Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 (hay)

2 517 8
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11 (hay)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

KIM TRA HC K 1 Mụn: HểA HC 11CB A:Phn trc nghim Cõu 1. Cho 29gam hn hp gm Al;Fe;Cu tỏc dng ht vi HNO 3 thu c 0,672 lớt khớ NO (ktc). Tớnh khi lng hn hp mui khan thu c sau phn ng l A. 29,44g B. 34,58g C. 36,00g D. 29,00g Cõu 2. Ion OH - cú th phn ng vi cỏc ion no sau õy? A. 2 2 3 3 , ,Cu HCO NO + B. 3 3 , ,H NO HCO + C. 3 2 4 , ,K Al SO + + D. 2 4 , ,Na Cl SO + Cõu 3. Trong dung dch Ba(OH) 2 cú pH = 10, nng mol/lớt ca dung dch Ba(OH) 2 l A. 0,00005M. B. 0,005M. C. 0, 0001M. D. 0,0005M. Cõu 4. Trong mt dung dch cú cha a mol Ca 2+ ; b mol Mg 2+ ; c mol Cl - v d mol NO 3 - . Nu a = 0,01 ; c = 0,01; d = 0,03 thỡ gớa tr ca a l A. b = 0,02 B. b = 0,03 C. b = 0,01 D. b = 0,04 Cõu 5. Nhit phõn hon ton mui NH 4 NO 2 sn phm thu c l A. N 2 O, H 2 O. B. N 2 , H 2 O. C. NO 2 , NH 3 , H 2 O. D. NO 2 , H 2 O. Cõu 6. P va th hin tớnh kh va th hin tớnh oxi húa l do A. P cú th tỏc dng vi oxi. B. P cú th tỏc dng vi kim loi. C. P cú s oxi húa 0 trung gian gia -3 v +3, +5. D. P cú th tỏc dng vi cỏc hp cht cú tớnh oxh khỏc. Cõu 7. Thờm 250 ml dung dch NaOH 2M vo 200ml dung dch H 3 PO 4 1,5M. Mui to thnh cú khi lng tng ng l (Na=23;P=31;O=16) A. 14,2g Na 2 HPO 4 ;32,8g Na 3 PO 4 B. 28,4g Na 2 HPO 4 ;16,4g Na 3 PO 4 C. 12,0g NaH 2 PO 4 ;28,4g Na 2 HPO 4 D. 24,0g NaH 2 PO 4 ;14,2g Na 2 HPO 4 Cõu 8. Chn cõu ỳng trong cỏc cõu di õy A. Nit ch th hin tớnh oxi húa. B. Nit ch th hin tớnh kh. C. Nit va th hin tớnh kh va th hin tớnh oxi húa. D. Tt c u sai. Cõu 9. Cn thờm bao nhiờu ml nc ct vo 20ml dung dch axit mnh cú pH = 3 thu c dung dch axit cú pH = 4? A. 100ml. B. 180ml. C. 10ml. D. 90ml. Cõu 10. Sc V lớt khớ CO 2 (ktc) vo 100ml dung dch Ca(OH) 2 0,15M thy xut hin 1gam kt ta trng. Lc kt ta ri em nung núng dung dch thu c 0,5g kt ta na. Giỏ tr V l: (Ca=40;O=16;H=1) A. 6,72 lớt. B. 0,448 lớt. C. 0,672 lớt D. 4,48 lớt Cõu 11. Cú 4 l ng bn dung dch mt nhón l: AlCl 3 , NaNO 3 , K 2 CO 3 , NH 4 NO 3 . Nu ch c phộp dựng mt cht lm thuc th thỡ cú th chn dung dch no trong cỏc dung dch sau A. Dd Ba(OH) 2 . B. Dd AgNO 3. C. Dd HCl D. Dd H 2 SO 4 . Cõu 12. Chn cõu tr li sai trong s cỏc cõu sau A. Giỏ tr [H + ] tng thỡ lc axit tng. B. Dung dch cú pH < 7: lm qu tớm húa . C. Dung dch cú giỏ tr pH = 7: cú mụi trng trung tớnh D. Giỏ tr pH tng thỡ lc axit tng. Cõu 13. Silic phản ứng đ ợc với nhóm các chất nào sau đây ( iu kin thớch hp) A. O 2 , Mg, C, F 2 , HCl B. O 2 , Ca, H 2 SO 4 , Na 2 O C. O 2 , Mg, C, F 2 , KOH D. O 2 , F 2 , HCl, KOH Câu 14. Nhiệt phân 3,76 g Cu(NO 3 ) 2 thu được 2,68 g chất rắn. Hiệu suất của phản ứng là : (Cu=64;N=14;O=16) A. 50% B. 45% C. 40% D. 60% Câu 15. Cho các dung dịch muối sau: X 1 : KCl X 2 : Na 2 CO 3 X 3 : NaHSO 4 X 4 : CH 3 COONa X 5 : K 2 SO 4 X 6 : AlCl 3 X 7 : NaCl X 8 : NH 4 Cl. Dung dịch nào có giá trị pH > 7? A. X 5 , X 7 B. X 1 , X 3 C. X 6 , X 8 D. X 4 , X 2 Câu 16. Để nhận biết ion NO 3 - trong dung dịch người ta: A. Hòa tan trong nước. B. Thêm một ít vụn sắt và dung dịch H 2 SO 4 loãng vào rồi đun nóng nhẹ hỗn hợp. C. Thêm một ít vụn Cu và dung dịch H 2 SO 4 loãng vào rồi đun nóng nhẹ hỗn hợp. D. Thêm một ít vụn Al và dung dịch H 2 SO 4 loãng vào rồi đun nóng nhẹ hỗn hợp. PHẦN TỰ LUẬN(40 phút) Câu 1: ( 2điểm)Thực hiện dãy chuyển hóa ( ghi rõ điều kiện nếu có) đánh số HCOOH 1 → CO 2 → CO 2 3 → Ca(HCO 3 ) 2 4 → CaCO 3 ↑ 8 H 3 PO 4 5 ¬  HNO 3 6 → AgNO 3 7 → O 2 Câu 2: (1,25 điểm) : Trộn 200 ml dung dịch HCl 0,25M với 800ml dung dịch chứa Ba(OH) 2 0,025M và NaOH 0,025M. Tính pH của dung dịch thu được ? Câu 3: (2,75 điểm) Cho 8,3 gam hỗn hợp Fe và Al vào dung dịch HNO 3 loãng lấy dư .Phản ứng xong thu được 4,48 lít khí NO duy nhất (đo ở đkc ) a) Viết phương trình phản ứng xảy ra và tính phần trăm khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu. b) Hòa tan 0,1 mol Cu kim loại trong 120 ml dung dịch X gồm HNO 3 1M và H 2 SO 4 0,5M. Sau khi phản ứng kết thúc thu được V lít khí NO duy nhất (đktc).Tính V? Fe = 56; Al = 27; N=14; H=1; O= 16; Cu= 64; Mg=24;Na=23; P=31; Pb=207. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ . axit cú pH = 4? A. 10 0ml. B. 18 0ml. C. 10 ml. D. 90ml. Cõu 10 . Sc V lớt khớ CO 2 (ktc) vo 10 0ml dung dch Ca(OH) 2 0 ,15 M thy xut hin 1gam kt ta trng. Lc. H 3 PO 4 1, 5M. Mui to thnh cú khi lng tng ng l (Na=23;P= 31; O =16 ) A. 14 ,2g Na 2 HPO 4 ;32,8g Na 3 PO 4 B. 28,4g Na 2 HPO 4 ;16 ,4g Na 3 PO 4 C. 12 ,0g NaH

Ngày đăng: 05/11/2013, 19:11

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan