0

Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

21 23 0
 • Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 13:26

tam giác đều cạnh thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy, biết đáy là hình bình hành.. Tính theo khoảng cách giữa vàA[r] (1)Câu 21: [HH11.C3.5.BT.b] (Toán Học Tuổi Trẻ - Lần – 2018) Cho hình chóp có đáy tam giác vuông , cạnh bên vuông góc với đáy , Gọi điểm thuộc cho Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng A B C D Lời giải Chọn C Ta có , , Đặt Diện tích tam giác : Suy khoảng cách từ đến : Câu 1: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp có , đáy hình thoi cạnh Biết Tính khoảng cách từ đến A B C D (2)Kẻ , hình thoi cạnh nên Trong tam giác vuông ta có: Câu 2: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp có , , hình vng cạnh Gọi tâm , tính khoảng cách từ đến A B C D Lời giải Chọn A Kẻ , Ta có: (g.g) nên: Mà: , Vậy Câu 3: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp tứ giác có cạnh đáy góc hợp cạnh bên mặt đáy Khoảng cách từ tâm đáy đến cạnh bên bằng: A B C D (3), tâm hình vng Kẻ , , Ta có: Câu 4: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp , , vng góc với đôi Biết , , Khoảng cách từ đến bằng: A B C D Lời giải Chọn B Vì , , vng góc với đôi nên Kẻ , Ta có: Trong tam giác vng ta có: Câu 9: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp có , đáy hình thang vuông cạnh Gọi trung điểm . Tính khoảng cách đường thẳng A B C D (4)Ta có: Vì // nên // Câu 11: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp có đường cao Gọi trung điểm Khoảng cách đường thẳng bằng: A. B C D Lời giải Chọn D Vì trung điểm nên // // Ta có: (vì trung điểm OA) Câu 13: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp có , đáy hình chữ nhật với Tính khoảng cách A B C D (5)Ta có: // Mà Ta có: Câu 14: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình lập phương có cạnh Khoảng cách bằng: A B C D Lời giải Chọn C Ta có: Câu 15: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình lập phương có cạnh (đvdt) Khoảng cách bằng: A B C D (6)Ta có: Câu 16: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình lăng trụ tứ giác có cạnh đáy Gọi , , trung điểm , , Tính khoảng cách hai mặt phẳng A B C D Lời giải Chọn D Ta có: // Câu 17: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình lăng trụ tam giác có cạnh bên hợp với đáy góc , đáy tam giác cạnh cách , , Tính khoảng cách hai đáy hình lăng trụ A . B C D (7)Vì hình chóp Gọi chiều cao lăng trụ, suy H trọng tâm , Câu 18: [HH11.C3.5.BT.b]Cho tứ diện có cạnh Khoảng cách từ đến bằng: A B C. D Lời giải Chọn B Ta có: trọng tâm tam giác Câu 19: [HH11.C3.5.BT.b] Cho tứ diện có cạnh Khoảng cách hai cạnh đối A B C D Lời giải Chọn A (8)Khi nên tam giác cân, suy Chứng minh tương tự ta có , nên Ta có: (p nửa chu vi) Mặt khác: Câu 34: [HH11.C3.5.BT.b] (THPT Chuyên ĐHSP Hà Nội - Lần I - 2017 - 2018) Cho tứ diện có cạnh vng góc với mặt phẳng , , , Khoảng cách từ đến mặt phẳng A. B C D Lời giải Chọn D + Vì tam giác có ba cạnh , , nên tam giác vuông + Kẻ ta có: Suy Lại có: Câu 3: [HH11.C3.5.BT.b] (THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - LẦN - 2017 - 2018) Cho hình chóp có đáy hình vng cạnh , , Gọi là trung điểm Tính khoảng cách hai đường thẳng A B C D (9)Vì nên Do với chân đường cao kẻ từ của tam giác Ta có Câu 46: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình hộp chữ nhật Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng : A B C D Lời giải Chọn A Do nên tam giác vuông Trong tam giác kẻ đường cao AH thì Trong tam giác ta có: (10)Vậy Câu 11: [HH11.C3.5.BT.b] (THPT Hải An - Hải Phòng - Lần - 2017 - 2018) Cho hình chóp tứ giác có tất cạnh Tính theo khoảng cách hai đường thẳng A B C D Lời giải Chọn C Ta có Gọi trung điểm , kẻ Ta có Suy Ta có Suy Vậy khoảng cách Câu 41: [HH11.C3.5.BT.b] (THPT Hải An - Hải Phòng - Lần - 2017 - 2018) Cho hình lập phương có cạnh Tính theo khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng (11)Lời giải Chọn A Trong mặt phẳng , dựng vng góc với hình lập phương nên , suy Ta có: Do đó: Câu 1: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp có cạnh đáy gọi tâm đáy Gọi trung điểm hình chiếu lên Tính khoảng cách từ điểm đến A B C D Hướng dẫn giải Chọn D Dựng Ta có Suy ra: (12)Câu 2: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình lập phương cạnh Tính khoảng cách từ điểm đến A B C D Hướng dẫn giải Chọn C Nhận xét rằng: nên khoảng cách từ điểm đến đường chéo Hạ vng góc với , ta được: Vậy chọn đáp án C. Câu 4: [HH11.C3.5.BT.b] Cho tứ diện có Tam giác vng Tính khoảng cách từ điểm đến đường thẳng A B C D Hướng dẫn giải Chọn A Ta có: (13)Câu 5: [HH11.C3.5.BT.b] Cho tam giác có Trên đường thẳng vng góc với mặt phẳng lấy điểm cho Khoảng cách từ điểm đến cạnh là: A B C D Hướng dẫn giải Chọn B Nửa chu vi tam giác : Nối Khoảng cách từ đến : Vậy chọn đáp án B. Câu 8: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật với AB = BC = a Cạnh bên SA vng góc với đáy góc cạnh bên SC với đáy Tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SBD) A B C D (14)Gọi H hình chiếu vng góc A BD K hình chiếu vng góc A SH Ta có SA BD AH BD nên BD (SAH) Suy AK BD Mà AK SH nên AK (SBD) Ta có: d(C;(SBD)) = d(A;(SBD)) = AK Ta có: Vậy d(C;(SBD)) = AK= Câu 53: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình lăng trụ có tất cạnh Góc tạo cạnh bên mặt phẳng đáy Hình chiếu điểm mặt phẳng thuộc đường thẳng Tính khoảng cách hai mặt đáy A B C D Lời giải Chọn B Khoảng cách hai mặt phẳng đáy Trong , ta có Vậy chọn đáp án B. Câu 3: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp có đáy hình thoi cạnh , , cạnh bên vng góc với đáy, tạo với đáy goác Khoảng cách hai đường thẳng là: A . B . C . D . Hướng dẫn giải Chọn D . (15)Vậy Vậy chọn đáp án D. Câu 5: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp có đáy hình thoi cạnh , , Biết số đo góc hai mặt phẳng mặt phẳng Tính khoảng cách hai đường thẳng A B. C. D Hướng dẫn giải Chọn B Gọi Vì nên Kẻ đường vng góc chung Sử dụng hai tam giác đồng dạng đường cao tam giác , suy Vậy Vậy chọn đáp án C. Câu 27: [HH11.C3.5.BT.b] Cho lăng trụ tam giác có tất cạnh a, góc tạo cạnh bên mặt phẳng đáy Hình chiếu điểm mặt phẳng thuộc đoạn thẳng Tính khoảng cách hai đường thẳng theo A. B. C. D. Lời giải Chọn D Ta có hình chiếu lên mặt phẳng nên Xét tam giác vng ta có: (16)Vẽ đường cao tam giác Ta có nên Suy Câu 28: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp có đáy tam giác cạnh Cạnh bên vng góc với mặt đáy trung điểm tam giác vng cân Tính khoảng cách hai đường thẳng theo A. B. C. D. Lời giải Chọn C Ta có: Suy tam giác vuông cân , nên Do đó: Dựng vng góc với thuộc Khi đoạn vng góc chung , Hai tam giác vuông đồng dạng, nên Vậy Câu 28: [HH11.C3.5.BT.b] (THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu An Giang -Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình chóp có đáy tam giác vuông cân , mặt bên tam giác cạnh mặt phẳng vuông góc với mặt đáy Tính theo khoảng cách hai đường thẳng và A B C D (17)Chọn D Gọi trung điểm Ta có Trong kẻ Mà Từ suy đoạn vng góc chung Tam giác vng có Vậy Câu 28: [HH11.C3.5.BT.b] (THPT Thuận Thành - Bắc Ninh - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình chóp có đáy tam giác vng cân , Biết vng góc với đáy (Hình tham khảo) Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng bằng: A B C D (18)Ta có: Gọi trung điểm Ta có: Câu 22: [HH11.C3.5.BT.b] (Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – 2017 - 2018 - BTN) Cho hình chóp có đáy hình chữ nhật Cạnh bên vng góc với đáy Tính khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng A B C D Lời giải Chọn A Gọi hình chiếu cúa lên Gọi hình chiếu lên Tam giác vng có (19)Gọi Mà hình chữ nhật nên là trung điểm nên Câu 16: [HH11.C3.5.BT.b] (THPT Quỳnh Lưu - Nghệ An - Lần - 2017 - 2018 - BTN) Cho khối chóp tích Mặt bên tam giác cạnh thuộc mặt phẳng vng góc với đáy, biết đáy hình bình hành Tính theo khoảng cách A B . C. D Lời giải Chọn C Gọi trung điểm Kẻ Ta có Mặt phẳng mặt phẳng chứa song song Do Ta thấy Do Câu 40: [HH11.C3.5.BT.b] (Tổng Hợp Đề SGD Nam Định - 2017 - 2018 - BTN) Cho hình lăng trụ có đáy hình chữ nhật, , Hình chiếu vng góc của điểm mặt phẳng trùng với giao điểm Tính khoảng cách từ (20)A B C D Hướng dẫn giải Chọn C Ta có: Gọi hình chiếu lên Ta có: Mà: Vậy Câu 4: [HH11.C3.5.BT.b] (SGD Đồng Tháp - HKII 2017 - 2018) Cho hình chóp có vng góc với mặt phẳng , hình thang vng có đáy lớn gấp đôi đáy nhỏ , đồng thời đường cao Biết , khi khoảng cách từ đỉnh đến đường thẳng A B C D (21)Ta có: vng Trong dựng đường cao ; Câu 35: [HH11.C3.5.BT.b] (SGD Đồng Tháp - HKII 2017 - 2018) Cho tứ diện có tất cạnh Khi khoảng cách từ đỉnh đến A B C D Lời giải Chọn A Gọi trọng tâm tam giác Gọi trung điểm Ta có: ,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện, Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 21: [HH11.C3.5.BT.b] (Toán Học Tuổi Trẻ - Lần 6– 2018) Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tại , cạnh bên vuông góc với đáy và , - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

21: [HH11.C3.5.BT.b] (Toán Học Tuổi Trẻ - Lần 6– 2018) Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông tại , cạnh bên vuông góc với đáy và , Xem tại trang 1 của tài liệu.
là hình thoi cạnh bằng và đều nê n. Trong tam giác vuông ta có: - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

l.

à hình thoi cạnh bằng và đều nê n. Trong tam giác vuông ta có: Xem tại trang 2 của tài liệu.
, là tâm của hình vuôn g. - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

l.

à tâm của hình vuôn g Xem tại trang 3 của tài liệu.
Câu 11: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp có đường cao . Gọi và lần lượt là trung điểm của và - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

11: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp có đường cao . Gọi và lần lượt là trung điểm của và Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 14: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình lập phương có cạnh bằn g. Khoảng cách giữa - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

14: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình lập phương có cạnh bằn g. Khoảng cách giữa Xem tại trang 5 của tài liệu.
Câu 16: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằn g. Gọi , ,  lần lượt là trung điểm của , ,  - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

16: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình lăng trụ tứ giác đều có cạnh đáy bằn g. Gọi , , lần lượt là trung điểm của , , Xem tại trang 6 của tài liệu.
Vì đều và là hình chóp đều. - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

và là hình chóp đều Xem tại trang 7 của tài liệu.
Câu 3: [HH11.C3.5.BT.b] (THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - LẦN 1- 2017 - 2018) Cho hình - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

3: [HH11.C3.5.BT.b] (THPT Chuyên Biên Hòa - Hà Nam - LẦN 1- 2017 - 2018) Cho hình Xem tại trang 8 của tài liệu.
Câu 46: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình hộp chữ nhật có . Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng : - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

46: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình hộp chữ nhật có . Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng : Xem tại trang 9 của tài liệu.
hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằn g. Tính theo khoảng cách giữa hai đường thẳng và . - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

hình ch.

óp tứ giác đều có tất cả các cạnh đều bằn g. Tính theo khoảng cách giữa hai đường thẳng và Xem tại trang 10 của tài liệu.
là hình lập phương nê n, suy r a. - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

l.

à hình lập phương nê n, suy r a Xem tại trang 11 của tài liệu.
Câu 2: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình lập phương cạnh Tính khoảng cách từ điểm đến - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

2: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình lập phương cạnh Tính khoảng cách từ điểm đến Xem tại trang 12 của tài liệu.
Câu 8: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = và BC = a - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

8: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = và BC = a Xem tại trang 13 của tài liệu.
Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên BD và K là hình chiếu vuông góc của A trên SH - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

i.

H là hình chiếu vuông góc của A trên BD và K là hình chiếu vuông góc của A trên SH Xem tại trang 14 của tài liệu.
Câu 5: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp có đáy là hình thoi cạnh bằn g, , . Biết rằng số đo góc giữa hai mặt phẳng và mặt phẳng bằng - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

5: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp có đáy là hình thoi cạnh bằn g, , . Biết rằng số đo góc giữa hai mặt phẳng và mặt phẳng bằng Xem tại trang 15 của tài liệu.
Câu 28: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạn h. Cạnh bên vuông góc với mặt đáy là trung điểm của và tam giác vuông cân - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

28: [HH11.C3.5.BT.b] Cho hình chóp có đáy là tam giác đều cạn h. Cạnh bên vuông góc với mặt đáy là trung điểm của và tam giác vuông cân Xem tại trang 16 của tài liệu.
hình chóp có đáy là tam giác vuông cân tại ,. Biết vuông góc với đáy (Hình tham khảo) - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

hình ch.

óp có đáy là tam giác vuông cân tại ,. Biết vuông góc với đáy (Hình tham khảo) Xem tại trang 17 của tài liệu.
Câu 22: [HH11.C3.5.BT.b] (Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – 2017 - 2018 - BTN) Cho hình - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

u.

22: [HH11.C3.5.BT.b] (Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai – 2017 - 2018 - BTN) Cho hình Xem tại trang 18 của tài liệu.
Gọi . Mà là hình chữ nhật nên - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

i.

Mà là hình chữ nhật nên Xem tại trang 19 của tài liệu.
Ta có: . Gọi là hình chiếu của lê n. - Bài 10. Bài tập có đáp án chi tiết về khoảng cách môn toán lớp 11 | Toán học, Lớp 11 - Ôn Luyện

a.

có: . Gọi là hình chiếu của lê n Xem tại trang 20 của tài liệu.

Từ khóa liên quan