0

SO-ke-toan

20 172 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 06:15

LOGO SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN Đề tài THỰC HIỆN : Nhóm SPO LỚP : CDQT10 GVHD : Ths. Nguyễn Thị Thu Hồn LOGO NỘI DUNG ĐỀ TÀI SỔ KẾ TOÁN HÌNH THỨC KẾ TOÁN  Khái niệm  Ý nghĩa  Hình thức ghi sổ  Cách thức ghi sổ vụ  Nhật ký chung  Nhật ký sổ cái  Kế toán chứng từ ghi sổ  Kế toán nhật ký chứng từ  Kế toán trên máy vi tính LOGO SỔ KẾ TỐN Khái niệm * Sổ sách kế toán: Là những tờ sổ theo mẫu nhất đònh có liên hệ chặt chẽ với nhau dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế theo đúng phương pháp kế toán trên cơ sở số liệu của chứng từ gốc. LOGO SỔ KẾ TỐN Ý nghĩa sổ sách kế tốn - Phản ánh một cách liên tục và có hệ thống sự biến động của từng loại tài sản, từng loại nguồn vốn và quá trình sản xuất kinh doanh  tổng hợp số liệu lập các báo cáo kế toán và phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. LOGO PHÂN LOẠI SỔ KẾ TOÁN Theo nội dung ghi chép 1 Theo cách ghi chép 2 Theo kiểu bố trí mẫu số 3 Theo tình hình tổ chức sổ 4 LOGO PHÂN LOẠI SỔ KẾ TỐN Sổ kế toán tổng hợp Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo các tài khoản như sổ cái chẳng hạn. Nội dung Ghi chép Sổ kế toán chi tiết Ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo tài khoản cấp 3,4 hoặc sổ chi tiết như sổ chi tiết vật liệu, sổ chi tiết thanh toán với người bán, thanh toán với người mua,… LOGO PHÂN LOẠI SỔ KẾ TOÁN Ghi theo trình tự thời gian Ghi theo hệ thống Sổ liên hợp Theo cách ghi Theo cách ghi chép chép LOGO PHÂN LOẠI SỔ KẾ TOÁN Theo kiểu bố trí mẫu số Theo kiểu bố trí mẫu số Theo kiểu bố trí mẫu số Theo kiểu bố trí mẫu số Bàn cờNhiều cộtKiểu 1 bênKiểu 2 bên LOGO CÁCH GHI SỔ KẾ TỐN Mở  Sổ kế tốn phải được mở vào đầu kì mỗi năm.  Phải được kí duyệt bởi người có trách nhiệm trước khi sử dụng. Ghi Thông tin, số liệu phải được ghi bằng bút mực, trường hợp ghi không hết trang sổ phải gạch chéo phần không ghi; khi ghi hết trang phải cộng số liệu tổng cộng của trang và chuyển số liệu tổng cộng sang trang kế tiếp Khố Cuối kỳ kế tốn phải khố sổ kế tốn trước khi lập báo cáo tài chính. Ngồi ra phải khố sổ kế tốn trong các trường hợp kiểm kê hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. LOGO Sửa chữa sổ kế toán (1) Phương pháp cải chính: Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp: - Sai sót trong diễn giải, không liên quan đến quan hệ đối ứng của các tài khoản; - Sai sót không ảnh hưởng đến số tiền tổng cộng.
- Xem thêm -

Xem thêm: SO-ke-toan, SO-ke-toan,

Hình ảnh liên quan

VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN - SO-ke-toan
VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN Xem tại trang 1 của tài liệu.
SỔ KẾ TỐN HÌNH THỨC KẾ TỐN - SO-ke-toan
SỔ KẾ TỐN HÌNH THỨC KẾ TỐN Xem tại trang 2 của tài liệu.
CÁC HÌNH THỨC GHI SỔ KT - SO-ke-toan
CÁC HÌNH THỨC GHI SỔ KT Xem tại trang 15 của tài liệu.
HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG - SO-ke-toan
HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG Xem tại trang 16 của tài liệu.
HÌNH THỨC NHẬT KÝ- SỔ CÁI - SO-ke-toan
HÌNH THỨC NHẬT KÝ- SỔ CÁI Xem tại trang 17 của tài liệu.
HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ - SO-ke-toan
HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHỨNG TỪ Xem tại trang 18 của tài liệu.
Hình thức kế toán trên máy vi tính - SO-ke-toan

Hình th.

ức kế toán trên máy vi tính Xem tại trang 19 của tài liệu.