0

Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

17 42 1
  • Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:45

là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hình bình hành.. Khẳng định nào sau đây là đúng?[r] (1)Câu 9: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Gọi trung điểm , trung điểm trọng tâm tam giác .Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A . B . C . D . Lời giải Chọn B Do trọng tâm tam giác nên với điểm ta có: * Thay ta phương án A A * Do trọng tâm tam giác nên B sai * Thay ta phương án C C sai * Do trung điểm , trung điểm nên: ; Có D Câu 11: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình bình hành điểm nằm ngồi mặt phẳng chứa hình bình hành Khẳng định sau đúng? A B C D Lời giải Chọn C Gọi trung điểm hai đoạn (2) Vậy phương án C Câu 12: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp Khẳng định sau đúng? A B C D Lời giải Chọn D * Ta có theo qui tắc đường chéo hình hộp  Phương án A sai * Do Vậy B sai * Có  Phương án C sai * Có Vậy D Câu 13: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD hình bình hành Trong đẳng thức sau, đẳng thức đúng? A B C D Lời giải Chọn B * Có Mà muốn có  Vơ lí Vậy A sai (3)* Theo quy tắc hình bình hành  Phương án C sai * Có Vậy D sai Câu 14: [HH11.C3.1.BT.b] Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A Vì nên trung điểm đoạn B Từ hệ thức nên điểm A, B, C, D đồng phẳng C Vì trung điểm nên từ điểm ta có: D Từ hệ thức ta suy ba vectơ đồng phẳng Lời giải Chọn B * Có trung điểm Vậy A * Có ln với điểm Vậy B sai * Có trung điểm Vậy C * Phương án D theo điều kiện ba vectơ đồng phẳng Câu 15: [HH11.C3.1.BT.b] Khẳng định sau sai? A trung điểm B Với điểm ta ln có C trọng tâm tam giác D trọng tâm tứ diện Lời giải Chọn C Có A theo qui tắc trung điểm Có B theo quy tắc trừ Có D theo tính chất trọng tâm tứ diện Phương án C sai trọng tâm tam giác Câu 16: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện có trọng tâm Mệnh đề sai? A B C D (4)* Phương án A, C theo tính chất trọng tâm tứ diện * Thay điểm đẳng thức p/án A nên p/án B sai, p/án D Câu 18: [HH11.C3.1.BT.b] Tính diện tích tồn phần hình lập phương, biết độ dài đường chéo A B C D Lời giải Chọn C Có Vậy Câu 19: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình chóp có đáy hình bình hành Khẳng định nào sau đúng? A B C D Lời giải Chọn A Do trung điểm nên Câu 20: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Gọi trung điểm Khẳng định sau sai? A B C D (5)Chọn D nên (B đúng) Suy (C đúng, D sai) Câu 21: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp Chọn đẳng thức vectơ đúng: A B C D Lời giải Chọn A Câu 22: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện , có trọng tâm Mệnh đề sau sai? A C B D Lời giải Chọn B Theo tính chất trọng tâm tứ diện ta có: ; Thay ta Vậy B sai Câu 26: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Gọi trọng tâm tam giác Tìm giá trị thích hợp thỏa đẳng thức vectơ: là: A B C D Lời giải Chọn D Câu 27: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình lập phương , thực phép toán: A B C D Lời giải Chọn B Câu 28: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình chóp có hình bình hành tâm Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A B C D Lời giải Chọn D Do trung điểm nên (6)nào sau đúng: A B C D Lời giải Chọn D Ta có (Vì G trọng tâm tam giác BCD nên ) Câu 34: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Gọi trung điểm , trung điểm Cho đẳng thức sau, đẳng thức đúng? A B . C D Lời giải Chọn A Ta có G trung điểm IJ nên Lại có I trung điểm AB nên J trung điểm CD nên Từ . Câu 35: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình chóp S.ABC, gọi G trọng tâm tam giác Ta có A B C D Lời giải Chọn C Ta có G trọng tâm tam giác ABC nên Suy Câu 36: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình chóp có hình bình hành tâm Trong mệnh đề sau, mệnh đề sai? A B C D Lời giải Chọn D Ta có Nếu suy (Vơ lý ABCD hình bình hành) Câu 37: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Gọi E trung điểm AD, F trung điểm BC G là trọng tâm tam giác Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A B (7)Lời giải Chọn D Vì G trọng tâm tam giác BCD nên Nếu suy (Vơ lý ABCD tứ diện G trọng tâm tam giác BCD) Vậy đáp án D sai Câu 38: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Gọi I trung điểm Khẳng định sau đây đúng: A B C D Lời giải Chọn C Ta có (Vì I trung điểm CD nên ) Dạng 5: Bài tập tích vơ hướng ứng dụng Câu 39: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình lập phương ABCDEFGH, thực phép toán: A B C D Lời giải Chọn B Ta có Câu 40: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện ABCD Gọi E trung điểm AD, F trung điểm BC G là trọng tâm tam giác BCD Tìm mệnh đề sai mệnh đề sau: A B C D (8)Dễ thấy Câu 42: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện ABCD Gọi M,N điểm AD BC thỏa mãn và Ba véc tơ đồng phẳng: A B C D Lời giải Chọn B Gọi I điểm BD cho Khi AB BD song song với mặt phẳng nên đồng phẳng Câu 43: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện ABCD Gọi M, N trung điểm AB CD Ba véc tơ đồng phẳng: A B C D Lời giải Chọn A (9)Vậy theo định lý ba véc tơ đồng phẳng suy đồng phẳng Câu 46: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ Gọi M, N theo thứ tự thuộc các cạnh D’D CB cho D’M= CN Khi ba vec tơ A đồng phẳng. B Khơng đồng phẳng. C nhau. D Có tổng vec tơ không. Lời giải Chọn A Gọi I thuộc cạnh cho Ta thấy song song với mặt phẳng nên đồng phẳng Câu 47: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Bộ vectơ sau đồng phẳng: A B C D Lời giải Chọn B Dễ thấy song song với mặt phẳng nên đồng phẳng. Câu 48: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện ABCD M, N trung điểm DA BC Bộ vectơ nào sau KHÔNG đồng phẳng: A B C D (10)Các đường thẳng không thuộc phẳng nên không đồng phẳng Câu 49: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Gọi điểm thỏa Ba véc tơ đồng phẳng: A B C D Hướng dẫn giải Chọn B Ta có: Cộng vế theo vế ta có: , suy chọn B Câu 20: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình lập phương có cạnh trọng tâm tam giác Trong cặp véctơ sau cặp véctơ cặp véctơ phương mặt phẳng A . B . C D (11)Ta có Suy vectơ phương mặt phẳng Suy véc tơ phương mặt phẳng Mà chéo hai vectơ khơng phương Suy hai vectơ cặp véctơ phương mặt phẳng Câu 9: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình lăng trụ , trung điểm Đặt Khẳng định sau đúng? A B C D Lời giải Chọn D Ta có: Câu 11: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình chóp có đáy hình bình hành Đặt , Khẳng định sau đúng? A B C D Lời giải Chọn A Gọi Ta có: Câu 12: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Gọi trung điểm Đặt , , Khẳng định sau đúng? A B C D (12)Chọn A Ta có: Câu 13: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp có tâm Gọi tâm hình bình hành Đặt , , , Khẳng định sau đúng? A B C D Lời giải Chọn D Ta có: Câu 14: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp Gọi tâm hình bình hành Khẳng định sau sai? A B Bốn điểm đồng phẳng C D Ba vectơ không đồng phẳng (13)Ta có: ; ; Vậy ba vectơ đồng phẳng Câu 16: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện có trọng tâm tam giác Đặt Khẳng định sau đúng? A B C D Lời giải Chọn A Ta có: trọng tâm tam giác Nên Câu 17: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp có tâm Đặt điểm xác định Khẳng định sau đúng? A tâm hình bình hành B tâm hình bình hành C trung điểm D trung điểm (14)Gọi Ta có: Vậy trung điểm BÀI 2: HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GĨC. Câu 1: [HH11.C3.1.BT.b] Trong khơng gian cho điểm bốn điểm , , , không thẳng hàng Điều kiện cần đủ để , , , tạo thành hình bình hành là: A B C D Lời giải Chọn B Trước hết, điều kiện cần đủ để hình bình hành là: Với điểm khác , , , , ta có: Câu 2: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình chóp có đáy hình bình hành Đặt ; ; ; Khẳng định sau đúng? A B C D (15)Gọi tâm hình bình hành Ta phân tích sau: (do tính chất đường trung tuyến) Câu 3: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Gọi trung điểm Đặt , , Khẳng định sau đúng? A B C D Lời giải Chọn A Ta phân tích: (tính chất đường trung tuyến) Câu 4: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp có tâm Gọi tâm hình bình hành Đặt , , , Khẳng định sau đúng? A B C D Lời giải Chọn D (16) Câu 5: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp Gọi tâm hình bình hành Khẳng định sau sai? A B Bốn điểm , , , đồng phẳng. C D Ba vectơ ; ; không đồng phẳng Lời giải Chọn D A tính chất đường trung bình tính chất hình bình hành B nên bốn điểm , , , đồng phẳng C việc ta phân tích: D sai giá ba vectơ ; ; song song trùng với mặt phẳng Do đó, theo định nghĩa đồng phẳng vectơ, ba vectơ đồng phẳng Câu 6: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Người ta định nghĩa “ trọng tâm tứ diện ” Khẳng định sau sai? A trung điểm đoạn ( , trung điểm ) B trung điểm đoạn thẳng nối trung điểm C trung điểm đoạn thẳng nối trung điểm D Chưa thể xác định được. Lời giải Chọn D (17) trung điểm đoạn Bằng việc chứng minh tương tự, ta chứng minh phương án B C phương án đúng, do phương án D sai. Câu 7: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện có trọng tâm tam giác Đặt ; ; Khẳng định sau đúng? A B C D Lời giải Chọn A Gọi trung điểm Ta phân tích: Câu 8: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp có tâm Đặt ; điểm xác định Khẳng định sau đúng? A tâm hình bình hành B tâm hình bình hành C trung điểm D trung điểm Lời giải Chọn C Ta phân tích: trung điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện, Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 11: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình bình hành. là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hình bình hành - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

11: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình bình hành. là một điểm nằm ngoài mặt phẳng chứa hình bình hành Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 12: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình hộp . Khẳng định nào sau đây là đúng? - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

12: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình hộp . Khẳng định nào sau đây là đúng? Xem tại trang 2 của tài liệu.
* Ta có theo qui tắc đường chéo hình hộp  Phương án A sai. - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

a.

có theo qui tắc đường chéo hình hộp  Phương án A sai Xem tại trang 2 của tài liệu.
* Theo quy tắc hình bình hành  Phương án C sai. - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

heo.

quy tắc hình bình hành  Phương án C sai Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 19: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình chóp có đáy là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây đúng? - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

19: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình chóp có đáy là hình bình hành. Khẳng định nào sau đây đúng? Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 18: [HH11.C3.1.BT.b] Tính diện tích toàn phần của hình lập phương, biết độ dài đường chéo - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

18: [HH11.C3.1.BT.b] Tính diện tích toàn phần của hình lập phương, biết độ dài đường chéo Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 21: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình hộp . Chọn đẳng thức vectơ đúng: - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

21: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình hộp . Chọn đẳng thức vectơ đúng: Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 35: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình chóp S.ABC, gọi G là trọng tâm tam giá c. Ta có - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

35: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình chóp S.ABC, gọi G là trọng tâm tam giá c. Ta có Xem tại trang 6 của tài liệu.
Câu 39: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình lập phương ABCDEFGH, thực hiện phép toán: - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

39: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình lập phương ABCDEFGH, thực hiện phép toán: Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 46: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Gọi M,N theo thứ tự thuộc các - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

46: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’. Gọi M,N theo thứ tự thuộc các Xem tại trang 9 của tài liệu.
Câu 20: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình lập phương có cạnh bằn g. là trọng tâm tam giác    . Trong các cặp véctơ sau cặp véctơ nào là cặp véctơ chỉ phương của mặt - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

20: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình lập phương có cạnh bằn g. là trọng tâm tam giác . Trong các cặp véctơ sau cặp véctơ nào là cặp véctơ chỉ phương của mặt Xem tại trang 10 của tài liệu.
Câu 9: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình lăng trụ , là trung điểm của . Đặt . Khẳng định nào sau đây đúng? - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

9: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình lăng trụ , là trung điểm của . Đặt . Khẳng định nào sau đây đúng? Xem tại trang 11 của tài liệu.
Câu 13: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình hộp có tâm. Gọi là tâm hình bình hành . Đặt ,  , , . Khẳng định nào sau đây đúng? - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

13: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình hộp có tâm. Gọi là tâm hình bình hành . Đặt , , , . Khẳng định nào sau đây đúng? Xem tại trang 12 của tài liệu.
Câu 17: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình hộp có tâm. Đặt . là điểm xác định bởi . Khẳng định nào sau đây đúng? - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

17: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình hộp có tâm. Đặt . là điểm xác định bởi . Khẳng định nào sau đây đúng? Xem tại trang 13 của tài liệu.
hàng. Điều kiện cần và đủ để ,, tạo thành hình bình hành là: - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

h.

àng. Điều kiện cần và đủ để ,, tạo thành hình bình hành là: Xem tại trang 14 của tài liệu.
Gọi là tâm của hình bình hành. Ta phân tích như sau:  (do tính chất của đường trung tuyến) - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

i.

là tâm của hình bình hành. Ta phân tích như sau: (do tính chất của đường trung tuyến) Xem tại trang 15 của tài liệu.
Câu 5: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình hộp . Gọi và lần lượt là tâm của hình bình hành  và . Khẳng định nào sau đây sai? - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

5: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình hộp . Gọi và lần lượt là tâm của hình bình hành và . Khẳng định nào sau đây sai? Xem tại trang 16 của tài liệu.
Câu 8: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình hộp có tâm. Đặt ;. là điểm xác định bởi . Khẳng định nào sau đây đúng? - Bài 6. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

8: [HH11.C3.1.BT.b]Cho hình hộp có tâm. Đặt ;. là điểm xác định bởi . Khẳng định nào sau đây đúng? Xem tại trang 17 của tài liệu.