0

PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ NHÂN SỰ

27 426 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 09:20

Ban Giám Đốc CBCNV Lãnh đạo phòng ban Lãnh đạo phòng ban Ban giám đốc CBCNV HTTT quảnnhân sự Ban Giám Đốc CBCNV Lãnh đạo phòng ban Lãnh đạo phòng ban Ban giám đốc 1.0Cập nhật thông tin 3.0Xuất thông tin 2.0Xử lý HSNS QLHSNS Ban Giám Đốc Lãnh đạo phòng ban Thông tin về CBCNV Thông tin chung Thông tin về phòng ban Thông tin Thông tin đã xư lý Xuất thông tin dã xử lý Thông tin trợ giúp Thông tin được yêu cầu Thông tin trợ giúp Thông tin đã xư lý PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN NHÂN SỰ I.PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢNNHÂN SỰ. 1. Các sơ đồ mô tả: a. Sơ đồ ngữ cảnh. Sơ đồ ngữ cảnh b. Sơ đồ luồng thông tin (IFD) Sơ đồ luồng thông tin (IFD) c. Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) 2. Các mức chuẩn hoá dữ liệu. Từ sơ đồ mức chuẩn hoá ta có các bảng sau: Danh sách thuộc tính 1NF 2NF 3NF Mã nhân viên Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Nơi sinh Nguyên quán Số CMND Dân tộc Tôn giáo Sức khoẻ Hôn nhân Số điện thoại Ma trường Tên trường Ngành học Trình độ Trình độ NN Trình độ tin học Năm tốt nghiệp Mã phòng ban Phòng ban Địa chỉ Điện thoại Mã chức vụ Chức vụ Ngày vào làm Ngày nghỉ việc *Mã nhân viên Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Nơi sinh Nguyên quán Số CMND Dân tộc Tôn giáo Sức khoẻ Hôn nhân Số điện thoại *Mã nhân viên *Ma trường Tên trường Ngành học Trình độ Trình độ NN Trình độ tin học Năm tốt nghiệp *Mã nhân viên *Mã phòng ban Phòng ban Địa chỉ Điện thoại Mã chức vụ Chức vụ Ngày vào làm Ngày nghỉ việc *Mã nhân viên *Mã phòng ban *Mã dân tộc *Mã tôn giáo Họ và tên Ngày sinh Địa chỉ Nơi sinh Nguyên quán Số CMND Sức khoẻ Hôn nhân Số điện thoại *Mã dân tộc Dân tộc *Mã tôn giáo Tôn giáo *Mã nhân viên *Ma trường Tên trường Ngành học Trình độ Trình độ NN Trình độ tin học Năm tốt nghiệp *Mã phòng ban Phòng ban Địa chỉ Điện thoại *Mã nhân viên *Mã chức vụ Chức vụ Ngày vào làm Ngày nghỉ việc ----> ----> ----> ----> ----> *Mã chức vụ Chức vụ *Mã nhân viên Ngày vào làm Ngày nghỉ việc - Bảng nhân viên. - Bảng học vấn - Bảng quá trình đào tạo - Bảng quá trình công tác. - Bảng tôn giáo, bảng dân tộc, bảng phòng ban và bảng trình độ. II. THÔNG TIN ĐẦU VÀO VÀ ĐẦU RA CỦA HỆ THỐNG QUẢNNHÂN SỰ. 1.Thông tin đầu vào của Hệ Thống. Luồng thông tin vào của hệ thống bao gồm ; - Hồ sơ về cán bộ công nhân viên: Thông tin đầu vào này do chính cán bộ công nhân viên (CBCNV) của cơ quan cung cấp thông qua bản hồ sơ của mỗi CBCNV. - Danh sách phòng ban: Đây là thông tin về phòng ban do lãnh đạo của công ty cung cấp. - Danh sách chức vụ: Là thông tin về các vị trí quản lý trong cơ quan. Thông tin này cũng được cung cấp bởi lãnh đạo của công ty. - Danh sách cán bộ công nhân viên trong tong phòng ban: Cho biết những thông tin về số lượng CBCNV trong mỗi phòng ban với họ tên, chức vụ và một số thông tin khác đi kèm. Thông tin này được cung cấp từ các phòng ban trong cơ quan. - Ngoài ra còn có một số thông tin đầu vào khác phục vụ cho hệ thống. 2.Thông tin đầu ra của hệ thống. Thông tin ra là những thông tin đã xử lý và tổng hợp từ các thông tin vào. Thông tin ra chính là kết quả hoạt động của hệ thống. Nó phục vụ cho nhu cầu về thông tin của những người sử dụng hệ thống này và đáp ứng nhu cầu của cơ quan. Thông tin ra càng có chất lượng cao tức là đáp ứng tốt nhu cầu về thông tin của người sử dụng, nâng cao hiệu quả quản lý thì càng chứng tỏ hệ thống hoạt động tốt. Trong hệ thống thông tin phục vụ quảnnhân sự cho cơ quan, thì các thông tin đầu ra giúp cho ban lãnh đạo của doanh nghiêph theo dõi được các thông tin về cán bộ công nhân viên chức trong từng phòng ban, số lượng công nhân viên, chuyên môn, trình độ, lý lịch, kinh nghiệm làm việc,… của từng cán bộ công nhân viên. Từ các thông tin đầu vào qua quá trình xử lý thu được các thông tin đầu ra: * Báo cáo tổng hợp danh sách cán bộ công nhân viên toàn cơ quan. * Báo cáo tổng hợp danh sách cán bộ công nhân viên trong từng phòng ban. * Báo cáo tổng hợp danh sách cán bộ công nhân viên theo trình độ học vấn. * Báo cáo tổng hợp danh sách cán bộ công nhân viên theo giới tính. * Báo cáo tổng hợp danh sách cán bộ công nhân viên nghỉ hưu. III.THIẾT KẾ HỆ THỐNG MỚI. 1.Thiết kế cơ sở dữ liệu. Từ các thông tin đầu vào và các thông đầu ra cần phải có của hệ thống thông tin quảnnhân sự, em thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống quảnnhân sự như sau: * Bảng Nhân viên lưu giữ những thông tinnhân về CBCNV. * Bảng Học vấn lưu trữ trình độ học vấn chung của CBCNV. * Bảng Quá trình công tác lưu giữ thông tin quá trình làm việc và công tác của CBNCV. * Bảng Quá trình đào tạo lưu giữ thông tin về quá trình học tập và đào tạo của CBCNV. * Bảng Phòng ban lưu giữ thông tin về từng phòng ban trong cơ quan. * Bảng Dân tộc cung cấp thông tin về các dân tộc Việt Nam và thế giới. * Bảng Tôn giáo cung cấp thông tin về loại hình tôn giáo. * Bảng Trình độ cho biết trình độ học của CBCNV. Sơ đồ quan hệ thực thể giữa các bảng trong cơ sở dữ liệu 2. Các thuật toán của chương trình. 2.1 Thuật toán đăng nhập. Bắt đầu Nhập tên người dùng & mật khẩu CÓ Kiểm tra sự hợp lệ của tên người dùng & mật khẩu Có tiếp tiếp tục không 2.2 Thuật toán nhập dữ liệu. SAI ĐÚNG Thực hiện các công việc cần l m cà ủa người sử dụng theo quyền hạn người sử dụng KHÔNG Kết thúc Bắt đầu Tạo bản ghi rỗng Nhập mã bản ghi muốn sửa Hiện bản ghi cần sửa Bắt đầu Kết thúc Có tồn tại bản ghi này không? CÓ KHÔNG Sửa dữ liệu bản ghi Có sửa tiếp không? ThôngBáo CÓ KHÔNG 2.3 Thuật toán sửa dữ liệu. Tiến h nh nhà ập dữ liệu Có tiếp tục công việc nhập v là ưu bản ghi vừ nhập không? CÓ KHÔNG Kết thúc 2.4 Thuật toán tìm kiếm thông tin. Bắt đầu Nhập mã bản ghi cần tìm CÓ Xoá hồ sơ Cập nhật Nhập mới hồ sơ Tra cứu TT Theo mã nhân viên Theo chức vụ Theo phòng ban Danh mục DM phòng ban DM nhân viên DM chức vụ DM dân tộc DM tôn giáo DM trình độ 1 2 3 4 Báo cáo DSNV toàn cơ quan DSNV theo giới tinh DSNV theo phòng ban DSNV theo trình độ DSNV nghỉ hưu 3. Một số module chính trong chương trình Với vấn đề hiện tại còn nhiều vướng mắc trong cơ chế quản lý tại các cơ quan hành chính sự nghiệp – bài viết em đưa ra các module chương trình như sau: Kiểm tra bản ghi n y có hayà không theo mã bản ghi? Có tiếp tục không ? KHÔNG CÓ KHÔNG Hiện thông tin tìm thấy Kết thúc 4. Một số giao diện chính của chương trình. 4.1 Form đăng nhập. - Người dùng gõ tên và mật khẩu để xác nhận - đăng nhập chương trình. [...]... Giáo trình hệ thống thông tin quản, NXB Thống Kê, Hà nội, 2000 2 ThS Trần Công Uốn Giáo trình cơ sở dữ liệu, NXB Thống Kê, Hà nội, 2000 3 PGS.TS Hàn Viết Thuận Giáo trình cấu trúc dữ liệu, NXB Thống Kê, Hà Nội, 1999 4 Thạc Bình Cường Phân tíchthiết kế hệ thống thông tin, NXB Khoa học và Kỹ Thuật, Hà Nội, 2000 5 ThS Đinh Thế Hiển Phân tíchthiết kế hệ thống thông tin quản, NXB Thống Kê,... sách nhân viên toàn cơ quan * Danh sách nhân viên theo phòng ban * Danh sách nhân viên theo giới tính * Danh sách nhân viên theo trình độ học vấn * Danh sách nhân viên nghỉ hưu - Danh mục : Cập nhật thông tin của từng loại danh mục * Danh mục nhân viên: Thống tất cả nhân viên trong cơ quan (Có thể nhập thêm mới)với mộtvài thông tin cơ bản: mã nhân viên, tên nhân viên,… * Danh mục phòng ban: Thống. .. Một số báo cáo trong trương trình - Báo cáo tổng hợp danh sách nhân viên trong cơ quan với các thông tin cơ bản: mã nhân viên, họ và tên, giới tính, chức vụ, … - Danh sách nhân viên theo phòng ban cho ta thông tin lượng nhân viên trong các phòng ban khác nhau - Danh sách nhân viên theo giới tính cho biết thông tin lượng nhân viên nam và nhân viên nũ trong cơ quan (Cơ cấu giới) 5.Một số code chương trình... Nhập mới hồ sơ * Xoá hồ sơ * Kết thúc - Tìm kiếm: * Tra cứu thông tin - Báo cáo – Danh mục: * Báo cáo * Danh mục - Trợ giúp: * Hướng dẫn sử dụng * Thông tin phần mềm 4.3 Cập nhật - Nhập mới hồ sơ về các thông tin như sau: Sơ yếu lý lịch, Học tập và Công tác * Sơ yếu lý lịch: Lưu giữ các thông tin cơ bản về cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong cơ quan * Học tập: Lưu giữ thông tin về trình độ học vấn và... cơ quan với một vài thông tin cơ bản: mã phòng ban, tên phòng ban,… * Danh mục chức vụ: Thống và nhập mới chức vụ trong cơ quan * Danh mục trình độ: Thống và nhập mới học vấn của nhân viên trong cơ quan với các thong trình độ, trình độ ngoại ngữ,… * Danh mục dân tộc và tôn giáo: Nhằm thống và nhập mới thông tin về dân tộc và tín ngưỡng của nhân viên trong cơ quan các loại tin: 4.6 Một số báo... cơ quan * Học tập: Lưu giữ thông tin về trình độ học vấn và quá trình đào tạo của CBCNV trong cơ quan * Công tác: Thông tin về quá trình công tác và làm việc của CBNCV 4.4 Tìm kiếm - Tra cứu thông tin: Nhằm tìm kiếm thông tin nhân viên theo từng điều kiện thể khác nhau * Tìm kiếm theo mã nhân viên * Tìm kiếm theo phòng ban * Tìm kiếm theo chức vụ cụ 4.5 Báo cáo – Danh mục - Báo cáo : Cho phép chọn báo... 5.2Nút Thêm: if thisform.l1.visible=.T and thisform.g1.visible=.T then IF MESSAGEBOX('Bạn có muốn thêm mới bản ghi thêm mới bản ghi không ???',36, 'Thông báo !!! ') = 6 thisform.Cmd1.visible=.F .g2.visible=.T then IF MESSAGEBOX('Bạn có muốn không ???',36, 'Thông báo !!! ') = 6 thisform.Cmd1.visible=.F thisform.Cmd2.visible=.T thisform.cmd3.enabled=.F thisform.cmd4.enabled=.F thisform.Cmd5.enabled=.T thisform.cmd6.enabled=.F... MESSAGEBOX('Bạn đồng ý xoá bản ghi này ???',36, 'Thông báo !!! ') = 6 DELE if !EOF() skip pack endif if EOF() and !BOF() skip -1 endif ENDIF Thisform.Refresh thisform.T1.value="" thisform.T2.value="" thisform.T3.value="" thisform.T4.value="" endif && && if thisform.l2.visible=.T and thisform.g2.visible=.T then Select chucvu IF MESSAGEBOX('Bạn đồng ý xoá bản ghi này !?',36, 'Thông báo !!! ') = 6 DELE if !EOF() skip... ghi này !?',36, 'Thông báo !!! ') = 6 DELE if !EOF() skip pack endif if EOF() and !BOF() skip -1 endif ENDIF Thisform.Refresh thisform.T1.value="" thisform.T2.value="" thisform.T3.value="" thisform.T4.value="" endif && && if thisform.l5.visible=.T and thisform.g5.visible=.T and thisform.g6.visible=.T then Select dantoc select tongiao IF MESSAGEBOX('Bạn đồng ý xoá bản ghi này !?',36, 'Thông báo !!! ')... then if thisform.T2.value'trung' then =messagebox("Mật khẩu không hợp lệ bạn hãy nhập lại ! ",32, "Thông Báo !!! ") thisform.T2.value='' thisform.T2.setfocus endif số số thisform.hide SET DEFAULT TO c:\qlns\program run procedure men.prg else =messagebox("Tên người dùng không hợp lệ bạn hãy nhập lại ! ",32, "Thông Báo !!! ") thisform.T1.value='' thisform.T1.setfocus endif 5.2Nút Thêm: if thisform.l1.visible=.T . yêu cầu Thông tin trợ giúp Thông tin đã xư lý PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ NHÂN SỰ I.PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NHÂN SỰ. 1. Các. III.THIẾT KẾ HỆ THỐNG MỚI. 1 .Thiết kế cơ sở dữ liệu. Từ các thông tin đầu vào và các thông đầu ra cần phải có của hệ thống thông tin quản lý nhân sự, em thiết
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ NHÂN SỰ, PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ NHÂN SỰ,

Hình ảnh liên quan

Từ sơ đồ mức chuẩn hoá ta có các bảng sau: - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ NHÂN SỰ

s.

ơ đồ mức chuẩn hoá ta có các bảng sau: Xem tại trang 3 của tài liệu.
* Bảng Học vấn lưu trữ trình độ học vấn chung của CBCNV. - PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ NHÂN SỰ

ng.

Học vấn lưu trữ trình độ học vấn chung của CBCNV Xem tại trang 5 của tài liệu.

Từ khóa liên quan