0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 4 5

128 60 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/01/2021, 18:40

... câu ghép : a) Tại lớp trưởng vắng mặt nên họp lớp bị hỗn lại b) Vì bão to nên cối đổ nhiều c) Nó khơng học giỏi Tốn mà cịn học giỏi Tiếng Việt d) Do học giỏi văn nên làm tốt Bài 4: Từ câu ghép BT3... . 35 7)Các kiểu câu (chia theo mục đích nói): 7.1- Câu hỏi 40 7.2- Câu kể 41 7.3- Câu khiến .44 7 .4- Câu cảm 44 8) Phân loại câu theo cấu tạo .4. .. 3.3- Quan hệ từ 22 4) Các lớp từ: 4. 1- Từ đồng nghĩa 24 4.2- Từ trái nghĩa 27 4. 3- Từ đồng âm 28 4. 4- Từ nhiều nghĩa .29 5) Khái niệm câu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn tiếng việt lớp 4 5 ,

Từ khóa liên quan