0

Đề thi KSCL Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Phả Lại – Hải Dương | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

5 14 0
  • Đề thi KSCL Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Phả Lại – Hải Dương | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 14:29

Hỏi người đó phải gửi trong bao nhiêu tháng để lĩnh về được 70 triệu đồng, nếu trong khoảng thời gian này người đó không rút tiền và lãi suất không thay đổiA. Mặt phẳng trung trực của đo[r] (1)TRƯỜNG THPT PHẢ LẠI MƠN TỐN Năm học : 2017-2018 Thời gian làm bài: 90 phút Mã đề thi 357 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Lớp: Câu 1: Trong mặt phẳng Oxy, số phức z  biểu diễn điểm M có tọa độ là2 1i A (1; 2) B (2;1) C (2; 1) D ( 1; 2) Câu 2: Cho hàm số yf x( ) có đồ thị sau Số nghiệm phương trình ( ) 0f x   A 2 B 0 C 1 D 3 Câu 3: Trong không gian Oxyz, cho điểm M(0; 3;1) đường thẳng 1 : 3 x t d y t z t             Mặt phẳng (P) đi qua điểm M vng góc với đường thẳng d có phương trình A 3x2y z  5 B 3x2y z 10 0 C 3x2y z  5 D 3x2y z  7 Câu 4: Gọi z z1, hai nghiệm phương trình z27z51i2008  Khi 2z1z z1 22z2 A 37 B 58 C 65 D 44 Câu 5: Họ nguyên hàm hàm số ( ) sinf xx là1 A cos x x C  B cos x C  C cos x x C   D cos x x C  Câu 6: Cho a0,a1 Tính Alog2a2a4 A A16 B A6 C A2 D A4 Câu 7: Thể tích khối lăng trụ có chiều cao h diện tích đáy B là A 3 VBh B VBh C 6 VBh D 4 VBh Câu 8: Một hình trụ có chiều cao a chu vi đường tròn đáy 4 a Thể tích khối trụ A 4a3 B 16a3 C 4 3a D 3 2a Câu 9: Cho số phức z a bi  thỏa z2   iz i z2  Tính 3 S 3a5b A S  11 B S  5 C S  1 D S1 Câu 10: Cho hàm số yf x( ) liên tục đoạn [ ; ]a b Gọi D hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số yf x( ), trục hoành hai đường thẳng x a x b a b ,  (  ) Diện tích D tính theo cơng thức A ( ) b a S  f x dx B ( ) b a S  f x dx C ( ) b a S  f x dx D 2( ) b a (2)Câu 11: Giá trị nhỏ hàm số x y x    đoạn 1;2 A 2B 2 C 2 3 D 1 Câu 12: 2 1 lim 1 x x x    A 1 B 0 C 2 D  Câu 13: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông B, AB a BC , 2a, SA vng góc với mặt phẳng đáy Khoảng cách hai đường thẳng SA BC bằng A 2a B a C a D a Câu 14: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có cạnh đáy a chiều cao 2a Diện tích xung quanh hình nón đỉnh S đáy hình trịn nội tiếp ABCD là A 15 a B 17 6 a C 17 4 a D 17 8 a Câu 15: Cho hàm số y x 33x22 Hàm số đồng biến khoảng đây A (0;2) B (0;) C ( 2; ) D (2;) Câu 16: Tập nghiệm bất phương trình  2 x22x 2 A 2;1 B 1; 3 C 2;5 D 1; 3 Câu 17: Tích phân 4 2 x dx x  A ln 3B ln 3C 2 5 D ln 3Câu 18: Đường cong hình sau đồ thị hàm số đây A y   x2 x 1 B y  x3 3x1 C y x 33x1 D y x 4x21 Câu 19: Cho hàm số yf x( ) có bảng biến thiên sau Hàm số đạt cực đại điểm A x 1 B x1 C x0 D x 3 Câu 20: Một người gửi 50 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,4%/tháng Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau tháng, số tiền lãi nhập vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng Hỏi người phải gửi tháng để lĩnh 70 triệu đồng, khoảng thời gian người khơng rút tiền lãi suất không thay đổi? A 85 tháng B 83 tháng C 86 tháng D 84 tháng (3)C D Câu 22: Phương trình log3xlog9xlog27x22 có nghiệm số có tổng chữ số A 17 B 16 C 19 D 18 Câu 23: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng 1 : 5 x t d y t z           Đường thẳng d có vectơ chỉ phương A u ( 1;2;5) B u(1;2;0) C u(1;2;5) D u  ( 1;0;5) Câu 24: Mặt phẳng qua H(2;1;1)và cắt trục tọa độ điểm A B C, , sao cho H trực tâm của tam giác ABC có phương trình là A 2x y z   6 B 3x y 3z10 0 C x y z   2 D 3x y 3z 8 Câu 25: Trong không gian Oxyz, cho điểm A(4; 3;2) Hình chiếu vng góc A trục Ox điểm A M(0; 3;0) B M(0;0;2) C M(4;0;0) D M(4; 3;0) Câu 26: Một lớp có 40 học sinh Có cách chọn ba học sinh để bạn làm lớp trưởng, một bạn làm lớp phó bạn làm bí thư? A 3! B 40 C C 40 A D 37 C Câu 27: Đồ thị hàm số sau khơng có tiệm cận đứng ? A  2 2 1 x y x    B 2 x y x x     C 1 x y x    D 3 x y x x     Câu 28: Có 10 người xếp thành hàng dọc (vị trí người hàng cố định) Chọn ngẫu nhiên người hàng Tính xác suất để người chọn khơng có hai người đứng cạnh A P 24  B P 90  C P 15  D P 10  Câu 29: Có giá trị nguyên tham số m để phương trình cos 2x m 1 tan cos x 2x có nghiệm thuộc đoạn [0; ] 3  ? A 3 B 4 C 1 D 2 Câu 30: Cho dãy số ( )un thỏa mãn * 1, n ,n uu  e u   n ln2u64lnu9 lnu135 Khi u10 A e15 B e12 C e D e10 Câu 31: Cho hàm số  2 2 3 1 3 x y  mxmx Giá trị nguyên lớn m để hàm số cho nghịch biến (0;3) là A -1 B 0 C 1 D -2 Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng cạnh a , SA vng góc với mặt phẳng đáy, SA a Góc đường thẳng SC mặt phẳng (ABCD) bằng A 300 B 600 C 900 D 450 Câu 33: Cho hàm số f x  ax4bx2 với c a ,0 c2018 vàa b c  2018 Số cực trị hàm số   2018 yf x  là A 4 B 6 C 7 D 3 Câu 34: Cho hàm số ( 1) (4 ) 1 ymxmx   m x có đồ thị (C) Tìm m để (C) có nhất một điểm có hồnh độ âm mà tiếp tuyến (C) điểm vng góc với đường thẳng có phương trình 2 (4)A mmB 3 mC m 3 mD mmCâu 35: Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A1;0;1 , B 1;2;1  Đường thẳng  qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB vng góc với mặt phẳng OAB có phương trình A : x t y t z t             B : 1 x t y t z t            C : 1 x t y t z t            D : x t y t z t             Câu 36: Cho số phức z thỏa mãn z    2 i z 7i 6 2 Gọi M, m giá trị lớn và giá trị nhỏ z  Khi i P M 2m2 bằng A 171 2 B 171 C 167 D 167 Câu 37: Biết 2 1 3 2 x dx a b x x       với a, b số nguyên dương Tính P5a bA P6 B P1 C P5 D P8 Câu 38: Một tổ có học sinh nữ học sinh nam Chọn ngẫu nhiên học sinh tổ Xác suất để học sinh chọn có khơng q học sinh nữ A 46 63 B 63 C 31 42 D Câu 39: Có giá trị thực tham số m để giá trị lớn hàm số x m y x    1;0 -1? A 0 B 1 C 3 D 2 Câu 40: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác vuông C, AC3,BC1, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA Gọi M trung điểm cạnh AB H điểm đối xứng với C qua M Cosin góc4 tạo hai mặt phẳng (SHB) (SBC) bằng A 3 10 85 B 17 80 C 17 85 D 10 80 Câu 41: Cho tứ diện ABCD Gọi M, N trung điểm cạnh BC AD Biết 2 , AB CD  a MNa Góc hai đường thẳng AB CD bằng A 450 B 900 C 600 D 300 Câu 42: Cho hình hộp chữ nhật ABCD A B C D có đáy hình vng cạnh a, chiều cao ' ' ' ' AA'a Gọi M trung điểm CC’ Thể tích khối tứ diện BDA’M bằng A 3 a B 3 a C 3 15 a D 3 12 a Câu 43: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng  P x: 3y z  1 đường thẳng 1 : 2 x y z d     Đường thẳng nằm mặt phẳng  P , đồng thời cắt vng góc với đường thẳng d có phương trình là A 10 13 x  y  z  B 3 10 13 x  y  z   C 10 13 x  y  z   D 3 10 13 x  y  z (5)Câu 44: Biết F x( ) nguyên hàm ( ) sin2 sin x f x x   4 F      Có số thực (0;2018 ) x  để F x( ) 1 A 2018 B 1009 C 2017 D 2016 Câu 45: Cho hàm số yf x  có đạo hàm f x'    x2 5x    Hàm số 6, x y 5f x  nghịch biến khoảng A (2;3) B (;3) C (;2)và (3;) D (2;) Câu 46: Tổng hệ số khai triển 1 4     n x x 1024 Hệ số chứa 10 x A 10 B 252 C 120 D 210 Câu 47: Cho hàm số f x( ) liên tục, có đạo hàm  thỏa mãn f x( ) 0,   x , (0) 1, '( ) (2 ) ( ) ff x   x f x Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình f x( )m có hai nghiệm thực phân biệt A m(0; )e2 B m(0; )e C m(1; )e D m(0;1) Câu 48: Trong không gian Oxyz, cho điểm I(2;3; 1) đường thẳng : 11 15 2 x y z d      Phương trình mặt cầu tâm I, cắt d hai điểm A, B cho AB16có phương trình A (x2)2 (y 3)2 ( 1)z 2725 9 B x  y  z  2 2 725 ( 2) ( 3) ( 1) 9 C (x2)2 (y 3)2 ( 1)z 21301 9 D x 2 y 2 z 2 1301 ( 2) ( 3) ( 1) 9 Câu 49: Có giá trị nguyên m để phương trình log (42 1) x   m x có hai nghiệm phân biệt? A 4 B 2 C 1 D 3 Câu 50: Diện tích hình phẳng giới hạn đường y 1x2 , 2 y x trục hoành A 8 3   B 8 3  C 4 3   D 8 3  
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi KSCL Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Phả Lại – Hải Dương | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện, Đề thi KSCL Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Phả Lại – Hải Dương | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 8: Một hình trụ có chiều cao bằng a và chu vi của đường tròn đáy bằng 4 a. Thể tích của khối trụ này bằng - Đề thi KSCL Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Phả Lại – Hải Dương | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

8: Một hình trụ có chiều cao bằng a và chu vi của đường tròn đáy bằng 4 a. Thể tích của khối trụ này bằng Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 13: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, A Ba BC , 2a, SA vuông góc với mặt - Đề thi KSCL Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Phả Lại – Hải Dương | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

13: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, A Ba BC , 2a, SA vuông góc với mặt Xem tại trang 2 của tài liệu.
Câu 40: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại C, AC  3, BC  1, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA4 - Đề thi KSCL Toán 12 năm 2017 – 2018 trường THPT Phả Lại – Hải Dương | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

40: Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại C, AC  3, BC  1, SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SA4 Xem tại trang 4 của tài liệu.

Từ khóa liên quan