Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11

13 992 17
Đề kiểm tra học kì 1 lớp 11

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

së GD§T tØnh lao cai trêng thpt sè MK Đề kiểm tra học kì lớp 11 môn : vật lí thời gian :60 phút Đề I Họ tên: Lớp: Phần I: Trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng(3 điểm) 1/ in tr bán dẫn có tính chất a nhỏ điện trở kim loại c lớn điện trở điện môi b điện trở chất điện phân d nhỏ điện trở điện môi 2/ Câu nói tính chất tia catốt KHƠNG ĐÚNG a Mang lượng lớn làm đen kính ảnh b Là dịng ion âm bay từ catốt đến anốt c Phát từ catốt truyền ngược chiều điện trường d Là dòng electron tự bay từ catốt đến anốt 3/ Chọn câu nhât Dòng điện chất điện phân có khối lượng vật chất giải phóng điện cực a tỉ lệ nghịch với điện lượng chuyển qua bình điện phân b tỉ lệ với điện lượng chạy qua bình điện phân c tỉ lệ nghịch với đương lượng điện hố chất giải phóng điện cực d tỉ lệ với thời gian dòng điện chạy qua 4/ Dịng điện chân khơng có tính chất U AK vơ lớn a dịng điện tăng nhanh b dịng điện có giá trị khơng đổi c tn theo định luật ơm d khơng có dịng điện 5/ Cơng lực điện trường di chuyển1 điện tích q theo đường trịn bán kính r là? a A=q 2r b A=0 c A= 2Π r.q d A= Π.r2.q 6/ Điện trường có đường sức điện trường a Cùng phương, chiều có độ lớn b Tập trung điểm c Cùng phương, chiều cách d Luôn cắt 7/ Lực tương tác hai điện tích thay đổi để vào hai điện tích kính suốt a Phương, chiều độ lớn không đổi b Phương chiều không đổi, độ lớn tăng c Phương, chiều độ lớn thay đổi d Phương chiều không đổi, độ lớn giảm 8/ Biểu thức biểu diễn1 đại lượng có đơn vị vơn a E.d b q/E c qEd d q.E 9/ Đơn vị đo suất điện động a Oát (W) b Culông (C) c Vôn (V) 10/ Điểm khác chủ yếu pin vơnta ácquy a phản ứng hố học ắcquy xảy thuận nghịch b tích điện khác hai cực c chất làm hai cực khác d sử dụng chất hoá học khác d Ampe (A) 11/ tượng đoản mạch nguồn điện xảy a dùng pin hay ắcuy để mắc mạch điện kín b khơng mắc cầu chì cho mạch điện kín c sử dụng dây dẫn ngắn để mắc mạch điện d Nối hai cực nguồn điện dây dẫn có điện trở nhỏ 12/ mắc song song hai nguồn điện giống nguồn tương đương với hai nguồn có a suất điện động tương đương nửa suất điện động nguồn riêng b suất điện động tương đương hai lầ suất điện động nguồn riêng c điện trở tương đương hai lần điện trở nguồn điện d điện trở tương đương nửa điện trở ca mi ngun in Phần II Bài tập tự luận(7 điểm) Câu cho hai điện tích có độ lớn q1=-5.10-6C, q2=8.10-6C, đặt A, B cách 5cm chân không A, tính lực điện tơng tác chúng B, tính cờng độ điện trờng trung điểm đoạn AB Câu2 Một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphát()CuSO4) với hai điện cực đồng Khi cho dòng điện không đổi chạy qua bình thời gian 30 phút thấy khối lợng catôt tăng thêm 1,143g Khối lợng mol nguyên tử đồng A=63,5g/mol Lờy F=96500C/ mol Dòng điện chạy qua bình điện phân có cờng độ bao nhiêu, Câu3 cho mạch điện nh hình vẽ Cho E1=15V, E2=5V, r1=1  ,r2=1  , E1 E2 r r1 A R1=6  , R2=3  R3=1  k mở: a tính điện trở mạch R2 b tính cờng độ dòng điện qua R3 A c tính công suất toả nhiệt điện trở d tính hiệu điện hai điểm A,B k đóng tính dòng điện qua ampe kế B R3 R1 Phiếu trả lời trắc nghiệm Môn: vật lí sở GD§T tØnh lao cai trêng thpt sè MK §Ị kiểm tra học kì lớp 11 môn : vật lí thời gian :60 phút Đề II Họ tên: Lớp: Phần I: Trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng(3 điểm) 1/ i vi mch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngồi điện trở cường độ dịng điện chạy mạch a tăng điện trở mạch tăng b giảm điện trở mạch tăng c tỉ lệ thuận với điện trở mạch d tỉ lệ nghịch với điện trở mạch 2/ Đơn vị đo suất điện động a Vôn (V) b Culông (C) c Ampe (A) d Oát (W) 3/ tượng đoản mạch nguồn điện xảy a sử dụng dây dẫn ngắn để mắc mạch điện b khơng mắc cầu chì cho mạch điện kín c Nối hai cực nguồn điện dây dẫn có điện trở nhỏ d dùng pin hay ắcuy để mắc mạch điện kín 4/ Điểm khác chủ yếu pin vơnta ácquy a chất làm hai cực khác b tích điện khác hai cực c phản ứng hố học ắcquy xảy thuận nghịch d sử dụng chất hoá học khác 5/ đương lượng điện hố giải phóng điện cực a chất khác phụ thuộc vào cường độ dòng điện b chất giống c phụ thuộc nồng độ dung dịch điện phân d chất khác khác 6/ Điện trở bán dẫn có tính chất a nhỏ điện trở kim loại b lớn điện trở điện môi c nhỏ điện trở điện môi d điện trở chất điện phân 7/ Câu nói tính chất tia catốt KHƠNG ĐÚNG a Là dòng electron tự bay từ catốt đến anốt b Mang lượng lớn làm đen kính ảnh c Là dịng ion âm bay từ catốt đến anốt d Phát từ catốt truyền ngược chiều điện trường 8/ Dòng điện chân khơng có tính chất U AK vơ lớn a khơng có dịng điện b tn theo định luật ơm c dịng điện có giá trị khơng đổi d dòng điện tăng nhanh 9/ Lực tương tác hai điện tích thay đổi để vào hai điện tích kính suốt a Phương chiều không đổi, độ lớn tăng b Phương, chiều độ lớn không đổi c Phương chiều không đổi, độ lớn giảm d Phương, chiều độ lớn thay đổi 10/ Biểu thức biểu diễn1 đại lượng có đơn vị vơn a q/E b qEd c q.E d E.d 11/ Công lực điện trường di chuyển1 điện tích q theo đường trịn bán kính r là? a A= 2Π r.q b A=0 c A=q 2r d A= Π.r2.q 12/ Điện trường có đường sức điện trường a Cùng phương, chiều có độ lớn b Cùng phương, chiều cách c Ln cắt d Tập trung điểm PhÇn II Bài tập tự luận(7 điểm) Câu cho ®iƯn tÝch cã ®é lín q=8.10-6 C vµo mét ®iƯn trêng ®Ịu cã cêng ®é ®iƯn trêng lµ 103V/m a tính lực điện từ tác dụng lên điện tích q N b.tính hiệu điện hai điểm MN(hình bên) E MN=50cm 600 c tính công lực ®iƯn tõ di chun ®iƯn tÝch q tõ M đến N (hình bên) MN=50cm M Câu Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat(AgNO3) có điện trở 2,5 Anốt bình bạc hiệu điện đặt vào hai điện cực bình 10V Tính thời gian để lợng bạc bám vào ca tốt 4,32g Bạc có khối lợng mol nguyên tử 108g/mol Câu3 cho mạch điện nh hình vẽ Cho E1=15V, E2=5V, r1=1  ,r2=1  , R1=6  , R2=3 dòng điện qua điện trở R3 4A k mở: a tính điện trở mạch b tính hiệu điện đặt vào điện trở R2 c tính công suất toả nhiệt ®iƯn trë d tÝnh hiƯu ®iƯn thÕ gi÷a hai ®iĨm A,B k đóng tính dòng điện qua ampe kÕ E1 r1 A E2 r R2 A B R1 R3 Phiếu trả lời trắc nghiệm Môn: vật lí së GD§T tØnh lao cai trêng thpt sè MK Đề kiểm tra học kì lớp 11 môn : vật lí thời gian :60 phút Đề III Họ tên: Lớp: Phần I: Trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng(3 điểm) 1/ Chn cõu nhât Dịng điện chất điện phân có khối lượng vật chất giải phóng điện cực a tỉ lệ nghịch với điện lượng chuyển qua bình điện phân b tỉ lệ nghịch với đương lượng điện hoá chất giải phóng điện cực c tỉ lệ với điện lượng chạy qua bình điện phân d tỉ lệ với thời gian dòng điện chạy qua 2/ Dòng điện chất điện phân a dòng chuyển dời có hướng ion dương bay từ anốt đến anốt nóng đỏ b dịng chuyển rời có hướng ion tác dụng điện trường c dịng chuyển dời có hướng ion electron tác dụng điện trường d dịng chuyển dời có hướng electron tự 3/ đương lượng điện hố giải phóng điện cực a chất khác phụ thuộc vào cường độ dòng điện b chất giống c chất khác khác d phụ thuộc nồng độ dung dịch điện phân 4/ Điện trở bán dẫn có tính chất a nhỏ điện trở kim loại b nhỏ điện trở điện môi c lớn điện trở điện môi d điện trở chất điện phân 5/ Đơn vị đo suất điện động a Ampe (A) b Vôn (V) c Culông (C) d Oát (W) 6/ mắc song song hai nguồn điện giống nguồn tương đương với hai nguồn có a suất điện động tương đương hai lầ suất điện động nguồn riêng b điện trở tương đương nửa điện trở nguồn điện c suất điện động tương đương nửa suất điện động nguồn riêng d điện trở tương đương hai lần điện trở nguồn điện 7/ Có thể tạo pin điện hoá cách ngâm dung dịch muối ăn a mảnh nhôm, mảnh kẽm b hai mảnh nhôm c mảnh nhôm, mảnh cao su cứng d hai mảnh tôn 8/ Điểm khác chủ yếu pin vônta ácquy a tích điện khác hai cực b phản ứng hố học ắcquy xảy thuận nghịch c chất làm hai cực khác d sử dụng chất hố học khác 9/ Cơng lực điện trường di chuyển1 điện tích q theo đường trịn bán kính r là? a A= 2Π r.q b A=0 c A=q 2r d A= Π.r2.q 10/ Lực tương tác hai điện tích thay đổi để vào hai điện tích kính suốt a Phương chiều khơng đổi, độ lớn tăng b Phương, chiều độ lớn không đổi c Phương chiều không đổi, độ lớn giảm d Phương, chiều độ lớn thay đổi 11/ Nhiễm điện cho nhựa đưa lại gần hai vật M,N Ta thấy nhựa hút hai vật M, N Tình sau khơng thể xảy ra(M,N vật nhẹ)? a M, N không nhiễm điện b M nhiễm điện, N không nhiễm điện c M, N nhiễm điện dấu d M.N nhiễm điện trái dấu 12/ Biểu thức biểu diễn1 đại lượng có đơn vị vơn a E.d b q.E c qEd d q/E PhÇn II Bài tập tự luận(7 điểm) Câu cho hai điện tích có độ lớn q1=-5.10-6C, q2=8.10-6C, đặt A, B cách 5cm chân không A, tính lực điện tơng tác chúng B, tính cờng độ điện trờng trung điểm đoạn AB Câu2 Một bình điện phân chứa dung dịch đồng sunphát(CuSO4) với hai điện cực đồng Khi cho dòng điện không đổi chạy qua bình thời gian 30 phút thấy khối lợng catôt tăng thêm 1,143g Khối lợng mol nguyên tử đồng A=63,5g/mol Lấy F=96500C/ mol Dòng điện chạy qua bình điện phân có cờng độ bao nhiêu, Câu3 cho mạch điện nh hình vẽ Cho E1=15V, E2=5V, r1=1  ,r2=1  , R1=6  , R2=3  R3=1  k më: a tính điện trở mạch b tính cờng độ dòng điện qua R3 c tính công suất toả nhiệt điện trở d tính hiệu điện hai điểm A,B k đóng tính dòng điện qua ampe kÕ E1 r1 A E2 r R2 A B R1 R3 Phiếu trả lời trắc nghiệm Môn: vËt lÝ së GD§T tØnh lao cai trêng thpt sè MK Đề kiểm tra học kì lớp 11 môn : vËt lÝ thêi gian :60 §Ị IV Hä tên: Lớp: Phần I: Trắc nghiệm chọn câu trả lời đúng(3 điểm) 1/ Cơng lực điện trường di chuyển1 điện tích q theo đường trịn bán kính r là? a A= 2Π r.q b A=0 c A= Π.r2.q d A=q 2r 2/ Điện trường có đường sức điện trường a Tập trung điểm b Luôn cắt c Cùng phương, chiều cách d Cùng phương, chiều có độ lớn 3/ Biểu thức biểu diễn1 đại lượng có đơn vị vơn a qEd b q/E c E.d d q.E 4/ Lực tương tác hai điện tích thay đổi để vào hai điện tích kính suốt a Phương, chiều độ lớn không đổi b Phương, chiều độ lớn thay đổi c Phương chiều không đổi, độ lớn giảm d Phương chiều không đổi, độ lớn tăng 5/ Dòng điện chất điện phân a dịng chuyển dời có hướng ion dương bay từ anốt đến anốt nóng đỏ b dịng chuyển dời có hướng ion electron tác dụng điện trường c dòng chuyển dời có hướng electron tự d dịng chuyển rời có hướng ion tác dụng điện trường 6/ Câu nói tính chất tia catốt KHƠNG ĐÚNG a Mang lượng lớn làm đen kính ảnh b Là dòng ion âm bay từ catốt đến anốt c Phát từ catốt truyền ngược chiều điện trường d Là dòng electron tự bay từ catốt đến anốt 7/ Chọn câu nhât Dòng điện chất điện phân có khối lượng vật chất giải phóng điện cực a tỉ lệ nghịch với điện lượng chuyển qua bình điện phân b tỉ lệ nghịch với đương lượng điện hoá chất giải phóng điện cực c tỉ lệ với thời gian dòng điện chạy qua d tỉ lệ với điện lượng chạy qua bình điện phân 8/ Điện trở bán dẫn có tính chất a nhỏ điện trở kim loại c lớn điện trở điện môi b điện trở chất điện phân d nhỏ điện trở điện môi 9/ mắc song song hai nguồn điện giống nguồn tương đương với hai nguồn có a suất điện động tương đương nửa suất điện động nguồn riêng b điện trở tương đương hai lần điện trở nguồn điện c điện trở tương đương nửa điện trở nguồn điện d suất điện động tương đương hai lầ suất điện động nguồn riêng 10/ Đơn vị đo suất điện động a Culông (C) b Vôn (V) c Ampe (A) d Oát (W) 11/ tượng đoản mạch nguồn điện xảy a sử dụng dây dẫn ngắn để mắc mạch điện b khơng mắc cầu chì cho mạch điện kín c dùng pin hay ắcuy để mắc mạch điện kín d Nối hai cực nguồn điện dây dẫn có điện trở nhỏ 12/ Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngồi điện trở cường độ dịng điện chạy mạch a giảm điện trở mạch tăng b tăng điện trở mạch tăng c tỉ lệ thuận với điện trở mạch d tỉ lệ nghịch vi in tr mch ngoi Phần II Bài tập tự luận(7 điểm) Câu cho điện tích có độ lớn q=8.10-6 C vào điện trờng có cờng độ điện trờng 103V/m a tính lực điện từ tác dụng lên điện tích q N b.tính hiệu điện hai điểm MN(hình bên) E c tính công lực điện từ di chuyển điện tích q 600 từ M đến N (hình bên) MN=50cm Câu Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat(AgNO3) có điện trở 2,5M Anốt bình bạc hiệu điện đặt vào hai điện cực bình 10V Tính thời gian để lợng bạc bám vào ca tốt 4,32g Bạc có khối lợng mol nguyên tử 108g/mol, F=96500C/mol Câu3 cho mạch điện nh hình vẽ Cho E1=15V, E2=5V, r1=1 ,r2=1 , R1=6 , R2=3 dòng điện ®i qua ®iƯn trë R3 lµ 4A k mở: a tính điện trở mạch b tính hiệu điện đặt vào điện trở R2 c tính công suất toả nhiệt điện trở d tính hiệu ®iƯn thÕ gi÷a hai ®iĨm A,B k ®ãng tính dòng điện qua ampe kế E1 r1 A E2 r R2 A B R1 R3 PhiÕu tr¶ lêi trắc nghiệm Môn: vật lí Đáp án Ô ỏp ỏn đề thi:4 1[ 1]b 2[ 1]c 9[ 1]c 10[ 1]b 3[ 1]c 11[ 1]d 4[ 1]c 12[ 1]a 5[ 1]d 6[ 1]b 7[ 1]d 8[ 1]d Ô Đáp án đề thi:3 1[ 1]c 2[ 1]b 9[ 1]b 10[ 1]c 3[ 1]c 11[ 1]d 4[ 1]b 12[ 1]a 5[ 1]b 6[ 1]b 7[ 1]a 8[ 1]b Ô ỏp ỏn ca thi:2 1[ 1]b 2[ 1]a 9[ 1]c 10[ 1]d 3[ 1]c 11[ 1]b 4[ 1]c 12[ 1]b 5[ 1]d 6[ 1]c 7[ 1]c 8[ 1]c Ô ỏp ỏn ca thi:1 1[ 1]d 2[ 1]b 9[ 1]c 10[ 1]a 3[ 1]b 11[ 1]d 4[ 1]b 12[ 1]d 5[ 1]b 6[ 1]c 7[ 1]d 8[ 1]a Đáp án tự luận Đề chẵn Câu Lực điện F= 8.10-3N Hiệu điện 250 V Công lực điện A=2.10-3J Câu Thời gian 965(s)=16phút 5giây Câu Khi k mở: a điện trở mạch RN=3 b Hiệu điện đặt vào điện trở R2là 8V c Công suất toả nhiệt điện trở R1 32/3W, ®iƯn trë R2 lµ 64/3W cđa ®iƯn trë R3 lµ 16W d Hiệu điện hai điểm AB UAB=3V Khi k đóng : cờng độ dòng ®iƯn qua Ampe kÕ lµ 1,25A chiỊu tõ A ®Õn khoá K Câu F=144N Cờng độ điện trờng tai trung điểm E=46,8.107V/m Câu cờng độ dòng điện qua bình điện phân 1,93A Câu3 Khi k mở a điện trở mạch b cờng độ dòng điện qua R3 4A c Công suất toả nhiệt điện trở R1 32/3W, điện trở R2 64/3W điện trở R3 16W d Hiệu điện hai điểm AB UAB=3V Khi k đóng : cờng độ dòng điện qua Ampe kế 1,25A chiều từ A đến khoá K ... thi:3 1[ 1] c 2[ 1] b 9[ 1] b 10 [ 1] c 3[ 1] c 11 [ 1] d 4[ 1] b 12 [ 1] a 5[ 1] b 6[ 1] b 7[ 1] a 8[ 1] b Ô ỏp ỏn ca đề thi:2 1[ 1] b 2[ 1] a 9[ 1] c 10 [ 1] d 3[ 1] c 11 [ 1] b 4[ 1] c 12 [ 1] b 5[ 1] d... 1] d 6[ 1] c 7[ 1] c 8[ 1] c Ô ỏp án đề thi :1 1[ 1] d 2[ 1] b 9[ 1] c 10 [ 1] a 3[ 1] b 11 [ 1] d 4[ 1] b 12 [ 1] d 5[ 1] b 6[ 1] c 7[ 1] d 8[ 1] a Đáp án tự luận Đề chẵn Câu Lực điện F= 8 .10 -3N Hiệu... kÕ E1 r1 A E2 r R2 A B R1 R3 Phiếu trả lời trắc nghiệm Môn: vật lí Đáp án Ô ỏp ỏn ca thi:4 1[ 1] b 2[ 1] c 9[ 1] c 10 [ 1] b 3[ 1] c 11 [ 1] d 4[ 1] c 12 [ 1] a 5[ 1] d 6[ 1] b 7[ 1] d 8[ 1] d

Ngày đăng: 07/06/2013, 01:25

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan