B Viêm phổi, lao, cúm C Các bệnh về tim, mạch, huyết áp cao D Bệnh HIV/AIDS Câu 4 Vai trò của chất bột đường là: A Xây dựng và đổi mới cơ thể B Cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ của cơ thể C Tham gia vào việc xây dựng cơ thể, tạo ra các men thúc đẩy . Số bé nhất trong các số: 796312, 786312, 79 642 3, 762 543 là: A. 796312 B. 786312 C. 79 642 3 D. 762 543 4. Năm 12 84 thuộc thế kỷ thứ mấy ? A. XIII B. XI C. XII. di hỡnh ch nht l: ( 64 + 16) : 2 = 40 (m ) (0,5 ) Chiu rng hỡnh ch nht l: ( 64 - 16) : 2 = 24 (m ) (0,5 ) Din tớch hỡnh ch nht l: 40 x 24 = 960 (m2) (0,5 )
- Xem thêm -

Xem thêm: dethi thuan lop 4, dethi thuan lop 4,

Hình ảnh liên quan

12. Hình chữ nhật cĩ chiều dài 12 m, chiều rộng 8m .Chu vi hình chữ nhật đĩlà? - dethi thuan lop 4

12..

Hình chữ nhật cĩ chiều dài 12 m, chiều rộng 8m .Chu vi hình chữ nhật đĩlà? Xem tại trang 1 của tài liệu.