0

Bài 9. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

2 13 0
  • Bài 9. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:47

đồng phẳng khi chúng thỏa mãn đẳng thức vectơ nào sau đây:.. A..[r] (1)Câu 10: [HH11.C3.1.BT.c] Cho hình hộp Khẳng định sau sai? A B C D Lời giải Chọn C Theo t/ c hình hộp: ; * Ta có: (qui tắc hình hộp)  Phương án A * Ta có:  Phương án B * Ta có:  Phương án C sai * Ta có:  Phương án D Câu 44: [HH11.C3.1.BT.c] Cho tứ diện ABCD Trên cạnh AD BC lấy điểm M, N cho , Gọi P, Q trung điểm AD BC Khẳng định nào sau sai? A Các vectơ đồng phẳng B Các vectơ đồng phẳng. C Các vectơ đồng phẳng D Các vectơ đồng phẳng Lời giải Chọn D Gọi I trung điểm BD K trọng tâm tam giác ABD. Ta thấy song song với mặt phẳng nên vectơ đồng phẳng (2)Câu 45: [HH11.C3.1.BT.c] Cho tứ diện ABCD Gọi M, N trung điểm AB CD Trên các cạnh AD BC lấy điểm P, Q cho , Các vectơ đồng phẳng chúng thỏa mãn đẳng thức vectơ sau đây: A B C D Lời giải Chọn C Ta có
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 9. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện, Bài 9. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 10: [HH11.C3.1.BT.c] Cho hình hộp . Khẳng định nào sau đây là sai? - Bài 9. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

10: [HH11.C3.1.BT.c] Cho hình hộp . Khẳng định nào sau đây là sai? Xem tại trang 1 của tài liệu.
Theo t/ c hình hộp: ; - Bài 9. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

heo.

t/ c hình hộp: ; Xem tại trang 1 của tài liệu.