0

Ban nhan xet qua trinh hoc tap cua hoc vien

1 4,445 8
  • Ban nhan xet qua trinh hoc tap cua hoc vien

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2013, 03:11

BẢN NHẬN XÉT QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC VIÊN Tên tôi là: Nguyễn Đức Chính hiện công tác tại: Học viện Quản lí giáo dục đã hướng dẫn học viên: Nguyễn Địch Long thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ: Các biện pháp quản lý nhằm đổi mới công tác kiểm tra - đánh giá kết quả học tập của học sinh tại trườngTrung học phổ thông Lương Sơn - Phú thọ Ngành: Quản lý giáo dục. Chuyên ngành: Quản lí giáo dục Mã số: 60 14 05 Trong thời gian hướng dẫn học viên thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp, tôi có ý kiến nhận xét như sau: 1. Tinh thần, ý thức trách nhiệm của học viên trong quá trình thực hiện luận văn. .……… .……… .……… .……… .……… 2. Kết quả thực hiện đề tài luận văn:(Tính cấp thiết của đề tài, Kết quả đạt được). ……… .……… .……… .……… .……… 3. Đánh giá chung: .……… .……… Hà Nội, ngày . tháng . năm 2009 XÁC NHẬN CHỮ KÝ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (kí và ghi rõ họ tên) . ngày . tháng . năm 2009 XÁC NHẬN CHỮ KÝ CÁN BỘ HƯỚNG DẪN CỦA CƠ QUAN CÔNG TÁC CÁN BỘ HƯỚNG DẪN (kí và ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban nhan xet qua trinh hoc tap cua hoc vien, Ban nhan xet qua trinh hoc tap cua hoc vien, Ban nhan xet qua trinh hoc tap cua hoc vien