0

Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

16 24 0
  • Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 14:42

Gọi là trọng tâm tam giác Tìm giá trị của thích hợp điền vào đẳng thức vectơ:?. Chọn khẳng định đúngA[r] (1)Câu 23: [HH11.C3.1.BT.b] Cho ba vectơ , , không đồng phẳng Xét vectơ , , Chọn khẳng định đúng? A Hai vectơ , phương. B Hai vectơ , phương. C Hai vectơ , phương. D Ba vectơ , , đồng phẳng. Lời giải Chọn B + Nhận thấy: nên hai vectơ , phương. Câu 24: [HH11.C3.1.BT.b] Trong mặt phẳng cho tứ giác có hai đường chéo cắt Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Nếu hình bình hành B Nếu hình thang C Nếu hình bình hành D Nếu hình thang Lời giải Chọn B Câu 29: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình lăng trụ tam giác Đặt , , , đẳng thức sau, đẳng thức đúng? A B C D Lời giải Chọn C + Dễ thấy: Câu 30: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp Gọi tâm hình bình hành tâm hình bình hành Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A , , đồng phẳng B , , đồng phẳng C , , đồng phẳng D , , đồng phẳng Lời giải A B C B1 A1 C (2)Chọn B + đồng phẳng + Các véctơ câu khơng thể có giá song song với mặt phẳng Câu 32: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A B C D Lời giải Chọn A + Gọi tâm hình hộp + Vận dụng cơng thức trung điểm để kiểm tra Câu 33: [HH11.C3.1.BT.b] Hãy chọn mệnh đề mệnh đề sau đây: I K D E F G H C B A O D A1 B1 C1 D1 C (3)A Tứ giác hình bình hành . B Tứ giác hình bình hành . C Cho hình chóp Nếu có tứ giác hình bình hành D Tứ giác hình bình hành . Lời giải Chọn C hình bình hành Câu 34: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình lập phương có cạnh Ta có bằng? A B C D Lời giải Chọn B (Vì ) Câu 35: [HH11.C3.1.BT.b] Trong không gian cho điểm bốn điểm , , , không thẳng hàng Điều kiện cần đủ để , , , tạo thành hình bình hành là: A B C D (4)Câu 42: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Gọi , trung điểm , Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Các vectơ , , đồng phẳng B Các vectơ , , không đồng phẳng C Các vectơ , , đồng phẳng D Các vectơ , đồng phẳng Lời giải Chọn C A Đúng B Đúng từ ta dựng véctơ véctơ khơng nằm mặt phẳng C Sai Tương tự đáp án B khơng nằm mặt phẳng D Đúng Câu 43: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Người ta định nghĩa “ trọng tâm tứ diện ” Khẳng định sau sai? A trung điểm đoạn ( , trung điểm ) B trung điểm đoạn thẳng nối trung điểm C trung điểm đoạn thẳng nối trung điểm D Chưa thể xác định được. Lời giải Chọn D G B C D A I J (5) trung điểm nên đáp án A Tương tự cho đáp án B C Câu 44: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình lập phương Gọi tâm hình lập phương Chọn đẳng thức đúng? A . B . C . D Lời giải Chọn B Theo quy tắc hình hộp: Mà nên Câu 45: [HH11.C3.1.BT.b] Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề đúng? A Từ ta suy B Nếu trung điểm đoạn C Vì nên bốn điểm đồng phẳng D Từ ta suy Lời giải Chọn C Ta có: Suy hay bốn điểm , , , đồng phẳng Câu 48: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp với tâm Hãy đẳng thức sai trong đẳng thức sau đây: A . B . C . D . (6)D' C' B' A' A B C D Ta có : (vơ lí). Câu 50: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình chóp có đáy hình bình hành tâm Gọi điểm thỏa mãn: Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A , không thẳng hàng. B C D Lời giải Chọn B Câu 1: [HH11.C3.1.BT.b] Cho lăng trụ tam giác có Hãy phân tích (biểu thị) vectơ qua vectơ A B C D Lời giải Chọn D C' B' A' A B C Ta có: Câu 2: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình tứ diện có trọng tâm Mệnh đề sau sai? A B C D . Lời giải Chọn C (7). Câu 3: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Gọi trung điểm Tìm giá trị thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: A B C D Lời giải Chọn A (quy tắc trung điểm) Mà (vì trung điểm ) Câu 4: [HH11.C3.1.BT.b] Cho ba vectơ Điều kiện sau khẳng định đồng phẳng? A Tồn ba số thực thỏa mãn B Tồn ba số thực thỏa mãn C Tồn ba số thực cho D Giá đồng qui Lời giải Chọn B Theo giả thuyết tồn số khác Giả sử Từ đồng phẳng (theo định lý đồng phẳng ba véctơ) Câu 5: [HH11.C3.1.BT.b] Cho lăng trụ tam giác có Hãy phân tích (biểu thị) vectơ qua vectơ A B C D Lời giải Chọn D (8)Câu 8: [HH11.C3.1.BT.b] Trong kết sau đây, kết đúng? Cho hình lập phương có cạnh Ta có bằng: A B C D Lời giải Chọn A Câu 9: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình chóp Gọi giao điểm Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Nếu hình thang B Nếu hình bình hành C Nếu hình thang D Nếu hình bình hành Lời giải Chọn C A Đúng Vì thẳng hàng nên đặt Mà không phương nên B Đúng Hs tự biến đổi cách chêm điểm vào vế trái. (9)D Đúng Tương tự đáp án A với trung điểm đường chéo Câu 10: [HH11.C3.1.BT.b] Trong mệnh đề sau đây, mệnh đề sai? A Từ hệ thức ta suy ba véctơ đồng phẳng B Vì nên trung điểm đoạn C Vì trung điểm đoạn nên từ điẻm ta có D Vì nên bốn điểm thuộc mặt phẳng Lời giải Chọn D A Đúng theo định nghĩa đồng phẳng véctơ B Đúng C Đúng Mà (vì trung điểm ) D Sai khơng theo định nghĩa đồng phẳng. Câu 11: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp có tâm Đặt ; điểm xác định Khẳng định sau đúng? A trung điểm B tâm hình bình hành C tâm hình bình hành D trung điểm Lời giải Chọn A A trung điểm (quy tắc trung điểm) (quy tắc hình hộp) Câu 12: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hai điểm phân biệt điểm không thuộc đường thẳng Mệnh đề sau đúng? A Điểm thuộc đường thẳng B Điểm thuộc đường thẳng C Điểm thuộc đường thẳng D Điểm thuộc đường thẳng Lời giải Chọn C A Sai ( trung điểm ) thẳng hàng B Sai thẳng hàng: vơ lý C thẳng hàng D Sai thẳng hàng: vơ lý (10)A . B C D . Lời giải Chọn C Ta có , nên Vậy Câu 14: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp Chọn đẳng thức sai? A B C D Lời giải Chọn D Ta có: nên D sai Do nên A Do nên nên B Do nên C Câu 15: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Gọi trung điểm Chọn khẳng định đúng? A B . C . D Lời giải Chọn B Ta có: nên Vậy Câu 17: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp Tìm giá trị thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: A . B . C . D . (11)Chọn C Ta có nên Câu 22: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình lăng trụ , trung điểm Đặt , , Khẳng định sau đúng? A B C D Lời giải Chọn C Ta có Câu 24: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện trọng tâm tam giác Đẳng thức A B C D Lời giải Chọn D Vì trọng tâm tam giác nên Câu 26: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp Tìm giá trị thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: A B C D (12)Với ta có: Câu 28: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình chóp có đáy hình bình hành Đặt Khẳng định sau đúng. A B C D Lời giải Chọn A Gọi tâm hình bình hành Ta có: => Câu 29: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình tứ diện có trọng tâm Mệnh đề sau sai. A B C D Lời giải Chọn A Theo giả thuyết với điểm ta ln có: Ta thay điểm điểm ta có: Do sai Câu 30: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp với tâm Chọn đẳng thức sai. A B C D Lời giải Chọn A Ta có mà nên sai Câu 31: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Gọi trung điểm Đặt , , Khẳng định sau đúng. A B C D Lời giải Chọn D Ta có (13)A B C D Lời giải Chọn A Ta có: Vì trọng tâm tam giác nên Câu 34: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình chóp Trong khẳng định sau, khẳng định sai? A Nếu hình bình hành B Nếu hình bình hành C Nếu hình thang D Nếu hình thang Lời giải Chọn C Đáp án C sai hình thang có đáy ta có Câu 35: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Gọi trung điểm Tìm giá trị thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: A B C D Lời giải Chọn B Ta có: Mà trung điểm nên Do Câu 36: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Đặt gọi trung điểm của Trong khẳng định sau, khẳng định đúng? A B C D Lời giải Chọn A (14)Câu 37: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Gọi trọng tâm tam giác Tìm giá trị thích hợp điền vào đẳng thức vectơ: A B C D Lời giải Chọn C Chứng minh tương tự câu 61 ta có Câu 47: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện có trọng tâm Chọn khẳng định đúng? A . B . C . D . Lời giải Chọn B Lại có: Từ (1) (2) ta có điều phải chứng minh Câu 5: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Chứng minh , , Điều ngược lại không? Sau lời giải: Bước 1: Bước 2: Chứng minh tương tự, từ ta ta Bước 3: Ngược lại đúng, trình chứng minh bước trình biến đổi tương đương (15)A Sai bước 3. B Đúng C Sai bước 2. D Sai bước Lời giải Chọn B Bài giải Câu 9: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình lập phương có cạnh Gọi trung điểm Giá trị là: A B C D Lời giải Chọn A Ta có: Câu 17: [HH11.C3.1.BT.b] Trong không gian cho ba điểm bất kỳ, chọn đẳng thức đúng? A B C D Lời giải Chọn A Câu 18: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình lập phương có cạnh Tính A B C D Lời giải Chọn B (16)Suy Câu 37: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tứ diện Tìm giá trị k thích hợp thỏa mãn: A B C D Lời giải Chọn C Câu 46: [HH11.C3.1.BT.b] Cho tam giác có diện tích Tìm giá trị thích hợp thỏa mãn: A B k = 0. C D Lời giải Chọn C
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện, Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

A. Nếu là hình bình hành thì . - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

là hình bình hành thì Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 32: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

32: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào Xem tại trang 2 của tài liệu.
+ Gọi là tâm của hình hộp . + Vận dụng công thức trung điểm để kiểm tra. - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

i.

là tâm của hình hộp . + Vận dụng công thức trung điểm để kiểm tra Xem tại trang 2 của tài liệu.
A. Tứ giác là hình bình hành nếu . - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

gi.

ác là hình bình hành nếu Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 44: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình lập phương. Gọi là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức đúng? - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

44: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình lập phương. Gọi là tâm của hình lập phương. Chọn đẳng thức đúng? Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 50: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình chóp có đáy là hình bình hành tâm . Gọi là điểm thỏa mãn:  - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

50: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình chóp có đáy là hình bình hành tâm . Gọi là điểm thỏa mãn: Xem tại trang 6 của tài liệu.
(qt hình bình hành) - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

qt.

hình bình hành) Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 11: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp có tâm . Đặt ;. là điểm xác định bởi . Khẳng định nào sau đây đúng? - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

11: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp có tâm . Đặt ;. là điểm xác định bởi . Khẳng định nào sau đây đúng? Xem tại trang 9 của tài liệu.
Câu 14: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp . Chọn đẳng thức sai? - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

14: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình hộp . Chọn đẳng thức sai? Xem tại trang 10 của tài liệu.
Câu 22: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình lăng trụ , là trung điểm củ a. Đặt , , . Khẳng định nào sau đây đúng? - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

22: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình lăng trụ , là trung điểm củ a. Đặt , , . Khẳng định nào sau đây đúng? Xem tại trang 11 của tài liệu.
Câu 28: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình chóp có đáy là hình bình hành. Đặt . Khẳng định nào sau đây đúng. - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

28: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình chóp có đáy là hình bình hành. Đặt . Khẳng định nào sau đây đúng Xem tại trang 12 của tài liệu.
Câu 34: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình chóp Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

34: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình chóp Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai? Xem tại trang 13 của tài liệu.
Câu 9: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình lập phương có cạn h. Gọi là trung điểm . Giá trị  là: - Bài 4. Bài tập có đáp án chi tiết về véc tơ trong không gian | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

9: [HH11.C3.1.BT.b] Cho hình lập phương có cạn h. Gọi là trung điểm . Giá trị là: Xem tại trang 15 của tài liệu.