0

T 2

6 174 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:11

Tióỳt 2: HầNH THANG 1/ ởnh nghộa: Caỷnh õaùy Caỷnh õaùy Caỷnh bón Caỷnh bón Hỗnh thang laỡ tổù giaùc coù hai caỷnh õọỳi song song A B C D H AB: õaùy nhoớ ; CD: õaùy lồùn AD, BC: Caỷnh bón AH DC: AH laỡ õổồỡng cao ?1: Cho hỗnh 15 a/ Tỗm caùc tổù giaùc laỡ hỗnh thang 60 0 60 0 A B C D Ta coù BC // AD vỗ coù cỷp goùc so le trong bũng nhau. Vỏỷy Tổù giaùc ABCD laỡ hỗnh thang F E H G 105 0 75 0 60 0 = 60 0 105 0 75 0 + = 18 0 0 Ta coù FG // EH vỗ coù cỷp goùc trong cuỡng phờa buỡ nhau. Vỏỷy Tổù giaùc EFGH laỡ hỗnh thang b/ Coù nhỏỷn xeùt gỗ vóử hai goùc kóử mọỹt caỷnh bón cuớa hỗnh thang? Tổù giaùc ABCD coù caùc caỷnh bón laỡ AB vaỡ CD 120 0 B + A = C + D = 180 0 Tổù giaùc EFGH coù caùc caỷnh bón laỡ EF vaỡ GH G + H = E + F = 180 0 Vỏỷy tọứng hai goùc kóử mọỹt caỷnh bón cuớa hỗnh thang bũng 180 0 BT ? 2a 1 1 2 D C BA D C B A 2 Xeùt ABD & CDB coù: B 1 = D 1 (SLT) D 2 = B 2 (SLT) BD: caỷnh chung Do õoù ABD = CDB (g-c-g) Suy ra: AD = BC & AB = CD (caỷnh tổồng ổùng) Nhỏỷn xeùt 1: Nóỳu mọỹt hỗnh thang coù hai caỷnh bón song song thỗ hai caỷnh bón bũng nhau, hai caỷnh õaùy bũng nhau Nhỏỷn xeùt 1: Nóỳu mọỹt hỗnh thang coù hai caỷnh bón song song thỗ hai caỷnh bón bũng nhau, hai caỷnh õaùy bũng nhau GT KL Cho t/g ABCD (AB // CD); AD // BC AD = BC vaỡ AB = CD BT ? 2b 1 1 D C BA Xeùt ABD & CDB coù: B 1 = D 1 (SLT) AB = CD (gt) BD: caỷnh chung Do õoù ABD = CDB (c-g-c) Suy ra: */ D 2 = B 2 AD // BC (cỷp goùc SLT bũng nhau) */ AB = CD (caỷnh tổồng ổùng) Nhỏỷn xeùt 2: Nóỳu mọỹt hỗnh thang coù hai caỷnh õaùy bũng nhau thỗ hai caỷnh bón song song vaỡ bũng nhau. Nhỏỷn xeùt 2: Nóỳu mọỹt hỗnh thang coù hai caỷnh õaùy bũng nhau thỗ hai caỷnh bón song song vaỡ bũng nhau. D C B A 2 2 GT KL Cho t/g ABCD (AB // CD); AB = CD AD // BC vaỡ AD = BC 2/ Hỗnh thang vuọng: D C B A D C B A Hỗnh thang vuọng laỡ hỗnh thang coù mọỹt goùc vuọng Luyóỷn tỏỷp Baỡi tỏỷp 7: 40 0 80 0 D C B A x y Ta coù: x + 80 0 = 180 0 x = 100 0 y = 140 0 50 0 70 0 D C B A x x 110 0 + 110 0 = 180 0 y 130 0 ⇒ x = 70 0 ⇒ y = 50 0 65 0 D C B A x 90 0 y 115 0 ⇒ x = 90 0 ⇒ y = 115 0 . Vỏỷy t ứng hai goùc kóử mọ t caỷnh bón cuớa hỗnh thang bũng 180 0 BT ? 2a 1 1 2 D C BA D C B A 2 Xe t ABD & CDB coù: B 1 = D 1 (SLT) D 2 = B 2 (SLT). nhau. Nhỏỷn xe t 2: Nóỳu mọ t hỗnh thang coù hai caỷnh õaùy bũng nhau thỗ hai caỷnh bón song song vaỡ bũng nhau. D C B A 2 2 GT KL Cho t/ g ABCD (AB //
- Xem thêm -

Xem thêm: T 2, T 2,

Hình ảnh liên quan

Tiết 2: HÌNH THANG 1/ Định nghĩa: - T 2

i.

ết 2: HÌNH THANG 1/ Định nghĩa: Xem tại trang 1 của tài liệu.
DTa có BC // AD vì có  - T 2

a.

có BC // AD vì có Xem tại trang 2 của tài liệu.
hình thang bằng 1800 - T 2

hình thang.

bằng 1800 Xem tại trang 2 của tài liệu.
Nhận xét 1: Nếu một hình thang có hai - T 2

h.

ận xét 1: Nếu một hình thang có hai Xem tại trang 3 của tài liệu.
*/ AB = CD (cạnh tương ứng) Nhận xét 2: Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau  thì hai cạnh bên  - T 2

c.

ạnh tương ứng) Nhận xét 2: Nếu một hình thang có hai cạnh đáy bằng nhau thì hai cạnh bên Xem tại trang 4 của tài liệu.
2/ Hình thang vuông: - T 2

2.

Hình thang vuông: Xem tại trang 5 của tài liệu.