0

Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường Trần Nhân Tông – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

7 5 0
  • Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường Trần Nhân Tông – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2021, 12:33

[r] (1) S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O QU NG NINH TRƯỜNG THPT TR N NHÂN TÔNGẦ KỲ THI TH THPT QU C GIA NĂM 2017-2018Ử Mơn thi: TỐN Th i gian: 90 phút, không k th i gian giao đ ể ờ Câu Đường cong hình bên đ th hàm s ị ố ax b y cx d    v i ớ a, b, c, d s th c M nh đ dố ự ệ ề ưới ? A ' 0,y   x B y' 0,  x C ' 0,y   x D ' 0,y   x Câu Đường cong hình bên đ th c a hàm s ị ủ ố 4 y ax bx  v i c ớ a, b, c s th c ố ự M nh đ dệ ề ưới ? A a0;b0,c B.0 a0;b0,c0 C a0;b0,c0 Da0;b0,c0 Câu Hàm s sau ố ngh ch bi n ị ế kho ng ả ( ; ) A 1 x y x    B.y    x3 x C 1 x y x    D y  x3 3x29x. Câu Cho hàm s y ( )f x liên t c ụ  có b ng bi n thiên :ả ế Kh ng đ nh sau ẳ ị sai? A Hàm s khơng có giá tr l n nh t giá ố ị ấ tr nh nh t b ng ị ỏ ấ ằ 2 B Hàm s có hai m c c tr ố ể ự ị C Hàm s có hai ti m c n ngang ố ệ ậ D Hàm s có giá tr l n nh t b ng giá tr nh nh t b ng ố ị ấ ằ ị ỏ ấ ằ 2 Câu Tìm giá tr c c ti u c a hàm s ị ự ể ủ ố y x 44x23 A.yCT  B.4 yCT   C.6 yCT   D.1 yCT 8 Câu Trong không gian v i h tr c ớ ệ ụ Oxyz, cho m t c u ặ ầ  S :x2y2z22x4y4z 5 0.T a đ ọ ộ tâm bán kính c a ủ  S A I2; 4; 4 v Rà 2 B I1; 2;2 v Rà 2 C I1; 2; 2   v Rà 2 D.I1; 2; 2   v Rà  14 Đ THI CHÍNH TH CỀ x   1 + ' y  || +  y 5 (2)Câu Tìm nguyên hàm c a hàm sysin 2 x1 A   1 cos 2 x C B cos 2 x 1 C C   cos 2 x C    D   1 sin 2 x C    Câu Cho hàm s f x  liên t c ụ  F x  nguyên hàm c a ủ f x  , bi t ế   0 d f x x   0 F. Tính F 9 A F 9  6 B F 9 6 C F 9 12 D F 9  12 Câu Gi i phả ương trình log2x22x3 1 A.x1 B x0 C x 1 D x3 Câu 10 Tính đ o hàm c a hàm sạ ủ y17x A.y' 17 ln17 x B y' x.17 x1 C y' 17x D y' 17 ln17x Câu 11 Gi i b t phả ấ ương trình log2 32x 3 0. A x2 B 3 2 2 x C 5 2 x  D 5 2 x  Câu 12 Tìm t p xác đ nh c a hàm s ậ ị ủ ố ylog22x2 x 1 A 1 = ; 2       D B 1 = ;1 2       D C D = 1;  D   1 = ; 1; 2         D . Câu 13 Trong không gian v i h t a đ Oớ ệ ọ ộ xyz, cho hai m A(4;0;1) ( 2;2;3)B  Phương trình phương trình m t ph ng trung tr c c a đo n th ng ặ ẳ ự ủ ẳ AB ? A 3x y z  0 B 3x y z   6 C 3x y z   1 D 6x2y2z 1 Câu 14 Cho 0 ( ) 12 f x dx  Tính 0 (3 ) I  f x dx A I 6 B I 36 C I 2 D I 4 Câu 15 M t sinh viên m i trộ ường nh n vào làm vi c t p đoàn Samsung Vi t nam m i ậ ệ ậ ệ m c lứ ương 10.000.000 VND/tháng th a thu n n u hồn thành t t cơng vi c sau m t quý (3 ỏ ậ ế ố ệ ộ tháng) công ty tăng cho anh thêm 500.000VND H i sau nh t năm lỏ ấ ương c a ủ 20.000.000 n u c cho r ng ln hồn thành t t công vi c.ế ứ ằ ố ệ A.4 B C D 7 Câu 16 Trong mệnh đề sau mệnh đề sai A   2 lim 2 x x x x       B   2 lim x x    x x   C 3 lim x x x       D 3 lim x x x      (3)Câu 17 Gi i phả ương trình cos 2x2cosx 3 A x  k2 ,  k  B x k ,  k  C x k2 , k        D x k2 , k       Câu 18 Cho 0 1 ln ln 1 dx a b x x             v i ớ a, b s nguyên M nh đ dố ệ ề ưới ? A a b  B a2bC a b   D a2bCâu 19 Ch n m nh đ m nh đ sau đây:ọ ệ ề ệ ề A Qua m t m có nh t m t m t ph ng vng góc v i m t m t ph ng cho trộ ể ấ ộ ặ ẳ ộ ặ ẳ ước B Cho hai đường th ng chéo a b đ ng th i a ẳ  b Ln có m t ph ng (ặ ẳ ) ch a a (ứ )  b C Cho hai đường th ng a b vng góc v i N u m t ph ng (ẳ ế ặ ẳ ) ch a a m t ph ng (ứ ặ ẳ ) ch a b (ứ )  () D Qua m t độ ường th ng có nh t m t m t ph ng vng góc v i m t đẳ ấ ộ ặ ẳ ộ ường th ng khácẳ Câu 20 M t lo i vi khu n sau m i phút s lộ ẩ ỗ ố ượng tăng g p đôi bi t r ng sau phút ngấ ế ằ ười ta đ m ế có 64000 h i sau phút có đỏ ược 2.048.000 A.10 B 11 C 26 D 50 Câu 21 Tìm s ti m c n đ ng c a đ th hàm s ố ệ ậ ứ ủ ị ố 2 2 3 16 x x y x     . A 2. B 3. C 1. D 0. Câu 22 Trong không gian v i h t a đ Oớ ệ ọ ộ xyz, cho ba m M(2;3; 1), ( 1;1;1) NP m(1; 1; 2) Tìm m đ tam giác MNP vuông t i N A m  B mC m  D mCâu 23 Trong không gian v i h t a đ Oớ ệ ọ ộ xyz, cho m M(3; 1; 2)  m t ph ngặ ẳ ( ) : 3 x y 2z  Ph ng trình d i ph ng trình m t ph ng qua 4 ươ ướ ươ ặ ẳ M song song v i ( ) ? A 3x y 2z14 0 B 3x y 2z 6 C 3x y 2z 6 D 3x y 2z 6 Câu 24 Trong không gian v i h t a đ Oớ ệ ọ ộ xyz, tìm t t c giá tr ấ ả ị m đ phể ương trình 2 2 2 2 4 0 xyzxyz m  ph ng trình c a m t m t c u.ươ ủ ộ ặ ầ A m6 B m6 C m6 D m6 Câu 25 Cho hình h p đ ng ộ ứ ABCD.A’B’C’D' có đáy hình vng, c nh bên b ng ạ ằ AA' 3 a đường chéo AC' 5 a Tính th tích kh i h p này.ể ố ộ A.V 4a3 B V 24a3 C V 12a3 D V 8a3 Câu 26 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình ch nh t.Hai m t ph ng ữ ậ ặ ẳ (SAB) (SAC) cùngvng góc v i m t ph ng ặ ẳ (ABCD) Bi t r ng ế ằ AB a A ; Da SC 7a Tính th tích kh i chóp ể ố S.ABCD. A.Va3 B V 2a3 C V 3a3 D V 4a3 (4) A. a V B a V C 12 a V D 3 a VCâu 28 Trong không gian v i h tr c ớ ệ ụ Oxyz, cho m t c u ặ ầ  S có tâm I0; 2;1  m t ph ngặ ẳ  P x: 2y2z 3 0 Bi t m t ph ng ế ặ ẳ  P c t m t c u ắ ặ ầ  S theo giao n m t đế ộ ường trịn có di n tích ệ 2 Vi t ph ng trình m t c uế ươ ặ ầ  S A       2 2 : S xy  z B   2   2 2 : 1 S xy  z C       2 2 : S xy  z D  S x: 2 y2 2 z 122 Câu 29 Trong không gian, cho tam giác ABC vuông t i cân A , g i ọ I trung m c a ủ BC , BC 2 Tính di n tích xung quang c a hình nón, nh n đệ ủ ậ ược quay tam giác ABC xung quanh tr c ụ AI A.Sxq  2 B Sxq 2 C Sxq 2 2 D Sxq 4 Câu 30 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình ch nh t.Tam giác SAB n m m t ph ng ữ ậ ằ ặ ẳ vng góc v i m t ph ng (ABCD) Bi t r ng ặ ẳ ế ằ AB a A ; DaASB600 Tính di n tích c a kh i ệ ủ ố c u ngo i ti p hình chóp S.ABCD ầ ế A 2 13 a S   B 2 13 a S  C 2 11 a S   D 2 11 a S  Câu 31 M t th y giáo mu n ti t ki m ti n đ mua cho m t chi c xe Ơ tơ nên m i tháng g i ộ ầ ố ế ệ ề ể ộ ế ỗ ngân hàng 4.000.000 VNĐ v i lãi su t 0.8/tháng H i sau tháng th y giáo có th mua đớ ấ ỏ ầ ể ược chi c xe Ơ tơ ế 400.000.000 VNĐ? A.n72 B.n73 C.n74 D.n75 Câu 32 Cho hàm s ố 2 2 mx m y x      (m tham s th c) th a mãn ố ự ỏ [-4; 2] 1 Max y    M nh đ sau dệ ề ưới ? A m     B m    C m4 D 1 m Câu 33 Cho hàm sốyf x( ) có đ th nh hình vẽ ị H i hàm s ỏ ố yf(2x2)đ ng bi n kho ng ế ả sau đây? A 1; B 1;0 C 2;1 D  0;1 . Câu 34 Cho ( ) F x x  m t nguyên hàm c a hàm s ộ ủ ố ( ) f x x Tính 1 ( ) ln e f xxdx  b ng:ằ (5)Câu 35 M t chi c xe đua ch y 180km/h Tay đua nh n ga đ v đích k t xe ch y v i gia ộ ế ấ ể ề ể t c ố a(t) = 2t + 1(m/s2) H i r ng 5s sau nh n ga xe ch y v i v n t c ỏ ằ ấ ạ ớ ậ ố km/h. A 200 B 243 C 288 D 300 Câu 36 Cho x, y s th c l n h n ố ự tho mãn ả x26y2 xy Tính   12 12 12 log log 2log x y M x y     A 1 M B M 1 C 1 M D 1 MCâu 37 Bi t r ng tích phânế ằ   4 4 0 1 2 x x e dx ae b x      Tính Ta2b2 A T 1 B T 2 C 3 T D 5 TCâu 38 S nghi m c a phố ệ ủ ương trình (sin2015x - cos2016x) = 2(sin2017x - cos2018x) + cos2x 10;30 là: A 46 B 51 C 50 D 44 Câu 39 Khai tri n ể ( 547)124 Có s h ng h u t khai tri n trên?ố ữ ỉ ể A 30. B 31. C 32. D 33. Câu 40 M t thí sinh tham gia kì thi THPT Qu c gia Trong thi mơn Tốn b n làm độ ố ược ch c ắ ch n 40 câu Trong 10 câu cịn l i ch có câu b n lo i tr đắ ỉ ạ ược m i câu m t đáp án ch c ch n ỗ ộ ắ ắ sai Do khơng cịn đ th i gian nên b n b t bu c ph i khoanh b a câu l i H i xác su t b n ủ ắ ộ ả ỏ ấ m bao nhiêu?ể A 0.079 B 0.179 C 0.097 D 0.068 Câu 41 H c sinh A thi t k b ng u n n t m c a phòng h c c a l p B ng g m 10ọ ế ế ả ề ể ệ ử ọ ủ ả nút, m i nút đỗ ược ghi m t s t đ n khơng có hai nút độ ố ế ược ghi m t s Đ m c aộ ố ể c n nh n nút liên ti p khác cho s nút theo th t nh n t o thành m t dãy sầ ấ ế ố ứ ự ấ ộ ố tăng có t ng b ng 10 H c sinh B ch nh đổ ằ ọ ỉ ược chi ti t nút t o thành dãy s tăng Tính xác su tế ố ấ đ B m để ượ ửc c a phòng h c bi t r ng đ n u b n sai l n liên ti p c a t đ ng khóa l i.ọ ế ằ ể ế ấ ầ ế ủ ự ộ A 631 3375 B 189 1003 C 5 D 15 Câu 42 Cho t di n ứ ệ ABCD m ể M, N, P l n lầ ượt thu c c nh ộ BC, BD, AC cho BC = 4BM, AC = 3AP, BD = 2BN Tính t s th tích hai ph n c a kh i t di n ỉ ố ể ầ ủ ố ứ ệ ABCD được phân chia b i mp (ở MNP). A 7 13 B 15 C 15 D 13 Câu 43 Cho chóp SABCD có đáy ABCD hình chữ nhật cạnh AB = a, AD = 2a Mặt (SAB) (SAC) vng góc với (ABCD) Gọi H hình chiếu vng góc A SD tính khoảng cách AH SC biết AH = a. A 73 73 a B 73 73 a C 19 19 a D 19 19 a B A D C S L E F G H I J (6)Câu 44 Người ta c n trang trí cho m t kim t tháp hình chóp t giácầ ộ ự ứ đ u ề S.ABCD c nh b ng bên b ng 200m, góc ạ ằ ằ ASB150 b ng đằ ường g p khúc dây đèn led vòng quanh kim t tháp ấ ự AEFGHIJKLS Trong m ể L c đ nh ố ị LS = 40m H i c n dùng ỏ ầ nh t mét dây đèn led đ trang trí.ấ ể A 40 67 B 20 111 C 40 31 D 40 111 Câu 45 Tìm t t c gúa tr tham s ấ ả ị ố m cho đ th hàm s ồ ị ố y x 42m1x2 m2 có ba m ể c c tr n i ti p đự ị ộ ế ường trịn bán kính b ng ằ A. 3 1; 2 mm  B 3 0; 2 mm  C 3 0; 2 mm  D 3 1; 2 mm  Câu 46 Trong không gian v i h t a đ ớ ệ ọ ộ Oxyz , cho m B2; 1; ,   C  6; 1; 3 Trong tam giác ABC th a mãn đỏ ường trung n k t ế ẻ B C vng góc v i nhau, tìm mớ ể ( ; ;0), A a b b cho góc A l n nh t Tính giá tr ớ ấ ị cosA a bA 10. B 20 C 15 D 31  Câu 47 Đường thẳng y k x (   cắt đồ thị hàm số2) y x 33x2 ,(1) điểm phân biệt, tiếp tuyến với đồ thị (1) giao điểm lại cắt tai điểm tạo thành tam giác vng, giá trị k A k  B 2   C 0k   k D k3 Câu 48 Cho hai s th c ố ự x y th a mãn:, ỏ   3 9x  2 y 3xy5 x 3xy 5 Tìm giá tr nh nh t c a ị ỏ ấ ủ    3 6xy 3 3x2 1 x y 2 P x y      A 296 15 18  B 36 296 15  C 36  D 4 18   Câu 49 C t m t kh i nón trịn xoay có bán kính đáy b ng ắ ộ ố ằ R, đường sinh 2R b i m t m t ph ng ở ộ ặ ẳ ( ) qua tâm đáy t o v i m t ặ đáy m t góc ộ 60 tính t s th tích c a hai ph n kh i nón chia b i ỷ ố ể ủ ầ ố m t ph ng ặ ẳ ( ) ? A. 2  B   1 (7) C 2 3 D 1  Câu 50 Phương trình   3 2 3 2 2x  mxx 6x 9x m 2x 2x 1 có nghi m phân bi t ch ệ ệ ỉ m( ; )a b đ t ặ T b  thì:2 a2 A.T 36 B T 48 C T 64 D T 72 ĐÁP ÁN MƠN TỐN 1-A 2-C 3-D 4-D 5-C 6-C 7-C 8-C 9-A 10-D 11-B 12-B 13-A 14-D 15-B 16-C 17-B 18-D 19-B 20-A 21-C 22-B 23-C 24-D 25-B 26-A 27-B 28-C 29-A 30-B 31-C 32-B 33-D 34-A 35-C 36-B 37-B 38-D 39-C 40-A
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường Trần Nhân Tông – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện, Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường Trần Nhân Tông – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

Hình ảnh liên quan

Câu 1. Đường cong hình bên là đ th hàm ố - Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường Trần Nhân Tông – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

1. Đường cong hình bên là đ th hàm ố Xem tại trang 1 của tài liệu.
Câu 30. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nh t.Tam giác SAB nm trong mt ph ng ẳ vuông góc v i m t ph ng (ABCD) - Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường Trần Nhân Tông – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

30. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình ch nh t.Tam giác SAB nm trong mt ph ng ẳ vuông góc v i m t ph ng (ABCD) Xem tại trang 4 của tài liệu.
Câu 43. Cho chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh AB = a, AD = 2a. Mặt (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với (ABCD) - Đề thi thử môn Toán 2018 THPT Quốc gia trường Trần Nhân Tông – Quảng Ninh | Toán học, Đề thi đại học - Ôn Luyện

u.

43. Cho chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật cạnh AB = a, AD = 2a. Mặt (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với (ABCD) Xem tại trang 5 của tài liệu.