0

Ứng dụng phương pháp mô phỏng trong việc giảng dạy môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật tại trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị

86 20 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 28/02/2021, 13:49

BGIODCVOTO TRlNGIHCBCHKHOAHNI PHMKHNHLINH NGDNGPHlNGPHPMễPHNG DY MễNCÔUTRCDLIUVGIITHUTTITRlNG CAOảNGXYDNGCễNGTRèNHễTHè TRONGVICGING LíLUNVPHlNGPHPDYHễC LUNVNTHCS SlPHM SlPHMKTHUTCễNGNGHTHễNGTIN NGlIHlNGDfiNKHOAHC: PGS.TSTrônViátDng HNi Nm1302 KTHUT CAMOAN Tụi xin cam đoan, nh ˆ–n sı Đucúuó ĐĐ u cng nhó ý tó ê fl –n cho đˆn chãa –n thƠc s no v chóa ó ỉ Đá ' Ơ' i Đá t phóõng tiá ng gỡ m tơi cam đoan ª i,ngày28tháng2nm2013 Phm Khánh Linh MjN ặ ántróõngv ôát Dng (Tró Só phƠò giỳp ,hó fl ặng Ơ n ng d ng vic gi dy môn C u trúc d liu gi i thu t t ng ng Xây d ng cơng trình th đãcâb§ ˇ§m õn PGS.TS Trôát Dng ó tr phó fl nvnny Tụicngxingổặ Đ mõnchõnthnhôán Só phƠ ò án o tƠ o sau Ơ tró ặng Cao ã ôáò ng cụng trỡnh ụ th ó giỳp áá uđ ˙ ˙ –nvn Tuyđã r' ı gópýđ˙đ¯ “ng, nhãnglu–nvncịnnhi¯ ˆ '–nđã tàiđã ¸nhân nm2013 Phm Khánh Linh ' Ł n ỉcớchnghiờnc itm Ơ Đ áỉ Phmkngphỏpnghiờnc ' nvn CHlàNG1.CàS Œ˚ ⁄ ŁNGPHlàNG Ơ Phmkngphápd ¥ Khái nim n cy h c tích c Mt s quy tn chi phy h c c Phmkngtiá Ơ Khỏi nim Vai trò c n dy h c n dy hc ph bi cs d ng hin Ch m v cn dy h Mt s yêu c u v nguyên t c gi m vic ch to s hc d tin dy h c ıı S cn thit hc ỉngcỏcphmkngphỏpvp hmkngti Ơ phi s dng phi h n dy l a ch n d n dy hc 21 ¯ phmkngphápmôph Khái nim v mơ phng Mơ hình ng Ø ngphmkngphápmơph ¥ Dy h ng t hn ch cy h c theo mơ hình mơ phng ˆ–nchmkng1 CHlàNG2 ŁNGPHlàNGPHÁPMƠPH ˚ Ô ã TRlNGCAOả NGCễNGTRèNHễTHè Ơ áĐ ' ngcụngtrỡnh Ơitrm ặ 2.1.1 Cỏc mụn hc chuyờn mụn thuc ng Tin ng dng t ng Xây d 2.1.2 ô th c Cu trúc d liu gii thut 2.1.3 Tính kh thi c a vic áp d ng công ngh thông tin, dy h pháp mô phng vào d y hc mơn Cu trúc d ı § liu gii thut Ø ˙ theophmkngphápmôph 2.2.1 Chn ni dung mơ phng 2.2.2 Tác dng mơ phng thut tốn hong dy h 2.2.3 M t s yêu c u thit k xây d 2.2.4 T ng quan v thut tốn sp xp c ng phn mêm mơ phng thut toán 2.2.5 Thit k xây d Giáo án gi ng phn mm mô ph ng thu t tốn sp xp ng mơn Cu trúc d li u gii thut có pháp dy hc mơ phng ˆ –nchmkng2 CHlàNG3.TH ˚MSlPH⁄ Øcđíchvà ¸ Ø ı 3.1.1 M c nghim 3.1.2 Nhim v th c nghim ¸ Phmkngphỏp 3.3.1 K hoch th ámsmphƠ c nghim 3.3.2 Ti n hành ánhgiákˆ §ı nh tính 3.42ánhgiáđˇnhlm ˆ –chmkng3 ´ ˚ ƒ ¸ ng d Ł ƒ ỉidungquynhphmkngphỏp Ơ Ơ áƠ áNgm cckb Đ ặ ƠNgm ặ aphmkngtiáƠ Ơ' Ơ ô ‡ ˆ –‡ˆ –‡ ˆ ˙uđ «'tđi˙˙ Hình3.2:ˇ « '؈ ni ) ĐĐ ĐĐô ' ĐĐô 'ỉ Đ Ơti ĐĐ ni ằctrmng Đ nỏnhgiỏc ặ Đ Đ Đ Đ KtquĐkhĐosỏtýkinchuyờngiavtớnhphựhpvtỏcngcamụ phngtrongdƠyhcmụnC'utrỳcdliáuvgiĐithut % ễN% Phãâng pháp d¥c nói riêng phãâng pháp giáo dØ ỉcvotƠ có ci ĐngvNhnó c taóvangtinhnh theo hó ng: ỉ Ơ` ỉ bó ỉ phóõng phỏp giỏo dỉc v o tƠ p tó sỏng tƠ a ngóặ ỉngcỏcphóõngphỏptiờn tinv phóõngtiá ánƠƠc, Đo iá ặ Ơo ngóặá 'n 'tnó c m m đào º, nng đ¥o có nng lı Ø Øº ¥¥y,đ ¥ º – Câu hi tpỈ –pchãâng8(tàili ¸ – ¸§ T a giáo viênı ¯ ¯phãângpháp: phóõngtiá ặ H N Khoa/b mụn Giỏo viờn nchmkng2 ' otƠ áĐ ng chóõng trỡnh ỉá Øng phãâng phápd¥ ı c nói riêng phãâng phỏpƠƠ d emlƠ Đ ' ớch dƠ c, trỡnh lnh h Đ ó ỉ ƠĐ ácic Cn c ỉ ¯ ˙ ˆı ... dng t ng Xây d 2.1.2 ô th c Cu trúc d liu gii thut 2.1.3 Tính kh thi c a vic áp d ng cơng ngh thông tin, dy h pháp mô phng vào d y hc mơn Cu trúc d ı § liu gii thut Ø ˙ theophmkngphápmôph 2.2.1... vic gi dy môn C u trúc d liu gi i thu t t ng ng Xây d ng cơng trình th đãcâb§ ˇ§m ân PGS.TS Trôát Dng ó tr phó fl nvnny Tụicngxingổặ Đ mõnchõnthnhôán Só phƠ ò án o tƠ o sau Ơ tró ặng Cao ã ... đánhgiávàt ø Í ˆ ổ ỉng phóõng phỏp Ơ' áĐ ổ ỉng phãâng pháp – ¥ ỉ Ø phãâng pháp nâng cao ó lóáĐ ' Ơ Đ ổ ỉ ỉ ỉ Ơ ' áĐ Đ Bng 3.5: í hai giỏo viên d %i Ê gi đánhgiávàt ø Í ˆ –“ˆ “ˆ ' ˙ Em có phãâng pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: Ứng dụng phương pháp mô phỏng trong việc giảng dạy môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật tại trường cao đẳng xây dựng công trình đô thị ,