0

Tải Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3 - Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3

6 38 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/02/2021, 03:19

Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3 Đề thi số 1.. I..[r] (1)Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp Đề thi số 1 I Chọn câu trả lời nhất: (30 câu) This ………a house A are B is C you D her I … Andy A are B am C is D you You …… Long A is B be C are D am This ……… a desk A is B are C you D he She……….Mary A am B is C are D he This is ……….ruler A a B an C and D end Hello, ……….Sean A you B am C I’m D I What’s ………name ? A she B he C you D her This isn’t ……… bag A he’s B his C me’s D you’s 10.Good mo… ning, Peter A w B t C r D q 11 Loo…… at the dog A t B k C b C c 12 Sing a s………ng A o B w C u D q 13.W o is she? She is Mary A t B h C w D q 14.This is m school A e B w C y D.a 15 How re you ? A e B s C a D.o 16.Ope .the book, please A.t B h C n D.r 17.Hi name is Peter A w B S C a D.t 18.Nice to meet ……… (2)19 My … is Jenny A your B name C game D name’s 20.Do you like………? A look B books C ten D sing 21 Stand ……, please A down B up C in D on 22 Sit ……., please A down B up C in D on 23 Alice …… a cat A you B he C she D has 24 Bob:- Hello My name is Bob Mary: - …… , Bob A Nice to meet you B See you later C Goodbye D Good night 25 Goodbye …… A Nice to meet you B See you later C Good morning D Good evening 26 …… to …… you, Nam A Nice – meet B Fine – hi C You – me D He – she 27 ……… your name? A What B What’s C How’s D Why’s 28 ………are you? A What B How C How’s D What’s 29 I’m fine, ………you A thank B thanks C good D bye 30 I’m fine, thank you ………….you ? A you B And you C And D Bye II Thêm chữ để tạo thành từ đúng: (34 câu) 31 St _ nd up! 32 See _ _ _ again 33 Ei _ ht 34 Tab _ e 35 School-b _ g 36 Th _ ee 37 T _ ank you very much 38 no_ebook 39 Hi, Alice I _ _ Tommy 40 Teach _ r 41 Hi How _ _ _ you? 42 Tab_ e 43 C_air 44 Wh _ t is this? 48 Is this a penc _ l? 49 This is _ doll 50 _ ice to meet you 51 No, it is n _ t 52 Is this a penc_l ? 53 My name _ _ Peter 54 My _ame is Alice 55 I’m fine, _ _ _ _ _ you 56 Look at the boa_d 57 This is my r_ler 58 This is a do_l 59 I_ is a pencil 60 Is this _ chair ? (3)45 Lis _ en to me, please 46 Let’s sing a s _ ng 47 Bye See you late _ 62 Go_ _ morning, students 63 L_ ok at the board! 64 Nice to me _ t you Đề thi số 2 III Nối cặp từ tương ứng: (62 câu) Phần 1: câu 65-74 1 Board paper chalk butterfly Good – bye Nine open cat eraser 10 hello a giấy b mở c mèo d tạm biệt e bảng f số chín g cục tẩy h xin chào i bướm j phấn 1……2……3………4……… 5……….6………7……… 8……… 9…… 10…… … Phần 2: 75 đến 84: (4)Phần 3: Câu 85-94 1 Plane kite numbers computer balloon Pencil board guitar five 10 book 1……….2…… 3………4……… 5………6…… 7……… 8……… 9………10… … Phần 4: Câu 95-104 Phần 5: Câu 105-114 (5)1……….2…… 3………4……… 5………6…… 7……… 8……… 9………10… … Phần : Câu 115- 126 IV Sắp xếp từ để tạo thành câu đúng: (18 câu) 127 and Tim / Jane / is / This / -128 is / This / doll / a / -1299 are / the school gate / at / Peter and Mary / -130 is / my / teddy bear / This / -131 am / hungry now / I -132 chair / It / is / a / -133 is / my / This / book./ -134 your / name ? / What’s / -135 name ? / friend’s / What’s / your / -136.Some / Peter / wants / food / -137 My / cats / brother / doesn’t like / (6) -138 tomorrow! / See / you / -139 postcard / a / Write / a pen friend / to / -140 English / Let’s / learn / -141 crosswords puzzle / Complete / the / -142 Good / , teacher / morning / - 143 Come / to / please / class, / -144 song / Sing / a /
- Xem thêm -

Xem thêm: Tải Tổng hợp các đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3 - Đề thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 3,